Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 november 2013

Miljö – Europa minskar avfallet

Det talas om hur viktigt det är att uppmuntra alla människor till återanvändning, återvinning och minskad konsumtion, men viktigast är faktiskt en minskad konsumtion. Under de kommande sju dagarna kommer detta att stå i fokus för kampanjen Europa minskar avfallet. Syftet är att öka medvetenheten om hur vi kan förändra våra vanor i Europa samt att stimulera debatten om frågor som rör resurseffektivitet och kretsloppsekonomi. Projektet samordnas av sammanslutningen av städer och regioner för återvinning och hållbar resursförvaltning (ACR +) och stöd ges via EU-programmet LIFE+. Den här gången deltar 17 länder, bl.a. 3 länder utanför EU.

– Det finns enorma möjligheter om vi återanvänder produkter och återvinner avfall, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Vi förflyttar oss med stora steg uppåt i avfallshierarkin och minskar deponeringen och ökar återvinningen. Initiativ på gräsrotsnivå som kampanjen Europa minskar avfallet är ett bra sätt att involvera alla i arbetet med att skapa ett avfallsfritt samhälle.

Under kampanjveckan Europa minskar avfallet den 16–24 november informeras om nya sätt att sprida kunskap om avfallsminskning, återanvändning av produkter och materialåtervinning. Syftet är att utveckla och testa kommunikationsverktyg som riktar sig till myndigheter, föreningar, företag, skolor och enskilda individer. Aktiviteterna når en höjdpunkt under temadagarna om avfallsförebyggande åtgärder som i år är inriktade på återanvändning, med lokala aktiviteter som t.ex. second hand-marknader, reparationsverkstäder och bytestorg.

I anslutning till Europa minskar avfallet-veckan kommer en europeisk städdag att äga rum dagarna kring den 10 maj 2014. Denna kampanj kommer att uppmana frivilliga att städa bort avfall i sitt närområde och på stränder. Syftet är inte bara att städa bort skräp, utan även att skapa debatt om avfall och hur vi hanterar det.

Varje europé genererar över 500 kg kommunalt avfall per år, men mängden varierar från drygt 300 kg i vissa EU-länder till mer än 700 kg i andra. I genomsnitt hälften av avfallet återvinns, men skillnaderna mellan EU-länderna är enorma. I vissa länder deponerar man inte något alls längre och återvinningsnivån når upp till 70 %, medan andra återvinner väldigt lite och deponerar över 90 % av sitt kommunala avfall. Konsumenter och hushåll kan bidra stort till att minska avfallsmängden genom sina köpvanor, återanvändning och avfallssortering.

Bakgrund

Kampanjveckan Europa minskar avfallet genomfördes första gången 2009 och fokuserade till en början på att göra människor mer medvetna om avfallsförebyggande åtgärder. Under de senaste fyra omgångarna har kampanjveckan fått allt större spridning i Europa (och på andra håll) och över 25 000 informationsaktiviteter har genomförts i 28 länder. Ett nätverk har bildats med offentliga och privata aktörer som arbetar med att förebygga avfall.

Aktiviteter kommer att anordnas i Andorra, Österrike, Belgien, Bulgarien, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Luxemburg, Malta, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien, Bosnien och Hercegovina och Island.

Ramdirektivet om avfall prioriterar förebyggande åtgärder, återanvändning och återvinning framför förbränning, med deponering eller förbränning utan energiutvinning som en sista utväg. I en undersökning som gjorts för kommissionens räkning uppskattas det att ett fullständigt genomförande av EU:s lagstiftning om avfall skulle innebära besparingar på 72 miljarder euro per år, en ökad årlig omsättning inom sektorn för avfallshantering och återvinning på 42 miljarder euro och över 400 000 nya arbetstillfällen fram till 2020.

EU-kommissionen gör nu en översyn av sina avfallsmål och resultaten kommer att ingå i en översyn av politiken under 2014.

Mer information

http://www.ewwr.eu

www.letscleanupeurope.eu

Se även

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon +32 2 295 35 93

Monica Westeren +32 2 299 18 30


Side Bar