Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 12. februára 2013

Prvá správa Komisie o pokroku Kosova* pri liberalizácii vízového režimu

Komisia dnes predložila prvú správu o pokroku Kosova dosiahnutom pri plnení požiadaviek plánu na liberalizáciu vízového režimu. Komisia vyhodnotila pokrok Kosova v každom bloku tohto plánu a kosovským orgánom navrhla súbor odporúčaní v oblastiach, v ktorých treba prijať rozhodnejšie opatrenia, aby Kosovo pre svojich občanov dosiahlo bezvízový styk. V správe sa takisto posudzuje možný vplyv liberalizácie vízového režimu s Kosovom na bezpečnosť a migráciu.

Správa obsahuje posúdenie výsledkov, ktoré Kosovo dosiahlo pri prijímaní a vykonávaní právnych predpisov a reforiem stanovených v pláne liberalizácie vízového režimu, pričom dôraz sa kladie na právne predpisy Kosova.

Zo správy vyplýva, že Kosovo vytvorilo právny a inštitucionálny rámec pre readmisiu, reintegráciu, bezpečnosť dokumentov, riadenie vonkajších a vnútorných hraníc, migráciu, azyl, boj proti organizovanému zločinu a korupcii, policajnú a justičnú spoluprácu, ochranu údajov a základné práva týkajúce sa voľného pohybu.

V správe sú identifikované dva nové právne predpisy, ktoré by Kosovo malo prijať: zákon o spolupráci medzi agentúrami pri integrovanom riadení vonkajších a vnútorných hraníc a zákon o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Niekoľko ďalších právnych predpisov, akými sú napríklad zákony o menách a názvoch, cudzincoch, azyle, riadení vonkajších a vnútorných hraníc, financovaní politických strán a návrh zákona o odpočúvaní telekomunikačnej prevádzky, si vyžaduje ďalšie zmeny a doplnenia, aby sa zabezpečilo ich zosúladenie s normami EÚ. Mali by sa objasniť ustanovenia nového trestného zákona a trestného poriadku a mal by sa prijať návrh zákona o vymáhaní majetku.

Súčasná schopnosť Kosova bojovať proti organizovanému zločinu a korupcii ostáva naďalej obmedzená, čo môže mať vážne dôsledky pre vnútornú bezpečnosť EÚ.

Miera zamietnutia víz pre žiadateľov z Kosova sa v jednotlivých krajinách schengenského priestoru líši, pričom počet kosovských občanov, ktorým bol odmietnutý vstup do EÚ, sa v nedávnom čase zdvojnásobil. Počet občanov s nelegálnym pobytom alebo žiadajúcich o azyl v EÚ sa znížil a počet nevybavených žiadostí o readmisiu by mal klesnúť.

Komisia v priebehu tohto roka vykoná ďalšie posúdenie, pri ktorom sa zameria najmä na úsilie Kosova pri prijímaní odporúčaní stanovených v správe.

Súvislosti

Európska komisia otvorila s Kosovom dialóg o liberalizácii vízového režimu 19. januára 2012 (IP/12/32).

Plán týkajúci sa vízového režimu bol kosovským orgánom predložený 14. júna 2012 (IP/12/605). Uvádza sa v ňom komplexný zoznam reforiem, ktoré musí Kosovo uskutočniť, aby splnilo požiadavky týkajúce sa voľného pohybu. Ide napríklad o reintegráciu a readmisiu, bezpečnosť dokumentov, riadenie vonkajších a vnútorných hraníc a migrácie, azyl, boj proti organizovanému zločinu a korupcii a základné práva v súvislosti s voľným pohybom.

O prvej správe Komisie o pokroku Kosova dosiahnutom pri plnení požiadaviek plánu týkajúceho sa vízového režimu dnes v Prištine diskutovali vysokí úradníci obidvoch strán. Diskusiu viedli generálny riaditeľ Stefano Manservisi z GR pre vnútorné záležitosti a minister pre európsku integráciu Vlora Çitaku. Na schôdzke sa zúčastnili aj ďalší vysokopostavení úradníci EÚ z GR pre rozšírenie a GR pre spravodlivosť, ako aj kosovský podpredseda vlády a ministri vnútra a spravodlivosti.

Užitočné odkazy

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte komisárku Malmströmovú na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

* :

Toto označenie sa nedotýka stanovísk k štatútu a je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu o nezávislosti Kosova.


Side Bar