Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 18 Samhain 2013

Tá Volkswagen sa chéad áit in aicmiú domhanda T&F (Taighde agus Forbartha), ach níl teist chomh maith chéanna ar na cuideachtaí go léir de chuid an AE

Den chéad uair ó 2004, is cuideachta de chuid an AE – an déantúsóir gluaisteán Gearmánach Volkswagen – an infheisteoir is mó ar domhan, ón earnáil phríobháideach, sa Taighde agus Forbairt. Tá Volkswagen sa chéad áit ar Scórchlár Infheistíochta um T&F Tionsclaíoch an Choimisiúin Eorpaigh do 2013 mar gur infheistigh sé €9.5 billiún in 2012. Ar an iomlán, mhéadaigh cuideachtaí ón AE (527 cuideachta) a gcuid infheistíochtaí i T&F faoi 6.3%, díreach os cionn an mheáin don 2000 cuideachta ar an Scórchlár (+6.2%). Mar sin féin, fearacht na bliana seo caite, bhí siad chun deiridh ar na cuideachtaí macasamhla sna Stáit Aontaithe (+8.2%). Léiríonn cuideachtaí ón AE feidhmíocht mheasctha freisin ag brath ar an earnáil, tá fás láidir T&F i roinnt earnálacha agus tá marbhántacht nó meath ar earnálacha eile. Tá na cuideachtaí ar Scórchlár an AE, a ndearnadh suirbhé orthu, ag súil lena n-infheistíochtaí T&F a mhéadú faoi 2.6% ar an meán in aghaidh na bliana don tréimhse 2013-2015, laghdú ar a raibh siad ag tnúth leis an bhliain roimhe sin.

Is é a dúirt Máire Geoghegan-Quinn, an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht: "Tá an AE chun deiridh ar a phríomhiomaitheoirí san infheistíocht ghnó i T&F, agus tá ábhar imní sna tuarascálacha is deireanaí seo. D'ainneoin thorthaí dearfacha na bpríomhchuideachtaí ón AE in earnálacha tionsclaíocha tábhachtacha amhail gluaisteáin, táimid fós rólag in earnálacha ardteicneolaíochta amhail biteicneolaíocht agus bogearraí"

Tharla an méadú 6.2% ar an meán i bhfás T&F na gcuideachtaí ar an Scórchlár in ainneoin moilliú ar fhás na nglandíolachán (+4.2% vs +9.9% in 2011) agus meathlú de 10.1% ar bhrabúis oibriúcháin in 2012. Tháinig torthaí dearfacha foriomlána an AE den chuid is mó ó rátaí fáis T&F cuideachtaí Gearmánacha, go háirithe in earnáil na ngluaisteán.

Tá Samsung Electronics ón gCóiré Theas sa dara háit mar gur infheistigh siad €8.3bn. Ar na cuideachtaí eile atá sna Deich bPríomhchuideachta ar domhan tá cúig cinn atá bunaithe sna Stáit Aontaithe (Microsoft, Intel, Merck, Johnson & Johnson agus Pfizer), dhá cheann san Eilvéis (Roche agus Novartis) agus ceann amháin sa tSeapáin (Toyota).

Léirigh cuideachtaí ón AE in earnáil na nGluaisteán agus Páirteanna fás láidir T&F (+14.4% vs -2.6% dá gcontrapháirtithe sna SA). Bhí feidhmíocht cuideachtaí ón AE níos fearr ná feidhmíocht cuideachtaí sna SA in Innealtóireacht Thionsclaíoch (+12.3% vs +9.4%) agus in Aeraspás & Cosaint (+9.5% vs -1.3%) freisin. Bhí torthaí measctha ag cuideachtaí ón AE in earnáil TFC. D'éirigh go maith le Bogearraí agus Seirbhísí Ríomhairí (+14.2%) agus léiríodh meathlú ar Chrua-earraí TF (-2.3%). I gcodarsnacht leis an méid sin, d'éirigh go maith le cuideachtaí ó na SA sa dá earnáil sin (+12.6% agus +14.8% faoi seach).

Léiríonn anailís ar na treochtaí le deich mbliana anuas go leanann na SA dá speisealtóireacht a mhéadú in earnálacha atá dian ó thaobh T&F de, amhail TFC agus sláinte (sciar 70% d'infheistíochtaí iomlána T&F a rinne cuideachtaí ar an Scórchlár in 2012 vs 64% in 2004).

Cé go bhfuil na SA i bhfad chun tosaigh sna dianearnálacha T&F sin, ach féachaint ar chuideachtaí ón AE atá níos faide síos ar an Scórchlár is léir go bhfuil ag éirí go maith ag líon maith cuideachtaí in earnálacha amhail Software agus Biotech, cuideachtaí a d'fhéadfadh bheith ina gceannairí sa todhchaí.

Cúlra

Foilsíonn an Coimisiún Eorpach Scórchlár Infheistíochta an AE um T&F Tionsclaíoch gach bliain (AS an Taighde agus na Nuálaíochta agus an tAirmheán ComhpháirteachTaighde). Tá Scórchlár 2013 bunaithe ar shampla 2,000 cuideachta, príomhinfheisteoirí i T&F a chuireann faoi deara infheistíocht ar luach ar chomhionann é le níos mó ná 90% de chaiteachas iomlán ar T&F a dhéanann gnólachtaí ar fud an domhain. Déantar luach iomlán a gcuid infheistíochtaí domhanda i T&F arna maoiniú lena gcistí féin a thomhas, beag beann ar an suíomh ina ndéantar an T&F ábhartha. Is éard atá sa sampla cuideachtaí a d'infheistigh níos mó ná €22.6 milliún i T&F in 2012 agus atá bunaithe san AE (527), sna SA (658), sa tSeapáin (353) agus i dtíortha eile (462) lena n-áirítear an tSín, an Chóiré Theas, an Eilvéis, an India, Ceanada, an Astráil, Iosrael, an Iorua agus an Bhrasaíl.

Comhlántar Scórchlár Infheistíochta an AE um T&F Tionsclaíoch le Suirbhé an AE ar Threochtaí Infheistíochta i T&F Tionsclaíoch trí fhaisnéis chainníochtúil a bhailiú faoi fhachtóirí agus saincheisteanna a bhaineann le straitéisí infheistíochta reatha agus ionchasacha i T&F atá ag cuideachtaí agus a imríonn tionchar orthu. Tá torthaí shuirbhé 2013 bunaithe ar 172 freagairt ó chuideachtaí móra den chuid is mó as 1,000 cuideachta ón AE ar Scórchlár Infheistíochta an AE um T&F Tionsclaíoch do 2012. Bailíodh na freagairtí idir Aibreán agus Meitheamh 2012.

MEMO/13/1000

Tuarascálacha iomlána ar fáil ag:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Tuilleadh eolais ar Fís 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Tuilleadh eolais ar Aontas na Nuálaíochta:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Teagmhálacha:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar