Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. november 2013

Har du købt noget online og vil have pengene tilbage? Kommissionens forslag om små krav hjælper forbrugere og SMV’er

Har du købt en ny 3D-fladskærm, men aldrig fået den? Eller har du betalt en leverandør i udlandet for et defekt produkt? Bare rolig, der er en billig måde, du kan få pengene tilbage på. Europa-Kommissionen har i dag foreslået at styrke forbrugernes og virksomhedernes stilling i grænseoverskridende tvister af mindre værdi. I 2007 indførte EU en procedure til at løse små civilretlige og handelsmæssige tvister uden besvær: den europæiske småkravsprocedure. Seks år efter udnytter Kommissionen erfaringerne til at gøre den europæiske småkravsprocedure endnu enklere, billigere og mere relevant for forbrugerne og virksomhederne. Den vigtigste ændring, der er foreslået i dag, er at forhøje loftet for anmeldelse af et krav i henhold til proceduren til 10 000 EUR mod 2 000 EUR i dag. Især små virksomheder får fordel af denne ændring – eftersom kun 20 % af virksomhedernes krav ligger under grænsen på 2 000 EUR.

"Intet krav fra forbrugere eller virksomheder er for småt til, at retfærdigheden kan ske fyldest", sagde næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender. "Efter at have lyttet til forbrugerne og erhvervslivet foreslår Kommissionen i dag regler, der vil gøre en ægte europæisk procedure mere effektiv og vedkommende i dagligdagen. På et tidspunkt, hvor EU står over for store økonomiske udfordringer, er en forbedring af effektiviteten af retsreglerne i EU afgørende for at skabe vækst og styrke handelen. Vi forenkler i dag proceduren for bilæggelse af tvister af mindre værdi på vores indre marked. Forbrugere og SMV’er skal føle sig trygge, når de handler på tværs af grænserne."

Den europæiske småkravsprocedure, der blev vedtaget i 2007 og har været anvendt siden 2009, er et nyttigt instrument, der har vist sit værd. Den har reduceret omkostningerne ved at føre grænseoverskridende småsager med op til 40 % og varigheden af søgsmålene fra 2 år og 5 måneder til i gennemsnit 5 måneder. Der er dog stadig plads til forbedringer: En rapport fra Kommissionen om den europæiske småkravsprocedure, der offentliggøres i dag, viser, at den øvre grænse på 2 000 EUR for anmeldelse af et krav udelukker for mange tvister af mindre værdi, navnlig tvister, der involverer små og mellemstore virksomheder. Et stort antal tvister er heller ikke omfattet af den snævre definition af, hvad en "grænseoverskridende" tvist faktisk er, hvilket betyder, at f.eks. en bilulykke i en grænseregion i en anden medlemsstat eller en lejekontrakt på en feriebolig i øjeblikket ikke er omfattet af proceduren.

Kommissionen er derfor begyndt at tage skridt til at gøre proceduren mere anvendelig ved at indføre et målrettet sæt praktiske ændringer i den måde, proceduren fungerer på. Kommissionens forslag til revision af forordningen om krav af mindre værdi vil især:

Hæve tærsklen for at indgive et "mindre krav" fra 2 000 EUR til 10 000 EUR. Det vil navnlig være til gavn for SMV, så proceduren kommer til at gælde for 50 % af virksomhedernes krav (mod 20 % i dag). Forbrugerne vil også kunne drage fordel, da ca. en femtedel af deres krav overstiger 2 000 EUR.

Udvide definitionen af, hvad der forstås ved "grænseoverskridende" tilfælde, for at hjælpe flere forbrugere og virksomheder med at løse deres tvister på tværs af landegrænserne.

Begrænse retsgebyrer: Under den nuværende småkravsprocedure kan retsgebyrer være ude af proportioner, i visse tilfælde kan de endda overstige selve kravets værdi. Dagens forslag vil sikre, at retsgebyrerne ikke overstiger 10 % af værdien af kravet, og minimumsgebyret må ikke være højere end 35 EUR. Det vil også kræve, at retsgebyrer skal kunne betales online med kreditkort.

Reducere papirarbejde og rejseudgifter: De nye regler vil give sagsøgere mulighed for at starte proceduren online: e-mail bliver et lovligt kommunikationsmiddel mellem parterne og tele- og videokonferencer bliver naturlige værktøjer ved mundtlige høringer, når det er nødvendigt.

Med dagens forslag giver Kommissionen forbrugere og virksomheder effektiv adgang til domstolene, så de får tillid til bedre at udnytte det indre marked. Dermed er af én de 12 konkrete aktioner gennemført, der blev skitseret tidligere på året i den anden rapport om unionsborgerskabet, som skal hjælpe borgerne med bedre at udnytte deres rettigheder, når de f.eks. handler på tværs af grænserne. Behovet for at handle blev også understreget i den europæiske forbrugerdagsorden (IP/12/491).

Den forbedrede europæiske småkravsprocedure imødekommer det, der ligger borgerne på sinde: en undersøgelse fra Eurobarometer viste f.eks. for nylig, at en tredjedel af borgerne ville være mere tilbøjelige til at klage, hvis proceduren kunne gennemføres skriftligt uden behov for at møde op i retten. Den forbedrede procedure tilgodeser også erhvervslivet: i en offentlig høring og en Eurobarometer-undersøgelse sagde 45 % af virksomhederne, at de ikke rejser sag, fordi sagsomkostningerne ville være ude af proportion. Endelig imødekommer forslaget opfordringer fra Europa-Parlamentet om at sikre, at forbrugere og virksomheder udnytter småkravsproceduren bedre.

Baggrund

Den europæiske småkravsprocedure (forordning (EF) nr. 861/2007) har til formål at lette adgangen til domstolene ved at forenkle behandlingen af grænseoverskridende retstvister vedrørende småkrav på det civil- og handelsretslige område og nedbringe omkostningerne herved. Den er specielt udformet til at hjælpe forbrugerne med at gøre deres rettigheder gældende og sikre adgang til domstolene i grænseoverskridende sager. Proceduren trådte i kraft den 1. januar 2009.

Småkrav er sager vedrørende beløb, som ikke overstiger 2 000 EUR, ekskl. renter, udgifter og forskud (på det tidspunkt, hvor den kompetente domstol modtager anmodningsformularen). Retsafgørelsen træffes i forbrugerens bopælsland eller i den sagsøgte virksomheds bopælsland, hvis forbrugeren måtte ønske det. De proceduremæssige rettigheder for begge parter er sikret, og når dommen er afsagt, fuldbyrdes den direkte i det land, hvor den tabende part bor, og i alle andre EU-lande. Proceduren gennemføres hovedsagelig skriftligt ved hjælp af faste formularer. Der stilles ikke krav om repræsentation ved en advokat.

En offentlig høring om den europæiske småkravsprocedure blev holdt fra marts til juni i år (IP/13/240).

En succeshistorie, som viser, hvordan småkravsproceduren fungerer

Forbrugereksempel: En østrigsk forbruger bestilte skiudstyr på en tysk hjemmeside. Han forudbetalte 1 800 EUR via en bankoverførsel. Forhandleren leverede aldrig udstyret og tilbagebetalte heller ikke købsprisen. Forbrugeren indledte derfor en europæisk småkravsprocedure. Den østrigske domstol i Linz traf en retsafgørelse, som gav forbrugeren medhold, og som blev fuldbyrdet af de tyske myndigheder i Charlottenburg. Forbrugeren fik derefter tilbagebetalt købsprisen.

SMV-eksempel: En kosmetikhandlende i Portugal var ved at ombygge sin butik og bestilte fliser for 8 000 EUR hos en spansk producent. Efter leveringen betalte SMV'en fakturaen, men da ombygningen gik i gang, viste det sig, at ca. halvdelen af fliserne var skæve og dermed ubrugelige.

Den portugisiske butiksejer krævede en sending nye fliser, men den spanske virksomhed sagde nej og ville heller ikke give pengene tilbage. Den portugisiske butiksejer rejste en småkravssag og sendte fakturaen til sin lokale domstol (da kontrakten var indgået i Portugal) med et krav om 3 000 EUR i erstatning. Domstolen forkyndte sagen for den spanske virksomhed, der afviste kravet under henvisning til, at fliserne var af god kvalitet. Retten anmodede om en udtalelse fra en sagkyndig, der bekræftede, at fliserne var af dårlig kvalitet.

Retten fastslog, at beviserne er tilstrækkelige, og beordrede den spanske virksomhed til at betale erstatningen på 3 000 EUR plus omkostninger.

Læs mere

See MEMO/13/1007

Press pack

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/131119_en.htm

European Commission – Small Claims Procedure
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/small_claims

e-Justice portal – Small claims forms
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do

Citizen Factsheet

http://ec.europa.eu/justice/civil/document/2013_small_claims_factsheet

Report of the European Consumer Centre
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Eurobarometer Survey on the Small Claims Procedure:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_en.pdf

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:

http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Bilag: Statistik: Sådan virker småkravsproceduren

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar