Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 ноември 2013 г.

Фолксваген на върха в световната класация за инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, а дружествата от ЕС постигат смесени резултати

За първи път от 2004 г. насам предприятие от ЕС – германският производител на автомобили Фолксваген – е най-големият инвеститор от частния сектор в научноизследователската и развойната дейност. Фолскваген зае челно място в индекса на Европейската комисия за 2013 г. за инвестициите в НИРД в промишлеността с инвестициите си в размер на 9,5 милиарда евро през 2012 г. Като цяло базираните в ЕС предприятия (527 дружества) са повишили инвестициите си в НИРД с 6,3 %, което е малко над средната стойност за 2000 предприятия, включени в индекса (+ 6,2 %). Както и миналата година обаче те изостават спрямо колегите си от САЩ (+ 8,2 %). Дружествата от ЕС също така показват смесени резултати в зависимост от своя сектор, като в някои сектори има растеж на НИРД, а в други - застой или понижаване. Дружествата, участващи в индекса на ЕС, очакват техните инвестиции в НИРД да се повишат средно с 2,6 % годишно за периода 2013-2015 г., което представлява понижаване на очакванията от предходната година.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „ЕС все още изостава от своите основни конкуренти в бизнес инвестициите в НИРД, а в последните доклади са налице и някои тревожни сигнали. Въпреки положителните резултати на най-успешните европейски компании във важни промишлени сектори като автомобилостроенето, все още сме твърде слаби във високотехнологичните области като биотехнологии и софтуер.“

Дружествата от индекса са увеличили средно с 6,2 % инвестициите си в НИРД, въпреки забавянето на нетния ръст на продажбите (+ 4,2 % спрямо + 9,9 % през 2011 г.) и спада в оперативните печалби в размер на 10,1 % през 2012 г. В ЕС общите положителни резултати се дължат до голяма степен на темповете на растеж на инвестициите в НИРД на германските дружества, особено в автомобилния сектор.

Второ място в класацията заема Samsung Electronics от Южна Корея с инвестиции в размер на 8,3 милиарда. От заемащите първите 10 места дружества пет са със седалище в САЩ (Microsoft, Intel, Merck, Johnson & Johnson и Pfizer), две - в Швейцария (Roche и Novartis) и едно - в Япония (Toyota).

Компаниите със седалище в ЕС от автомобилния сектор и сектора за автомобилни части показват стабилен растеж на НИРД (+ 14,4 % спрямо -2,6 % за техните колеги от САЩ). Дружествата от ЕС изпреварват тези от САЩ също в промишленото инженерство (+ 12,3 % спрямо + 9,4 %) и авиокосмическата и отбранителната промишленост (+ 9,5 % спрямо -1,3 %). Резултатите на дружествата от ЕС в сектора на ИКТ са смесени, като показват добри резултати в областта на софтуерните и компютърни услуги (+ 14,2 %) и спад в производството на хардуер за ИТ (-2,3 %).

За разлика от тях базираните в САЩ компании се представят добре и в двата сектора (съответно + 12,6 % и + 14,8 %).

Анализ на тенденциите през последните 10 години показва, че САЩ продължават да увеличават специализацията си в сектори с интензивна НИРД като ИКТ и здравеопазване (чийто дял е 70 % от общите инвестиции в НИРД, направени от американските дружества от индекса през 2012 г. спрямо 64 % през 2004 г.).

Въпреки водещата позиция на САЩ в секторите с високи инвестиции в НИРД, ако се вгледаме внимателно в по-долните места, заемани от европейски компании, ще видим, че в сектори като софтуер и биотехнологии, има много дружества с добри показатели, които биха могли да станат лидери в бъдеще.

Контекст

Индексът на Европейската комисия за инвестициите в НИРД в промишлеността се публикува всяка година от Европейската комисия (ГД „Научни изследвания и иновации“ и Съвместният изследователски център). Индексът за 2013 г. се основава на извадка от 2000 дружества, големи инвеститори в НИРД, които заедно създават инвестиционна стойност, равняваща се на над 90 % от общите разходи за НИРД в света. С помощта на индекса се измерва общата стойност на техните световни инвестиции в НИРД, финансирани със собствени средства, независимо от мястото, където се осъществява съответната НИРД. В извадката са включени дружества, които са инвестирали повече от 22,6 милиона в НИРД през 2012 г. и са със седалище в ЕС (527), САЩ (658), Япония (353) и други държави (462), включително Китай, Южна Корея, Швейцария, Индия, Канада, Австралия, Израел, Норвегия и Бразилия.

Проучването на ЕС за тенденциите при инвестициите в НИРД в промишлеността допълва индекса, като събира качествена информация относно факторите и проблемите, оказващи влияние върху сегашните и бъдещите стратегии за инвестиции в НИРД. Резултатите от проучването през 2013 г. се основават на отговорите на 172 предимно големи компании от посочените 1000 европейски компании в Индекса на ЕС за инвестициите в НИРД в промишлеността за 2012 г. Тези отговори са събрани между април и юни 2012 г.

MEMO/13/1000

Пълен текст на доклада:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

За повече информация за „Хоризонт 2020“:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

За повече информация за Съюза за иновации:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

За връзка:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Туитър: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar