Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 19. novembrī

Iepirkāties tiešsaistē un vēlaties atgūt naudu? Komisijas priekšlikums par maza apmēra prasībām palīdz patērētājiem un MVU

Esat iegādājies jaunu 3D plakanā ekrāna televizoru, bet neesat to saņēmis? Vai samaksājāt piegādātājam ārvalstīs, un viņš piegādāja bojātu preci? Neuztraucieties, ir lēts veids pieprasīt naudas atgriešanu. Eiropas Komisija šodien ierosināja uzlabot patērētāju un uzņēmumu situāciju maza apmēra pārrobežu strīdos. Kopš 2007. gada ES ir procedūra, kas paredzēta, lai bez liekiem sarežģījumiem risinātu maza apmēra strīdus civiltiesībās un komerctiesībās, proti, Eiropas procedūra maza apmēra prasībām. Sešus gadus vēlāk Komisija, izmantojot gūto pieredzi, padara Eiropas procedūru maza apmēra prasībām vēl vienkāršāku, lētāku un atbilstošāku patērētājiem un uzņēmumiem. Galvenais jaunums šodien ierosinātajās izmaiņās: maksimālā robežvērtība prasības celšanai procedūras ietvaros tiek palielināta no 2000 eiro līdz 10 000 eiro. Tā rezultātā mazi uzņēmumi būs lieli ieguvēji, jo pašlaik tikai 20 % no uzņēmumu prasībām attiecas uz summām, kas ir mazākas par 2000 eiro.

"Taisnības panākšanai neviena patērētāja vai uzņēmuma prasība nav pārāk maza," sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Uzklausījusi patērētājus un uzņēmumus, Komisija šodien ierosina noteikumus, kas īstu Eiropas procedūru padarīs efektīvāku un ikdienas dzīvei atbilstošāku. Laikā, kad Eiropas Savienība saskaras ar smagām ekonomikas problēmām, vissvarīgākais ir uzlabot tiesiskuma efektivitāti ES nolūkā atjaunot izaugsmi un veicināt tirdzniecību. Šodien mēs rīkojamies, lai vienkāršotu procedūru strīdiem par maza apmēra prasībām mūsu vienotajā tirgū. Patērētājiem un MVU, veicot pārrobežu pirkumus, būtu jājūtas kā mājās."

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, kas pieņemta 2007. gadā un ko piemēro kopš 2009. gada, ir lietderīgs rīks, kurš pierādījis savu nozīmīgumu. Tā ir samazinājusi pārrobežu tiesvedības izmaksas par maza apmēra prasībām līdz pat 40 % apmērā un tiesvedības ilgumu no diviem gadiem un pieciem mēnešiem līdz vidēji pieciem mēnešiem. Taču pastāv iespējas veikt uzlabojumus. Komisijas šodien publicētajā ziņojumā par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām atzīts, ka maksimālā robežvērtība 2000 eiro apmērā prasību celšanai liedz risināt pārāk daudzus maza apmēra strīdus, jo īpaši strīdus, kuros iesaistīti mazi un vidēji uzņēmumi. Tāpat ļoti daudzus strīdus liedz risināt arī jēdziena “pārrobežu” strīds šaurā definīcija, saskaņā ar kuru procedūra pašlaik neattiecas uz tādiem gadījumiem kā, piemēram, ceļu satiksmes negadījums pierobežas reģionā citā dalībvalstī vai nomas vai īres līgums par brīvdienu īpašumu.

Tādēļ Komisija rīkojas, lai uzlabotu procedūras lietderību, ieviešot mērķtiecīgu praktisku izmaiņu kopumu attiecībā uz veidu, kādā darbojas procedūra. Komisijas priekšlikums pārskatīt Maza apmēra prasību regulu attieksies jo īpaši uz šādiem aspektiem.

Maksimālās robežvērtības maza apmēra prasības celšanai palielināšana no 2000 eiro līdz 10 000 eiro. No tā labumu gūs jo īpaši MVU, jo tādējādi procedūru varēs piemērot 50 % no uzņēmumu prasībām (salīdzinot ar pašreizējiem 20 %). Tas nāks par labu arī patērētājiem, jo aptuveni piektā daļa no viņu prasībām pārsniedz 2000 eiro.

Jēdziena “pārrobežu lieta” definīcijas paplašināšana, lai palīdzētu lielākam skaitam patērētāju un uzņēmumu risināt pārrobežu strīdus.

Tiesu nodevu maksimālās robežvērtības noteikšana. Saskaņā ar pašreizējo procedūru maza apmēra prasībām tiesas nodevas var būt nesamērīgas, un dažos gadījumos tās pat pārsniedz prasības vērtību. Šodienas priekšlikums nodrošinās, ka tiesas nodevas nepārsniedz 10 % no prasības vērtības un minimālā nodeva nedrīkst pārsniegt 35 eiro. Tas arī paredzēs noteikumu, ka tiesas nodevas var samaksāt tiešsaistē, izmantojot kredītkarti.

Mazākas izmaksas saistībā ar dokumentu kārtošanu un ceļošanu. Jaunie noteikumi ļaus prasību iesniedzējiem sākt procedūru tiešsaistē, proti, e-pasts kļūs par likumīgu līdzekli saziņai starp iesaistītajām pusēm, un telefonkonferences vai videokonferences kļūs par ierastiem līdzekļiem lietas mutiskajā izskatīšanā, ja tā būs nepieciešama.

Ar šodienas priekšlikumu Komisija veicina efektīvu tiesas pieejamību patērētājiem un uzņēmumiem, lai tie varētu ar lielāku uzticību labāk izmantot vienotā tirgus iespējas. Šis priekšlikums ir vērsts uz to, lai veiktu vienu no 12 konkrētām darbībām, kas izklāstītas šogad publicētajā otrajā ziņojumā par ES pilsonību, kura mērķis ir palīdzēt pilsoņiem labāk īstenot savas tiesības, piemēram, veicot pārrobežu pirkumus. Nepieciešamība rīkoties ir uzsvērta arī Eiropas Patērētāju programmā (IP/12/491).

Uzlabotā Eiropas procedūra maza apmēra prasībām kliedē pilsoņu faktiskās bažas: nesen veiktais Eirobarometra pētījums liecina, ka, piemēram, viena trešdaļa respondentu drīzāk celtu prasību, ja procedūra būtu pilnā mērā rakstiska un viņiem nevajadzētu ierasties tiesā. Uzlabotā procedūra arī kliedē uzņēmumu bažas: sabiedriskajā apspriešanā un Eirobarometra aptaujā 45 % uzņēmumu apgalvoja, ka viņi nevēršas tiesā, jo tiesvedības izmaksas būtu nesamērīgas salīdzinājumā ar prasību. Visbeidzot, priekšlikumā arī risināts jautājums saistībā ar Eiropas Parlamenta aicinājumiem rīkoties, lai nodrošinātu, ka patērētāji un uzņēmumi labāk izmanto procedūru maza apmēra prasībām.

Vispārīga informācija

Eiropas procedūras maza apmēra prasībām (Regula (EK) Nr. 861/2007) mērķis ir uzlabot tiesu pieejamību, pārrobežu lietās vienkāršojot maza apmēra prasību tiesvedību civillietās un komerclietās, kā arī samazinot izmaksas. Tā tika īpaši iecerēta, lai palīdzētu patērētājiem panākt savu tiesību izpildi un nodrošinātu tiesu iestāžu pieejamību pārrobežu lietās. Šo mehānismu sāka piemērot no 2009. gada 1. janvāra.

Saskaņā ar pašreizējo procedūru "maza apmēra prasības" ir gadījumi, kad pieteikuma veidlapas saņemšanas brīdī kompetentajā tiesā prasījuma summa nepārsniedz 2000 eiro, neieskaitot procentus, izdevumus un citas izmaksas. Spriedumu pasludina patērētāja dzīvesvietas valstī vai atbildētāja uzņēmuma valstī, ja patērētājs to izvēlas. Tiek aizsargātas abu pušu procesuālās tiesības, un pasludinātais spriedums ir tieši izpildāms zaudētājas puses valstī un jebkurā citā ES dalībvalstī. Procedūra galvenokārt notiek rakstveidā, izmantojot iepriekš sagatavotas veidlapas. Jurista pārstāvība nav nepieciešama.

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām notika no šā gada marta līdz jūnijam (IP/13/240).

Labs piemērs, kā darbojas procedūra maza apmēra prasībām

Patērētāja piemērs. Austrijas patērētājs pasūtīja slēpošanas ekipējumu interneta veikalā Vācijā. Viņš ar bankas pārskaitījumu avansā samaksāja 1800 eiro. Pārdevējs viņam šo ekipējumu nepiegādāja un neatlīdzināja pirkuma summu. Tādēļ patērētājs uzsāka Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Austrijas tiesa Lincā pieņēma patērētājam labvēlīgu spriedumu, kuru Vācijas iestādes Šarlotenburgā izpildīja. Patērētājam tika atmaksāta pirkuma summa.

MVU piemērs. Kosmētikas mazumtirgotājs Portugālē remontēja savu veikalu un no Spānijas ražotāja pasūtīja flīzes 8000 eiro vērtībā. Pēc piegādes MVU apmaksāja rēķinu, bet tad, kad tika sākti remontdarbi, tas pamanīja, ka aptuveni puse no piegādātajām flīzēm ir deformētas un tādēļ nav lietojamas.

Portugāles mazumtirgotājs pieprasa flīzes apmainīt, taču Spānijas uzņēmums atsakās to darīt un atsakās arī samaksāt kompensāciju. Portugāles mazumtirgotājs ceļ maza apmēra prasību vietējā tiesā (jo līguma izpildes vieta ir Portugālē), pievienojot prasības pieteikumam rēķinu, un pieprasa kompensāciju 3000 eiro apmērā. Tiesa izsniedz pieteikumu Spānijas uzņēmumam, kurš iebilst prasībai, apgalvojot, ka flīžu kvalitāte bija laba. Tiesa pieprasa eksperta atzinumu, kas apstiprina, ka flīzes bija sliktā kvalitātē.

Tiesa nolemj, ka pierādījumi ir atbilstoši un pietiekami, un piespriež Spānijas uzņēmumam samaksāt kompensāciju 3000 eiro apmērā un segt tiesvedības izmaksas.

Plašāka informācija pieejama:

See MEMO/13/1007

Press pack

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/131119_en.htm

European Commission – Small Claims Procedure
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/small_claims

e-Justice portal – Small claims forms
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do

Citizen Factsheet

http://ec.europa.eu/justice/civil/document/2013_small_claims_factsheet

Report of the European Consumer Centre
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Eurobarometer Survey on the Small Claims Procedure:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_en.pdf

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:

http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pielikumā: Datu vizualizācija: Kā darbojas procedūra maza apmēra prasībām

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar