Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. november 2013

Kas ostsid midagi internetist ja tahad raha tagasi saada? Komisjoni ettepanek väiksemate nõuete kohta aitab tarbijaid ja VKEsid

Mida teha, kui tellisid uue lameekraaniga 3D-televiisori ja see ei tulnud kohale? Või maksid välismaisele tarnijale ja said puudusega toote? Kas teadsid, et sul on võimalik ilma suuremate kuludeta raha tagasi nõuda? Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku parandada tarbijate ja ettevõtjate võimalusi väiksemaid nõudeid piiriüleselt maksma panna. 2007. aastast on Euroopa Liidus eksisteerinud menetlus väiksemate tsiviil- ja kaubandusvaidluste lahendamiseks ilma suurema vaevata – Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus. Kuus aastat hiljem teeb komisjon menetluse rakendamisel saadud kogemustest järeldusi, et väiksemate kohtuvaidluste menetlust veelgi lihtsamaks, taskukohasemaks ning tarbijate ja ettevõtjate jaoks kasulikumaks muuta. Kõige olulisem muudatus on väiksemate kohtuvaidluste menetluse nõuete ülempiiri tõstmine praeguselt 2000 eurolt 10 000 euroni. Väikeettevõtjad saaksid sellest muudatusest kõige rohkem kasu, sest praegu jääb ainult 20% ettevõtjate nõuetest 2000 eurosest piirmäärast allapoole.

„Ühegi tarbija või ettevõtja nõue ei ole nii väike, et selle puhul ei tuleks õigust jalule seada”, ütles komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Olles ära kuulanud tarbijate ja ettevõtjate arvamuse, teeb komisjon täna sellise ettepaneku, mis muudaks selle Euroopa menetluse tõhusamaks ja igapäevaselt kasulikumaks. Ajal, mil Euroopa Liit seisab silmitsi suurte majanduslike väljakutsetega, aitab õigusemõistmise tõhususe parandamine ELis majanduskasvu taastada ja kaubandust elavdada. Täna on meie eesmärk lihtsustada väiksemate kohtuvaidluste lahendamist meie siseturul. Tarbijad ja VKEd peaksid end piiriülesel ostlemisel tundma nagu kodus.”

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, mis kehtestati 2007. aastal ja mida on kohaldatud alates 2009. aastast, on osutunud vägagi kasulikuks vahendiks. Tänu sellele menetlusele on väiksemate piiriüleste nõuetega kohtusse pöördumise kulu vähenenud kuni 40% ning kohtumenetluse kestus on lühenenud kahelt aastalt ja viielt kuult keskmiselt viie kuuni. Kuid väiksemate kohtuvaidluste menetlusel on siiski veel ka arenguruumi. Täna avaldatud Euroopa Komisjoni aruandest Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohta selgub, et kuna nõude esitamise ülempiir menetluse raames on 2000 eurot, välistab see liiga palju väiksemaid kohtuvaidlusi, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate nõuete puhul. Suur hulk vaidlusi on välistatud ka seetõttu, et "piiriülene" vaidlus on liiga kitsalt määratletud. Näiteks ei hõlma väiksemate kohtuvaidluste menetlus praegu selliseid juhtumeid, kus toimub autoõnnetus teise liikmesriigi piirialal või sõlmitud on üürileping teises liikmesriigis asuva kinnisasja kasutamiseks puhkusereisi ajal.

Soovides väiksemate kohtuvaidluste menetlust kasulikumaks muuta, esitab komisjon ettepaneku teha menetluse toimimises hulga praktilisi muudatusi. Olulisemad neist on järgmised:

Väiksema nõude ülempiir tõstetakse 2000 eurolt 10 000 euroni. See on eelkõige kasulik VKEdele ja võimaldab kasutada väiksemate kohtuvaidluste menetlust 50% ettevõtjate nõuete puhul (praegu on see võimalik 20% ettevõtjate nõuete puhul). Ka tarbijad saavad sellest kasu, sest umbes viiendik nende nõuetest ületab 2000 euro piiri.

"Piiriülest" asja hakatakse määratlema laiemalt, et rohkem tarbijaid ja ettevõtjaid saaksid oma piiriülesed vaidlused lahendatud.

Kohtulõivudele seatakse ülempiir: Praegu võivad väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohtukulud olla ebaproportsionaalselt suured ja mõnel juhul ületavad isegi nõude väärtuse. Tänase ettepanekuga tagatakse, et kohtulõiv ei ületa 10% nõude väärtusest ja et miinimumlõiv ei tohi olla suurem kui 35 eurot. Samuti nähakse ette, et kohtulõivu saab tasuda krediitkaardiga interneti teel.

Paberimajanduse ja reisikulude vähendamine: Uued normid võimaldavad hagejal menetluse algatada internetis: e-postist saab vajaduse korral õiguslikult kehtiv suhtlusvahend poolte vahel ning tele- ja videokonverents muutuvad kohtuistungi läbiviimisel tavapärasteks töövahenditeks.

Komisjoni tänase ettepaneku eesmärk on hõlbustada tarbijate ja ettevõtjate juurdepääsu õigusemõistmisele, et neil oleks rohkem julgust siseturu võimalusi kasutada. Seega vastab see käesoleval aastal avaldatud "Aruandes ELi kodakondsuse kohta" välja toodud 12-st põhimeetmest sellele, mille eesmärk on aidata kodanikel paremini oma õigusi teostada, kui nad näiteks ostavad midagi teisest liikmesriigist. Asjaolu, et olukorda tuleks parandada, leidis märkimist ka Euroopa tarbijakaitse tegevuskavas (IP/12/491).

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust muudetakse lähtuvalt kodanike reaalsetest vajadustest. Hiljutises Eurobaromeetri uuringus ütles kolmandik vastanutest näiteks, et nad kaaluksid tõsiselt oma nõudega kohtusse pöördumist, kui kohtumenetlus toimuks kirjalikult ja nad ei peaks ise kohtuistungile minema. Samuti vastab muudetud menetlus paremini ettevõtjate vajadustele – nii avalikule konsultatsioonile kui ka Eurobaromeetri uuringule vastanud ettevõtjatest märkis 45%, et nad ei pöördu kohtusse, kuna kohtumenetluse kulud oleksid nõude väärtusega võrreldes ebaproportsionaalselt suured. Lisaks vastab komisjoni ettepanek ka Euroopa Parlamendi üleskutsele aidata kaasa sellele, et tarbijad ja ettevõtjad oskaksid väiksemate kohtuvaidluste menetlust paremini ära kasutada.

Taust

Euroopa väiksemate kohtuasjade menetluse (määrus (EÜ) nr 861/2007) eesmärk on parandada juurdepääsu õigusemõistmisele. Selleks on lihtsustatud väiksemaid nõudeid käsitlevate piiriüleste kohtuvaidluste lahendamist tsiviil- ja kaubandusasjades ning vähendatud kulusid. Menetlus loodi esmajoones selleks, et aidata tarbijatel kasutada oma õigusi ja tagada neile juurdepääs õigusemõistmisele piiriüleste probleemide puhul. Seda hakati kohaldama 1. jaanuaril 2009.

Kehtiva menetluse kohaselt on „väiksemad kohtuvaidlused” juhtumid, mille puhul on tegemist kuni 2000 euro suuruste summadega intressi, kulusid ja muid kõrvalnõudeid arvestamata (ajahetkel, mil nõudevorm pädeva kohtu poolt vastu võetakse). Kohtuotsus tehakse tarbija elukohariigis või kohtusse kaevatud ettevõtte asukohariigis, kui tarbija seda soovib. Mõlema poole õigused menetluses on tagatud ja kohtuotsus muutub pärast tegemist vahetult täidetavaks nii kaotanud poole koduriigis kui ka kõigis teistes ELi liikmesriikides. Menetlus viiakse läbi peamiselt kirjalikult poolte täidetavate vormide abil. Poolte esindamine advokaadi poolt ei ole kohustuslik.

Käesoleva aasta märtsist juunini toimus avalik konsultatsioon Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse üle (IP/13/240).

Kuidas väiksemate kohtuvaidluste menetlus töötab

Tarbija lugu: Austria tarbija tellis Saksamaa veebisaidilt suusavarustust. Ta tasus pangaülekandega 1800 euro suuruse ettemaksu. Müüja ei saatnud talle kaupa ega tagastanud ka ostusummat. Selle peale algatas tarbija Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse. Linzi linnas asuv Austria kohus tegi tarbija kasuks otsuse, mille viisid täide Saksamaa ametivõimud Charlottenburgis. Selle tulemusena hüvitati tarbijale ostusumma.

Ettevõtja lugu: Kosmeetikatoodete müüja Portugalis remondib oma poodi ja tellib Hispaania tootjalt 8000 euro eest keraamilisi plaate. Olles plaadid kätte saanud, tasub Portugali ettevõtja arve, kuid ehitustööde alates märkab ta, et pooled plaatidest on kõverad ja neid ei saa kasutada.

Portugali ettevõtja nõuab puudusega plaatide asendamist, kuid Hispaania plaadimüüja keeldub plaate välja vahetamast ja ka raha tagasi maksmast. Portugali ettevõtja esitab väiksemate kohtuvaidluste menetluse raames avalduse kohtusse, lisab kohalikule kohtule (kuna lepingu täitmise koht oli Portugalis) esitatud avaldusele tasutud arve ja nõuab 3000 eurot hüvitist. Kohus edastab avalduse Hispaania ettevõtjale, kes vaidleb nõudele vastu ja väidab, et plaadid olid kvaliteetsed. Kohus tellib eksperdi hinnangu, mis kinnitab, et plaadid olid puudusega.

Kohus leiab, et antud tõenditest piisab, ja teeb otsuse, mille kohaselt Hispaania ettevõtja peab maksma Portugali ettevõtjale 3000 eurot hüvitist ja tasuma ka kohtukulud.

Lisateave

See MEMO/13/1007

Press pack

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/131119_en.htm

European Commission – Small Claims Procedure
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/small_claims

e-Justice portal – Small claims forms
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do

Citizen Factsheet

http://ec.europa.eu/justice/civil/document/2013_small_claims_factsheet

Report of the European Consumer Centre
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Eurobarometer Survey on the Small Claims Procedure:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_en.pdf

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:

http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Lisa: Infograafik: Kuidas väiksemate kohtuvaidluste menetlus toimib

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar