Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 ноември 2013 г.

Пазарували сте онлайн, но си искате парите обратно? Предложение на Комисията относно исковете с малък материален интерес помага на потребителите и на МСП

Купили сте нов 3D телевизор с плосък екран, но така и не сте го получили? Или сте направили покупка от доставчик в чужбина, но той Ви е доставил дефектен продукт? Не се безпокойте, налице е евтин начин да поискате обратно парите си. Днес Европейската комисия предложи да се подобри позицията на потребителите и предприятията при презгранични спорове с ниска стойност. От 2007 г. насам Съюзът разполага с процедура за безпроблемно разрешаване на спорове с малък материален интерес в областта на гражданското и търговското право: Европейската процедура за искове с малък материален интерес. Шест години по-късно, като се основава на натрупания опит, Комисията превръща тази процедура в още по-опростен, по-евтин и по-значим за потребителите и предприятията инструмент. С предложените днес основни промени горната граница, необходима за предявяването на иск, се увеличава на 10 000  евро спрямо настоящата сума от 2 000 евро. Малките предприятия ще се възползват в най-голяма степен от тази промяна, тъй като в момента само 20 % от исковете, предявени от предприятия, са под прага от 2 000 евро.

Когато става въпрос за правосъдие, няма прекалено малки искове от потребител или предприятие“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „След като изслуша потребителите и предприятията, днес Комисията предлага правила за подобряване на ефективността и на значимостта във всекидневния живот на тази наистина европейска процедура. В момент, в който Европейският съюз е изправен пред големи икономически предизвикателства, подобряването на ефективността на правосъдието в ЕС е от основно значение за възстановяването на растежа и насърчаването на търговията. С нашите действия днес ние целим опростяване на процедурата за разрешаване на спорове с ниска стойност в единния пазар. Потребителите и МСП трябва да се чувстват като у дома си, когато пазаруват в друга страна.“

Европейската процедура за искове с малък материален интерес, която беше приета през 2007 г. и се прилага от 2009 г. насам, е полезен инструмент, който доказа своята стойност. Благодарение на процедурата разходите, свързани с презгранични искове с малък материален интерес, бяха намалени с 40 %, а продължителността на производствата от 2 години и 5 месеца до средно 5 месеца. Налице са обаче възможности за подобрение: в доклад на Комисията относно Европейската процедура за искове с малък материален интерес, публикуван днес, се посочва, че горната граница от 2 000 евро за предявяване на иск изключва от обхвата на процедурата твърде много спорове с ниска стойност, особено такива, засягащи малки и средни предприятия. Голям брой спорове са изключени също така заради тясното определение на това какво точно представлява „презграничен“ съдебен спор, което означава, например, че понастоящем пътните произшествия в граничен район на друга държава членка или договорите за наем на ваканционен обект не са обхванати от процедурата.

Ето защо Комисията предприема действия за подобряване на целесъобразността на процедурата чрез въвеждането на целеви набор от практически промени в нейния начин на функциониране. По-специално с предложението на Комисията за преразглеждане на регламента за искове с малък материален интерес:

ще бъде увеличена горната граница за предявяване на „малък материален иск“ от 2 000 евро на 10 000 евро. От това ще се възползват най-вече малките и средните предприятия, тъй като процедурата ще стане приложима за 50 % от предявените от предприятия искове (което представлява увеличение от настоящите 20 %). Потребителите също ще се възползват, тъй като около една пета от исковете надхвърлят 2 000 евро.

ще бъде разширено определението за това какво е „презгранично“ дело, за да може повече потребители и предприятия да разрешат своите презгранични съдебни спорове.

ще бъде въведен таван за съдебните такси: при настоящата процедура за искове с малък материален интерес съдебните такси може да се окажат прекомерни, като в някои случаи дори надвишават стойността на самия иск. С днешното предложение ще се гарантира, че съдебните такси не надвишават 10 % от стойността на иска, а минималната такса не може да бъде по-висока от 35 евро. В предложението се предвижда също така възможност съдебните такси да се платят онлайн с кредитна карта.

ще бъдат намалени административните формалности и пътните разходи: с новите правила на ищците се предоставя възможност да открият процедурата онлайн: електронната поща се превръща в законно средство за комуникация между страните, а телеконеферентните или видеоконферентните връзки в обичайни средства за провеждане на устни изслушвания, когато са необходими такива.

С днешното предложение Комисията улеснява ефективния достъп до правосъдие за потребителите и предприятията, така че те да се почувстват уверени да използват единния пазар в по-голяма степен. Предложението съответства на едно от 12-те конкретни действия, формулирани по-рано тази година във втория доклад за гражданството на ЕС, които имат за цел да помогнат на гражданите да се възползват по-добре от предоставените им права, например когато извършват презгранични покупки. Необходимостта от действия също беше отбелязана в Европейската програма за потребителите (IP/12/491).

Подобрената Европейска процедура за искове с малък материален интерес е отговор на действителните опасения на гражданите: в неотдавнашно проучване на Евробарометър, например, една трета от участниците заявяват, че биха били по-склонни да предявят иск, ако процедурите се провеждат единствено в писмена форма, без да е необходимо да се явят в съда. С подобрената процедура се вземат под внимание също така опасенията на предприятията: в рамките на обществена консултация и на проучване на Евробарометър 45 % от предприятията заявяват, че не се обръщат към съда, защото разходите по съдебната процедура ще се окажат прекалено високи в сравнение със стойността на иска. На последно място, с предложението се вземат предвид призивите за действие от страна на Европейския парламент за гарантиране, че потребителите и предприятията използват по-често процедурата за искове с малък материален интерес.

Контекст

С Европейската процедура за искове с малък материален интерес (Регламент (ЕО) № 861/2007) се цели подобряване на достъпа до правосъдие чрез опростяване на съдебното производство във връзка с презгранични съдебни спорове по искове с малък материален интерес по граждански и търговски дела и намаляване на разходите. Тя беше създадена най-вече, за да се помогне на потребителите да упражняват правата си и да се гарантира достъп до правосъдие при презгранични дела. За първи път процедурата започна да се прилага на 1 януари 2009 г.

В рамките на настоящата процедура „искове с малък материален интерес“ се отнасят до дела, при които стойността на иска не надвишава 2 000 евро без лихви, разноски и разходи (към момента на получаване на исковия формуляр от компетентния съд). Съдебното решение се постановява в държавата на местоживеене на потребителя, или в държавата на дружеството ответник, ако потребителят предпочете това. Процесуалните права на двете страни са защитени, а веднъж постановено решението е пряко изпълнимо в държавата на загубилата страна и във всички други държави на ЕС. Процедурата протича главно в писмена форма, като се използват предварително определени формуляри. Представителство от адвокат не се изисква.

Между март и юни тази година се проведе обществена консултация относно Европейската процедура за искове с малък материален интерес (IP/13/240).

Примери за успешно прилагане на процедурата за искове с малък материален интерес

Пример за потребителите: Австрийски потребител поръчва ски оборудване от германски уебсайт. Той заплаща предварително 1 800 евро по банков път. Търговецът така и не доставя оборудването, нито възстановява покупната цена. Поради това потребителят започва европейска процедура за искове с малък материален интерес. Компетентният австрийски съд в Линц постановява съдебно решение в полза на потребителя, което е изпълнено от германските власти в Шарлотенбург. Впоследствие на потребителя е била възстановена покупната цена.

Пример за МСП: За ремонта на своя магазин търговец на дребно на козметични продукти в Португалия поръчва плочки на стойност 8 000 евро от испански производител. След доставката МСП плаща фактурата, но при започване на ремонта се оказва, че около половината от доставените плочки са криви и следователно неизползваеми. Португалският търговец на дребно иска плочките да бъдат подменени, но испанският производител отказва, както и отказва да върне парите. Португалският търговец на дребно подава иск по европейската процедура за искове с малък материален интерес, като прилага фактурата към молбата до местния съд (тъй като мястото на изпълнение на договора е Португалия) и иска да му бъдат изплатени 3 000 евро като обезщетение. Съдът връчва молбата на испанския производител, който възразява срещу иска, завявайки, че плочките са били с добро качество. Съдът иска становище на експерт, който потвърждава, че плочките са били с лошо качество.

Съдът постановява, че това е подходящо и достатъчно доказателство, и нарежда на испанския производител да изплати компенсация в размер на 3 000 евро плюс разходите по делото.

За повече информация

Вж. MEMO/13/1007

Press pack

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/131119_en.htm

Европейска комисия – Процедура за искове с малък материален интерес
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

Портал за електронно правосъдие – Формуляри за искове с малък материален интерес
https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=bg&init=true&refresh=1

Доклад на Европейския потребителски център
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Проучване на Евробарометър относно процедурата за искове с малък материален интерес:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_en.pdf

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Приложение: Инфографика: Как се осъществява процедурата за искове с малък материален интерес

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar