Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 18 listopada 2013 r.

Światowy ranking badań i rozwoju – Volkswagen na szczycie i zróżnicowane wyniki innych przedsiębiorstw

Po raz pierwszy od 2004 r. największym na świecie prywatnym inwestorem w badania i rozwój jest przedsiębiorstwo z UE – niemiecki producent samochodów Volkswagen. Volkswagen, ze swoimi inwestycjami w wysokości 9,5 mld euro w 2012 r., znalazł się na czele przedstawionego przez Komisję Europejską w 2013 r. zestawienia danych dotyczących inwestycji w badania i rozwój. Ogólnie rzecz biorąc, firmy z siedzibą w UE (527 przedsiębiorstw) zwiększyły inwestycje w badania i rozwój o 6,3 proc. czyli nieco powyżej średniej 2 000 przedsiębiorstw w zestawieniu (+6,2 proc.. Nadal jednak ustępowały pod tym względem swoim amerykańskim odpowiednikom (+8,2 proc.), podobnie jak w ubiegłym roku. Wyniki przedsiębiorstw UE różniły się również w zależności od sektora: w niektórych sektorach odnotowano znaczny wzrost inwestycji w badania i rozwój, a w innych – stagnację lub spadek. W uczestniczących w badaniu przedsiębiorstwach uwzględnionych w unijnym zestawieniu oczekuje się zwiększenia inwestycji w badania i rozwój średnio o 2,6 proc. rocznie w latach 2013-2015, co stanowi spadek oczekiwań w stosunku do poprzedniego roku.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, powiedziała: „UE nadal pozostaje w tyle za swoimi głównymi konkurentami w zakresie inwestycji biznesu w badania i rozwój, a w tych ostatnich sprawozdaniach widać pewne powody do niepokoju. Pomimo pozytywnych wyników wiodących przedsiębiorstw UE w ważnych sektorach przemysłu, takich jak sektor motoryzacyjny, wciąż osiągamy zbyt słabe wyniki w zaawansowanych technologicznie sektorach, takich jak biotechnologia i oprogramowanie”.

Średni wzrost o 6,2 proc. wydatków na badania i rozwój przedsiębiorstw objętych zestawieniem miał miejsce pomimo spowolnienia wzrostu sprzedaży netto (+4,2 proc. w porównaniu z +9,9 proc. w 2011 r.) oraz obniżenia o 10,1 proc. zysku z działalności operacyjnej w 2012 r. Ogólnie pozytywne wyniki UE wynikały w głównej mierze ze stopy wzrostu wydatków na badania i rozwój przedsiębiorstw niemieckich, w szczególności w sektorze motoryzacyjnym.

Drugą pozycję w rankingu zajęło przedsiębiorstwo Samsung Electronics z Korei Południowej z inwestycjami w wysokości 8,3 mld euro. Pozostałe przedsiębiorstwa w pierwszej dziesiątce to pięć przedsiębiorstw z USA (Microsoft, Intel, Merck, Johnson & Johnson i Pfizer), dwa ze Szwajcarii (Roche i Novartis) i jedno z Japonii (Toyota).

W sektorze samochodów i części samochodowych przedsiębiorstwa z siedzibą w UE odnotowały znaczny wzrost inwestycji w badania i rozwój (+14,4 proc. w stosunku do -2,6 proc. takich przedsiębiorstw w USA). Przedsiębiorstwa unijne osiągnęły również lepsze wyniki od przedsiębiorstw z USA w inżynierii przemysłowej (+12,3 proc. w porównaniu do +9,4 proc.) oraz w lotnictwie, kosmonautyce i obronności (+9,5 proc. w porównaniu do -1,3 proc.). Wyniki unijnych przedsiębiorstw z sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) nie były jednolite: w obszarze oprogramowania i usług informatycznych osiągnięto w tym zakresie dobre wyniki (+14,2 proc.), ale w obszarze sprzętu komputerowego odnotowano spadek (-2,3 proc.). Natomiast wyniki przedsiębiorstw z siedzibą w Stanach Zjednoczonych były dobre w obu sektorach (odpowiednio +12,6 proc. i +14,8 proc.).

Z analizy tendencji z ostatnich 10 lat wynika, że USA w dalszym ciągu zwiększają specjalizację w sektorach o wysokiej intensywności badawczo-rozwojowej , takich jak ICT i zdrowie (70 proc. udziału w łącznych inwestycjach w badania i rozwój przedsiębiorstw z USA uwzględnionych w zestawieniu w 2012 r. w porównaniu do 64 proc. w 2004 r.).

Pomimo zdecydowanie czołowej pozycji USA w takich sektorach, przy bliższej analizie niższych pozycji zestawienia okazuje się, że przedsiębiorstwa z UE często osiągają dobre wyniki w takich sektorach, jak oprogramowanie i biotechnologia. Przedsiębiorstwa te mogą stać się liderami w przyszłości.

Kontekst

Unijne zestawienie danych dotyczących inwestycji w badania i rozwój publikowane jest co roku przez Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Wspólne Centrum Badawcze). W 2013 r. jest ono oparte na próbie 2 000 przedsiębiorstw, najważniejszych inwestorów w badania i rozwój, które łącznie odpowiadają za wartość inwestycji równą ponad 90 proc. całkowitych wydatków na badania i rozwój ponoszonych przez przedsiębiorstwa na całym świecie. Pod uwagę brano całkowitą wartość globalnych inwestycji tych firm w badania i rozwój, finansowanych z własnych środków, niezależnie od tego, gdzie te działania badawczo-rozwojowe mają miejsce. Próba obejmuje przedsiębiorstwa, które zainwestowały ponad 22,6 mln euro w badania i rozwój w 2012 r. i mają siedzibę w UE (527), USA (658), Japonii (353) oraz innych państwach (462), w tym w Chinach, Korei Południowej, Szwajcarii, Indiach, Kanadzie, Australii, Izraelu, Norwegii i Brazylii.

Unijne badanie tendencji w zakresie inwestycji w badania naukowe i rozwój w przemyśle ma na celu uzupełnianie unijnego zestawienia danych dotyczących inwestycji w badania i rozwój poprzez zbieranie informacji jakościowych o czynnikach i kwestiach otaczających i wpływających na bieżące i przyszłe strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w obszarze badań i rozwoju. Wyniki badania z 2013 r. są oparte na odpowiedziach udzielonych przez 172 – w większości duże – przedsiębiorstwa należące do tysiąca firm z siedzibą w UE, które zostały uwzględnione w unijnym zestawieniu danych dotyczących inwestycji w badania i rozwój w przemyśle z 2012 r. Odpowiedzi te zostały zebrane w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

MEMO/13/1000

Pełne sprawozdania dostępne są na stronie internetowej:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Więcej informacji na temat programu „Horyzont 2020”:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Więcej informacji na temat projektu „Unia innowacji”:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar