Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 15. listopadu 2013

Životní prostředí: začíná Evropský týden redukce odpadu

Často slyšíme, jak je důležité, aby občané snižovali množství odpadu, opětovně odpad používali a recyklovali ho (tzv. tři R – reduce, reuse, recycle). Největší význam však má první z těchto aktivit. Právě na to bude nadcházejících sedm dní upozorňovat Evropský týden redukce odpadu. Jeho cílem je zvýšit povědomí o tom, jak můžeme v Evropě změnit své návyky, a rovněž vyvolat debatu o otázkách účinného využívání zdrojů a oběhového hospodářství. Tento projekt, který je koordinovaný sdružením měst a regionů pro recyklaci a udržitelné nakládání s odpady (ACR+) a podporovaný v rámci programu EU LIFE+, nyní probíhá v 17 zemích, včetně 3 států, které nejsou členy EU.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „V oblasti opětovného použití a recyklace odpadů existuje obrovský potenciál. Daří se nám posouvat čím dál výš v hierarchii způsobů nakládání s odpady... omezujeme skládkování a posilujeme recyklaci. Iniciativy působící na místní úrovni, jako je Evropský týden redukce odpadu, mají význam v tom, že zapojují všechny občany do budování společnosti s nulovým odpadem.

Evropský týden redukce odpadu, který se koná ve dnech 16. až 24. listopadu, přináší nové způsoby informování o redukci odpadu, opětovném používání výrobků a recyklaci materiálů. Smyslem je vytvořit a vyzkoušet komunikační nástroje, které se zaměřují na správní orgány a sdružení, podniky, školy i jednotlivé občany. Program vyvrcholí během dnů prevence vzniku odpadů, které se letos zaměří na opětovné použití a v jejichž rámci se uskuteční místní akce typu burz použitého zboží, opravárenských dílen a výměn.

V souvislosti s týdnem redukce odpadu se bude konat Den úklidu Evropy, který proběhne 10. května 2014 a kolem tohoto data. Akce „Uklidíme Evropu“ vyzve dobrovolníky, aby se pustili do úklidu ve svém okolí nebo na plážích. Cílem není pouze vyčistit tato místa od odpadků, ale také podnítit diskusi o odpadu a o způsobech, jak s ním nakládáme.

Obyvatelé Evropy vyprodukují ročně více než 500 kg komunálního odpadu na osobu, tento údaj se však pro různé státy liší a pohybuje se od více než 300 kg až po více než 700 kg v některých členských státech. V průměru polovina tohoto objemu se recykluje, ale mezi členskými státy jsou obrovské rozdíly. V některých členských státech se už neskládkuje a míra recyklace dosahuje 70 %, zatímco v jiných se recykluje velmi málo a na skládkách končí přes 90 % komunálního odpadu. Spotřebitelé a domácnosti hrají v redukci odpadu zásadní roli svými nákupními návyky, opětovným používáním a tříděním odpadu.

Souvislosti

Evropský týden redukce odpadu vznikl v roce 2009 a jeho záměrem původně bylo zvyšovat povědomí o prevenci vzniku odpadů. Během uplynulých čtyř ročníků zaznamenala akce v Evropě (i jinde) rostoucí úspěch: realizovalo se více než 25 000 komunikačních akcí ve 28 zemích a vytvořila se síť veřejných a soukromých subjektů, kteří působí v oblasti prevence vzniku odpadů.

Akce se uskuteční v Andoře, Belgii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Finsku, Francii, na Islandu, v Itálii, Lucembursku, Maďarsku, na Maltě, v Německu, Portugalsku, Rakousku, Spojeném království, Španělsku a Švédsku.

V rámcové směrnici o odpadech se upřednostňuje prevence, opětovné využití a recyklace před spalováním a teprve jako poslední možnost se uvádí skládkování nebo spalování bez energetického využití. Studie vypracovaná pro Komisi uvádí, že úplné provedení právních předpisů EU o odpadech by podle odhadů přineslo roční úsporu ve výši 72 miliard EUR, zvýšilo by roční obrat odvětví nakládání s odpady a recyklace v EU o 42 miliard a do roku 2020 by umožnilo vytvořit více než 400 000 pracovních míst.

Evropská komise přehodnocuje své cíle v oblasti odpadů a výsledek bude podkladem pro přezkum politiky v roce 2014.

Podrobnější informace:

http://www.ewwr.eu

www.letscleanupeurope.eu

Viz též:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar