Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 12. februārī

Pirmais Komisijas ziņojums par Kosovas* progresu saistībā ar vīzu režīma liberalizāciju

Komisija šodien iesniedza pirmo ziņojumu par Kosovas gūto progresu saistībā ar vīzu režīma liberalizācijas ceļvedī noteikto prasību izpildi. Komisija Kosovas progresu izvērtēja attiecībā uz katru vīzu ceļveža tematisko daļu un izstrādāja Kosovas iestādēm vairākus ieteikumus jomās, kurās nepieciešama mērķtiecīgāka rīcība, lai Kosovas pilsoņiem varētu piemērot bezvīzu ceļošanas režīmu. Ziņojumā ir novērtēts, kāda būtu ietekme uz drošību un migrāciju, ja tiktu liberalizēts vīzu režīms ar Kosovu.

Ziņojumā novērtēti Kosovas rezultāti saistībā ar tiesību aktu un reformu pieņemšanu un īstenošanu, kā paredzēts vīzu režīma liberalizācijas ceļvedī, galveno uzmanību pievēršot Kosovas tiesību aktiem.

Tas liecina, ka Kosova ir izveidojusi tiesisko regulējumu un iestāžu struktūru attiecībā uz atpakaļuzņemšanu, reintegrāciju, dokumentu drošību, robežu pārvaldību, migrāciju, patvērumu, cīņu pret organizēto noziedzību un korupciju, policijas un tiesu iestāžu sadarbību, datu aizsardzību un pamattiesībām, kas saistītas ar pārvietošanās brīvību.

Ziņojumā ir minēti divi jauni tiesību akti, ko Kosovai vajadzētu pieņemt: likums par iestāžu sadarbību integrētas robežpārvaldības jomā un likums par cilvēku tirdzniecības apkarošanu. Vairākos citos likumos, piemēram, par vārdiem, ārvalstniekiem, patvērumu, robežkontroli, politisko partiju finansēšanu un likumprojektu par telesakaru pārtveršanu, ir vajadzīgi turpmāki grozījumi, lai nodrošinātu to atbilstību ES standartiem. Jāprecizē jaunā Kriminālkodeksa un Kriminālprocesa kodeksa noteikumi, un jāpieņem likumprojekts par līdzekļu atgūšanu.

Kosovas pašreizējās spējas cīnīties pret organizēto noziedzību un korupciju joprojām ir ierobežotas, un tas var būtiski ietekmēt ES iekšējo drošību.

Vīzu pieteikumu iesniedzējiem no Kosovas vīzu atteikumu procents dažādās Šengenas zonas valstīs ir atšķirīgs, lai gan Kosovas pilsoņu skaits, kuriem ieceļošana ES ir atteikta, pēdējā laikā ir divkāršojies. Ir samazinājies to pilsoņu skaits, kuri ES uzturas nelegāli vai lūdz aptvērumu, un būtu jāsamazina šobrīd izskatīšanā esošos atpakaļuzņemšanas pieteikumu skaitu.

Vēlāk šajā gadā Komisija veiks jaunu novērtējumu, kurā īpaša uzmanība tiks pievērsta Kosovas centieniem pieņemt šajā ziņojumā izklāstītos ieteikumus.

Vispārīga informācija

Eiropas Komisija 2012. gada 19. janvārī sāka dialogu par vīzu režīma liberalizāciju ar Kosovu (IP/12/32).

Vīzu ceļvedis Kosovas iestādēm tika nodots 2012. gada 14. jūnijā (IP/12/605). Paziņojumā izklāstīts visaptverošs to reformu saraksts, kuras Kosova tiek aicināta īstenot, lai izpildītu prasības attiecībā uz pārvietošanās brīvību, piemēram, reintegrāciju un atpakaļuzņemšanu, dokumentu drošību, robežu pārvaldību un migrācijas pārvaldību, patvērumu, cīņu pret organizēto noziedzību un korupciju, un pamattiesībām, kas saistītas ar pārvietošanās brīvību.

Pirmais Komisijas ziņojums par Kosovas progresu saistībā ar vīzu ceļvedī noteikto prasību izpildi tika apspriests šodien augstākā līmeņa amatpersonu sanāksmē Prištinā, kurā tika pārstāvētas abas puses. Sanāksmi vadīja Iekšlietu ĢD ģenerāldirektors Stefano Manservizi un Eiropas integrācijas ministre Vlora Čitaka. Sanāksmē piedalījās arī citas augsta ranga ES amatpersonas no Paplašināšanās ĢD un Tieslietu ĢD, kā arī Kosovas ministru prezidenta vietnieks un iekšlietu un tieslietu ministri.

Noderīgas saites

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Komisāres Malmstrēmas Twitter konts

Iekšlietu ĢD tīmekļa vietne

Iekšlietu ĢD Twitter konts

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

* :

Šis apzīmējums neskar nostāju par statusu, un tas atbilst ANO DP rezolūcijai 1244/99 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.


Side Bar