Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV FI EL CS LT PL

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 20 noiembrie 2013

Comisia cere statelor membre să se conformeze legislației UE atunci când reglementează serviciile de jocuri de noroc

Comisia Europeană a cerut astăzi anumitor state membre să asigure faptul că reglementările naționale în materie de servicii de jocuri de noroc respectă libertățile fundamentale ale Tratatului privind funcționarea UE. Statele membre sunt, în principiu, libere să stabilească obiectivele politicilor lor în materie de jocuri de noroc online. Acestea pot să restricționeze sau să limiteze furnizarea la nivel transfrontalier a anumitor tipuri de servicii de jocuri de noroc, pe baza unor obiective de interes public precum protecția consumatorilor sau prevenirea fraudei sau a altor activități infracționale. Cu toate acestea, sistemele naționale în materie de jocuri de noroc trebuie să respecte legislația UE.

Statele membre trebuie să demonstreze relevanța și necesitatea unei anumite măsuri, în special existența unei probleme legate de obiectivul de interes public aflat în joc și coerența sistemului de reglementare. De asemenea, statele membre trebuie să demonstreze că obiectivele de interes public sunt urmărite în mod coerent și sistematic. Acestea nu trebuie să adopte, să faciliteze sau să tolereze măsuri care subminează obiectivele respective.

În comunicarea sa intitulată „Către un cadru european global pentru jocurile de noroc online”, adoptată la 23 octombrie 2012 (a se vedea IP/12/1135), Comisia a anunțat că va accelera procesul de evaluare a dispozițiilor naționale care fac obiectul procedurilor și al plângerilor în curs referitoare la neîndeplinirea obligațiilor și va lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea legislației. După consultarea statelor membre în cauză, au fost adoptate decizii privind o primă serie de proceduri pendinte. Mai precis, astăzi Comisia:

a cerut Suediei să se conformeze dispozițiilor UE privind libera circulație a serviciilor în ceea ce privește reglementarea și supravegherea monopolului său în domeniul jocurilor de noroc;

a închis o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Finlandei cu privire la conformitatea cu normele UE a dispozițiilor naționale care stabilesc drepturi exclusive în ceea ce privește furnizarea de servicii de jocuri de noroc;

a decis să transmită Belgiei, Ciprului, Republicii Cehe, Lituaniei, Poloniei și României o cerere oficială de informații privind legislația națională care restricționează furnizarea de servicii de jocuri de noroc.

De asemenea, Comisia a închis o serie de investigații și proceduri împotriva unor state membre, în cazul cărora nu se ajunsese la lansarea unei proceduri oficiale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. O serie de proceduri împotriva altor state membre rămân deschise - întrucât normele naționale relevante sunt fie în curs de cercetare, fie în curs de a fi modificate în mod substanțial.

Dispozițiile suedeze privind instituirea unui drept exclusiv de a furniza servicii de jocuri de noroc nu sunt conforme cu legislația UE privind piața internă

Comisia a cerut Suediei, în cadrul a două proceduri separate, să asigure conformitatea cu legislația UE a dispozițiilor sale naționale care instituie drepturi exclusive de furnizare a serviciilor de pariuri online și a serviciilor de poker online. În prealabil, Comisia a transmis cereri pentru a verifica dacă restricțiile respective erau compatibile cu articolul 56 din TFUE, care garantează libera circulație a serviciilor. Comisia a constatat că politica de restricționare a serviciilor de jocuri de noroc nu este aplicată în mod sistematic și coerent și că titularul dreptului exclusiv nu face obiectul unui control strict din partea statului. Cererile de informații transmise de Comisie se referă la furnizarea la nivel transfrontalier a serviciilor online de pariuri sportive și poker, dar și la aspecte precum publicitatea și sponsorizarea. Comisia solicită Suediei, prin intermediul unui aviz motivat suplimentar privind pariurile online și al unui aviz motivat privind serviciile de poker online, să ia măsuri pentru a se conforma pe deplin normelor UE.

În ceea ce privește restricționarea furnizării serviciilor de pariuri online, Comisia a emis deja un aviz motivat în 2007 (IP/07/909). Cu toate acestea, ținând cont de timpul care s-a scurs, precum și de evoluțiile din Suedia și de jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la serviciile de jocuri de noroc, Comisia a considerat că este oportun să clarifice temeiul argumentației sale și să permită statelor membre în cauză să răspundă la aceste noi evoluții.

Dacă Suedia nu ia măsuri în termen de două luni în privința acestor două proceduri, Comisia poate deferi cazurile Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Comisia confirmă că legislația finlandeză privind jocurile de noroc este conformă cu normele UE

Comisia Europeană a ajuns la concluzia că legislația finlandeză care instituie un drept exclusiv de a furniza servicii de jocuri de noroc este conformă cu legislația UE și este aplicată în mod coerent și sistematic.

Comisia a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Finlandei în 2006 (IP/06/436). Procedura respectivă avea ca obiect furnizarea și marketingul la nivel transfrontalier de servicii de pariuri sportive. Comisia a considerat că legislația finlandeză de la momentul respectiv nu urmărea în mod coerent și sistematic atingerea obiectivelor de interes public invocate. Această procedură a dus la adoptarea unei legi-cadru naționale modificate privind jocurile de noroc, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Legea revizuită privind loteria, adoptată de Finlanda, și măsurile de punere în aplicare aferente introduc un monopol legal asupra jocurilor de noroc, precum și norme mai stricte privind exploatarea jocurilor de noroc și promovarea serviciilor de jocuri de noroc, și stabilesc dispoziții revizuite și modalități de supraveghere și de asigurare a conformității în legătură cu oferta și regulile privind jocurile de noroc. Aceste noi norme furnizează structura necesară pentru a garanta că activitatea monopolului se limitează la o politică de dezvoltare controlată a sectorului jocurilor de noroc, având obiectivul de a canaliza propensiunea către joc spre activități controlate, și că aceasta nu incită sau încurajează consumatorii să participe la jocuri de noroc - în ceea ce privește oferta și comercializarea de servicii de jocuri de noroc. Autorităților finlandeze responsabile li s-au acordat mijloacele necesare pentru a supraveghea în mod eficace activitățile monopolului asupra jocurilor de noroc și pentru a asigura respectarea normelor naționale relevante. De asemenea, guvernul finlandez a furnizat informații și dovezi substanțiale cu privire la punerea în aplicare a normelor modificate, precum și o primă evaluare a impactului lor.

Prin urmare, Comisia a concluzionat că legea revizuită urmărește în mod coerent și sistematic obiectivul aflat la baza stabilirii de către un stat membru a unui monopol în domeniul jocurilor de noroc și este conformă cu cerințele stabilite de Curte în vederea stabilirii unui astfel de monopol. Autoritățile finlandeze au demonstrat în mod suficient că legea revizuită și punerea sa în aplicare sunt conforme cu aceste cerințe. Prin urmare, Comisia a închis procedura juridică împotriva Finlandei.

Comisia investighează procedura de acordare a licențelor și condițiile de furnizare a serviciilor de jocuri de noroc online în Belgia, Cipru, Republica Cehă, Lituania, Polonia și România

Comisia Europeană a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Belgiei, Ciprului, Republicii Cehe, Lituaniei, Poloniei și României, solicitând informații privind prevederile din legislația statelor respective prin care se restricționează furnizarea anumitor servicii de jocuri de noroc. În aceste cazuri, Comisia dorește să verifice dacă măsurile în cauză sunt compatibile cu articolul 56 din TFUE, care garantează libera circulație a serviciilor, și a formulat o serie de întrebări privind procedura de acordare a licențelor și condițiile de furnizare a serviciilor de jocuri de noroc.

Comisia este preocupată de compatibilitatea cu legislația UE a dispozițiilor naționale care condiționează furnizarea serviciilor de jocuri de noroc online de prezența fizică în statul membru destinatar, stabilind o formă juridică specifică în baza legislației naționale, impunând obținerea unei aprobări prealabile din partea autorităților pentru orice modificări ale structurii acționariatului sau interzicând capitalul străin.

În privința Belgiei, Comisia a pus de asemenea în discuție transparența cadrului juridic al acestei țări în domeniul jocurilor de noroc, în special în legătură cu prevederile privind forma juridică pentru activitatea de furnizare de jocuri de noroc online, precum și acordarea unei licențe pentru pariuri Loteriei Naționale, printr-un decret regal.

În ceea ce privește cadrul legal din România în materie de jocuri de noroc, Comisia a transmis întrebări suplimentare cu privire la coerența politicii naționale în acest domeniu.

Pentru Cipru, Comisia a transmis întrebări suplimentare privind domeniul de aplicare al actului legislativ cipriot care reglementează jocurile de noroc în raport cu diferiții operatori autorizați să își ofere serviciile în statul membru respectiv. Comisia este preocupată în legătură cu egalitatea de tratament a furnizorilor de servicii de jocuri de noroc.

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/index_en.htm

În ceea ce privește deciziile din noiembrie referitoare la nerespectarea obligațiilor, a se vedea MEMO/13/1005

În ceea ce privește procedura generală referitoare la constatarea neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12

Persoane de contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar