Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 12 februari 2013

EU-kommissionens första rapport om Kosovos* framsteg mot smidigare viseringsbestämmelser

Idag presenterar EU-kommissionen Kosovos framsteg med färdplanen för viseringslättnader i en rapport. Man har gjort en bedömning av Kosovos framsteg i varje kategori i färdplanen och lagt fram en rad rekommendationer för Kosovos myndigheter på områden där det krävs mer åtgärder för att deras medborgare ska slippa viseringsskyldighet. Rapporten bedömer även vilken effekt viseringslättnaderna skulle få på säkerheten och invandringen.

I rapporten bedöms hur Kosovo hittills lyckats med att anta och genomföra lagstiftning och reformer som anges i färdplanen.

Rapporten visar att Kosovo har fastställt regler för återtagande, återintegrering, dokumentsäkerhet, gränsförvaltning, migration, asylfrågor, kampen mot organiserad brottslighet och korruption, polissamarbete och rättsligt samarbete, skydd av personuppgifter samt grundläggande rättigheter som avser fri rörlighet.

I rapporten fastställs att Kosovo bör anta följande två nya rättsakter: En lag om samarbete mellan organ om integrerad gränsförvaltning och en lag för att bekämpa människohandel. Flera andra rättsakter, såsom lagstiftningen om namn, utlänningar, asyl, gränsförvaltning, finansiering av politiska partier och lagen om avlyssning av telekommunikation, kräver ytterligare ändringar för att de ska anpassas till EU. Bestämmelserna i den nya strafflagen och straffprocesslagen bör tydliggöras och lagförslaget om återvinning av tillgångar bör antas.

Kosovos nuvarande kapacitet för att bekämpa organiserad brottslighet och korruption är fortfarande begränsad, vilket kan få allvarliga konsekvenser för EU:s inre säkerhet.

Andelen viseringsansökningar som avslås för sökande från Kosovo varierar i Schengenområdet, medan antalet invånare i Kosovo som nekades inresa till EU nyligen fördubblades. Antalet invånare som vistas olagligt eller söker asyl i EU har sjunkit och antalet pågående ansökningar om återtagande bör minska.

Senare i år kommer kommissionen att genomföra ytterligare en bedömning med särskild fokus på Kosovos insatser för att anta rekommendationerna i rapporten.

Bakgrund

EU-kommissionen inledde den 19 januari 2012 (IP/12/32) en dialog om viseringslättnader med Kosovo.

Färdplanen lämnades till Kosovos myndigheter den 14 juni 2012 (IP/12/605). Den innehåller en lång lista med reformer som Kosovo uppmanas genomföra. Kraven avser fri rörlighet, t.ex. återanpassning och återtagande, dokumentsäkerhet, gränsförvaltning och migration, asyl, kampen mot organiserad brottslighet och korruption och grundläggande rättigheter som avser fri rörlighet.

EU-kommissionens första rapport om Kosovos framsteg med färdplanen diskuterades i dag vid ett möte i Pristina mellan högt uppsatta tjänstemän från båda sidor, under ledning av generaldirektör Stefano Manservisi för GD Inrikes frågor och Vlora çitaku, minister för europeisk integration. Andra högt uppsatta EU-tjänstemän från generaldirektoratet för utvidgning och generaldirektoratet för rättsliga frågor, samt Kosovos biträdande premiärminister och ministrarna för inrikes frågor respektive rättsliga frågor deltog också i mötet.

Länkar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

Webbplats för GD Inrikes frågor

Följ GD Inrikes frågorTwitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

* :

Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.


Side Bar