Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 19 listopada 2013 r.

Bilion euro na inwestycje w przyszłość Europy — unijny budżet na lata 2014-2020

Parlament Europejski przegłosował dziś wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020. Zgoda PE toruje drogę do ostatecznego zatwierdzenia budżetu przez Radę w nadchodzących tygodniach. Intensywne negocjacje trwające dwa i pół roku — Komisja przedstawiła swoją propozycję budżetu w dniu 29 czerwca 2011 r. — dobiegły końca.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso z zadowoleniem przyjął dzisiejsze głosowanie: „To wielki dzień dla Europy. Parlament Europejski wyraził swoje ostateczne poparcie dla budżetu europejskiego na lata 2014-2020, kończąc z powodzeniem długie negocjacje. Rada może teraz szybko zakończyć procedurę. W latach 2014-2020 Unia Europejska zainwestuje prawie 1 bln euro we wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. W porównaniu z bogactwem narodowym unijny budżet jest niewielki. W przeliczeniu na ceny bieżące roczny budżet UE wynosi jednak więcej niż w swoim czasie wynosił cały plan Marshalla! Jest on nowoczesny, perspektywiczny i może wywrzeć rzeczywisty wpływ na życie obywateli. Pomoże zwiększyć i utrzymać ożywienie gospodarcze w całej Unii Europejskiej. Przewidziano w nim fundusze na walkę z kryzysem, wsparcie finansowe osób żyjących poniżej poziomu ubóstwa lub poszukujących pracy, inwestycje dla małych przedsiębiorstw, a także wsparcie lokalnych społeczności, rolników, badaczy i studentów. To budżet, który pomoże każdej rodzinie, w całej Europie. Europa jest częścią rozwiązania”.

Obejrzyj wypowiedź przewodniczącego Barroso: http://bit.ly/I2nKPH

Komisarz Janusz Lewandowski, odpowiedzialny za budżet i programowanie finansowe, powiedział: „Wreszcie dopięliśmy celu. Dzięki dzisiejszemu głosowaniu w Parlamencie Europejskim możemy zapewnić przewidywalne warunki finansowania około 20 mln europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, milionom najuboższych na świecie, około 100 tys. miast i regionów, jak również tysiącom laboratoriów i uniwersytetów: Europa wywiązała się ze swych obietnic! Otrzymacie fundusze europejskie na inwestycje wspierające rozwój gospodarczy, na badania, edukację, pomoc młodym bezrobotnym oraz pomoc humanitarną na najbliższe siedem lat. Nie umiem sobie wyobrazić bardziej optymistycznego przesłania, jakie można skierować do obywateli na kilka miesięcy przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, niż to, że Europa się sprawdza, że Europa działa!”.

Ile pieniędzy jest w budżecie i na co zostały przeznaczone?

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 pozwolą Unii Europejskiej przeznaczyć 960 mld euro na zobowiązania (1 proc. unijnego DNB) i 908,4 mld euro na płatności (0,95 proc. unijnego DNB). Instrumenty na wypadek nieprzewidzianych okoliczności (np. rezerwa na pomoc nadzwyczajną, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Fundusz Solidarności oraz instrument elastyczności), jak również Europejski Fundusz Rozwoju znalazły się poza pułapem wieloletnich ram finansowych. Środki te, o ile zostaną w pełni wykorzystane, odpowiadają kwocie 36,8 mld euro (0,04 proc. unijnego DNB). W unijnych ramach budżetowych na lata 2014-2020 priorytetowo potraktowano wydatki na trwały wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność zgodnie z unijną strategią na rzecz wzrostu „Europa 2020”. Na przykład w porównaniu z obecnymi ramami finansowymi pulę środków w ramach działu 1A (konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia) zwiększono z 91,5 mld euro (9,2 proc. budżetu) do 125,6 mld euro (13,2 proc. budżetu)1.

12 najważniejszych kwestii

Opracowane ramy finansowe to nowoczesny budżet Unii Europejskiej XXI wieku. Poniżej opisano 12 najważniejszych zagadnień, które odzwierciedlają szereg nowych rozwiązań i dowodzą, że budżet zapewnia wyraźną europejską wartość dodaną.

 • Na wsparcie mogą liczyć osoby poszukujące zatrudnienia, w nowym budżecie przewidziano bowiem znaczne środki na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Na ten cel przeznaczono co najmniej 70 mld euro (około 10 mld euro rocznie) z EFS w uzupełnieniu do działań krajowych w tym zakresie. Nowa, powiązana z EFS, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych o puli w wysokości co najmniej 6 mld euro wspierać będzie wdrażanie programu gwarancji dla młodzieży w latach 2014-2015. W ramach zreformowanej polityki spójności udostępnione zostaną środki w wysokości 366,8 mld euro2 na inwestycje w europejskich regionach i miastach, a także na inwestycje w gospodarkę realną. Będzie to podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, umożliwiające realizację celów strategii „Europa 2020” takich jak: zapewnienie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, walka ze zmianą klimatu, uporanie się z problemem zależności energetycznej oraz ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Towarzyszyć temu będzie ukierunkowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na priorytety takie jak wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. W tym wypadku planuje się podwojenie puli dostępnych środków: z 70 mld do 140 mld euro w ciągu 7 lat. We wszystkich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych zwiększony zostanie nacisk na wyniki i przewidziana zostanie nowa rezerwa na wykonanie, co będzie sprzyjać tworzeniu dobrych projektów. Wydajność polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i funduszu rybackiego zostanie ponadto powiązana z zarządzaniem gospodarczym, co ma zmotywować państwa członkowskie do stosowania się do zaleceń UE sformułowanych w ramach europejskiego semestru.

 • Dzięki wsparciu z nowego unijnego programu Erasmus + więcej niż kiedykolwiek wcześniej młodych ludzi może planować pobyt za granicą. Program ten, mający na celu poprawę umiejętności i zwiększenie szans na zatrudnienie, otrzyma prawie 15 mld euro3. W ujęciu realnym to o ponad 40 proc. więcej niż obecnie. Ponad 4 mln osób otrzyma wsparcie, aby móc się uczyć, szkolić, pracować lub odbyć wolontariat w innym kraju. Na liczbę tę składać się będzie 2 mln studentów szkół wyższych, 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu oraz ponad 500 tys. osób biorących udział w wymianie młodzieży i odbywających wolontariat za granicą. Nawet 200 tys. studentów planujących ukończenie studiów magisterskich za granicą, na które rzadko dostępne są stypendia lub kredyty krajowe, będzie mogło skorzystać z nowego systemu gwarancji kredytowych, którym zarządzać będzie Europejski Fundusz Inwestycyjny. Wsparcie obejmie także 600 partnerstw w dziedzinie sportu, w tym niekomercyjne imprezy europejskie. Dwie trzecie środków przeznaczono na indywidualne możliwości kształcenia za granicą, zarówno w UE, jak i poza nią. Pozostałą część przeznaczono na wspieranie partnerstw między placówkami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także na unowocześnienie edukacji i szkoleń, wspieranie innowacji i przedsiębiorczości, jak również zwiększanie szans na zatrudnienie.

 • Europejska kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny otrzymają więcej pieniędzy w ramach nowego programu „Kreatywna Europa”. Program ten, którego budżet na najbliższe siedem lat wynosi 1,5 mld euro4 (w ujęciu realnym o 9proc. więcej niż obecnie), pobudzi rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego, które są ważne z punktu widzenia zatrudnienia i wzrostu. Z nowego programu dofinansowane zostaną również inicjatywy takie jak: Europejska Stolica Kultury, znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz pięć nagród europejskich (nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego/nagrody „Europa Nostra”, nagroda UE w dziedzinie architektury współczesnej, Europejska Nagroda Literacka, nagrody „European Border Breakers” oraz nagroda programu MEDIA Unii Europejskiej).

 • Finansowane przez UE badania i innowacje coraz bardziej będą wpływać na poprawę jakości życia Europejczyków oraz zwiększą konkurencyjność UE na świecie. Pula środków nowego programu na rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” to prawie 80 mld euro5 — czyli około 30 proc. więcej niż obecnie w ujęciu realnym. Bez wątpienia „Horyzont 2020” jest centralnym elementem dążeń UE do osiągnięcia nowego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Naukowcy i przedsiębiorstwa w całej Europie mogą zatem liczyć na znacznie większe i ułatwione wsparcie UE: program ten będzie stymulował prowadzenie w Europie prac badawczych na najwyższym poziomie, w tym w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, wzmocni wiodącą pozycję UE w zakresie innowacji w przemyśle, m.in. dzięki inwestycjom w najważniejsze technologie, lepszemu dostępowi do kapitału oraz wsparciu dla MŚP, oraz pomoże sprostać największym wyzwaniom społecznym, takim jak zmiana klimatu, rozwój zrównoważonego transportu i mobilności, obniżenie kosztów energii odnawialnej, zapewnienie bezpieczeństwa żywności i dostępu do żywności oraz rozwiązywanie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Należy szczególnie podkreślić, że program ten pomoże zmniejszyć dystans między badaniami naukowymi a rynkiem, np. poprzez wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw w wykorzystywaniu przełomowych odkryć technologicznych do tworzenia rentownych produktów o rzeczywistym potencjale komercyjnym. Jednym z najważniejszych elementów programu „Horyzont 2020” będzie współpraca międzynarodowa. W ramach programu „Horyzont 2020” działania „Marie Skłodowska-Curie” otrzymają w latach 2014-2020 ponad 6 mld euro6 – czyli o 30 proc. więcej niż obecnie. Pozwoli to UE na przekazanie środków dla ponad 65 000 naukowców. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) otrzyma w latach 2014-2020 2,7 mld euro7, które zostaną wykorzystane na zbliżanie instytucji szkolnictwa wyższego, placówek badawczych i przedsiębiorstw, a także na wspieranie przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i wyspecjalizowanych studiów podyplomowych.

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa to trzon gospodarki UE: stanowią one około 99 proc. wszystkich europejskich przedsiębiorstw i zapewniają dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym. Dzięki nowemu programowi COSME mogą się one spodziewać wsparcia w wysokości 2,3 mld euro8 na zwiększenie konkurencyjności i pobudzenia wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy w Europie. COSME jest pierwszym programem UE ukierunkowanym na MŚP, który ułatwi im dostęp do rynków na terenie Unii i poza nią, a także zapewni łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał.

 • Wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie zależy od inwestycji w infrastrukturę. Obywatele i przedsiębiorstwa zbyt często napotykają trudności spowodowane tym, że infrastruktura sieci w Europie, zarówno w dziedzinie transportu, energii i TIK, jest niekompletna, nieefektywna lub po prostu nie istnieje. Nowy instrument „Łącząc Europę” wyposażony w środki w wysokości 33,3 mld euro (26,3 mld euro na transport9, 5,9 mld euro na energię, 1,1 mld euro na cyfryzację)10 będzie najważniejszym instrumentem strategicznych inwestycji w infrastrukturę na szczeblu europejskim. Środki z tego programu posłużą finansowaniu budowy dróg, linii kolejowych, sieci elektrycznych i rurociągów gazowych, a także infrastruktury i usług w ramach jednolitego rynku cyfrowego, zapewniając kluczowe wsparcie dla wypełnienia brakujących połączeń w europejskiej infrastrukturze sieci, które w innych okolicznościach zapewne by nie powstały. Lepsze połączenia zwiększą możliwości biznesowe i bezpieczeństwo energetyczne, a także ułatwią życie zawodowe i podróże. Skorzystają na tym obywatele i przedsiębiorstwa we wszystkich państwach członkowskich. W dziedzinie transportu instrument „Łącząc Europę” pomoże w urzeczywistnieniu nowej i od dawna wyczekiwanej polityki w zakresie infrastruktury transportowej. W ramach jednolitego rynku europejskiego działać będzie dziewięć głównych korytarzy transportowych, które zrewolucjonizują połączenia Wschód — Zachód. W dziedzinie infrastruktury energetycznej instrument „Łącząc Europę” będzie miał zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia głównych celów polityki energetycznej, jakimi są przystępne cenowo usługi energetyczne dla wszystkich konsumentów, bezpieczeństwo dostaw i stabilność. Instrument „Łącząc Europę” – w połączeniu z rozwiązaniami umożliwiającymi przyspieszone wydawanie pozwoleń i zachętami regulacyjnymi wprowadzonymi w nowych wytycznych dotyczących rozporządzenia TEN-E – radykalnie poprawi klimat inwestycyjny dla tego rodzaju projektów. Instrument „Łącząc Europę” jest również pierwszym w historii unijnym programem inwestycji w sieci szerokopasmowe i infrastruktury usług informatycznych, mającym wspomóc urzeczywistnienie jednolitego rynku cyfrowego.

 • Niewielkie środki publiczne zwiększają potrzebę odblokowania innych źródeł finansowania, które wywołają efekt dźwigni na budżet UE, jakiego nie mają zwykłe dotacje bezpośrednie. Taki jest właśnie cel instrumentów finansowych, takich jak pożyczki, gwarancje, produkty typu equity i pozostałe instrumenty podziału ryzyka, które mogą być szerzej wykorzystane w budżecie na lata 2014-2020. Będą one wdrażane we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) i krajowymi bankami rozwoju. Celem tych instrumentów jest przezwyciężenie niewydolności rynku w takich obszarach jak finansowanie dla MŚP, projekty badawcze i rozwojowe, efektywność energetyczna i podstawowa infrastruktura. Na przykład nowa inicjatywa Komisji na rzecz MŚP będzie wspierać ‑ poprzez częściowe gwarancje kredytowe oraz instrumenty sekurytyzacyjne ‑ udzielanie kredytów bankowych dla MŚP w państwach członkowskich szczególnie dotkniętych kryzysem finansowym. Innym innowacyjnym instrumentem jest inicjatywa w zakresie obligacji projektowych, która stanowi alternatywną drogę finansowania pozabankowego kluczowych projektów infrastrukturalnych, jak autostrady i linie kolejowe oraz sieci przesyłu energii. Otwiera ona zatem te projekty dla inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne i przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, poszukujące stabilnych, długoterminowych przepływów pieniężnych, przy jednoczesnym rozwijaniu alternatywy wobec tradycyjnych pożyczek bankowych jako źródła finansowania. Instrumenty finansowe zostaną wykorzystane w programach takich jak COSME (finansowanie MŚP), „Horyzont 2020” (badania naukowe i innowacje), Erasmus + (system gwarancji kredytowych w ramach Erasmus+, zob. pkt 2) i instrument „Łącząc Europę” (infrastruktura).

 • Budżet UE na lata 2014-2020 stanowi zasadniczy krok naprzód w dążeniu do przekształcania Europy w czystą i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną. Co najmniej 20 proc. całkowitego budżetu zostanie przeznaczone na projekty i polityki związane ze zmianą klimatu. To zobowiązanie zwiększa obecny 6-8 procentowy udział trzykrotnie i może przynieść aż 180 mld euro na finansowanie działań związanych z klimatem we wszystkich głównych obszarach wydatków, w tym w ramach funduszy strukturalnych, badań, rolnictwa, polityki morskiej i rybołówstwa oraz polityki rozwoju.

 • Zreformowana wspólna polityka rolna (WPR) jest zdecydowaną reakcją UE na współczesne wyzwania, do których należą bezpieczeństwo żywności, zmiana klimatu, zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. Jest ona również lepiej dostosowana do oczekiwań ludności: płatności bezpośrednie będą bardziej sprawiedliwe i przyjazne dla środowiska. Rolnicy będą mieli silniejszą pozycję w łańcuchu dostaw żywności, a nowa WPR będzie bardziej ukierunkowana, wydajna i przejrzysta. Należy również wspomnieć, że nowa WPR wspiera rolnictwo zorientowane rynkowo (na przykład bez subsydiów wywozowych, które zostały wycofane w ostatnich latach). W 2011 r. produkty rolne stanowiły aż 7 proc. udział w eksporcie UE, co odpowiada kwocie przekraczającej 100 mld euro — więcej niż samochody lub produkty farmaceutyczne. WPR jest zatem istotnym czynnikiem wspierającym zatrudnienie i inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu. Przez 50 lat wspólna polityka rolna urosła do rangi prawdziwie europejskiej polityki o strategicznym znaczeniu. Co więcej jest to polityka prawdziwie wspólnotowa – obecnie ponad 70 proc. finansowania rolnictwa w Europie nie płynie już z budżetów krajowych ani regionalnych, lecz pochodzi z UE. Udział polityki rolnej we WRF na lata 2014-2020 rozkłada się następująco: 312,7 mld euro lub 29 proc. na wydatki związane z rynkiem i pomocą bezpośrednią (1. filar); i 95,6 mld EUR lub 9 proc. na rozwój obszarów wiejskich (2. filar)11. Jeszcze w 1984 r. WPR stanowiła około 70 proc. całkowitego budżetu UE.

 • Zasady finansowania będą o wiele prostsze, a zatem łatwiejsze do zrozumienia dla beneficjentów i w mniejszym stopniu narażone na ryzyko wystąpienia błędów. Prowadzone jest w sumie 120 działań upraszczających. Na przykład: unijne inwestycje w ramach funduszy z zakresu polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa zostaną uproszczone poprzez ustanowienie wspólnych zasad dla wszystkich tych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, jak również poprzez uproszczenie zasad rachunkowości, lepsze ukierunkowanie wymogów sprawozdawczości oraz większe wykorzystywanie technologii cyfrowych („e-spójność”). W programie COSME zostanie zastosowane podejście „zero procedur administracyjnych”, przy jednoczesnym promowaniu elektronicznego składania ofert i wniosków oraz e-sprawozdawczości. Znacznym uproszczeniem jest również „Horyzont 2020”, który przewiduje jeden zbiór przepisów dla całego wcześniejszego finansowania badań naukowych i innowacji przyznanego w ramach różnych programów.

 • Otwarta i bezpieczna Europa ma podstawowe znaczenie dla obywateli. Przyszły budżet pomoże zagwarantować, by unijne działania stymulujące wzrost gospodarczy, kulturalny i społeczny były realizowane w stabilnych, zgodnych z prawem i bezpiecznych warunkach. Dzięki temu ludzie będą mogli żyć, podróżować, studiować lub prowadzić działalność gospodarczą w innych państwach członkowskich, mając poczucie swobody i bezpieczeństwa. Przyszły budżet wspierać będzie współpracę w dziedzinie prawa cywilnego i karnego, umożliwi mieszkańcom bardziej skuteczne korzystanie z praw przysługujących im jako obywatelom Unii oraz przyczyni się do równości. Zapewni również środki finansowe na kwestie transgraniczne, takie jak azyl, migracja, kontrole graniczne, wizy oraz walka ze zorganizowaną przestępczością i terroryzmem. Zdolność Unii do szybkiego i skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe w obszarze migracji i bezpieczeństwa zostanie zwiększona dzięki mechanizmowi reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Pula środków przeznaczonych na dziedziny ujęte w tzw. dziale 3, takie jak: obywatele, azyl, migracja, zdrowie, konsumenci i bezpieczeństwo, zwiększy się o 26,5 proc. w porównaniu z poprzednim okresem.

 • Jako odpowiedzialny podmiot na arenie międzynarodowej UE będzie kontynuować swoje zaangażowanie w kwestie na całym świecie. Stosunki w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, zarówno wschodnim, jak i południowym, oraz z naszymi partnerami strategicznymi pozostaną głównym priorytetem. Im bardziej wzrasta globalna współzależność, tym mocniej musimy propagować bezpieczeństwo i dobrobyt poza naszymi granicami. Dlatego właśnie ogólnym celem działań zewnętrznych w ramach nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) będzie zapewnienie, że UE nadal jest wpływowym i skutecznym partnerem w propagowaniu demokracji, pokoju, solidarności, stabilności, dobrobytu i ograniczaniu ubóstwa w naszym bezpośrednim sąsiedztwie UE i na całym świecie. Unia jest nadal w pełni zaangażowana w osiągnięcie milenijnych celów rozwoju. Finansowanie UE ma być w jeszcze większym stopniu skoncentrowane na pomocy najbiedniejszym na świecie przez skupienie wsparcia na mniejszej liczbie państw (na przykład w Afryce subsaharyjskiej) i mniejszej liczbie sektorów (np. na zrównoważonym rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu i na dobrych rządach). UE będzie ponadto kontynuować wysiłki w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym w celu zachowania pokoju i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. Nasze instrumenty w dziedzinie pomocy zewnętrznej mogą również ułatwić UE współdziałanie z państwami trzecimi w kwestiach o znaczeniu globalnym, takich jak zmiana klimatu, ochrona środowiska czy brak stabilności w pewnych regionach, i pozwolą UE szybko i skutecznie reagować na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka na całym świecie.

Więcej informacji:

MEMO/13/1004 oraz najczęściej zadawane pytania, tabele i wykresy dotyczące międzynarodowych ram finansowych na lata 2014-2020

Strona internetowa na temat wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020

oraz poszczególnych programów finansowania UE

Dokładne dane o wysokości poszczególnych programów w cenach bieżących i cenach z 2011 r.

Krajowe przydziały w ramach wspólnej polityki rolnej oraz polityki spójności

MEMO/13/1006 zawierające pełny tekst przemówienia przewodniczącego Barroso wygłoszonego w materiale filmowym

MEMO/13/79 na temat WRF

Contacts :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

1 :

Wg cen z 2011 r. W niniejszym komunikacie prasowym wszystkie ogólne kwoty odnoszące się do wieloletnich ram finansowych wyrażono w cenach z 2011 r., a kwoty dotyczące poszczególnych programów lub instrumentów finansowych wyrażono w cenach bieżących, z uwzględnieniem 2 proc. inflacji. Stanowi to odzwierciedlenie podejścia, jakie przyjęto w trakcie negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych. Zestawienie przeliczników można znaleźć na stronie: http://bit.ly/HWyZbJ

2 :

Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 325 mld euro.

3 :

Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 13 mld euro.

4 :

Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 1,3 mld euro.

5 :

Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 70 mld euro.

6 :

Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 5,45 mld euro

7 :

Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 2,4 mld euro

8 :

Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 2 mld euro.

9 :

W tym 15 mld euro z działu 1A oraz 11,3 mld euro wyodrębnione dla instrumentu „Łącząc Europę” w Funduszu Spójności w ramach działu 1B (w cenach bieżących).

10 :

Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 29 mld euro.

11 :

Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 277,85 euro (1. filar) i 84,9 mld euro (2. filar).


Side Bar