Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV EL CS LT PL RO

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. marraskuuta 2013

Komissio kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan EU-oikeutta rahapelien sääntelyssä

Euroopan komissio on tänään kehottanut useita jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden kansallisissa rahapelisäännöksissä kunnioitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa vahvistettuja perusvapauksia. Jäsenvaltiot voivat periaatteessa vapaasti itse asettaa verkkorahapelejä koskevat poliittiset tavoitteensa. Ne voivat rajoittaa kaikkien tai tietyntyyppisten rahapelipalvelujen tarjoamista rajojen yli käyttäen perusteena yleistä etua, kuten kuluttajien suojelua tai petosten ja muun rikollisen toiminnan torjuntaa. Kansallisten rahapelijärjestelmien on kuitenkin oltava EU-oikeuden mukaisia.

Jäsenvaltioiden on osoitettava, että niiden soveltamat säännökset ovat asianmukaisia ja välttämättömiä. Niiden on myös osoitettava, että yleiseen etuun liittyvä ongelma on todellinen ja että niiden sääntelyjärjestelmä on tässä suhteessa johdonmukainen. Lisäksi jäsenvaltioiden on kyettävä osoittamaan, että yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin pyritään johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti. Ne eivät saa harjoittaa, helpottaa tai sallia toimintaa, joka haittaisi näiden tavoitteiden saavuttamista.

Lokakuussa 2012 antamassaan tiedonannossa Kohti sähköisesti välitettävien rahapelien kattavaa eurooppalaista kehystä (ks. IP/12/1135) komissio ilmoitti nopeuttavansa kansallisten säännösten arvioinnin valmistumista auki olevissa rikkomus- ja valitustapauksissa ja edellyttävänsä korjaavia toimia aina kun se on tarpeen. Kyseisten jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen auki olevissa tapauksissa on nyt annettu ensimmäinen joukko päätöksiä. Komissio on tänään:

kehottanut Ruotsia noudattamaan palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevia EU-sääntöjä rahapelimonopolinsa sääntelyssä ja valvonnassa,

sulkenut Suomea vastaan käynnistetyn rikkomusmenettelyn, jossa tarkasteltiin, ovatko rahapelipalvelujen tarjonnan yksinoikeuksia luovat kansalliset säännökset EU-oikeuden mukaisia,

päättänyt esittää Belgialle, Kyprokselle, Tšekin tasavallalle, Liettualle, Puolalle ja Romanialle virallisen pyynnön toimittaa tietoja rahapelipalvelujen tarjontaa rajoittavasta kansallisesta lainsäädännöstä.

Komissio on myös lopettanut useita jäsenvaltioita koskeneet selvitykset ja menettelyt, jotka eivät olleet edenneet virallisen rikkomusmenettelyn asteelle. Eräiden muiden jäsenvaltioiden osalta tarkastelut ovat vielä kesken, joko siitä syystä, että kyseisten kansallisten sääntöjen tutkinta on vielä meneillään, tai siksi, että sääntöjä ollaan parhaillaan merkittävässä määrin muuttamassa.

Ruotsin säännöt rahapelipalvelujen tarjonnan yksinoikeudesta ovat ristiriidassa EU:n sisämarkkinasääntöjen kanssa

Euroopan komissio on kahdessa erillisessä menettelyssä kehottanut Ruotsia varmistamaan, että verkkovedonlyönti- ja verkkopokeripalvelujen tarjonnan yksinoikeutta koskevat Ruotsin kansalliset säännöt ovat EU-oikeuden mukaisia. Aiemmilla pyynnöillä komissio oli pyrkinyt selvittämään, ovatko kyseiset rajoitukset sopusoinnussa suhteessa SEUT-sopimuksen 56 artiklaan, jolla taataan palvelujen vapaa liikkuvuus. Komissio totesi, että rajoittavaa politiikkaa rahapelipalvelujen alalla ei sovelleta järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti ja että yksinoikeuden haltija ei ole valtion tiukassa valvonnassa. Komission tutkimukset koskevat verkossa tarjottavien urheiluveikkaus- ja pokeripalvelujen tarjontaa rajojen yli, mutta myös mainontaan ja sponsorointiin liittyviä kysymyksiä. Komissio on lähettänyt Ruotsille täydentävän perustellun lausunnon verkkovedonlyönnistä ja perustellun lausunnon verkkopokeripalveluista ja kehottaa siten Ruotsia toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet EU-sääntöjen noudattamiseksi.

Verkkovedonlyöntipalvelujen tarjonnan rajoituksista komissio on aiemmin esittänyt perustellun lausunnon jo vuonna 2007 (IP/07/909). Kun kuitenkin otetaan huomioon, että aiemmasta lausunnosta on jo aikaa ja Ruotsin tilanteessa ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä rahapelipalvelujen alalla on tällä välin tapahtunut muutoksia, komissio on katsonut tarpeelliseksi selventää perustelujensa taustaa ja antaa Ruotsille mahdollisuuden reagoida muutoksiin. Jos Ruotsi ei näiden kahden menettelyn suhteen toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asiat EU:n tuomioistuimeen.

Komissio vahvistaa, että Suomen rahapelilainsäädäntö noudattaa EU-sääntöjä

Euroopan komissio on todennut, että Suomen lainsäädäntö, jolla luodaan yksinoikeus tarjota rahapelipalveluja, täyttää EU-oikeuden vaatimukset ja sitä sovelletaan johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti.

Komissio käynnisti asiassa Suomea vastaan rikkomusmenettelyn vuonna 2006 (IP/06/436). Menettely koski rajat ylittävää urheiluvedonlyöntipalvelujen tarjontaa ja markkinointia. Komission näkemyksen mukaan Suomen tuolloisessa lainsäädännössä ei saavutettu lähtökohtana olevia yleisen edun mukaisia tavoitteita johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti. Menettelyn tuloksena hyväksyttiin rahapelitoimintaa koskevaan kansalliseen lakiin muutos, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2012.

Tarkistetulla Suomen arpajaislailla ja sen täytäntöönpanosäädöksillä luodaan lakisääteinen rahapelimonopoli, tiukennetaan rahapelien järjestämiseen ja mainontaan liittyviä sääntöjä sekä otetaan käyttöön tarkistettuja sääntöjä ja menettelyjä rahapelitarjonnan valvontaa ja lainsäädännön noudattamisen varmistamista varten. Kyseisessä lainsäädännössä säädetään tarvittavasta rakenteesta, jonka avulla varmistetaan, että monopolin toimintaan sovelletaan rahapelialan valvotun kasvun politiikkaa, jolla pyritään kanavoimaan pelihimo valvottuihin toimintoihin, ja että monopoli ei – palveluja tarjotessaan ja markkinoidessaan – yllytä eikä rohkaise kuluttajia osallistumaan rahapeleihin. Suomen vastuuviranomaisilla on keinot valvoa tehokkaasti rahapelimonopolin toimintaa ja valvoa kansallisten rahapelisääntöjen täytäntöönpanoa. Suomen hallitus oli lisäksi toimittanut asiatietoja ja näyttöä muutettujen sääntöjen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta sekä ensimmäisen arvion niiden vaikutuksista.

Näin ollen komissio katsoi, että muutetussa laissa otetaan johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti huomioon tavoite, johon rahapelimonopolin käyttöönotolla jäsenvaltiossa pyritään, ja että muutettu laki vastaa unionin tuomioistuimen tällaiselle käyttöönotolle asettamia vaatimuksia. Suomen viranomaiset ovat osoittaneet riittävällä tavalla, että muutettu laki ja sen täytäntöönpano ja soveltaminen täyttävät nämä vaatimukset. Komissio on näin ollen lopettanut kyseiset oikeustoimet Suomea vastaan.

Komissio tutkii verkkorahapelipalvelujen tarjonnan lupamenettelyjä ja -ehtoja Belgiassa, Kyproksessa, Tšekin tasavallassa, Liettuassa, Puolassa ja Romaniassa

Euroopan komissio on päättänyt lähettää Belgialle, Kyprokselle, Tšekin tasavallalle, Liettualle, Puolalle ja Romanialle virallisen ilmoituksen lisätietojen saamiseksi kansallisen lainsäädännön säännöksistä, joilla rajoitetaan tiettyjen rahapelipalvelujen tarjontaa. Komissio haluaa näissä tapauksissa selvittää, ovatko kyseiset säännökset sopusoinnussa palvelujen vapaan liikkuvuuden takaavan SEUT-sopimuksen 56 artiklan kanssa, ja on nostanut esiin joukon kysymyksiä, jotka liittyvät rahapelipalvelujen toimilupamenettelyyn ja -ehtoihin.

Komissio pitää EU-oikeuden näkökulmasta ongelmallisina kansallisia säännöksiä, joiden mukaan verkkorahapelien tarjonta edellyttää fyysistä sijoittautumista vastaanottajamaahan, säännöksiä, joilla määrätään kansallisen lainsäädännön pohjalta palveluntarjoajalle tietty oikeudellinen muoto, säännöksiä, joilla edellytetään omistuspohjan muutoksille viranomaisten ennakkohyväksyntää sekä säännöksiä, joilla kielletään ulkomaisen pääoman käyttö.

Belgian osalta komissio on lisäksi nostanut esiin kysymyksen Belgian rahapelisääntelyn läpinäkyvyydestä, erityisesti koskien sääntöjä, joilla säännellään verkkopeliliiketoiminnan laillista harjoittamista ja jotka koskevat rahapeliluvan myöntämistä kuninkaallisella asetuksella kansalliselle arpajaisyhtiölle.

Romanian rahapelilainsäädännön osalta komissio on esittänyt lisäkysymyksiä kansallisen rahapelipolitiikan johdonmukaisuudesta.

Kyprokselle komissio on toimittanut lisäkysymyksiä Kyproksen rahapelilain soveltamisalasta suhteessa eri toimijoihin, joilla on lupa tarjota palvelujaan kyseisessä jäsenvaltiossa. Komissio epäilee, että rahapelipalvelujen tarjoajia ei kohdella yhdenvertaisesti.

Lisätietoa:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/index_en.htm

Tietoa marraskuun rikkomuspaketista: MEMO/13/1005

Yleistietoa rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94


Side Bar