Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT FI ET LT MT SK SL HR

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 15 listopada 2013 r.

Unijny nadzór budżetowy nabiera tempa

Komisja Europejska przedstawiła dziś obszerny pakiet dokumentów dotyczących nadzoru budżetowego, obejmujący 13 państw członkowskich należących do strefy euro oraz 3 kraje spoza niej. Szczególną uwagę poświęcono również całej strefie euro jako odrębnemu obszarowi gospodarczemu. Po raz pierwszy w historii Komisja wydała opinie na temat projektów planów budżetowych państw członkowskich należących do strefy euro. Począwszy od tego roku rząd każdego z nich musi do 15 października przedłożyć Komisji swój projekt, równocześnie z przesłaniem go do parlamentu krajowego. Komisja opublikowała również oceny dotyczące zastosowania się przez państwa członkowskie do zaleceń Rady wydanych w ramach procedury nadmiernego deficytu, ewentualnego naruszenia kryteriów deficytu i długu w rozumieniu paktu stabilności i wzrostu oraz – w przypadku niektórych krajów – mających wpływ na budżet planów reform strukturalnych nakreślonych w programach partnerstwa gospodarczego.

Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i walutowych oraz euro, powiedział: „Osiągnęliśmy już punkt zwrotny na drodze do ożywienia koniunktury, a dzisiejszy dzień stanowi istotny moment w procesie wdrażania wzmocnionych zasad zarządzania gospodarczego w UE. Przedstawione dziś przez Komisję opinie na temat krajowych planów budżetowych stanowią dla państw członkowskich wsparcie w ich dążeniu do zapewnienia bardziej dynamicznego wzrostu gospodarczego oraz stabilności finansów publicznych. Unia gospodarcza i walutowa oznacza bowiem, że wpływ krajowych decyzji budżetowych może znacznie wykraczać poza granice poszczególnych państw. Państwa członkowskie powierzyły Komisji zadanie przygotowywania tych opinii i jestem przekonany, że zostaną one uwzględnione przez krajowych decydentów politycznych".

Pakiet zawiera cztery następujące grupy dokumentów:

1. Opinie w sprawie projektów planów budżetowych

Zasadniczy element pakietu stanowią wydane po raz pierwszy opinie na temat projektów planów budżetowych na 2014 r. przedłożonych przez 13 państw strefy euro, które nie są objęte programem dostosowań makroekonomicznych (czyli wszystkie z wyjątkiem Cypru, Grecji, Irlandii i Portugalii). Opinie te stanowią wczesny sygnał co do zgodności budżetów krajowych z zobowiązaniami wynikającymi z paktu stabilności i wzrostu, zanim budżety te zostaną uchwalone.

2. Oceny podjęcia skutecznych działań przez państwa członkowskie

Komisja dokonała oceny działań podjętych przez siedem państw członkowskich w odpowiedzi na ostatnie zalecenia Rady wydane w czerwcu br., wyznaczając nowe terminy korekty nadmiernych deficytów. Oceny te dotyczyły sytuacji w Belgii, Hiszpanii, Francji, na Malcie, w Niderlandach, Polsce i Słowenii.

3. Oceny programów partnerstwa gospodarczego

Po skierowaniu w tym roku nowych zaleceń w ramach procedury nadmiernego deficytu pod adresem Hiszpanii, Francji, Malty, Niderlandów i Słowenii, władze każdego z tych krajów musiały przedstawić plany mających wpływ na budżet reform strukturalnych – w postaci tzw. programów partnerstwa gospodarczego, które również zostały ocenione przez Komisję.

4. Sprawozdania służące analizie przyczyn niespełniania kryterium długu lub deficytu

W przypadku Chorwacji, Litwy i Finlandii Komisja przekazała również Radzie sprawozdania, w których przeanalizowała przyczyny faktycznego lub przewidywanego przekroczenia odpowiednich progów określonych w pakcie stabilności i wzrostu.

Wnioski dotyczące strefy euro

Jedna z głównych korzyści wynikających z oceny projektów planów budżetowych polega na tym, że ułatwiła ona również ocenę sytuacji budżetowej w całej strefie euro, przedstawionej w opublikowanym dziś komunikacie. Najważniejsze wnioski:

• Znaczne wysiłki w zakresie konsolidacji budżetowej podjęte w ostatnich latach zaczynają przynosić owoce: dług publiczny powinien się ustabilizować i oczekuje się, że średni nominalny deficyt budżetowy zostanie sprowadzony poniżej wartości referencyjnej 3% PKB. Kraje, które stoją przed największymi wyzwaniami budżetowymi, planują najszerzej zakrojone działania na rzecz konsolidacji, przy pewnych różnicach wynikających z istniejącego pola manewru. Jednak tylko dwa państwa członkowskie (Estonia i Niemcy) osiągnęły swój średniookresowy cel budżetowy, co oznacza, że w pozostałych krajach strefy euro konieczna jest dalsza konsolidacja. W przyszłym roku łączny wysiłek fiskalny, wyrażony zmianą salda w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe, powinien wynieść ¼% PKB.

• Konieczne są dalsze reformy strukturalne w celu umocnienia podstaw trwałego wzrostu gospodarczego i zdrowych finansów publicznych. Ogólnie rzecz biorąc, programy partnerstwa gospodarczego pokazują postępy w odniesieniu do poprawy krajowych ram budżetowych, zróżnicowane wyniki w odniesieniu do reform podatkowych oraz zasadnicze reformy systemów emerytalnych i ochrony zdrowia, aczkolwiek nie w przypadku wszystkich krajów.

W projektach planów budżetowych nadal zbyt mało uwagi poświęca się kwestii struktury konsolidacji budżetowej. W szczególności ogólna tendencja do obniżania publicznych wydatków inwestycyjnych obserwowana w ostatnich kilku latach uległa wprawdzie stabilizacji, jednak nie udało się odwrócić tego trendu. Pewna koncentracja na ograniczaniu wydatków ma kluczowe znaczenie w dobrze zaplanowanej strategii konsolidacyjnej, zwłaszcza w krajach, w których sektor publiczny jest stosunkowo duży.

Wnioski dotyczące poszczególnych krajów

Za pozytywną oznakę należy uznać fakt, że żaden z projektów planów budżetowych nie został uznany za istotnie sprzeczny z wymogami paktu stabilności i wzrostu i że nie było potrzeby zwrócenia się o przedłożenie zmienionego projektu planu budżetowego. W kilku przypadkach Komisja znalazła jednak powody do istotnej krytyki i wezwała państwa członkowskie do uwzględnienia jej opinii podczas finalizacji budżetów na 2014 r. Poniżej przedstawiono przegląd głównych ustaleń dokonanych przez Komisję w odniesieniu do poszczególnych krajów.

Austria (termin w ramach procedury nadmiernego deficytu: 2013 r.; opinia w sprawie projektu planu budżetowego)

Projekt planu budżetowego przedłożony przez Austrię jest zasadniczo zgodny z przepisami paktu stabilności i wzrostu.

Prognoza Komisji wskazuje na trwałą korektę nadmiernego deficytu w 2013 r. oraz na pewne odstępstwo od ścieżki dostosowania służącej osiągnięciu średniookresowego celu budżetowego w postaci strukturalnego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r. na poziomie 0,45 % PKB.

Austria poczyniła pewne postępy w realizacji zaleceń budżetowych o charakterze strukturalnym wydanych przez Radę w kontekście europejskiego semestru.

Komisja wezwała władze Austrii do zapewnienia w ramach krajowej procedury budżetowej pełnej zgodności z paktem stabilności i wzrostu.

Władze krajowe proszone są o przedłożenie Komisji i Eurogrupie zaktualizowanego projektu planu budżetowego, gdy tylko nowy rząd rozpocznie urzędowanie.

Belgia (termin w ramach procedury nadmiernego deficytu: 2013 r.; opinia w sprawie projektu planu budżetowego; ocena podjęcia skutecznych działań w ramach procedury nadmiernego deficytu)

Wydaje się, że Belgia podjęła w 2013 r. skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie wydane w ramach procedury nadmiernego deficytu i w bieżącym roku uda się osiągnąć trwałą korektę nadmiernego deficytu.

Projekt planu budżetowego przedłożony przez Belgię jest zasadniczo zgodny z przepisami paktu stabilności i wzrostu.

Korekta strukturalna mająca prowadzić do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego jest nieco poniżej wymaganego wysiłku fiskalnego.

Belgia poczyniła niewielkie postępy w realizacji zaleceń budżetowych o charakterze strukturalnym wydanych przez Radę w kontekście europejskiego semestru.

Komisja wezwała władze Belgii do zapewnienia w ramach krajowej procedury budżetowej pełnej zgodności z paktem stabilności i wzrostu.

Chorwacja (nieobjęta procedurą nadmiernego deficytu; sprawozdanie dotyczące naruszenia kryteriów długu i deficytu)

W 2012 r. deficyt budżetowy Chorwacji wyniósł 5 % PKB, a łączny dług publiczny sięgnął 55,5 % PKB. Według planów rządowych oraz prognozy Komisji z jesieni 2013 r. deficyt budżetowy w latach 2013-2015 powinien utrzymywać się znacznie powyżej wartości referencyjnej wynoszącej 3%, podczas gdy dług publiczny w 2014 r. przekroczy 60% PKB.

W związku z tym Komisja przygotowała sprawozdanie zgodnie z art. 126 ust. 3 Traktatu, w którym dokonała oceny stosownych czynników. Dokonane ustalenia potwierdzają wniosek, że określone w Traktacie kryteria deficytu i długu nie są spełnione.

Komisja zamierza zatem zalecić Radzie wszczęcie procedury nadmiernego deficytu wobec Chorwacji.

Estonia (nieobjęta procedurą nadmiernego deficytu; opinia w sprawie projektu planu budżetowego)

Projekt planu budżetowego przedłożony przez Estonię jest zgodny z przepisami paktu stabilności i wzrostu.

Oczekuje się w szczególności, że średniookresowy cel budżetowy polegający na osiągnięciu nadwyżki strukturalnej zostanie utrzymany w 2014 r.

Estonia poczyniła pewne postępy w realizacji zaleceń budżetowych o charakterze strukturalnym wydanych przez Radę w kontekście europejskiego semestru.

Finlandia (nieobjęta procedurą nadmiernego deficytu; opinia w sprawie projektu planu budżetowego; sprawozdanie dotyczące naruszenia kryterium długu)

Istnieje ryzyko, że projekt planu budżetowego przedłożony przez Finlandię nie zapewnia przestrzegania przepisów paktu stabilności i wzrostu.

Komisja stwierdziła w szczególności istnienie poważnego odstępstwa od ścieżki dostosowania prowadzącej do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego, jakim jest strukturalny deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 0,5% PKB.

Zgodnie z prognozą Komisji w 2014 r. dług Finlandii przekroczy określoną w Traktacie wartość referencyjną wynoszącą 60% PKB i oczekuje się, że będzie dalej wzrastać. W sprawozdaniu opracowanym zgodnie z art. 126 ust. 3 Traktatu Komisja zbadała to naruszenie i stwierdziła, że z uwagi na niskie tempo wzrostu gospodarczego i inne czynniki przewidywany poziom długu nie wymaga wszczęcia procedury nadmiernego deficytu.

Finlandia poczyniła pewne postępy w realizacji zaleceń budżetowych o charakterze strukturalnym wydanych przez Radę w kontekście europejskiego semestru.

Komisja wezwała władze Finlandii do zastosowania niezbędnych środków w ramach krajowej procedury budżetowej w celu zapewnienia pełnej zgodności budżetu na 2014 r. z paktem stabilności i wzrostu, a zwłaszcza do przeciwdziałania zagrożeniom stwierdzonym przez Komisję w jej ocenie projektu planu budżetowego.

Francja (termin w ramach procedury nadmiernego deficytu: 2015 r.; opinia w sprawie projektu planu budżetowego; ocena podjęcia skutecznych działań w ramach procedury nadmiernego deficytu; program partnerstwa gospodarczego)

Wydaje się, że Francja podjęła w 2013 r. skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie wydane w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Projekt planu budżetowego jest zgodny z zasadami paktu stabilności i wzrostu, nie pozostawia jednak żadnego pola manewru. Wydaje się w szczególności, że skuteczne działania zostaną podjęte również w 2014 r.

Przedłożony przez Francję program partnerstwa gospodarczego oznacza poczynienie pewnych postępów w realizacji zaleceń budżetowych o charakterze strukturalnym wydanych przez Radę w kontekście europejskiego semestru.

Komisja wzywa władze Francji do rygorystycznego wykonania budżetu.

Niemcy (nieobjęte procedurą nadmiernego deficytu; opinia w sprawie projektu planu budżetowego)

Projekt planu budżetowego przedłożony przez Niemcy jest zgodny z przepisami paktu stabilności i wzrostu.

W szczególności Niemcy planują osiągnąć swój średniookresowy cel budżetowy.

Kraj ten nie poczynił jednak żadnych postępów w realizacji zaleceń budżetowych o charakterze strukturalnym wydanych przez Radę w kontekście europejskiego semestru w 2013 r.

Władze krajowe proszone są o przedłożenie zaktualizowanego projektu planu budżetowego, gdy tylko nowy rząd federalny rozpocznie urzędowanie.

Włochy (nieobjęte procedurą nadmiernego deficytu; opinia w sprawie projektu planu budżetowego)

Istnieje ryzyko, że przedłożony przez Włochy projekt planu budżetowego na 2014 r. nie zapewni przestrzegania przepisów paktu stabilności i wzrostu W szczególności cel w zakresie redukcji długu w 2014 r. nie jest realizowany.

Projekt planu budżetowego wskazuje, że Włochy poczyniły ograniczone postępy w realizacji zaleceń budżetowych o charakterze strukturalnym wydanych przez Radę w kontekście europejskiego semestru.

Komisja wezwała władze Włoch do zastosowania niezbędnych środków w ramach krajowej procedury budżetowej w celu zapewnienia pełnej zgodności budżetu na 2014 r. z paktem stabilności i wzrostu, a zwłaszcza do przeciwdziałania zagrożeniom stwierdzonym przez Komisję w jej ocenie projektu planu budżetowego.

Komisja stwierdziła, że Włochy nie kwalifikują do zastosowania klauzuli inwestycyjnej w 2014 r., z uwagi na to, że zgodnie z prognozą Komisji z jesieni 2013 r. nie dokonają minimalnej korekty strukturalnej niezbędnej do osiągnięcia odpowiedniej tendencji zniżkowej w przypadku relacji długu do PKB.

Litwa (nieobjęta procedurą nadmiernego deficytu; sprawozdanie dotyczące naruszenia kryterium deficytu)

W roku 2012 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na Litwie wyniósł 3,2% PKB, a więc przekroczył – choć nieznacznie – wartość referencyjną wynoszącą 3%. Przewiduje się, że w 2013 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 39,9%, w 2014 r. nieznacznie wzrośnie, natomiast w 2015 r. odnotowany zostanie jego spadek.

Z uwagi na to, że przekroczenie wartości referencyjnej można uznać za tymczasowe, a utrzymywanie się relacji długu do PKB na Litwie poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 60% ma charakter trwały, podczas oceny korekty nadmiernego deficytu należy uwzględnić bezpośrednie koszty netto reformy emerytalnej. Ponieważ koszty te wyniosły w 2012 r. 0,2% PKB, uzasadniają one przekroczenie w tym roku wartości referencyjnej określonej w Traktacie na poziomie 3%.

W sprawozdaniu opracowanym zgodnie z art. 126 ust. 3 Traktatu Komisja stwierdziła zatem, że Litwa spełnia określone w Traktacie kryteria długu i deficytu i w związku z tym nie ma potrzeby wszczęcia procedury nadmiernego deficytu.

Luksemburg (nieobjęty procedurą nadmiernego deficytu; opinia w sprawie projektu planu budżetowego)

Zgodnie z oceną Komisji przewiduje się, że saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych w kategoriach strukturalnych pogorszy się, a nadwyżka na poziomie 0,8% PKB odnotowana w 2012 r. przekształci się w 2014 r. w deficyt wynoszący 0,4% PKB , co oznacza znaczące odstępstwo od średniookresowego celu budżetowego Luksemburga, jakim jest nadwyżka na poziomie 0,5% PKB. W związku z tym istnieje ryzyko niespełnienia wymogów części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu.

Luksemburg poczynił pewne postępy w realizacji zaleceń budżetowych o charakterze strukturalnym wydanych przez Radę w kontekście europejskiego semestru.

Komisja wezwała władze Luksemburga do zastosowania niezbędnych środków w ramach krajowej procedury budżetowej w celu zapewnienia pełnej zgodności budżetu na 2014 r. z paktem stabilności i wzrostu, a zwłaszcza do przeciwdziałania zagrożeniom stwierdzonym przez Komisję w jej ocenie projektu planu budżetowego.

Władze krajowe proszone są o przedłożenie Komisji i Eurogrupie zaktualizowanego projektu planu budżetowego, gdy tylko nowy rząd rozpocznie urzędowanie.

Malta (termin w ramach procedury nadmiernego deficytu: 2014 r.; opinia w sprawie projektu planu budżetowego; ocena podjęcia skutecznych działań w ramach procedury nadmiernego deficytu; program partnerstwa gospodarczego)

Wydaje się, że Malta podjęła w 2013 r. skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie wydane w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Istnieje ryzyko, że projekt planu budżetowego na 2014 r. przedłożony przez Maltę nie zapewnia przestrzegania przepisów paktu stabilności i wzrostu. W szczególności w prognozie Komisji wskazuje się na ryzyko niezastosowania się przez Maltę do zalecenia wydanego w ramach procedury nadmiernego deficytu w odniesieniu do 2014 r.

Przedłożony przez Maltę program partnerstwa gospodarczego oznacza poczynienie pewnych postępów w realizacji zaleceń budżetowych o charakterze strukturalnym wydanych przez Radę w kontekście europejskiego semestru.

Komisja wezwała władze Malty do zastosowania niezbędnych środków w ramach krajowej procedury budżetowej dla zapewnienia pełnej zgodności budżetu na 2014 r. z paktem stabilności i wzrostu, a zwłaszcza do przeciwdziałania zagrożeniom stwierdzonym przez Komisję w jej ocenie projektu planu budżetowego.

Niderlandy (termin w ramach procedury nadmiernego deficytu: 2014 r.; opinia w sprawie projektu planu budżetowego; ocena podjęcia skutecznych działań w ramach procedury nadmiernego deficytu; program partnerstwa gospodarczego)

Wydaje się, że Niderlandy podjęły skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie wydane w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Projekt planu budżetowego Niderlandów na 2014 r. jest zgodny z zasadami paktu stabilności i wzrostu, nie pozostawia jednak żadnego pola manewru.

W szczególności środki przewidziane na 2014 r. są zgodne z wymogami Rady, mimo iż, zgodnie z jesienną prognozą gospodarczą Komisji, nadmierny deficyt nie zostanie zlikwidowany do końca tego roku.

Przedłożony przez Niderlandy program partnerstwa gospodarczego oznacza poczynienie pewnych postępów w realizacji zaleceń budżetowych o charakterze strukturalnym wydanych przez Radę w kontekście europejskiego semestru.

Komisja wzywa władze Niderlandów do rygorystycznego wykonania budżetu.

Polska (termin w ramach procedury nadmiernego deficytu: 2014 r.; sprawozdanie dotyczące podjęcia skutecznych działań w ramach procedury nadmiernego deficytu oraz nowe zalecenie)

Polska nie podjęła w 2013 r. skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady. Polska nie osiągnie również wyznaczonej na 2013 r. docelowej wartości deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych zalecanej przez Radę, ani nie podjęła działań konsolidacyjnych w wystarczającym stopniu. W 2014 r. docelowa wartość deficytu nominalnego zostanie prawdopodobnie osiągnięta, będzie to jednak wynikać w dużej mierze z jednorazowego przeniesienia aktywów funduszy emerytalnych, co nie gwarantuje trwałego charakteru korekty w następnych latach.

W świetle powyższej oceny Komisja przyjęła zalecenie dotyczące decyzji Rady w sprawie skutecznych działań (na podstawie art. 126 ust. 8 Traktatu) i zaleciła Radzie przyspieszenie procedury i skierowanie nowego zalecenia zobowiązującego Polskę do korekty nadmiernego deficytu do końca 2015 r. (na podstawie art. 126 ust. 7 TFUE).

Słowacja (termin w ramach procedury nadmiernego deficytu: 2013 r.; opinia w sprawie projektu planu budżetowego)

Projekt planu budżetowego przedłożony przez Słowację jest zasadniczo zgodny z przepisami paktu stabilności i wzrostu. W szczególności, mimo iż oczekuje się, że deficyt Słowacji nie przekroczy wartości referencyjnej wynoszącej 3% PKB, istnieją obawy co do trwałego charakteru korekty nadmiernego deficytu.

Ponadto, mimo iż Słowacja ogranicza wzrost wydatków zgodnie z wymogami, przewiduje się, że mogą wystąpić pewne odstępstwa od ścieżki dostosowania służącej osiągnięciu średniookresowego celu w postaci strukturalnego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 0,5% PKB.

Słowacja poczyniła ograniczone postępy w realizacji zaleceń budżetowych o charakterze strukturalnym wydanych w kontekście europejskiego semestru.

Na obecnym etapie nie można uznać, że Słowacja kwalifikuje się do zastosowania klauzuli inwestycyjnej, ponieważ nadal jest objęta procedurą nadmiernego deficytu.

Komisja wezwała władze Słowacji do zapewnienia w ramach krajowej procedury budżetowej pełnej zgodności z paktem stabilności i wzrostu.

Słowenia (termin w ramach procedury nadmiernego deficytu: 2015 r.; opinia w sprawie projektu planu budżetowego; ocena podjęcia skutecznych działań w ramach procedury nadmiernego deficytu; program partnerstwa gospodarczego)

Wydaje się, że Słowenia podjęła w 2013 r. skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie wydane w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Projekt planu budżetowego Słowenii jest zgodny z zasadami paktu stabilności i wzrostu, nie pozostawia jednak żadnego pola manewru.

W szczególności przewiduje się, że w 2014 r. Słowenia podejmie zalecany wysiłek fiskalny.

Przedłożony przez Słowenię program partnerstwa gospodarczego oznacza poczynienie pewnych postępów w realizacji zaleceń budżetowych o charakterze strukturalnym wydanych przez Radę w kontekście europejskiego semestru.

Komisja wzywa władze Słowenii do rygorystycznego wykonania budżetu.

Hiszpania (termin w ramach procedury nadmiernego deficytu: 2016 r.; opinia w sprawie projektu planu budżetowego; ocena podjęcia skutecznych działań w ramach procedury nadmiernego deficytu; program partnerstwa gospodarczego)

Wydaje się, że Hiszpania podjęła w 2013 r. skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie wydane w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Jeśli chodzi o rok 2014 r., z uwagi na możliwość nieosiągnięcia docelowej wartości deficytu nominalnego i przewidywanego obecnie niedokonania zalecanej poprawy salda strukturalnego, istnieje ryzyko, że projekt planu budżetowego nie będzie zgodny z zasadami paktu stabilności i wzrostu.

W programie partnerstwa gospodarczego potwierdzono program reform, a także harmonogram reform budżetowych i innych reform strukturalnych zawartych w krajowym programie reform z 2013 r. i programie stabilności. Hiszpania poczyniła pewne postępy w realizacji zaleceń budżetowych o charakterze strukturalnym wydanych przez Radę w kontekście europejskiego semestru.

Komisja wezwała władze Hiszpanii do zastosowania niezbędnych środków w ramach krajowej procedury budżetowej w celu zapewnienia pełnej zgodności budżetu na 2014 r. z paktem stabilności i wzrostu, a zwłaszcza do przeciwdziałania zagrożeniom stwierdzonym przez Komisję w jej ocenie projektu planu budżetowego.

Dalsze działania

Opinie w sprawie projektów planów budżetowych zostaną przedstawione Eurogrupie, która zbiera się 22 listopada w celu ich omówienia. Komisja przedstawi również swoją opinię parlamentowi zainteresowanego państwa członkowskiego, a także – jeżeli zostanie o to poproszona – Parlamentowi Europejskiemu.

Zgodnie z nowym wspólnym harmonogramem budżetowym, wprowadzonym przez przepisy tzw. „dwupaku”, budżety będą musiały zostać przyjęte przez parlamenty krajowe do 31 grudnia.

Komisja będzie nadal nadzorować rozwój sytuacji budżetowej na przestrzeni roku we wszystkich państwach członkowskich.

Wnioski dotyczące zaleceń w ramach procedury nadmiernego deficytu zostaną przedłożone do dyskusji w ramach Rady Ecofin w dniu 10 grudnia.

Rada Ecofin omówi również wnioski Komisji dotyczące opinii Rady w sprawie programów partnerstwa gospodarczego.

Dodatkowe informacje:

IP/13/1082

MEMO/13/457

MEMO/13/463

Projekty planów budżetowych są dostępne stronie:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/budgetary_plans/index_en.htm

Informacje dotyczące procedury nadmiernego deficytu można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

Strona Dyrekcji Generalnej ECFIN dotycząca paktu stabilności i wzrostu:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm

Vademecum dotyczące paktu stabilności i wzrostu:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op151_en.htm

Szczegółowe zasady wdrażania „dwupaku” oraz wytyczne dotyczące formatu i treści projektów planów budżetowych, programów partnerstwa gospodarczego i informacji o emisji długu:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/130701_-_two_pack_coc_final_endorsed.pdf

Kontakt:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar