Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 12 lutego 2013 r.

Pierwsze sprawozdanie Komisji z postępów Kosowa* w kierunku liberalizacji reżimu wizowego

Komisja przedstawiła dziś pierwsze sprawozdanie dotyczące postępów Kosowa w realizacji wymogów przewidzianych w planie działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego. Komisja dokonała oceny postępów Kosowa pod kątem poszczególnych aspektów tego planu i przedstawiła szereg zaleceń dla jego władz w odniesieniu do dziedzin wymagających bardziej zdecydowanych działań w celu wprowadzenia ruchu bezwizowego dla obywateli Kosowa. Sprawozdanie zawiera również ocenę potencjalnego wpływu liberalizacji reżimu wizowego na bezpieczeństwo i migrację.

W sprawozdaniu oceniono postępy Kosowa w zakresie przyjmowania i wdrażania prawodawstwa i reform określonych w planie działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii legislacyjnych.

Pokazuje ono, że Kosowo ustanowiło ramy prawne i instytucjonalne dotyczące readmisji, reintegracji, zabezpieczeń dokumentów, zarządzania granicami, migracji, azylu, walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją, współpracy policyjnej i sądowej, ochrony danych oraz praw podstawowych związanych z prawem do swobodnego przemieszczania się.

W sprawozdaniu wskazano dwa kolejne akty prawne, które Kosowo powinno przyjąć: ustawę o współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie zintegrowanego zarządzania granicami i ustawę dotyczącą zwalczania handlu ludźmi. Kilka innych aktów prawnych, m.in. przepisy dotyczące imion i nazwisk, cudzoziemców, azylu, kontroli granicznych, finansowania partii politycznych i projekt ustawy dotyczącej przechwytywania przekazów telekomunikacyjnych, wymaga dalszych zmian, koniecznych dla ich dostosowania do unijnych standardów. Należy doprecyzować przepisy nowego kodeksu karnego i postępowania karnego, a także przyjąć projekt ustawy dotyczącej odzyskiwania mienia.

Obecna zdolność Kosowa do walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją jest nadal ograniczona, co może mieć potencjalnie duży wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne UE.

Wskaźniki negatywnie rozpatrzonych wniosków w przypadku wnioskodawców z Kosowa są różne w poszczególnych państwach strefy Schengen, a liczba obywateli Kosowa, którym odmówiono wjazdu do UE, w ostatnim czasie dwukrotnie wzrosła. Liczba obywateli nielegalnie przebywających lub ubiegających się o azyl w UE spadła, a liczba wszystkich nierozstrzygniętych wniosków o readmisję powinna zostać zmniejszona.

Jeszcze w tym roku Komisja przeprowadzi dalszą ocenę, skupiając się w szczególności na staraniach Kosowa na rzecz przyjęcia zaleceń zawartych w omawianym sprawozdaniu.

Kontekst

Komisja Europejska rozpoczęła dialog w sprawie liberalizacji reżimu wizowego z Kosowem w dniu 19 stycznia 2012 r. (IP/12/32).

Odnośny plan działania został przekazany władzom Kosowa w dniu 14 czerwca 2012 r. (IP/12/605). Przedstawiono w nim wykaz kompleksowych reform, które Kosowo powinno wdrożyć, aby spełnić wymagania dotyczące swobody przemieszczania się, m.in. w zakresie readmisji, reintegracji, zabezpieczeń dokumentów, zarządzania granicami i migracją, azylu, walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją oraz praw podstawowych związanych z prawem do swobodnego przemieszczania się.

Pierwsze sprawozdanie Komisji dotyczące postępów Kosowa w zakresie realizacji wymogów wizowych przewidzianych w planie działania zostało umówione na dzisiejszym spotkaniu w Prisztinie przez urzędników wyższego szczebla obu stron, obradujących pod przewodnictwem dyrektora generalnego Stefano Manservisiego, reprezentującego DG do Spraw Wewnętrznych, i minister ds. integracji europejskiej Vlorę Çitaku. W spotkaniu wzięli również udział inni unijni urzędnicy wysokiego szczebla z DG ds. Rozszerzenia i DG ds. Sprawiedliwości, jak również wicepremier Kosowa oraz minister spraw wewnętrznych i minister sprawiedliwości.

Więcej informacji

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Komisarz Malmström w serwisie Twitter

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych

DG do Spraw Wewnętrznych w serwisie Twitter

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

* :

Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.


Side Bar