Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL SV FI EL CS PL RO

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 20 d.

Komisija reikalauja, kad reguliuodamos lošimų paslaugas valstybės narės nepažeistų ES teisės

Šiandien Europos Komisija keletą valstybių narių paragino užtikrinti, kad jų nacionalinės azartinių lošimų reguliavimo sistemos nepažeistų Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo įtvirtintų pagrindinių laisvių. Iš esmės valstybės narės pačios nustato savo internetinių lošimų reguliavimo politikos tikslus. Jos gali uždrausti užsienio subjektams teikti visas ar tam tikros rūšies azartinių lošimų paslaugas arba apriboti tokių paslaugų teikimą siekdamos viešojo intereso tikslų, pavyzdžiui, apsaugoti vartotojus, užkirsti kelią sukčiavimui ir kitai nusikalstamai veiklai. Tačiau nacionalinės azartinių lošimų reguliavimo sistemos negali prasilenkti su ES teise.

Valstybės narės privalo įrodyti, kad jų taikoma priemonė yra tinkama ir būtina, visų pirma kad tam tikra problema iš tiesų kelia grėsmę viešajam interesui, ir kad jų reguliavimo sistema yra nuosekli. Valstybės narės taip pat turi įrodyti, kad viešąjį interesą jos gina nuosekliai ir sistemingai. Jos negali nei imtis, nei toleruoti priemonių, kuriomis būtų trukdoma siekti viešojo intereso tikslo, nei sudaryti palankių sąlygų tokioms priemonėms įgyvendinti.

2012 m. spalio 23 d. priimtame komunikate „Kompleksiškos europinės internetinių lošimų sistemos kūrimas“ (žr. IP/12/1135), Komisija pareiškė, kad tęsdama pažeidimo nagrinėjimo procedūras ir nagrinėdama skundus sparčiau pabaigs nacionalinių nuostatų vertinimą ir prireikus imsis įgyvendinimo užtikrinimo priemonių. Dabar, pasikonsultavus su susijusiomis valstybėmis narėmis, jau priimti sprendimai dėl kelių pirmųjų bylų. Konkrečiai šiandien Komisija:

pareikalavo, kad Švedija reguliuodama ir prižiūrėdama savo lošimų monopolį laikytųsi laisvo paslaugų judėjimo ES taisyklių;

baigė pažeidimo nagrinėjimo bylą prieš Suomiją dėl nacionalinių taisyklių, kuriomis suteikiamos išskirtinės teisės teikti lošimų paslaugas, atitikties ES teisei;

nusprendė Belgijai, Kiprui, Čekijai, Lietuvai, Lenkijai ir Rumunijai išsiųsti oficialius prašymus pateikti informaciją apie nacionalinės teisės nuostatas, kuriomis ribojamas lošimų paslaugų tiekimas.

Su keliomis kitomis valstybėmis narėmis susijusius tyrimus ir procesinius veiksmus Komisija nutraukė nepradėjusi oficialios pažeidimų nagrinėjimo procedūros. Prieš kitas valstybes nares kol kas nesiimta jokių veiksmų dėl to, kad nacionalinės taisyklės tebenagrinėjamos arba jos šiuo metu iš esmės keičiamos.

Švedijos taisyklės dėl išskirtinių teisių teikti azartinių lošimų paslaugas neatitinka ES vidaus rinkos taisyklių

Dviejose atskirose bylose Europos Komisija pareikalavo, kad Švedija užtikrintų savo nacionalinių taisyklių, kuriomis suteikiamos išskirtinės teisės teikti internetinių lažybų paslaugas ir internetinio pokerio paslaugas, atitiktį ES teisei. Prieš tai Komisija aiškinosi, ar aptariami apribojimai yra suderinami su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnio nuostatomis, kuriomis garantuojamas laisvas paslaugų judėjimas. Komisija nustatė, kad ribojimo politiką lošimų paslaugų srityje Švedija taiko nesistemingai ir nenuosekliai, o išskirtinių teisių turėtojai nėra valstybės griežtai kontroliuojami. Atlikdama tyrimą Komisija nagrinėjo internetu teikiamas sporto lažybų ir pokerio paslaugas ir domėjosi reklamos bei rėmimo klausimais. Švedijai pateiktoje papildomoje pagrįstoje nuomonėje dėl internetinių lažybų ir pagrįstoje nuomonėje dėl internetinių pokerio paslaugų Komisija reikalauja visiškai užtikrinti atitiktį ES taisyklėms.

Komisija jau yra anksčiau (2007 m.) pateikusi pagrįstą nuomonę dėl internetinių lažybų apribojimų (IP/07/909). Kadangi jau praėjo šiek tiek laiko, atsižvelgdama į pokyčius Švedijoje bei į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su lošimų paslaugomis, Komisija mano, kad būtų naudinga paaiškinti, kuo pagrįsti jos argumentai, ir susijusiai valstybei narei suteikti galimybę atitinkamai sureaguoti.

Jei Švedija per du mėnesius nesiims spręsti šių dviejų klausimų, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

Komisija patvirtina, kad Suomijos lošimų įstatymas atitinka ES taisykles

Europos Komisija nustatė, kad Suomijos teisės aktas, kuriuo suteikiama išskirtinė teisė teikti lošimų paslaugas, atitinka ES teisę ir yra taikomas nuosekliai bei sistemingai.

Pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Suomiją Komisija pradėjo 2006 m. (IP/06/436). Ji buvo susijusi su kitose valstybėse narėse įsisteigusių subjektų galimybėmis teikti sporto lažybų ir rinkodaros paslaugas. Komisija laikėsi nuomonės, kad tuometiniais Suomijos teisės aktais nebuvo nuosekliai ir sistemingai siekiama nurodytojo viešojo intereso tikslo. Šis procesas baigėsi tuo, kad Suomija priėmė pagrindinio nacionalinio lošimų įstatymo pataisą – ji įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d.

Pakeistu Suomijos loterijos aktu ir susijusiomis įgyvendinimo priemonėmis sukurtas teisėtas lošimų monopolis, sugriežtintos lošimų tvarkos ir lošimų paslaugų reklamavimo taisyklės ir atnaujintos lošimų pasiūlymų bei lošimų tvarkos priežiūros bei vykdymo užtikrinimo taisyklės. Taip sukurta struktūra, būtina siekiant užtikrinti, kad monopolio veikla būtų apribota kontroliuojama plėtra lažybų ir lošimų sektoriuje, siekimu polinkį lošti nukreipti į kontroliuojamą veiklą ir užtikrinti, kad teikiant bei reklamuojant lošimų paslaugas vartotojai nebūtų kurstomi ir skatinami dalyvauti azartiniuose žaidimuose. Atsakingoms Suomijos valdžios institucijoms suteiktos priemonės veiksmingai prižiūrėti lošimų monopolio veiklą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių lošimų taisyklių. Be to, Suomijos Vyriausybė pateikė esminės informacijos ir įrodymų apie pakeistų taisyklių įgyvendinimą bei taikymą ir pirmąjį jų poveikio vertinimą.

Todėl Komisija padarė išvadą, kad pakeistuoju įstatymu nuosekliai ir sistemingai siekiama to tikslo, kuris iškeltas sukuriant lošimų monopolį valstybėje narėje, ir šis įstatymas atitinka tokiam monopoliui kurti Teisingumo Teismo nustatytus reikalavimus. Suomijos valdžios institucijos pakankamai įrodė, kad pakeistasis įstatymas, jo įgyvendinimas ir taikymas atitinka minėtus reikalavimus. Todėl Komisija Suomijai iškeltą bylą nutraukė.

Komisija aiškinasi Belgijos, Kipro, Čekijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos lošimų paslaugų licencijavimo procedūras ir šių paslaugų teikimo internetu sąlygas

Europos Komisija nusprendė Belgijai, Kiprui, Čekijai, Lietuvai, Lenkijai ir Rumunijai išsiųsti oficialius pranešimus su prašymu pateikti informacijos apie nacionalinių teisės aktų nuostatas, kuriomis ribojamas tam tikrų lošimų paslaugų teikimas. Taip Komisija siekia išsiaiškinti, ar aptariamos priemonės atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnį, kuriuo garantuojamas laisvas paslaugų judėjimas. Be to, ji uždavė keletą klausimų, susijusių su licencijavimo procedūra ir lošimų paslaugų teikimo sąlygomis.

Komisija yra susirūpinusi, ar su ES teise dera tokios nacionalinės nuostatos, kuriomis, pavyzdžiui, reikalaujama fiziškai įsisteigti toje valstybėje narėje, kurioje norima teikti internetines lošimų paslaugas; pagal kurias subjektai privalo įgauti konkrečią teisinę formą, nustatytą nacionaliniuose teisės aktuose; kuriomis reikalaujama gauti valdžios institucijų sutikimą prieš keičiant akcininkų sudėtį ar kuriomis draudžiamas užsienio kapitalas.

Belgijai Komisija turėjo daugiau klausimų: dėl Belgijos teisės aktų, kuriais reglamentuojami lošimai, skaidrumo, ypač dėl taisyklių, kuriomis reglamentuojamas internetinių lošimų paslaugų teikėjų teisinis statusas, taip pat dėl to, kad Karališkuoju dekretu lošimų licencija suteikta Nacionalinei loterijai.

Rašte Rumunijai dėl šios valstybės narės teisės aktų, kuriais reglamentuojama lošimų veikla, Komisija uždavė papildomų klausimų dėl nacionalinės lošimų politikos nuoseklumo.

Kiprui Komisija uždavė keletą papildomų klausimų, susijusių su Kipro lošimų įstatymo taikymo sritimi – kaip jis taikomas skirtingiems subjektams, turintiems teisę teikti paslaugas šioje valstybėje narėje. Komisija nori įsitikinti, ar visiems lošimų paslaugų teikėjams taikomos tos pačios sąlygos.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/index_en.htm

Apie lapkričio mėn. priimtus sprendimus pažeidimų nagrinėjimo bylose žr. MEMO/13/1005

Bendra informacija apie pažeidimų nagrinėjimo procedūrą ‒ MEMO/12/12


Side Bar