Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT FI ET LT MT PL SL HR

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 15. novembra 2013

Európsky rozpočtový dohľad v plnom pracovnom režime

Európska komisia dnes predložila významný súbor oznámení súvisiacich s rozpočtovým dohľadom, ktorý sa týka 13 členských štátov, ktoré sú členmi eurozóny, a 3 členských štátov, ktoré jej súčasťou nie sú, s osobitným zameraním na eurozónu ako samostatnú hospodársku entitu. Po prvýkrát Komisia vydala stanoviská k návrhom rozpočtových plánov členských štátov eurozóny, ktoré sa od tohto roku musia predkladať Komisii do 15. októbra, v rovnakom čase ako sa návrhy rozpočtov posielajú národným parlamentom. Boli tiež zverejnené hodnotenia týkajúce sa dodržiavania odporúčaní Rady v rámci postupu pri nadmernom deficite, potenciálnych nedodržaní kritérií v oblasti dlhu a deficitu v rámci Paktu stability a rastu, ako aj plánov štrukturálnych reforiem s rozpočtovým vplyvom niektorých členských štátov stanovených v ich programoch ekonomického partnerstva.

Olli Rehn, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro, uviedol: „Dosiahli sme prelomový moment na ceste k hospodárskemu oživeniu a dnešný deň je míľnikom v rámci vykonávania posilnenej európskej správy ekonomických záležitostí. Dnešné stanoviská Komisie k národným rozpočtovým plánom podporujú členské štáty eurozóny v ich úsilí o dosiahnutie vyššieho hospodárskeho rastu a fiškálnej udržateľnosti. V hospodárskej a menovej únii totiž národné rozpočtové rozhodnutia môžu mať vplyv, ktorý výrazne presahuje národné hranice jej členov. Členské štáty poverili Komisiu vydávaním týchto stanovísk, a preto verím, že vedúci predstavitelia členských štátov sa s nimi stotožnia.“

Súbor pozostáva zo štyroch prvkov:

1. Stanoviská k návrhom rozpočtových plánov

Ústredným prvkom súboru sú po prvýkrát vydávané stanoviská k návrhom rozpočtových plánov na rok 2014 predloženým 13 členskými štátmi eurozóny, na ktoré sa nevzťahuje program hospodárskych úprav (všetkými okrem Grécka, Írska a Portugalska). Stanoviská poskytujú včasný signál o tom, či sú národné rozpočty v súlade s povinnosťami v rámci Paktu stability a rastu pred tým, než dôjde k ich prijatiu.

2. Posúdenia účinných opatrení

Komisia posúdila opatrenia prijaté siedmymi členskými štátmi v nadväznosti na odporúčania Rady prijaté v júni, v ktorých sa stanovili nové lehoty na nápravu nadmerných deficitov. Týkalo sa to Belgicka, Španielska, Francúzska, Malty, Holandska, Poľska a Slovinska.

3. Posúdenia programov ekonomického partnerstva

Španielsko, Francúzsko, Malta, Holandsko a Slovinsko, ktorým bolo tento rok adresované nové odporúčanie v rámci postupu pri nadmernom deficite, stanovili svoje plány štrukturálnych reforiem s rozpočtovým vplyvom v programoch ekonomického partnerstva, ktoré Komisia taktiež analyzovala.

4. Správy venované analýze dôvodov neplnenia kritérií v oblasti dlhu alebo deficitu

Pokiaľ ide o Chorvátsko, Litvu a Fínsko, Komisia zaslala Rade správy, v ktorých posúdila dôvody skutočného alebo prognózovaného porušenia jednej z kľúčových hraničných hodnôt stanovených v Pakte stability a rastu.

Závery týkajúce sa eurozóny

Hlavným prínosom posudzovania návrhov rozpočtových plánov je, že zároveň uľahčilo aj posudzovanie rozpočtovej situácie eurozóny ako celku, ako sa uvádza v dnešnom oznámení. Toto sú niektoré z kľúčových záverov:

Výrazné konsolidačné úsilie posledných rokov prináša ovocie: verejný dlh sa stabilizoval a priemerné celkové saldo rozpočtu by sa malo znížiť pod referenčnú hodnotu 3 % HDP. Krajiny, pred ktorými stoja najväčšie fiškálne výzvy, plánujú vyvinúť najväčšie konsolidačné úsilie s určitými rozdielmi v závislosti od fiškálneho priestoru, ktorý majú k dispozícii. Len dva členské štáty (Estónsko a Nemecko) však splnili svoje strednodobé ciele, z čoho vyplýva, že v ostatných krajinách eurozóny je potrebná ďalšia konsolidácia. Súhrnné fiškálne úsilie, vyjadrené ako zmena v cyklicky upravenom rozpočtovom salde očistenom od jednorazových a dočasných opatrení, by malo budúci rok dosiahnuť ¼ % HDP.

Sú potrebné ďalšie štrukturálne reformy na posilnenie základov udržateľného rastu a zdravých verejných financií. Programy ekonomického partnerstva vo všeobecnosti predstavujú pokrok, pokiaľ ide o zlepšovanie národných fiškálnych rámcov; zmiešané výsledky, pokiaľ ide o daňovú reformu, a významné reformy dôchodkových systémov a systémov zdravotnej starostlivosti, hoci nie vo všetkých krajinách.

V návrhoch rozpočtových plánov sa stále nevenuje dostatočná pozornosť skladbe fiškálnej konsolidácie. Je potrebné predovšetkým konštatovať, že nedošlo k zvráteniu všeobecného trendu znižovania verejných kapitálových výdavkov, ktorý bolo možné sledovať v posledných rokoch, hoci dochádza k jeho stabilizácii. Istý dôraz na problematiku obmedzovania výdavkov je kľúčovým prvkom dobre navrhnutej konsolidačnej stratégie, a to najmä ak je verejný sektor pomerne veľký.

Závery týkajúce sa jednotlivých krajín

Pozitívne je, že nezistilo, že by niektorý z návrhov rozpočtových plánov predstavoval závažné nedodržiavanie povinností v rámci Paktu stability a rastu a že nie je potrebné požadovať predloženie revidovaných rozpočtových plánov. Vo viacerých prípadoch však Komisia našla dôvody na podstatnú kritiku a vyzvala dotknuté členské štáty, aby jej stanoviská zohľadnili pri finalizácii rozpočtov na rok 2014. Nasleduje prehľad hlavných záverov Komisie podľa jednotlivých krajín:

Rakúsko (lehota v rámci postupu pri nadmernom deficite: 2013; stanovisko k návrhu rozpočtového plánu)

 1. Návrh rozpočtového plánu Rakúska je vo všeobecnosti v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu.

 2. Prognóza Komisie poukazuje na trvalú nápravu nadmerného deficitu v roku 2013 a určitú odchýlku od postupu úpravy smerom k dosiahnutiu strednodobého cieľa štrukturálneho deficitu verejných financií na úrovni 0,45 % HDP v roku 2014.

 3. Rakúsko dosiahlo určitý pokrok pri riešení štrukturálnej časti fiškálnych odporúčaní vydaných Radou v kontexte európskeho semestra.

 4. Komisia vyzýva príslušné orgány, aby v rámci národného rozpočtového postupu zaistili plný súlad s Paktom stability a rastu.

 5. Vnútroštátne orgány sú vyzvané, aby ihneď po nástupe novej vlády do funkcie predložili Komisii a Euroskupine aktualizovaný návrh rozpočtového plánu.

Belgicko (lehota v rámci postupu pri nadmernom deficite: 2013; stanovisko k návrhu rozpočtového plánu, posúdenie účinných opatrení v rámci postupu pri nadmernom deficite)

 1. Zdá sa, že Belgicko v roku 2013 prijalo v nadväznosti na odporúčanie v rámci postupu pri nadmernom deficite účinné opatrenia a zdá sa, že pred uplynutím lehoty, ktorou je rok 2013, dôjde k trvalej náprave nadmerného deficitu.

 2. Návrh rozpočtového plánu Belgicka je vo všeobecnosti v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu.

 3. Úsilie v oblasti štrukturálnej úpravy smerom k strednodobému cieľu je mierne nižšie, než je potrebné.

 4. Belgicko dosiahlo obmedzený pokrok pri riešení štrukturálnej časti fiškálnych odporúčaní vydaných Radou v rámci európskeho semestra.

 5. Komisia vyzýva príslušné orgány, aby v rámci národného rozpočtového postupu zaistili plný súlad s Paktom stability a rastu.

Chorvátsko (neuplatňuje sa postup pri nadmernom deficite; správa o porušení kritérií týkajúcich sa dlhu a deficitu)

 1. V roku 2012 dosiahol deficit Chorvátska 5 % a celkový verejný dlh 55,5 % HDP. Podľa vládnych plánov a jesennej prognózy Komisia z roku 2013 má rozpočtový deficit zostať v období rokov 2013 – 2015 jasne nad referenčnou hodnotou 3 %, zatiaľ čo verejný dlh by mal v roku 2014 prekročiť úroveň 60 %.

 2. Komisia následne vypracovala správu podľa článku 126 ods. 3 zmluvy a preskúmala všetky relevantné faktory. Zistenia správy potvrdzujú záver, že ani kritérium týkajúce sa deficitu, ani kritérium týkajúce sa dlhu, ktorú sú stanovené v zmluve, nie sú splnené.

 3. Komisia má preto v úmysle odporučiť Rade, aby začala postup pri nadmernom deficite voči Chorvátsku.

Estónsko (neuplatňuje sa postup pri nadmernom deficite; stanovisko k návrhu rozpočtového plánu)

 1. Návrh rozpočtového plánu Estónska je v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu.

 2. Očakáva sa najmä, že v roku 2014 sa podarí udržať strednodobý cieľ štrukturálneho prebytku.

 3. Estónsko dosiahlo určitý pokrok pri riešení štrukturálnej časti fiškálnych odporúčaní vydaných Radou v kontexte európskeho semestra.

Fínsko (neuplatňuje sa postup pri nadmernom deficite; stanovisko k návrhu rozpočtového plánu, správa o porušení kritéria týkajúceho sa dlhu)

 1. Existuje riziko, že návrh rozpočtového plánu Fínska nebude v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu.

 2. Komisia predovšetkým identifikovala výraznú odchýlku od postupu úpravy smerom k dosiahnutiu strednodobého cieľa štrukturálneho deficitu verejných financií na úrovni 0,5 % HDP.

 3. Podľa prognózy Komisie prekročí dlh Fínska v roku 2014 hranicu 60 % HDP stanovenú v zmluve a očakáva sa, že bude ďalej rásť. Komisia preskúmala uvedené porušenie v rámci správy podľa článku 126 ods. 3 a dospela k záveru, že vzhľadom na nízky rast a ďalšie faktory, nie je prognózovaná dlhová pozícia dôvodom na začatie postup pri nadmernom deficite.

 4. Fínsko dosiahlo určitý pokrok pri riešení štrukturálnej časti fiškálnych odporúčaní vydaných Radou v kontexte európskeho semestra.

 5. Komisia vyzýva príslušné orgány, aby v rámci národného rozpočtového postupu prijali potrebné opatrenia s cieľom zaistiť, aby bol rozpočet na rok 2014 v plnom súlade s Paktom stability a rastu, a najmä aby riešili riziká zistené v rámci posúdenia.

Francúzsko (lehota v rámci postupu pri nadmernom deficite: 2015; stanovisko k návrhu rozpočtového plánu, posúdenie účinných opatrení, stanovisko k programu ekonomického partnerstva )

 1. Zdá sa, že Francúzsko v roku 2013 prijalo účinné opatrenia v nadväznosti na odporúčanie v rámci postupu pri nadmernom deficite.

 2. Návrh rozpočtového plánu je v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu, hoci nezahŕňa žiadnu rezervu. Zdá sa najmä, že účinné opatrenia boli prijaté aj na rok 2014.

 3. Predložený program ekonomického partnerstva predstavuje obmedzený pokrok pri riešení štrukturálnej časti fiškálnych odporúčaní vydaných Radou v kontexte európskeho semestra.

 4. Komisia vyzýva príslušné orgány k dôslednému plneniu rozpočtu.

Nemecko (neuplatňuje sa postup pri nadmernom deficite; stanovisko k návrhu rozpočtového plánu)

 1. Návrh rozpočtového plánu Nemecka je v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu.

 2. Nemecko najmä plní svoj strednodobý cieľ.

 3. Nemecko však nedosiahlo žiaden pokrok pri riešení štrukturálnej časti fiškálnych odporúčaní vydaných Radou v kontexte európskeho semestra 2013.

 4. Vnútroštátne orgány sú vyzvané, aby ihneď po nástupe novej spolkovej vlády do funkcie predložili aktualizovaný návrh rozpočtového plánu.

Taliansko (neuplatňuje sa postup pri nadmernom deficite; stanovisko k návrhu rozpočtového plánu)

 1. Existuje riziko, že návrh rozpočtového plánu na rok 2014 nebude v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu. Predovšetkým nie je v roku 2014 dodržaná referenčná hodnota pre zníženie dlhu.

 2. Návrh rozpočtového plánu predstavuje obmedzený pokrok, pokiaľ ide o riešenie štrukturálnej časti fiškálnych odporúčaní vydaných Radou v kontexte európskeho semestra.

 3. Komisia vyzýva príslušné orgány, aby v rámci národného rozpočtového postupu prijali potrebné opatrenia s cieľom zaistiť, aby bol rozpočet na rok 2014 v plnom súlade s Paktom stability a rastu, a najmä aby riešili riziká zistené v rámci posúdenia.

 4. Komisia dospela k záveru, že Taliansko nemôže v roku 2014 využiť doložku o investíciách, pretože podľa prognózy Komisie z jesene 2013 by nedosiahlo minimálnu štrukturálnu úpravu potrebnú na zaistenie dostatočne klesajúcej trajektórie pomeru dlhu k HDP.

Litva (neuplatňuje sa postup pri nadmernom deficite; správa o porušení kritéria týkajúceho sa deficitu)

 1. Deficit verejných financií v Litve dosiahol v roku 2012 úroveň 3,2 % HDP, čo je tesne nad referenčnou hodnotou 3 % HDP. Podľa prognóz dosiahne verejný dlh úroveň 39,9 % v roku 2013, v roku 2014 sa mierne zvýšia a v roku 2015 poklesne.

 2. Keďže prekročenie referenčnej hodnoty možno považovať za dočasné a pomer dlhu k HDP Litvy je trvalo pod referenčnou hodnotou 60 %, mali by sa pri posudzovaní nápravy nadmerného deficitu zohľadniť priame čisté náklady na dôchodkovú reformu. Keďže tieto náklady dosiahli v roku 2012 0,2 % HDP, vysvetľujú prekročenie 3 % referenčnej hodnoty, ktorá je stanovená v zmluve, v roku 2012.

 3. V správe podľa článku 126 ods. 3 zmluvy tak Komisia dospela k záveru, že Litva plní kritériá týkajúce sa deficitu a dlhu stanovené v zmluve, a preto nie je potrebné odporučiť začatie postupu pri nadmernom deficite.

Luxembursko (neuplatňuje sa postup pri nadmernom deficite; stanovisko k návrhu rozpočtového plánu)

 1. Podľa posúdenia Komisie by sa saldo verejných financií v štrukturálnom vyjadrení malo zhoršiť z prebytku vo výške 0,8 % HDP v roku 2012 na deficit vo výške 0,4 % HDP v roku 2014, čím sa výrazne odchýli od strednodobého cieľa Luxemburska, ktorým je prebytok na úrovni 0,5 % HDP. Existuje tak riziko nesplnenia požiadaviek preventívnej časti Paktu stability a rastu.

 2. Luxembursko dosiahlo určitý pokrok, pokiaľ ide o štrukturálnu časť fiškálnych odporúčaní vydaných Radou v kontexte európskeho semestra.

 3. Komisia vyzýva príslušné orgány, aby v rámci národného rozpočtového postupu prijali potrebné opatrenia s cieľom zaistiť, aby bol rozpočet na rok 2014 v plnom súlade s Paktom stability a rastu, a najmä aby riešili riziká zistené v rámci posúdenia.

 4. Vnútroštátne orgány sú vyzvané, aby po nástupe novej vlády do funkcie predložili Komisii a Euroskupine aktualizovaný návrh rozpočtového plánu.

Malta (lehota v rámci postupu pri nadmernom deficite: 2014; stanovisko k návrhu rozpočtového plánu, posúdenie účinných opatrení, stanovisko k programu ekonomického partnerstva )

 1. Zdá sa, že Malta v roku 2013 prijala účinné opatrenia v nadväznosti na odporúčanie v rámci postupu pri nadmernom deficite.

 2. Existuje riziko, že návrh rozpočtového plánu na rok 2014, ktorý predložila Malta, nebude v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu. Prognóza Komisie predovšetkým poukazuje na riziko neplnenia odporúčania v rámci postupu pri nadmernom deficite na rok 2014.

 3. Program ekonomického partnerstva predstavuje obmedzený pokrok pri riešení štrukturálnej časti fiškálnych odporúčaní vydaných Radou v kontexte európskeho semestra.

 4. Komisia vyzýva príslušné orgány, aby v rámci národného rozpočtového postupu prijali potrebné opatrenia s cieľom zaistiť, aby bol rozpočet na rok 2014 v plnom súlade s Paktom stability a rastu, a najmä aby riešili riziká zistené v rámci posúdenia.

Holandsko (lehota v rámci postupu pri nadmernom deficite: 2014; stanovisko k návrhu rozpočtového plánu, posúdenie účinných opatrení, stanovisko k programu ekonomického partnerstva )

 1. Zdá sa, že Holandsko v roku 2013 prijalo účinné opatrenia v nadväznosti na odporúčanie v rámci postupu pri nadmernom deficite.

 2. Návrh rozpočtového plánu Holandska na rok 2014 je v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu, hoci nezahŕňa žiadnu rezervu.

 3. Osobitne opatrenia pre rok 2014 sú v súlade s požiadavkami Rady, hoci na základe jesennej hospodárskej prognózy Komisie sa očakáva, že situácia nadmerného deficitu sa do tohto roka neskončí.

 4. Program ekonomického partnerstva, ktorý predložilo Holandsko, predstavuje určitý pokrok pri riešení štrukturálnej časti fiškálnych odporúčaní vydaných Radou v kontexte európskeho semestra.

 5. Komisia vyzýva príslušné orgány k dôslednému plneniu rozpočtu.

Poľsko (lehota v rámci postupu pri nadmernom deficite: 2014; správa o účinných opatreniach a nové odporúčanie)

 1. Poľsko neprijalo v roku 2013 v nadväznosti na odporúčanie Rady účinné opatrenia. Poľsko nesplní cieľ deficitu verejných financií na rok 2013 odporučený Radou a neprijalo ani potrebný počet konsolidačných opatrení. Hoci je pravdepodobné, že sa v roku 2014 podarí dosiahnuť hlavný cieľ, je to z veľkej časti spôsobené jednorazovým presunom aktív dôchodkových fondov, čo nezaručuje udržateľnú nápravu v nasledujúcich rokoch.

 2. Vzhľadom na uvedené posúdenie prijala Komisia odporúčanie pre rozhodnutie Rady o prijatých účinných opatreniach (článok 126 ods. 8 ZFEÚ) a odporúča Rade, aby pokračovala v rámci postupu novým odporúčaním adresovaným Poľsku, aby napravilo svoj nadmerný deficit najneskôr do roku 2015 (článok 126 ods. 7 ZFEÚ).

Slovensko (lehota v rámci postupu pri nadmernom deficite: 2013; stanovisko k návrhu rozpočtového plánu)

 1. Návrh rozpočtového plánu je vo všeobecnosti v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu. Predovšetkým, hoci sa očakáva, že Slovensko dodrží referenčnú hodnotu 3 % HDP, existujú obavy, či má náprava nadmerného deficitu trvalý charakter.

 2. Okrem toho hoci Slovensko obmedzuje rast výdavkov v súlade s požiadavkami, očakáva sa určitá odchýlka od postupu úpravy smerom k dosiahnutiu strednodobého cieľa štrukturálneho deficitu verejných financií na úrovni 0,5 % HDP.

 3. Slovensko dosiahlo obmedzený pokrok pri riešení štrukturálnej časti fiškálnych odporúčaní vydaných v kontexte európskeho semestra.

 4. V tejto fáze nie je možné považovať Slovensko za krajinu oprávnenú na využitie investičnej klauzuly, keďže sa naň stále vzťahuje postup pri nadmernom deficite.

 5. Komisia vyzýva príslušné orgány, aby v rámci národného rozpočtového postupu zaistili plný súlad s Paktom stability a rastu.

Slovinsko (lehota v rámci postupu pri nadmernom deficite: 2015; stanovisko k návrhu rozpočtového plánu, posúdenie účinných opatrení, stanovisko k programu ekonomického partnerstva )

 1. Zdá sa, že Slovinsko v roku 2013 prijalo účinné opatrenia v nadväznosti na odporúčanie v rámci postupu pri nadmernom deficite.

 2. Návrh rozpočtového plánu Slovinska je v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu, hoci nezahŕňa žiadnu rezervu.

 3. Očakáva sa najmä, že Slovinsko v roku 2014 naplní odporúčanie, pokiaľ ide o vynaložené fiškálne úsilie.

 4. Program ekonomického partnerstva predstavuje obmedzený pokrok pri riešení štrukturálnej časti fiškálnych odporúčaní vydaných Radou v kontexte európskeho semestra.

 5. Komisia vyzýva príslušné orgány k dôslednému plneniu rozpočtu.

Španielsko (lehota v rámci postupu pri nadmernom deficite: 2016; stanovisko k návrhu rozpočtového plánu, posúdenie účinných opatrení, stanovisko k programu ekonomického partnerstva )

 1. Zdá sa, že Španielsko v roku 2013 prijalo účinné opatrenia v nadväznosti na odporúčanie v rámci postupu pri nadmernom deficite.

 2. Pokiaľ ide o rok 2014, existuje riziko, že návrh rozpočtového plánu nebude v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu, keďže môže dôjsť k nedodržaniu cieľa týkajúceho sa celkového deficitu a vzhľadom na to, že v súčasnosti sa predpokladá, že nedôjde k odporúčanému zlepšeniu štrukturálneho salda.

 3. V programe ekonomického partnerstva sa potvrdzuje reformný program a časový plán fiškálnych a ďalších štrukturálnych reforiem, ktoré boli uvedené v národnom programe reforiem a v programe stability. Bol dosiahnutý určitý pokrok pri riešení štrukturálnej časti fiškálnych odporúčaní vydaných Radou v kontexte európskeho semestra.

 4. Komisia vyzýva príslušné orgány, aby v rámci národného rozpočtového postupu prijali potrebné opatrenia s cieľom zaistiť, aby bol rozpočet na rok 2014 v plnom súlade s Paktom stability a rastu, a najmä aby riešili riziká zistené v rámci posúdenia.

Ďalšie kroky

Stanoviská k návrhom rozpočtových plánov budú predložené na diskusiu v Euroskupine na jej zasadnutí 22. novembra. Komisia tiež každé svoje stanovisko predloží parlamentu dotknutého členského štátu a/alebo Európskemu parlamentu, ak b o to bude požiadaná.

V súlade s novým spoločným rozpočtovým harmonogramom, ktorý bol zavedený balíkom dvoch legislatívnych aktov, musia národné parlamenty schváliť rozpočty každý rok do 31. decembra.

Komisia pokračuje v dohľade nad rozpočtovým vývojom vo všetkých členských štátoch počas celého roka.

Návrh odporúčaní v rámci postupu pri nadmernom deficite sa predloží na diskusiu Rade ECOFIN 10. decembra.

Na tom isto zasadnutí Rady ECOFIN sa bude diskutovať aj o návrhoch stanovísk Rady k programom ekonomického partnerstva predložených Komisiou.

Ďalšie informácie:

IP/13/1082

MEMO/13/457

MEMO/13/463

Návrhy rozpočtových plánov:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/budgetary_plans/index_en.htm

Prehľad postupov pri nadmernom deficite:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

Stránka ECFIN o Pakte stability a rastu:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm

Príručka o Pakte stability a rastu:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op151_en.htm

Špecifikácie vykonávania balíka dvoch legislatívnych aktov a usmernenia k forme a obsahu návrhov rozpočtových plánov, programov ekonomického partnerstva a správ o vydávaní štátnych dlhopisov:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/130701_-_two_pack_coc_final_endorsed.pdf

Kontaktné osoby:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar