Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT FI ET LT MT PL SK HR

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. novembra 2013

Proračunski nadzor v Evropi v polnem zagonu

Evropska komisija je danes predstavila obsežen sveženj dokumentov o proračunskem nadzoru, ki zajema 13 držav članic evroobmočja in še 3 države članice EU, ki niso v evroobmočju, posebna pozornost pa je namenjena tudi evroobmočju kot samostojni ekonomski enoti. Komisija je tokrat prvič pripravila mnenja o osnutkih proračunskih načrtov držav članic evroobmočja. Od letos morajo namreč države članice predloge proračunov poslati Komisiji do 15. oktobra, ko jih pošljejo tudi nacionalnim parlamentom. Objavila je tudi ocene o izpolnjevanju priporočil Sveta v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, morebitnih kršitvah meril glede višine dolga in primanjkljaja, določenih v paktu za stabilnost in rast, ter o načrtih nekaterih držav članic za strukturne reforme s proračunskimi posledicami, ki so jih navedle v svojih programih ekonomskega partnerstva.

Podpredsednik Evropske komisije in komisar za ekonomske in monetarne zadeve ter evro Olli Rehn je dejal: “Dosegli smo prelomnico na poti do gospodarskega okrevanja in prvi mejnik pri izvajanju okrepljenega ekonomskega upravljanja Evrope. Mnenja o proračunskih načrtih, ki jih je Komisija objavila danes, podpirajo države članice evroobmočja pri njihovih prizadevanjih za močnejšo rast in vzdržnost javnih financ. V ekonomski in monetarni uniji imajo namreč odločitve o nacionalnem proračunu lahko posledice, ki segajo daleč čez nacionalne meje. Države članice so Komisijo pooblastile, da pripravi mnenja, in verjamem, da jih bodo tisti, ki odločajo na nacionalni ravni, tudi upoštevali.“

Sveženj vsebuje štiri vrste dokumentov:

1. Mnenja o osnutkih proračunskih načrtov

Osrednji del svežnja so tokrat prvič pripravljena mnenja o osnutkih proračunskih načrtov za leto 2014, ki jih je predložilo 13 držav članic evroobmočja, ki niso v programu gospodarskega prilagajanja (vse razen Cipra, Grčije, Irske in Portugalske). Mnenja so zgodnje opozorilo o tem, ali so nacionalni proračuni v pripravi skladni z obveznostmi iz pakta za stabilnost in rast, še preden jih države sprejmejo.

2. Ocene učinkovitih ukrepov

Komisija je ocenila ukrepe, ki jih je sprejelo sedem držav članic kot odziv na nova priporočila Sveta, sprejeta junija lani, v katerih so bili določeni novi roki za odpravo čezmernih primanjkljajev. Te države so Belgija, Španija, Francija, Malta, Nizozemska, Poljska in Slovenija.

3. Ocene programov ekonomskega partnerstva

Španija, Francija, Malta, Nizozemska in Slovenija so letos prejele novo priporočilo v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, zato so predložile tudi svoje načrte za strukturne reforme s proračunskimi posledicami v programih ekonomskega partnerstva, ki jih je Komisija prav tako analizirala.

4. Poročila o analizi razlogov za neizpolnjevanje merila glede višine dolga ali primanjkljaja

Za Hrvaško, Litvo in Finsko je Komisija Svetu poslala poročila, v katerih je ocenila razloge za dejansko ali napovedano kršitev katere od ključnih vrednosti, določenih v paktu za stabilnost in rast.

Ugotovitve za evroobmočje

Glavna korist ocenjevanja osnutkov proračunskih načrtov je v tem, da olajša tudi ocenjevanje proračunskega stanja v evroobmočju kot celoti. Nekatere ključne ugotovitve so:

• Velika prizadevanja za konsolidacijo v zadnjih letih so obrodila sadove: javni dolg se stabilizira, povprečni nominalni proračunski saldo pa naj bi se po pričakovanjih zmanjšal pod referenčno vrednost 3 % BDP. Tiste države, ki se soočajo z največjimi izzivi na področju javnih financ, načrtujejo izvajanje najobsežnejših konsolidacijskih ukrepov, ki se nekoliko razlikujejo glede na stanje njihovih javnih financ. Vendar sta svoj srednjeročni cilj dosegli le dve državi članici (Estonija in Nemčija), kar pomeni, da je v drugih državah evroobmočja potrebna nadaljnja konsolidacija. Skupni fiskalni napor, kot je izražen s spremembo ciklično prilagojenega proračunskega salda brez enkratnih in začasnih ukrepov, naj bi naslednje leto znašal 0,25 % BDP.

• Temelje za trajnostno rast in zdrave javne finance je treba okrepiti z dodatnimi strukturnimi reformami. Programi ekonomskega partnerstva na splošno kažejo napredek pri izboljšanju nacionalnih fiskalnih okvirov, mešane rezultate pri reformah davčnih sistemov ter pomembne reforme pokojninskih sistemov in sistemov zdravstvenega varstva, čeprav ne za vse države.

• V osnutkih proračunskih načrtov je še vedno premalo pozornosti namenjene strukturi konsolidacije javnih financ. Predvsem se splošen trend upadanja javnih odhodkov za naložbe, ki ga je bilo zaznati v zadnjih nekaj letih, kljub znakom stabilizacije še ni obrnil v pozitivno smer. Določena osredotočenost na omejevanje odhodkov je ključnega pomena za dobro zasnovano strategijo konsolidacije, zlasti kadar so sektorji države razmeroma veliki.

Ugotovitve za posamezne države

Pozitivno dejstvo je, da v nobenem osnutku proračunskih načrtov niso bile ugotovljene resne neskladnosti z obveznostmi iz pakta za stabilnost in rast ter da ni treba zahtevati revidiranih proračunskih načrtov. Vendar je Komisija v več primerih našla razloge za resna opozorila in zadevne države članice poziva, da njena mnenja upoštevajo pri pripravi končnih proračunov za leto 2014. V nadaljevanju je pregled ključnih ugotovitev Komisije za posamezne države:

Avstrija (rok za odpravo čezmernega primanjkljaja v letu 2013; mnenje o osnutku proračunskega načrta)

 1. Osnutek proračunskega načrta Avstrije je na splošno skladen s pravili pakta za stabilnost in rast.

 2. Napoved Komisije kaže na trajno odpravo čezmernega primanjkljaja v letu 2013 in nekaj odstopanj pri prilagajanju srednjeročnemu cilju, po katerem naj bi strukturni primanjkljaj države znašal 0,45 % BDP v letu 2014.

 3. Avstrija je dosegla določen napredek pri izvajanju strukturnega dela priporočil glede javnih financ, ki jih je izdal Svet v okviru evropskega semestra.

 4. Komisija nacionalne organe poziva, naj v okviru nacionalnega proračunskega postopka zagotovijo popolno skladnost s pravili pakta za stabilnost in rast.

 5. Nacionalni organi so pozvani, naj takoj po začetku dela nove vlade Komisiji in Euroskupini predložijo posodobljen osnutek proračunskega načrta.

Belgija (rok za odpravo čezmernega primanjkljaja v letu 2013; mnenje o osnutku proračunskega načrta, ocena učinkovitih ukrepov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem)

 1. Zdi se, da je Belgija v letu 2013 sprejela učinkovite ukrepe kot odziv na priporočilo, podano v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, in bo v letu 2013 trajno odpravila čezmerni primanjkljaj.

 2. Osnutek proračunskega načrta Belgije je na splošno skladen s pravili pakta za stabilnost in rast.

 3. Strukturno prilagajanje srednjeročnemu cilju pa je nekoliko pod zahtevanim naporom.

 4. Belgija je dosegla omejen napredek pri izvajanju strukturnega dela priporočil glede javnih financ, ki jih je izdal Svet v okviru evropskega semestra.

 5. Komisija nacionalne organe poziva, naj v okviru nacionalnega proračunskega postopka zagotovijo popolno skladnost s pravili pakta za stabilnost in rast.

Hrvaška (ni v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem; poročilo o kršitvi meril glede višine dolga in primanjkljaja)

 1. Hrvaški primanjkljaj je v letu 2012 dosegel 5 % BDP, skupni javni dolg pa je znašal 55,5 % BDP. Po načrtih hrvaške vlade in napovedi Komisije iz jeseni 2013 naj bi proračunski primanjkljaj v obdobju 2013–2015 še naprej presegal 3-odstotno referenčno vrednost, javni dolg pa naj bi v letu 2014 presegel 60 %.

 2. Zato je Komisija v skladu s členom 126(3) Pogodbe pripravila poročilo, v katerem je preučila relevantne dejavnike. Na podlagi ugotovitev iz poročila je sklenila, da ni izpolnjeno merilo glede višine primanjkljaja niti merilo glede višine dolga, ki sta določeni v Pogodbi.

 3. Komisija namerava zato Svetu priporočiti, da za Hrvaško uvede postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

Estonija (ni v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem; mnenje o osnutku proračunskega načrta)

 1. Estonski osnutek proračunskega načrta je skladen s pravili pakta za stabilnost in rast.

 2. Zlasti naj bi po pričakovanjih v letu 2014 ohranila srednjeročni cilj glede strukturnega presežka.

 3. Estonija je dosegla določen napredek pri izvajanju strukturnega dela priporočil glede javnih financ, ki jih je izdal Svet v okviru evropskega semestra.

Finska (ni v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem; mnenje o osnutku proračunskega načrta, poročilo o kršitvi merila glede višine dolga)

 1. Pri osnutku proračunskega načrta Finske obstaja tveganje neskladnosti s pravili pakta za stabilnost in rast.

 2. Komisija je ugotovila znatno odstopanje pri prilagajanju srednjeročnemu cilju, po katerem naj bi strukturni javnofinančni primanjkljaj znašal 0,5 % BDP.

 3. Po napovedih Komisije bo finski dolg v letu 2014 presegel najvišjo vrednost iz Pogodbe, ki znaša 60 % BDP, in se bo po pričakovanjih še povečeval. Komisija je preučila to kršitev v poročilu, pripravljenem v skladu s členom 126(3), in prišla do zaključka, da glede na nizko rast in druge dejavnike ni potrebno uvesti postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem zaradi napovedanega stanja dolga.

 4. Finska je dosegla določen napredek pri izvajanju strukturnega dela priporočil glede javnih financ, ki jih je izdal Svet v okviru evropskega semestra.

 5. Komisija nacionalne organe poziva, naj sprejmejo potrebne ukrepe v okviru nacionalnega proračunskega postopka in tako zagotovijo, da bo proračun za leto 2014 v celoti skladen s pravili pakta za stabilnost in rast, ter zlasti odpravijo v oceni opredeljena tveganja.

Francija (rok za odpravo čezmernega primanjkljaja v letu 2015; mnenje o osnutku proračunskega načrta, ocena učinkovitih ukrepov, mnenje o programu ekonomskega partnerstva)

 1. Zdi se, da je Francija v letu 2013 sprejela učinkovite ukrepe kot odziv na priporočilo v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

 2. Osnutek proračunskega načrta je skladen s pravili pakta za stabilnost in rast, čeprav brez manevrskega prostora. Zlasti se zdi, da bodo učinkoviti ukrepi sprejeti tudi v letu 2014.

 3. Predloženi program ekonomskega partnerstva predstavlja omejen napredek pri izvajanju strukturnega dela priporočil glede javnih financ, ki jih je izdal Svet v okviru evropskega semestra.

 4. Komisija nacionalne organe poziva k strogemu izvrševanju proračuna.

Nemčija (ni v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem; mnenje o osnutku proračunskega načrta)

 1. Osnutek proračunskega načrta Nemčije je skladen s pravili pakta za stabilnost in rast.

 2. Nemčija zlasti izpolnjuje svoj srednjeročni cilj.

 3. Vendar Nemčija ni dosegla nobenega napredka pri izvajanju strukturnega dela priporočil glede javnih financ, ki jih je izdal Svet v okviru evropskega semestra.

 4. Nacionalni organi so pozvani, naj predložijo posodobljen osnutek proračunskega načrta takoj, ko bo začela delovati nova zvezna vlada.

Italija (ni v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem; mnenje o osnutku proračunskega načrta)

 1. Obstaja tveganje, da osnutek proračunskega načrta za leto 2014 ne bo skladen s pravili pakta za stabilnost in rast. Zlasti ni upoštevana referenčna vrednost za zmanjšanje dolga v letu 2014.

 2. Osnutek proračunskega načrta kaže, da je Italija dosegla omejen napredek pri izvajanju strukturnega dela priporočil glede javnih financ, ki jih je izdal Svet v okviru evropskega semestra.

 3. Komisija nacionalne organe poziva, naj sprejmejo potrebne ukrepe v okviru nacionalnega proračunskega postopka in tako zagotovijo, da bo proračun za leto 2014 v celoti skladen s pravili pakta za stabilnost in rast, ter zlasti odpravijo v oceni opredeljena tveganja.

 4. Komisija je sklenila, da Italija v letu 2014 ne more izkoristiti naložbene klavzule, saj napovedi Komisije iz jeseni 2013 kažejo, da ne bi dosegla minimalne strukturne prilagoditve, ki je potrebna, da bi delež dolga v razmerju do BDP dovolj upadel.

Litva (ni v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem; poročilo o kršitvi merila glede višine primanjkljaja)

 1. V Litvi je javnofinančni primanjkljaj v letu 2012 dosegel 3,2 % BPD, kar malo presega referenčno vrednost 3 % BDP. Javni dolg za leto 2013 bo po napovedi znašal 39,9 %, v letu 2014 naj bi se nekoliko zvišal, v letu 2015 pa ponovno znižal.

 2. Ker je primanjkljaj nad referenčno vrednostjo mogoče obravnavati kot začasen in litovski javni dolg v razmerju do BDP ne dosega referenčne vrednosti 60 % BDP, bi bilo treba pri ocenjevanju odpravljanja čezmernega primanjkljaja upoštevati neposredne neto stroške pokojninske reforme. Ti stroški so namreč znašali 0,2 % BDP v letu 2012, kar pojasnjuje primanjkljaj nad referenčno vrednostjo 3 % BDP iz Pogodbe v letu 2012.

 3. Komisija v poročilu, pripravljenem v skladu s členom 126(3) Pogodbe, tako ugotavlja, da Litva izpolnjuje merili glede višine primanjkljaja in dolga, določeni v Pogodbi, in zato ni potrebno priporočilo za uvedbo postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

Luksemburg (ni v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem; mnenje o osnutku proračunskega načrta)

 1. Po oceni Komisije naj bi se strukturni javnofinančni saldo poslabšal in namesto presežka v višini 0,8 % BDP v letu 2012 izkazoval primanjkljaj v višini 0,4 % BDP v letu 2014, kar znatno odstopa od luksemburškega srednjeročnega cilja, ki je presežek v višini 0,5 % BDP. Zato obstaja tveganje, da zahteve iz preventivnega dela pakta za stabilnost in rast ne bodo izpolnjene.

 2. Luksemburg je dosegel določen napredek pri izvajanju strukturnega dela priporočil glede javnih financ, ki jih je izdal Svet v okviru evropskega semestra.

 3. Komisija nacionalne organe poziva, naj sprejmejo potrebne ukrepe v okviru nacionalnega proračunskega postopka in tako zagotovijo, da bo proračun za leto 2014 v celoti skladen s pravili pakta za stabilnost in rast, ter zlasti odpravijo v oceni opredeljena tveganja.

 4. Nacionalni organi so pozvani, naj takoj po začetku dela nove vlade Komisiji in Euroskupini predložijo posodobljen osnutek proračunskega načrta.

Malta (rok za odpravo čezmernega primanjkljaja v letu 2014; mnenje o osnutku proračunskega načrta, ocena učinkovitih ukrepov, mnenje o programu ekonomskega partnerstva)

 1. Zdi se, da je Malta v letu 2013 sprejela učinkovite ukrepe kot odziv na priporočilo v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

 2. Osnutek proračunskega načrta za leto 2014, ki ga je predložila Malta, kaže, da obstaja tveganje neskladnosti s pravili pakta za stabilnost in rast. Komisija v svoji napovedi zlasti opozarja na tveganje neizpolnjevanja priporočila, podanega v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem za leto 2014.

 3. Program ekonomskega partnerstva predstavlja omejen napredek pri izvajanju strukturnega dela priporočil glede javnih financ, ki jih je izdal Svet v okviru evropskega semestra.

 4. Komisija nacionalne organe poziva, naj sprejmejo potrebne ukrepe v okviru nacionalnega proračunskega postopka in tako zagotovijo, da bo proračun za leto 2014 v celoti skladen s pravili pakta za stabilnost in rast ter zlasti odpravijo v oceni opredeljena tveganja.

Nizozemska (rok za odpravo čezmernega primanjkljaja v letu 2014; mnenje o osnutku proračunskega načrta, ocena učinkovitih ukrepov, mnenje o programu ekonomskega partnerstva)

 1. Zdi se, da je Nizozemska sprejela učinkovite ukrepe kot odziv na priporočilo v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

 2. Osnutek proračunskega načrta Nizozemske za leto 2014 je skladen s pravili pakta za stabilnost in rast, čeprav brez manevrskega prostora.

 3. Predvsem so ukrepi za leto 2014 v skladu z zahtevami Sveta, čeprav glede na jesensko gospodarsko napoved Komisije ni pričakovati, da bo čezmerni primanjkljaj odpravljen do konca leta 2014.

 4. Program ekonomskega partnerstva, ki ga je predložila Nizozemska, pomeni določen napredek pri izvajanju strukturnega dela priporočil glede javnih financ, ki jih je izdal Svet v okviru evropskega semestra.

 5. Komisija nacionalne organe poziva k strogemu izvrševanju proračuna.

Poljska (rok za odpravo čezmernega primanjkljaja v letu 2014; poročilo o učinkovitih ukrepih in novo priporočilo)

 1. Poljska v letu 2013 ni sprejela učinkovitih ukrepov kot odziv na priporočilo Sveta. Poljska verjetno ne bo izpolnila cilja glede javnofinančnega primanjkljaja za leto 2013, ki ga je priporočil Svet, prav tako ni sprejela potrebnega obsega konsolidacijskih ukrepov. Čeprav bo nominalni cilj v letu 2014 verjetno dosežen, bo to v veliki meri posledica enkratnega prenosa sredstev pokojninskih skladov, kar ne zagotavlja trajne odprave čezmernega primanjkljaja v prihodnjih letih.

 2. Komisija je glede na to oceno sprejela priporočilo za sklep Sveta o sprejetju učinkovitih ukrepov (člen 126(8) PDEU) in Svetu priporoča, naj postopek pospeši z novim priporočilom Poljski glede odprave čezmernega primanjkljaja najpozneje v letu 2015 (člen 126(7) PDEU).

Slovaška (rok za odpravo čezmernega primanjkljaja v letu 2013; mnenje o osnutku proračunskega načrta)

 1. Osnutek proračunskega načrta je na splošno skladen s pravili pakta za stabilnost in rast. Čeprav se pričakuje, da bo Slovaška spoštovala referenčno vrednost v višini 3 % BDP, obstaja zaskrbljenost, da čezmerni primanjkljaj morda ni trajno odpravljen.

 2. Poleg tega se kljub temu, da Slovaška omejuje rast odhodkov v skladu z zahtevami, pričakuje nekaj odstopanja pri prilagajanju srednjeročnemu cilju, po katerem naj bi javnofinančni primanjkljaj znašal 0,5 % BDP.

 3. Slovaška je dosegla omejen napredek pri izvajanju strukturnega dela priporočil glede javnih financ, izdanih v okviru evropskega semestra.

 4. Slovaška na tej stopnji ne more biti upravičena do uporabe naložbene klavzule, saj je še vedno v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

 5. Komisija nacionalne organe poziva, naj v okviru nacionalnih proračunskih postopkov zagotovijo popolno skladnost s pravili pakta za stabilnost in rast.

Slovenija (rok za odpravo čezmernega primanjkljaja v letu 2015; mnenje o osnutku proračunskega načrta, ocena učinkovitih ukrepov, mnenje o programu ekonomskega partnerstva)

 1. Zdi se, da je Slovenija v letu 2013 sprejela učinkovite ukrepe kot odziv na priporočilo v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

 2. Osnutek proračunskega načrta Slovenije je skladen s pravili pakta za stabilnost in rast, čeprav brez manevrskega prostora.

 3. Po napovedih bo Slovenija v letu 2014 izvedla priporočeni fiskalni napor.

 4. Program ekonomskega partnerstva predstavlja omejen napredek pri izvajanju strukturnega dela priporočil glede javnih financ, ki jih je izdal Svet v okviru evropskega semestra.

 5. Komisija nacionalne organe poziva k strogemu izvrševanju proračuna.

Španija (rok za odpravo čezmernega primanjkljaja v letu 2016; mnenje o osnutku proračunskega načrta, ocena učinkovitih ukrepov, mnenje o programu ekonomskega partnerstva)

 1. Zdi se, da je Španija v letu 2013 sprejela učinkovite ukrepe kot odziv na priporočilo v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

 2. Pri osnutku proračunskega načrta za leto 2014 obstaja tveganje neskladnosti s pravili pakta za stabilnost in rast, ker cilj glede nominalnega primanjkljaja morda ne bo dosežen in se zaenkrat ne pričakuje, da bo doseženo priporočeno izboljšanje strukturnega salda.

 3. Program ekonomskega partnerstva potrjuje načrt in časovni razpored fiskalne in drugih strukturnih reform iz nacionalnega reformnega programa in programa stabilnosti za leto 2013. Pri izvajanju strukturnega dela priporočil glede javnih financ, ki jih je izdal Svet v okviru evropskega semestra, je bil dosežen določen napredek.

 4. Komisija nacionalne organe poziva, naj sprejmejo potrebne ukrepe v okviru nacionalnega proračunskega postopka in tako zagotovijo, da bo proračun za leto 2014 v celoti skladen s pravili pakta za stabilnost in rast, ter zlasti odpravijo v oceni opredeljena tveganja.

Naslednji koraki

Mnenja o osnutkih proračunskih načrtov bodo predložena v razpravo Euroskupini, ki se bo sestala 22. novembra. Komisija bo svoje mnenje predstavila tudi parlamentu zadevne države članice in/ali Evropskemu parlamentu, če bo povabljena k temu.

V skladu z novim skupnim proračunskim časovnim okvirom, uvedenim z zakonodajnim dvojčkom o ekonomskem upravljanju, morajo nacionalni parlamenti sprejeti proračune vsako leto do 31. decembra.

Komisija bo vse leto spremljala proračunsko dogajanje v vseh državah članicah.

Predlog za priporočila v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem bo 10. decembra predložen v razpravo Svetu ECOFIN.

Svet ECOFIN bo na istem zasedanju razpravljal tudi o predlogih Komisije za mnenja Sveta o programih ekonomskega partnerstva.

Dodatne informacije:

IP/13/1082

MEMO/13/457

MEMO/13/463

O osnutkih proračunskih načrtov:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/budgetary_plans/index_en.htm

Pregled postopkov v zvezi s čezmernim primanjkljajem:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_en.htm

Spletna stran GD ECFIN o paktu za stabilnost in rast

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm

Priročnik o paktu za stabilnost in rast

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op151_en.htm

Podrobnosti o izvajanju zakonodajnega dvojčka o ekonomskem upravljanju in smernicah o vsebini in obliki osnutkov proračunskih načrtov, programov ekonomskega partnerstva in poročil o izdaji dolžniških instrumentov

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/130701_-_two_pack_coc_final_endorsed.pdf

Kontakti:

Simon O'Connor (+32 22967359)

Audrey Augier (+32 22971607)

Vandna Kalia (+32 22995824)


Side Bar