Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. vasario 12 d.

Pirmoji Komisijos ataskaita dėl Kosovo* padarytos pažangos siekiant liberalizuoti vizų režimą

Šiandien Komisija pateikė pirmąją Kosovo pažangos, padarytos įgyvendinant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plane nustatytus reikalavimus, ataskaitą. Komisija įvertino Kosovo pažangą pagal kiekvieną vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano skyrių ir Kosovo valdžios institucijoms pateikė rekomendacijų, susijusių su sritimis, kuriose reikia imtis ryžtingesnių veiksmų, kad Kosovo piliečiams galėtų būti taikomas bevizis režimas. Ataskaitoje taip pat vertinamas Kosovui taikomo vizų režimo liberalizavimo poveikis saugumui ir migracijai.

Ataskaitoje vertinami rezultatai, kuriuos Kosovas pasiekė priimdamas ir įgyvendindamas vizų režimo liberalizavimo veiksmų plane numatytus teisės aktus ir vykdydamas nurodytas reformas.

Iš ataskaitos matyti, kad Kosovas sukūrė readmisijos, reintegracijos, dokumentų saugumo, sienų valdymo, migracijos, prieglobsčio, kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, policijos ir teisminio bendradarbiavimo, duomenų apsaugos ir pagrindinių teisių, susijusių su teise laisvai judėti, sričių teisinę sistemą bei institucinę struktūrą.

Ataskaitoje nurodyta, kad Kosovas turėtų priimti du naujus teisės aktus – įstatymą dėl tarnybų tarpusavio bendradarbiavimo integruotų sienų valdymo srityje ir įstatymą dėl kovos su prekyba žmonėmis. Tam tikri kiti teisės aktai, kaip antai įstatymai dėl vardų ir pavardžių, užsieniečių, prieglobsčio, sienos kontrolės, politinių partijų finansavimo, taip pat įstatymo dėl telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos perėmimo projektas, turi būti iš dalies pakeisti, kad būtų užtikrintas jų derėjimas su ES standartais. Reikėtų aiškiau išdėstyti naujojo baudžiamojo kodekso bei baudžiamojo proceso kodekso nuostatas ir priimti įstatymo dėl turto susigrąžinimo projektą.

Kosovo kovos su organizuotu nusikalstamu ir korupcija pajėgumai tebėra silpni, o tai gali turėti didelės įtakos ES vidaus saugumui.

Atmestų Kosovo piliečių prašymų išduoti vizą rodiklis Šengeno valstybėse yra nevienodas. Pastaruoju metu dvigubai išaugo Kosovo piliečių, kuriems neleista atvykti į ES, skaičius. Nustatoma mažiau neteisėtai ES teritorijoje būnančių arba joje prieglobsčio prašančių Kosovo piliečių, be to, turėtų mažėti neišnagrinėtų readmisijos prašymų skaičius.

Vėliau šiais metais Komisija atliks papildomą vertinimą, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama Kosovo pastangoms įgyvendinti šioje ataskaitoje pateiktas rekomendacijas.

Pagrindiniai faktai

2012 m. sausio 19 d. Europos Komisija pradėjo dialogą su Kosovu dėl vizų režimo liberalizavimo (IP/12/32).

Vizų režimo veiksmų planas Kosovo valdžios institucijoms perduotas 2012 m. birželio 14 d. (IP/12/605). Jame išsamiai išvardytos reformos, kurias Kosovas buvo paprašytas įgyvendinti, kad įvykdytų su teise laisvai judėti susijusius reikalavimus, pavyzdžiui, dėl reintegracijos ir readmisijos, dokumentų saugumo, sienų ir migracijos valdymo, prieglobsčio, kovos su organizuotu nusikalstamumu bei korupcija ir pagrindinių teisių, susijusių su teise laisvai judėti.

Šiandien Prištinoje abiejų šalių vyresnieji pareigūnai, vadovaujami Vidaus reikalų generalinio direktorato direktoriaus Stafano Maservisi ir Europos integracijos reikalų ministrės Vlora Çitaku, aptarė pirmąją Komisijos parengtą Kosovo pažangos, padarytos įgyvendinant vizų režimo veiksmų plano reikalavimus, ataskaitą. Susitikime dalyvavo ir kiti aukšti ES pareigūnai iš Plėtros ir Teisingumo generalinių direktoratų, Kosovo ministro pirmininko pavaduotojas ir Kosovo vidaus bei teisingumo reikalų ministrai.

Naudingos nuorodos

Cecilios Malmström interneto svetainė

Komisijos narės Cecilios Malmström paskyra tinkle Twitter

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

Vidaus reikalų GD paskyra tinkle Twitter

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. (+32 2) 298 09 63

Tove Ernst, tel. (+32 2) 298 67 64

* :

Šis pavadinimas neturi poveikio pozicijoms dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/99 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.


Side Bar