Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19.11.2013

Teitkö ostoksia verkkokaupassa ja haluat rahasi takaisin? Komission ehdotus vähäisistä vaatimuksista auttaa kuluttajia ja pk-yrityksiä

Ostitko uuden 3D-taulutelevision etkä koskaan saanut sitä? Tai maksoitko ulkomaiselle tavarantoimittajalle ja sait viallisen tuotteen? Onneksi on olemassa edullinen tapa saada rahat takaisin. Euroopan komissio ehdotti tänään kuluttajien ja yritysten aseman parantamista rajat ylittävissä riita-asioissa, joissa on kyse vähäisistä rahasummista. EU:lla on ollut vuodesta 2007 käytössään menettely, jolla vähäiset siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita koskevat riita-asiat voidaan ratkaista vaivattomasti: eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely. Komissio hyödyntää kuuden vuoden ajalta saatua kokemusta kyseisen menettelyn tekemiseksi yksinkertaisemmaksi ja edullisemmaksi ja sen merkityksen lisäämiseksi kuluttajien ja yritysten kannalta. Ehdotukseen sisältyvä suurin muutos olisi vaatimuksen ylärajan nostaminen 2 000 eurosta 10 000 euroon. Muutoksesta hyötyisivät eniten pienet yritykset, sillä tällä hetkellä ainoastaan 20 prosenttia vaatimuksista on arvoltaan alle 2 000 euroa.

"Mikään kuluttajan tai yrityksen tekemä vaatimus ei ole liian pieni käsiteltäväksi", EU:n oikeusasioista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Viviane Reding toteaa. "Komissio on kuullut kuluttajia ja yrityksiä ja ehdottaa, että käyttöön otetaan säännöt, joilla kyseinen todella eurooppalainen menettely tehdään tehokkaammaksi ja arkielämän kannalta merkittävämmäksi. EU:n oikeudenkäytön tehostaminen on avainasemassa kasvun ja kaupan lisäämiseksi aikana, jolloin Euroopan unionilla on vastassaan suuria taloudellisia haasteita. Aikomuksena on yksinkertaistaa menettelyä, jolla arvoltaan vähäisiä riita-asioita voidaan ratkaista yhteismarkkinoilla. Kuluttajat ja pk-yritykset voisivat siten huoletta tehdä rajat ylittäviä ostoksia", varapuheenjohtaja Reding sanoo.

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely, joka hyväksyttiin vuonna 2007 ja jota on sovellettu vuodesta 2009, on osoittautunut hyödylliseksi. Sen myötä rajat ylittävien vähäisten vaatimusten oikeudenkäyntikulut ovat vähentyneet enimmillään 40 prosenttia ja oikeudenkäynnin kesto on lyhentynyt kahdesta vuodesta ja viidestä kuukaudesta keskimäärin viiteen kuukauteen. Vielä on kuitenkin parantamisen varaa. Tänään julkaistussa eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevassa komission kertomuksessa todetaan, että liian monet arvoltaan vähäiset riita-asiat jäävät vaatimusten esittämistä koskevan 2 000 euron ylärajan ulkopuolelle. Kyseisissä riita-asioissa on osallisina erityisesti pk-yrityksiä. Suuri määrä riita-asioita on jäänyt myös ulkopuolelle sen vuoksi, että "rajat ylittävä riita-asia" on määritetty liian kapeasti. Tästä seuraa esimerkiksi, että menettely ei kata toisen jäsenvaltion raja-alueella tapahtuvaa auto-onnettomuutta tai loma-asunnon vuokrasopimusta.

Komissio aikoo sen vuoksi kehittää menettelyä. Se esittää menettelyn toteutukseen seuraavia käytännön muutoksia:

  • Vähäisen vaatimuksen yläraja nostetaan 2 000 eurosta 10 000 euroon. Tämä hyödyttää erityisesti pk-yrityksiä, sillä menettelyä voidaan soveltaa 50 prosenttiin vaatimuksista nykyisen 20 prosentin sijaan. Kuluttajat hyötyvät myös, koska noin viidesosa kuluttajien vaatimuksista ylittää 2 000 euroa.

  • Rajat ylittävän riita-asian määritelmää laajennetaan, jotta useampia kuluttajia ja yrityksiä voidaan auttaa ratkaisemaan rajat ylittävät riita-asiansa.

  • Oikeudenkäyntikuluja vähennetään: Nykyisen vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeudenkäyntikulut voivat olla suhteettoman suuria, ja joissakin asioissa ne voivat jopa ylittää itse vaatimuksen arvon. Tänään annetussa ehdotuksessa varmistetaan, että oikeudenkäyntikulut ovat enintään 10 prosenttia vaatimuksen arvosta, ja että vähimmäiskulut eivät voi ylittää 35 euroa. Ehdotuksen mukaan oikeudenkäyntikulut voidaan maksaa verkossa luottokortilla.

  • Paperityötä ja matkakuluja vähennetään: Uusien sääntöjen mukaisesti vaatimusten esittäjät voivat käynnistää menettelyn verkossa. Sähköpostista tulee oikeudellisesti pätevä viestintäväline osapuolten välillä, ja puhelin- ja videokonferensseista tulee luonnollisia välineitä tarvittaviin kuulemisiin.

Komissio helpottaa ehdotuksen avulla kuluttajien ja yritysten mahdollisuuksia hakea oikeussuojaa, jotta niillä olisi rohkeutta hyödyntää paremmin yhteismarkkinoita. Ehdotuksessa toteutetaan siten yksi niistä kahdestatoista konkreettisesta toimesta, jotka määritettiin aiemmin tänä vuonna toisessa katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen ja joiden tarkoituksena on auttaa kansalaisia hyödyntämään paremmin oikeuksiaan esimerkiksi rajat ylittäviä ostoksia tehdessään. Toimien tarpeellisuutta korostettiin myös Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa (IP/12/491).

Parannetussa eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä vastataan kansalaisten todellisiin huolenaiheisiin: esimerkiksi äskettäin julkaisussa Eurobarometri-selvityksessä kolmasosa vastaajista sanoi, että he esittäisivät helpommin vaatimuksen, jos menettelyä voitaisiin soveltaa ainoastaan kirjallisesti ilman tarvetta osallistua fyysisesti oikeudenkäyntiin. Parannetussa menettelyssä otetaan huomioon myös yritysten huolenaiheet: julkisessa kuulemisessa ja Eurobarometri-selvityksessä 45 prosenttia yrityksistä totesi, että ne eivät esitä vaatimuksia, koska oikeudenkäyntikulut olisivat suhteettoman suuria vaatimuksiin nähden. Lisäksi ehdotuksessa vastataan Euroopan parlamentin esittämiin kehotuksiin varmistaa, että kuluttajat ja yritykset hyödyntävät vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä paremmin.

Tausta

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn (asetus (EY) N:o 861/2007) tarkoitus on parantaa oikeussuojan saatavuutta yksinkertaistamalla vähäisiä vaatimuksia koskevia oikeudenkäyntejä rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa ja alentamalla kuluja. Sillä pyritään erityisesti auttamaan kuluttajia käyttämään oikeuksiaan ja varmistamaan oikeussuojan saatavuus rajat ylittävissä tapauksissa. Menettelyä alettiin soveltaa 1. tammikuuta 2009.

Nykyisen menettelyn mukaiset "vähäiset vaatimukset" ovat tapauksia, joissa on kyse enintään 2 000 euron suuruisista summista, korkoja, kuluja ja muita kustannuksia lukuun ottamatta (sillä hetkellä, kun toimivaltainen tuomioistuin vastaanottaa vaatimuslomakkeen). Tuomio annetaan kuluttajan asuinmaassa tai vastaajana toimivan yrityksen kotimaassa, jos kuluttaja näin haluaa. Näin suojellaan molempien osapuolten prosessuaalisia oikeuksia, ja tuomiosta tulee suoraan täytäntöönpanokelpoinen hävinneen osapuolen maassa ja missä tahansa muussa EU-maassa. Menettely tapahtuu enimmäkseen kirjallisesti käyttäen asiaan tarkoitettuja lomakkeita. Asianajajaa ei tarvitse käyttää.

Eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskeva julkinen kuuleminen järjestettiin kuluvan vuoden maalis-kesäkuussa (IP/13/240).

Esimerkkejä menettelyn toimivuudesta

Kuluttajat: Itävaltalainen kuluttaja tilasi hiihtovarusteita saksalaiselta verkkosivustolta. Hän maksoi 1 800 euroa ennakkoon pankkisiirtona. Kauppias ei koskaan toimittanut varusteita eikä korvannut ostohintaa. Kuluttaja käynnisti sen vuoksi eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn. Itävaltalainen tuomioistuin Linzissä antoi kuluttajan kannalta myönteisen tuomion, jonka Saksan viranomaiset Charlottenburgissa panivat täytäntöön. Tämän jälkeen kuluttaja sai maksamansa summan takaisin.

Pk-yritykset: Kosmetiikan jälleenmyyjä Portugalissa remontoi liikettään ja tilasi 8 000 euron arvosta kaakeleita espanjalaiselta tuottajalta. Toimituksen jälkeen pk-yritys maksoi laskun, mutta remontin alettua huomattiin, että noin puolet toimitetuista kaakeleista oli käyriä ja siten käyttökelvottomia.

Portugalilainen jälleenmyyjä pyysi vaihtamaan kaakelit, mutta espanjalainen yritys kieltäytyi eikä myöskään palauttanut maksettua summaa. Portugalilainen jälleenmyyjä käynnisti vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn ja liitti paikalliselle tuomioistuimelle (kauppasopimuksen täytäntöönpanopaikka oli Portugalissa) jättämäänsä hakemukseen laskun sekä 3 000 euron korvauspyynnön. Tuomioistuin toimitti hakemuksen espanjalaiselle yritykselle, joka vastusti sitä todeten, että kaakelit olivat hyvälaatuisia. Tuomioistuimen pyytämän asiantuntijalausunnon mukaan kaakelit olivat kuitenkin huonolaatuisia.

Tuomioistuin katsoi, että todisteet olivat riittävät, ja määräsi espanjalaisen yrityksen maksaman 3 000 euron korvaukset lisättyinä kuluilla.

Lisätietoja

See MEMO/13/1007

Press pack

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/131119_en.htm

European Commission – Small Claims Procedure
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/small_claims

e-Justice portal – Small claims forms
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do

Citizen Factsheet

http://ec.europa.eu/justice/civil/document/2013_small_claims_factsheet

Report of the European Consumer Centre
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Eurobarometer Survey on the Small Claims Procedure:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_en.pdf

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:

http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Liite: Tietografiikka: Miten menettely toimii käytännössä

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar