Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. novembra 2013

Ste nakupovali na spletu in želite svoj denar nazaj? Komisija želi s predlogom na področju sporov majhne vrednosti pomagati potrošnikom in MSP

Ste kupili nov tridimenzionalni televizor z ravnim zaslonom in ga niste nikoli prejeli? Ali ste morda plačali dobavitelju iz tujine in je dostavil blago z napako? Ne skrbite, obstaja poceni način, da zahtevate svoj denar nazaj. Evropska komisija je danes predlagala ukrepe za izboljšanje položaja potrošnikov in podjetij v čezmejnih sporih majhne vrednosti. V EU je sicer že od leta 2007 na voljo postopek za nezapleteno reševanje civilnih in gospodarskih sporov majhne vrednosti: evropski postopek v sporih majhne vrednosti. Po šestih letih izvajanja želi Komisija na podlagi pridobljenih izkušenj ta postopek poenostaviti in poceniti ter povečati njegov pomen za potrošnike in podjetja. Ključna sprememba, predlagana danes, je zvišanje zgornje meje za vložitev zahtevka v tem postopku s predpisanih 2 000 EUR na 10 000 EUR. Ta sprememba bo pomenila veliko zmago za mala podjetja – trenutno namreč le 20 % poslovnih terjatev ne presega praga 2 000 EUR.

„Noben zahtevek potrošnikov ali podjetij ni premajhen, da bi bil pravično rešen,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Komisija je prisluhnila potrošnikom in podjetjem ter danes predlaga pravila, ki bodo resnično evropski postopek naredila učinkovitejši in pomembnejši v vsakdanjem življenju. V času, ko se Evropska unija sooča z velikimi gospodarskimi izzivi, je izboljšanje učinkovitosti sodstva v EU bistveno za obnovitev gospodarske rasti in spodbujanje trgovine. Z današnjimi ukrepi bomo poenostavili postopek za reševanje sporov majhne vrednosti na našem enotnem trgu. Potrošniki in MSP bi se morali namreč pri čezmejnem nakupovanju počutiti kot doma.“

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti, ki je bil sprejet leta 2007 in se uporablja od leta 2009, je koristno orodje, ki se je izkazalo za uspešno. S tem orodjem so se stroški postopkov v čezmejnih sporih majhne vrednosti zmanjšali za do 40 %, trajanje sodnega postopka pa se je z 2 let in 5 mesecev skrajšalo na povprečno 5 mesecev. A izboljšave so še vedno mogoče. V danes objavljenem poročilu Komisije o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti je navedeno, da je zaradi zgornje meje 2 000 EUR za vložitev zahtevka izključenih preveč sporov majhne vrednosti, zlasti sporov, v katere so vpletena mala in srednja podjetja. Veliko sporov je izključenih tudi zaradi ozke opredelitve, kaj „čezmejni spor“ dejansko je. To pomeni, da na primer sporov v zvezi s prometno nesrečo v obmejni regiji druge države članice ali najemno pogodbo za počitniški objekt v drugi državi članici trenutno ni mogoče reševati v evropskem postopku.

Komisija zato sprejema ukrepe za izboljšanje uporabnosti postopka, in sicer z uvedbo ciljno usmerjenega niza praktičnih sprememb v načinu delovanja postopka. Cilji predloga Komisije za revizijo uredbe o sporih majhne vrednosti so zlasti:

zvišanje zgornje meje za vložitev „zahtevka v sporu majhne vrednosti“ z 2 000 EUR na 10 000 EUR. To bo zlasti koristilo MSP, saj bo postopek mogoče uporabiti za 50 % poslovnih terjatev (v primerjavi s sedanjimi 20 %). Koristi bodo deležni tudi potrošniki, saj približno petina njihovih zahtevkov presega 2 000 EUR;

razširitev opredelitve pojma „čezmejna“ zadeva, da bi več potrošnikom in podjetjem pomagali rešiti njihove čezmejne spore;

omejitev zneska sodnih taks: v okviru veljavnih pravil o postopku v sporih majhne vrednosti so lahko sodne takse nesorazmerne, v nekaterih primerih pa celo presegajo vrednost samega zahtevka. Današnji predlog bo zagotovil, da sodne takse ne bodo presegle 10 % vrednosti zahtevka in da minimalna pristojbina ne bo višja od 35 EUR. V predlogu je tudi določeno, da se lahko sodne takse plačajo na spletu s kreditno kartico;

zmanjšanje birokracije in potnih stroškov: nova pravila bodo tožnikom omogočila začeti postopek na spletu: elektronska pošta bo postala pravno veljavno sredstvo komuniciranja med strankami v postopku, telekonference ali videokonference pa bodo postale običajna orodja na glavnih obravnavah, kadar bodo te potrebne.

Komisija z današnjim predlogom omogoča učinkovit dostop do sodnega varstva za potrošnike in podjetja, da bodo lahko z zaupanjem bolje izkoriščali priložnosti enotnega trga. Predlog kot tak uresničuje enega od 12 konkretnih ukrepov, predvidenih na začetku letošnjega leta v drugem poročilu o državljanstvu EU, in naj bi državljanom pomagal bolje uresničevati njihove pravice pri, na primer, čezmejnem nakupovanju. Potreba po ukrepanju je bila poudarjena tudi v Evropski agendi za potrošnike (IP/12/491).

Izboljšani evropski postopek v sporih majhne vrednosti je odziv na dejanske pomisleke državljanov: v zadnji raziskavi Eurobarometra, na primer, so vprašani odgovorili, da bi raje uveljavljali svoj zahtevek, če bi bilo postopek mogoče izvesti le pisno, ne da bi jim bilo treba dejansko iti na sodišče. V izboljšanem postopku so upoštevani tudi pomisleki podjetij: na javnem posvetovanju in v raziskavi Eurobarometra je 45 % podjetij izjavilo, da ne začnejo postopka pred sodiščem, ker bi bili stroški sodnega postopka nesorazmerni z vrednostjo zahtevka. Poleg tega je predlog tudi odziv na pozive Evropskega parlamenta, da je treba potrošnikom in podjetjem zagotoviti možnost boljše uporabe postopka v sporih majhne vrednosti.

Ozadje

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti (Uredba (ES) št. 861/2007) naj bi izboljšal dostop do sodnega varstva s poenostavitvijo in pocenitvijo postopkov v čezmejnih sporih majhne vrednosti na področju civilnih in gospodarskih zadev. Zasnovan je bil predvsem zato, da bi potrošnikom pomagal uveljavljati njihove pravice in jim zagotoviti dostop do sodnega varstva v čezmejnih zadevah. Mehanizem se je začel uporabljati 1. januarja 2009.

V veljavnih procesnih pravilih so „spori majhne vrednosti“ spori, v katerih zneski brez obresti, stroškov in izdatkov ne presegajo 2 000 EUR (v času, ko pristojno sodišče prejme obrazec zahtevka). Sodba se izda v državi, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče, ali v državi toženega podjetja, če se potrošnik tako odloči. Procesne pravice obeh pogodbenic so varovane, sodba pa z izdajo postane neposredno izvršljiva tako v državi, kjer ima stalno prebivališče stranka, ki v postopku ni uspela, kot v vsaki drugi državi članici EU. Postopek večinoma poteka pisno, ob uporabi vnaprej določenih obrazcev. Zastopanje po odvetniku ni potrebno.

Javno posvetovanje o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti je potekalo od marca do junija letos (IP/13/240).

Primer zgodbe o uspehu, ki kaže način delovanja postopka v sporih majhne vrednosti

Primer za potrošnike: avstrijski potrošnik je na nemškem spletnem mestu naročil smučarsko opremo. Zanjo je z bančnim nakazilom vnaprej plačal 1 800 EUR. Trgovec opreme ni nikoli dostavil in potrošniku ni povrnil zneska nakupa, zato je potrošnik začel evropski postopek v sporih majhne vrednosti. Avstrijsko sodišče v Linzu je odločilo v korist potrošnika, sodbo pa so izvršili nemški organi v Charlottenburgu. Potrošniku je bil nato povrnjen znesek nakupa.

Primer za MSP: prodajalec kozmetičnih izdelkov na drobno na Portugalskem je prenavljal svojo trgovino in pri španskem proizvajalcu naročil ploščice v vrednosti 8 000 EUR. MSP je po dostavi plačal račun, ob začetku obnovitvenih del pa je opazil, da je približno polovica ploščic ukrivljenih in zato neuporabnih.

Portugalski prodajalec na drobno je zahteval zamenjavo ploščic, kar pa je španska družba zavrnila, poleg tega pa ni hotela vrniti plačanega zneska. Portugalski prodajalec na drobno je začel postopek v sporih majhne vrednosti pri lokalnem sodišču (ker je bil kraj izpolnitve pogodbe na Portugalskem), vlogi je priložil račun ter zahteval nadomestilo v višini 3 000 EUR. Sodišče je vlogo vročilo španskemu podjetju, ki je zahtevku ugovarjalo, ker naj bi bile ploščice dobre kakovosti. Sodišče je zahtevalo mnenje izvedenca, ki je potrdil, da so bile ploščice slabe kakovosti.

Sodišče je odločilo, da je ta dokaz ustrezen in zadosten, ter španskemu podjetju naložilo plačilo odškodnine v višini 3 000 EUR in plačilo stroškov postopka.

Več informacij

See MEMO/13/1007

Press pack

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/131119_en.htm

European Commission – Small Claims Procedure
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/small_claims

e-Justice portal – Small claims forms
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do

Citizen Factsheet

http://ec.europa.eu/justice/civil/document/2013_small_claims_factsheet

Report of the European Consumer Centre
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Eurobarometer Survey on the Small Claims Procedure:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_en.pdf

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:

http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Priloga: Grafična predstavitev: Kako deluje postopek v sporih majhne vrednosti


Side Bar