Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. veebruar 2013

Kosovo* saavutused ELiga viisavabaduse kehtestamiseks

Euroopa Komisjon esitas täna esimese aruande Kosovo saavutuste kohta viisavabaduse kehtestamiseks. Komisjon hindas Kosovo edusamme viisanõude kaotamise tegevuskava alusel ja esitas Kosovo ametiasutustele soovitused, mida on veel vaja teha viisavabaduse saamiseks. Aruandes uuriti ka, millist mõju võiks viisavabadus Kosovoga avaldada ELi julgeolekule ja rändele ning milliseid reforme ja seadusemuudatusi on Kosovo teinud.

Kosovo on võtnud vastu seadused ja loonud asutused, et võimaldada ebaseaduslike piiriületajate tagasivõtmist, uuesti ühiskonda integreerimist, dokumentide turvalisust, piiride haldamist, rände korraldamist, varjupaiga andmist, võitlust organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga, politsei- ja õigusalast koostööd ja andmekaitset ning tagada vaba liikumise õigusega seonduvad põhiõigused.

Kosovo peaks vastu võtma seadused integreeritud piirihalduse alase koostöö ja inimkaubanduse vastase võitluse kohta. Euroopa Liidu nõudmiste täitmiseks peab Kosovo muutma nime-, välismaalaste-, varjupaiga- ja piirikontrolliseadust ning erakondade rahastamise ja sidevahendite pealtkuulamise seadust. Täpsustamist vajavad uus karistusseadustik ja kriminaalmenetluse seadustik ning vastu on veel vaja võtta kriminaaltulu jälitamise seadus.

ELi sisejulgeolekut võib eriti kahjustada asjaolu, et Kosovo suutlikkus organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga võitlemisel on piiratud.

Kosovo kodanike viisataotlusi on mõnes Schengeni riigis rohkem tagasi lükatud kui teistes, kuid ELi sisenemise loa andmisest keeldumist on viimasel ajal kaks korda sagedamini ette tulnud. Ebaseaduslikult ELis viibivate või varjupaika taotlevate Kosovo elanike arv on vähenenud ja vähenema peaks ka tagasivõtutaotluste arv.

Komisjon teeb veel sel aastal uue hindamise, et kontrollida, kuidas Kosovo on järginud aruandes esitatud soovitusi.

Taust

Euroopa Komisjon alustas 19. jaanuaril 2012 Kosovoga läbirääkimisi viisavabaduse teemal (IP/12/32).

Viisanõude kaotamise tegevuskava esitati Kosovo ametiasutustele 14. juunil 2012 (IP/12/605). Tegevuskavas on pikk loetelu reformidest, mille Kosovo peab ellu viima, et täita vaba liikumise õigusega seotud tingimused, mille hulka kuuluvad ebaseaduslike piiriületajate tagasivõtmine, uuesti ühiskonda integreerimine, dokumentide turvalisus, piirihaldus ja rändekorraldus, varjupaiga pakkumine, võitlus organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga ning vaba liikumise õigusega seonduvad põhiõigused.

Komisjoni esimest aruannet Kosovo edusammude kohta viisavabastuse nõudmiste täitmisel arutati täna Prištinas toimunud kohtumisel, kuhu olid kutsutud kummagi poole kõrgemad ametnikud eesotsas ELi siseasjade peadirektoraadi peadirektori Stefano Manservisi ja Kosovo euroministri Vlora Çitakuga. Kohtumisel viibisid ka ELi laienemise ja õigusküsimustega tegelevad kõrged ametnikud ning Kosovo asepeaminister ning nii sise- kui ka justiitsminister.

Kasulikke linke

Volinik Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Cecilia Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

* :

Selline nimekasutus ei mõjuta Kosovo staatuse küsimuses võetud seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.


Side Bar