Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 november 2013

Har du köpt något på nätet och vill ha pengarna tillbaka? Kommissionens förslag om småmål hjälper konsumenter och företag

Har du köpt en ny 3D-platt-tv som du aldrig fick? Eller har du betalat en utländsk leverantör som sedan levererat fel produkt? Inga fara, det finns ett billigt sätt att kräva pengarna tillbaka. Europeiska kommissionen har i dag föreslagit att stärka konsumenternas och företagens ställning i gränsöverskridande tvister om mindre belopp. Sedan 2007 finns det ett sätt att utan krångel lösa småmål på privaträttens område: Europeiska småmålsförfarandet. Nu sex år senare bearbetar kommissionen erfarenheterna för att göra förfarandet ännu enklare, billigare och mer relevant för konsumenter och företag. Den viktigaste förändringen som föreslås är att höja maximigränsen till 10 000 euro - i dag är den gränsen 2 000 euro. Små och medelstora företag blir de stora vinnarna av denna förändring, eftersom bara 20 % av företagens fordringar i dag ligger under gränsen på 2 000 euro.

Viviane Reding, vice ordförande och EU-kommissionär för rättsliga frågor hade följande kommentar:
– Ingen fordring som en konsument eller ett företag har är för liten för rättvisan. Efter att ha lyssnat till konsumenter och företag föreslår kommissionen i dag regler som ska vässa förfarandet och göra det mer relevant i det dagliga livet. I en tid då EU upplever stora ekonomiska utmaningar är alla effektiviseringar av domstolsförfarandena i EU mycket viktiga för att återställa tillväxten och främja av handeln. Det är nu dags att förenkla förfarandet för tvister om mindre belopp på EU:s inre marknad. Konsumenter och små och medelstora företag ska känna sig som hemma när de gör inköp i andra EU-länder.

Det europeiska småmålsförfarandet som antogs 2007 och tillämpats sedan 2009 har visat sig både användbart och värdefullt. Kostnaden för domstolstvister i andra EU-länder om små fordringar har minskat med upp till 40 % samtidigt som tidsåtgången har minskat från 2 år och 5 månader till i genomsnitt 5 månader. Det finns emellertid utrymme för förbättringar. I en kommissionsrapport som offentliggörs i dag konstateras att taket på 2 000 euro utesluter alltför många tvister om mindre belopp, särskilt tvister där små och medelstora företag är inblandade. Ett stort antal tvister omfattas inte heller av den snäva definitionen av vad en ”gränsöverskridande” tvist faktiskt är, vilket till exempel har inneburit att en bilolycka i en gränsregion i en annan medlemsstat eller ett hyreskontrakt på en semesterbostad hittills inte har omfattats av förfarandet.

Kommissionen agerar därför för att göra förfarandet ännu mer användbart genom att införa en rad riktade förändringar av hur det fungerar i praktiken. Kommissionens förslag till översyn kommer bland annat att innebära:

Höjt beloppstak från 2 000 euro till 10 000 euro. Det kommer särskilt att gynna små och medelstora företag genom att förfarandet då kan tillämpas på 50 % av deras fordringar (jämfört med 20 % idag). Konsumenterna kommer även de att gynnas eftersom ungefär en femtedel av deras fordringar överstiger 2 000 euro.

Vidga definitionen av ”gränsöverskridande” mål för att hjälpa fler konsumenter och företag att få en lösning på sina gränsöverskridande tvister.

Maximigräns för domstolsavgifter: Enligt det gamla småmålsförfarandet kan domstolsavgifterna vara oproportionellt höga, i vissa fall till och med var större än värdet på själva fordran. Med dagens förslag kommer domstolsavgifterna aldrig att överstiga 10 % av värdet på fordran, och minimiavgiften får inte vara högre än 35 euro. Domstolsavgifterna ska också kunna betalas med kreditkort via nätet.

Mindre pappersarbete och resekostnader: Med de nya reglerna kan man inleda ett förfarande på nätet. E-post blir ett rättsligt giltigt kommunikationsmedel mellan parterna, och telekonferenser eller videokonferenser normala verktyg i muntliga utfrågningar, när sådana behövs.

Med dagens förslag underlättar kommissionen tillgången till domstolsprövning för konsumenter och företag, för de ska känna större förtroende att utnyttja den inre marknaden. Förslaget bygger på en av tolv konkreta åtgärder i den andra rapporten om EU-medborgarskapet tidigare i år, som avsåg att få människor att bättre utnyttja sina rättigheter t.ex. vid inköp över gränserna. Behovet av åtgärder lyftes också fram i strategin för konsumentpolitiken i EU (IP/12/491).

Förbättringen av förfarandet harstöd bland EU-medborgarna: I en Eurobarometer nyligen uppgav exempelvis en tredjedel av de tillfrågade att de skulle vara mer benägna att utnyttja förfarandet om det var helt skriftligt, och utan krav på närvaro i domstolen. Det förbättrade förfarandet har också bidragit till att lösa problem som företag ställs inför: I ett offentligt samråd och i Eurobarometerundersökningen sade 45 % av företagen att de undviker rättsprocesser eftersom kostnaden för domstolsförfaranden blir orimligt hög i förhållande till fordringen. Förslaget föranleds slutligen också av uppmaningar från Europaparlamentet om att se till att konsumenter och företag bättre utnyttjar småmålsförfarandet.

Bakgrund

Det europeiska småmålsförfarandet (förordning (EG) nr 861/2007) har till syfte att förbättra möjligheterna till rättslig prövning genom att förenkla gränsöverskridande tvistlösning när värdet på fordringen är relativt lågt samt att minska kostnaderna. Det har särskilt utformats för att hjälpa konsumenter att utöva sina rättigheter och säkra tillgången till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister. Mekanismen trädde i kraft den 1 januari 2009.

Nuvarande småmålsförfarande omfattar belopp på högst 2 000 euro, exklusive ränta, omkostnader och utlägg (vid den tidpunkt ansökan mottas av behörig domstol). Domen meddelas i det land där konsumenten är bosatt, eller i det land där företaget är etablerat om konsumenten så önskar. Båda parternas processuella rättigheter skyddas, och domen blir direkt verkställbart såväl i den förlorande partens land, som i alla andra EU-länder. Förfarandet genomförs främst skriftligen på förtryckta formulär. Man behöver inte vara företrädd av advokat.

Ett offentligt samråd om det europeiska småmålsförfarandet genomfördes mellan mars och juni i år (IP/13/240).

En illustration av hur småmålsförfarandet fungerar

En konsument: En österrikisk konsument beställde skidutrustning från en tysk webbplats. Han betalade 1 800 euro i förväg via banköverföring. Säljaren levererade aldrig utrustningen och betalade inte tillbaka köpesumman. Konsumenten inledde därför ett europeiskt småmålsförfarande. Den österrikiska domstolen i Linz dömde till konsumentens fördel och domen verkställdes av de tyska myndigheterna i Charlottenburg. Mannen fick därefter tillbaka sina pengar.

Ett företag: En kosmetikabutik i Portugal renoverade sina lokaler och beställde kakelplattor för 8 000 euro från en spansk tillverkare. Efter leveransen betalade företaget fakturan, men när renoveringen inleddes, upptäcktes att ungefär hälften av plattorna var böjda och därför obrukbara.

Kosmetikabutiken krävde att få plattorna utbytta, men det spanska företaget vägrade, och vägrade också att betala tillbaka några pengar. Kosmetikabutiken lämnade in en småmålsansökan och bifogade fakturan till sin lokala domstol (eftersom avtalet skulle genomföras i Portugal) och begärde 3 000 euro i ersättning. Domstolen delgav ansökan till det spanska företaget, som bestred fordran och hävdade att plattorna var av god kvalitet. Domstolen begärde yttrande från en expert, som bekräftade att plattorna va av dålig kvalitet.

Domstolen fastställde att bevisningen var tillräcklig och ålade det spanska företaget att betala ersättning på 3 000 euro plus kostnader.

Läs mer

See MEMO/13/1007

Press pack

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/131119_en.htm

European Commission – Small Claims Procedure
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/small_claims

e-Justice portal – Small claims forms
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do

Citizen Factsheet

http://ec.europa.eu/justice/civil/document/2013_small_claims_factsheet

Report of the European Consumer Centre
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Eurobarometer Survey on the Small Claims Procedure:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_en.pdf

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:

http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilaga: Grafik: Hur småmålsförfarandet fungerar

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar