Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT FI ET MT PL SK SL HR

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 15 d.

Europos biudžeto priežiūra įsibėgėja visu smarkumu

Šiandien Europos Komisija pateikė didelį biudžeto priežiūros vertinimų rinkinį, apimantį 13 euro zonos valstybių narių ir 3 euro zonai nepriklausančias valstybes nares. Itin daug dėmesio kaip atskiram ekonominiam subjektui skiriama ir euro zonai. Komisija pirmą kartą pateikė nuomones dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų, kurie nuo šių metų turi būti pateikti Komisijai iki spalio 15 d. – tuo pat metu, kai biudžetų projektai siunčiami nacionaliniams parlamentams. Be to, paskelbti vertinimai, kaip laikomasi Tarybos rekomendacijų pagal perviršinio deficito procedūrą, dėl galimų Stabilumo ir augimo paktu nustatytų skolos ir deficito kriterijų pažeidimų ir dėl kai kurių valstybių narių struktūrinių reformų, turinčių poveikio biudžetui, planų, pateiktų jų ekonominės partnerystės programose.

Už ekonomiką, pinigų reikalus ir eurą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Olli Rehnas teigė: „Kelyje į ekonomikos atsigavimą įvyko lūžis, o šiandien pasiekėme svarbų griežtesnio Europos ekonomikos valdymo įgyvendinimo etapą. Šiandienos Komisijos nuomonėmis dėl nacionalinių biudžeto planų paremiamas euro zonos valstybių narių didesnio augimo ir fiskalinio tvarumo siekis. To reikia, nes ekonominėje ir pinigų sąjungoje nacionaliniai biudžeto sprendimai gali daryti poveikį gerokai toliau negu nacionalinės sienos. Komisijai atsakomybę skelbti šias nuomones suteikė valstybės narės, tad tikiu, kad šių šalių sprendimų priėmėjai į jas atsižvelgs.“

Rinkinį sudaro keturios toliau nurodytos dalys.

1. Nuomonės dėl biudžeto planų projektų

Rinkinio pagrindas – pirmą kartą skelbiamos nuomonės dėl biudžeto planų projektų (2014 m.), kuriuos pateikė 13 ekonominio koregavimo programos nevykdančių euro zonos šalių (visos šalys, išskyrus Airiją, Graikiją, Kiprą ir Portugaliją). Nuomonėmis dar prieš patvirtinant šiuos nacionalinius biudžetus duodamas išankstinis signalas, ar jie atitinka pagal Stabilumo ir augimo paktą prisiimtus įsipareigojimus.

2. Veiksmingų priemonių vertinimai

Komisija įvertino priemones, kurių ėmėsi septynios valstybės narės reaguodamos į birželio mėn. Tarybos priimtas naujas rekomendacijas, kuriomis nustatomi nauji perviršinio deficito ištaisymo terminai. Šios šalys – tai Belgija, Ispanija, Prancūzija, Malta, Nyderlandai, Lenkija ir Slovėnija.

3. Ekonominės partnerystės programų vertinimai

Šiais metais gavę naują rekomendaciją pagal perviršinio deficito procedūrą, Ispanija, Prancūzija, Malta, Nyderlandai ir Slovėnija ekonominės partnerystės programose išdėstė savo struktūrinių reformų, turinčių poveikio biudžetui, planus. Šias programas Komisija taip pat išnagrinėjo.

4. Pranešimai, kuriuose nagrinėjami skolos arba deficito kriterijų nesilaikymo priežastys

Dėl Kroatijos, Lietuvos ir Suomijos Komisija Tarybai išsiuntė pranešimus, kuriuose vertinamos faktinio arba prognozuojamo kurios nors iš Stabilumo ir augimo pakte nustatytų svarbiausių pamatinių verčių pažeidimo priežastys.

Išvados dėl euro zonos

Vienas svarbiausių biudžeto planų projektų vertinimo privalumų yra tai, kad jis padėjo įvertinti ir visos euro zonos biudžeto padėtį, kaip išdėstyta šios dienos komunikate. Toliau pateikiamos kelios pagrindinės išvados.

• Pastaraisiais metais dėtos didelės konsolidavimo pastangos duoda vaisių: valstybių skola turėtų stabilizuotis, numatoma, kad vidutinis nominalusis biudžeto balansas taps mažesnis už 3 % BVP pamatinę vertę. Tos šalys, kuriose kyla didžiausių fiskalinių problemų, planuoja įgyvendinti griežčiausias konsolidavimo priemones, kurios šiek tiek skiriasi priklausomai nuo fiskalinių galimybių. Tačiau tik dvi valstybės narės (Estija ir Vokietija) yra pasiekusios savo vidutinės trukmės laikotarpio tikslą, vadinasi, būtinas tolesnis konsolidavimas kitose euro zonos šalyse. Bendros fiskalinės pastangos, išreikštos pagal ciklą pakoreguoto biudžeto balanso pokyčiu (atėmus vienkartines ir laikinąsias priemones), kitais metais turėtų siekti 0,25 % BVP.

• Būtina toliau vykdyti struktūrines reformas, kad būtų sustiprinti tvaraus augimo ir patikimų viešųjų finansų pamatai. Apskritai iš ekonominės partnerystės programų matyti pažanga gerinant nacionalines fiskalines sistemas, nevienareikšmiai mokesčių reformos rezultatai ir esminės pensijų bei sveikatos sistemų reformos, nors ir ne visose šalyse.

• Biudžeto planų projektuose vis dar skiriama nepakankamai dėmesio fiskalinio konsolidavimo struktūrai. Visų pirma, nekeičiama, nors stabilizuojasi per pastaruosius kelerius metus stebėta bendra valstybės kapitalo išlaidų mažėjimo tendencija. Tam tikras dėmesys išlaidų ribojimui – labai svarbus gerai parengtoje konsolidavimo strategijoje, ypač tais atvejais, kai valdžios sektoriai yra palyginti dideli.

Išvados dėl konkrečių šalių

Džiugu tai, kad nenustatyta nė vieno biudžeto plano projekto, kuriuo būtų rimtai pažeisti Stabilumo ir augimo pakto įsipareigojimai, ir kad nebūtina prašyti peržiūrėtų biudžeto planų. Tačiau keliais atvejais Komisija turėjo priežasčių pateikti nemažai kritikos ir paragino atitinkamas valstybes nares atsižvelgti į jos nuomones joms baigiant rengti 2014 m. biudžetus. Toliau apžvelgiamos svarbiausios Komisijos išvados dėl kiekvienos šalies.

Austrija (perviršinio deficito procedūros terminas – 2013 m.; nuomonė dėl biudžeto plano projekto)

Austrijos biudžeto plano projektas apskritai atitinka Stabilumo ir augimo pakto taisykles.

Komisijos prognozėje nurodoma, kad 2013 m. perviršinis deficitas tvariai ištaisytas ir kad šiek tiek nukrypstama nuo vidutinės trukmės laikotarpio tikslui – 0,45 % BVP struktūrinio valdžios sektoriaus deficito 2014 m. – pasiekti numatyto koregavimo plano.

Vykdydama Tarybos įgyvendinant Europos semestrą pateiktų fiskalinių rekomendacijų struktūrinę dalį, Austrija padarė tam tikrą pažangą.

Komisija ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad vykdant nacionalinį biudžeto procesą būtų visapusiškai laikomasi Stabilumo ir augimo pakto.

Kai tik darbą pradės naujoji vyriausybė, nacionalinės valdžios institucijos raginamos Komisijai ir Euro grupei pateikti atnaujintą biudžeto plano projektą.

Belgija (perviršinio deficito procedūros terminas – 2013 m.; nuomonė dėl biudžeto plano projekto; veiksmingų priemonių, kurių imtasi pagal perviršinio deficito procedūrą, vertinimas)

Atrodo, kad reaguodama į rekomendaciją pagal perviršinio deficito procedūrą 2013 m. Belgija ėmėsi veiksmingų priemonių ir kad iki 2013 m. termino perviršinis deficitas yra tvariai ištaisytas.

Belgijos biudžeto plano projektas apskritai atitinka Stabilumo ir augimo pakto taisykles.

Vis dėlto struktūrinio koregavimo pastangos siekiant vidutinės trukmės laikotarpio tikslo yra kiek mažesnės negu reikėtų.

Vykdydama Tarybos įgyvendinant Europos semestrą pateiktų fiskalinių rekomendacijų struktūrinę dalį, Belgija padarė nedidelę pažangą.

Komisija ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad vykdant nacionalinį biudžeto procesą būtų visapusiškai laikomasi Stabilumo ir augimo pakto.

Kroatija (perviršinio deficito procedūra netaikoma; pranešimas apie skolos ir deficito kriterijų pažeidimą)

Kroatijos deficitas 2012 m. siekė 5 % BVP, o visa valdžios sektoriaus skola buvo 55,5 % BVP. Remiantis vyriausybės planais ir Komisijos 2013 m. rudens prognoze numatoma, kad biudžeto deficitas 2013–2015 m. laikotarpiu išliks gerokai didesnis už 3 % pamatinę vertę, o valdžios sektoriaus skola 2014 m. viršys 60 %.

Todėl Komisija, remdamasi Sutarties 126 straipsnio 3 dalimi, parengė pranešimą ir išnagrinėjo svarbius veiksnius. Pranešimo išvadomis paremiama išvada, kad neįvykdyti nei Sutartyje nustatyti deficito, nei skolos kriterijai.

Todėl Komisija ketina rekomenduoti Tarybai pradėti Kroatijai taikyti perviršinio deficito procedūrą.

Estija (perviršinio deficito procedūra netaikoma; nuomonė dėl biudžeto plano projekto)

Estijos biudžeto plano projektas atitinka Stabilumo ir augimo pakto taisykles.

Visų pirma, 2014 m. turėtų būti išlaikytas vidutinės trukmės laikotarpio struktūrinio pertekliaus tikslas.

Vykdydama Tarybos įgyvendinant Europos semestrą pateiktų fiskalinių rekomendacijų struktūrinę dalį, Estija padarė tam tikrą pažangą.

Suomija (perviršinio deficito procedūra netaikoma; nuomonė dėl biudžeto plano projekto; pranešimas apie skolos kriterijaus pažeidimą)

Kyla pavojus, kad Suomijos pateiktu biudžeto plano projektu bus nesilaikoma Stabilumo ir augimo pakto taisyklių.

Visų pirma, Komisija nustatė didelį nukrypimą nuo vidutinės trukmės laikotarpio tikslui – 0,5 % BVP struktūrinio valdžios sektoriaus deficito – pasiekti numatyto koregavimo plano.

Pagal Komisijos prognozę 2014 m. Suomijos skola pažeis Sutartyje nustatytą 60 % BVP ribą ir numatoma, kad ji dar didės. Komisija ištyrė šį pažeidimą pranešime, parengtame pagal 126 straipsnio 3 dalį, ir padarė išvadą, kad dėl mažo augimo ir kitų veiksnių nėra verta pradėti perviršinio deficito procedūros dėl prognozuojamos skolos būklės.

Vykdydama Tarybos įgyvendinant Europos semestrą pateiktų fiskalinių rekomendacijų struktūrinę dalį, Suomija padarė tam tikrą pažangą.

Komisija ragina valdžios institucijas vykdant nacionalinį biudžeto procesą imtis būtinų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 2014 m. biudžetas visapusiškai atitiktų Stabilumo ir augimo paktą, ir pašalinti vertinime nurodytus pavojus.

Prancūzija (perviršinio deficito procedūros terminas – 2015 m.; nuomonė dėl biudžeto plano projekto; veiksmingų priemonių, kurių imtasi, vertinimas; nuomonė dėl ekonominės partnerystės programos)

Atrodo, kad reaguodama į rekomendaciją pagal perviršinio deficito procedūrą 2013 m. Prancūzija ėmėsi veiksmingų priemonių.

Biudžeto plano projektas atitinka Stabilumo ir augimo pakto taisykles, nors nelieka jokio atsargos rezervo. Veiksmingų priemonių bus imamasi ir 2014 m.

Vykdant Tarybos įgyvendinant Europos semestrą pateiktų fiskalinių rekomendacijų struktūrinę dalį, pateikta ekonominės partnerystės programa yra nedidelė pažanga.

Komisija ragina valdžios institucijas griežtai įgyvendinti biudžetą.

Vokietija (perviršinio deficito procedūra netaikoma; nuomonė dėl biudžeto plano projekto)

Vokietijos biudžeto plano projektas atitinka Stabilumo ir augimo pakto taisykles.

Vokietija laikosi savo vidutinės trukmės laikotarpio tikslo.

Tačiau vykdydama Tarybos įgyvendinant 2013 m. Europos semestrą pateiktų fiskalinių rekomendacijų struktūrinę dalį, Vokietija nepadarė pažangos.

Kai tik darbą pradės naujoji federalinė vyriausybė, nacionalinės valdžios institucijos raginamos pateikti atnaujintą biudžeto plano projektą.

Italija (perviršinio deficito procedūra netaikoma; nuomonė dėl biudžeto plano projekto)

Kyla pavojus, kad 2014 m. biudžeto plano projektu bus nesilaikoma Stabilumo ir augimo pakto taisyklių. Visų pirma, nesilaikoma 2014 metams nustatyto skolos mažinimo kriterijaus.

Vykdant Tarybos įgyvendinant Europos semestrą pateiktų fiskalinių rekomendacijų struktūrinę dalį, biudžeto plano projektas yra nedidelė pažanga.

Komisija ragina valdžios institucijas vykdant nacionalinį biudžeto procesą imtis būtinų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 2014 m. biudžetas visapusiškai atitiktų Stabilumo ir augimo paktą, ir pašalinti vertinime nurodytus pavojus.

Komisija padarė išvadą, kad Italija 2014 m. negali pasinaudoti nuostata dėl investicijų, nes, remiantis Komisijos 2013 m. rudens prognoze, jos struktūrinio koregavimo priemonės neatitinka minimalaus lygio, kurio reikalaujama, kad pradėtų pakankamai mažėti jos skolos ir BVP santykis.

Lietuva (perviršinio deficito procedūra netaikoma; pranešimas apie deficito kriterijaus pažeidimą)

2012 m. Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas pasiekė 3,2 % BVP ir viršijo, nors ir nedaug, 3 % BVP pamatinę vertę. Prognozuojama, kad valdžios sektoriaus skola 2013 m. bus 39,9 % ir turėtų šiek tiek padidėti 2014 m., o tada sumažėti 2015 m.

Kadangi pamatinės vertės viršijimą galima laikyti laikinu ir Lietuvos skolos ir BVP santykis ilgą laiką yra mažesnis už 60 % BVP pamatinę vertę, vertinant perviršinio deficito ištaisymą reikėtų atsižvelgti į tiesiogines grynąsias pensijų reformos sąnaudas. Kadangi 2012 m. šios sąnaudos buvo 0,2 % BVP, jomis galima paaiškinti Sutartyje nustatytos 3 % BVP pamatinės vertės viršijimą 2012 m.

Tad pranešime, parengtame pagal Sutarties 126 straipsnio 3 dalį, Komisija nustatė, kad Lietuva laikosi Sutartyje nustatytų deficito ir skolos kriterijų ir todėl nėra būtina rekomenduoti pradėti perviršinio deficito procedūros.

Liuksemburgas (perviršinio deficito procedūra netaikoma; nuomonė dėl biudžeto plano projekto)

Remiantis Komisijos vertinimu, numatoma, kad valdžios sektoriaus balansas struktūriniu požiūriu suprastės nuo 0,8 % BVP pertekliaus 2012 m. iki 0,4 % BVP deficito 2014 m., taigi bus reikšmingai nukrypta nuo Liuksemburgo vidutinės trukmės laikotarpio tikslo – 0,5 % BVP pertekliaus. Todėl kyla pavojus, kad bus nesilaikoma prevencinės Stabilumo ir augimo pakto dalies reikalavimų.

Vykdydamas Tarybos įgyvendinant Europos semestrą pateiktų fiskalinių rekomendacijų struktūrinę dalį, Liuksemburgas padarė tam tikrą pažangą.

Komisija ragina valdžios institucijas vykdant nacionalinį biudžeto procesą imtis būtinų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 2014 m. biudžetas visapusiškai atitiktų Stabilumo ir augimo paktą, ir pašalinti vertinime nurodytus pavojus.

Kai tik darbą pradės naujoji vyriausybė, nacionalinės valdžios institucijos raginamos Komisijai ir Euro grupei pateikti atnaujintą biudžeto plano projektą.

Malta (perviršinio deficito procedūros terminas – 2014 m.; nuomonė dėl biudžeto plano projekto; veiksmingų priemonių, kurių imtasi, vertinimas; nuomonė dėl ekonominės partnerystės programos)

Atrodo, kad reaguodama į rekomendaciją pagal perviršinio deficito procedūrą 2013 m. Malta ėmėsi veiksmingų priemonių.

Kyla pavojus, kad Maltos pateiktu 2014 m. biudžeto plano projektu bus nesilaikoma Stabilumo ir augimo pakto taisyklių. Visų pirma, Komisijos prognozėje nurodyta, kad kyla pavojus, jog nebus laikomasi 2014 metams pateiktos rekomendacijos pagal perviršinio deficito procedūrą

Vykdant Tarybos įgyvendinant Europos semestrą pateiktų fiskalinių rekomendacijų struktūrinę dalį, ekonominės partnerystės programa yra nedidelė pažanga.

Komisija ragina valdžios institucijas vykdant nacionalinį biudžeto procesą imtis būtinų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 2014 m. biudžetas visapusiškai atitiktų Stabilumo ir augimo paktą, ir pašalinti vertinime nurodytus pavojus.

Nyderlandai (perviršinio deficito procedūros terminas – 2014 m.; nuomonė dėl biudžeto plano projekto; veiksmingų priemonių, kurių imtasi, vertinimas; nuomonė dėl ekonominės partnerystės programos)

Atrodo, kad reaguodami į rekomendaciją pagal perviršinio deficito procedūrą Nyderlandai ėmėsi veiksmingų priemonių.

2014 m. Nyderlandų biudžeto plano projektas atitinka Stabilumo ir augimo pakto taisykles, nors nelieka jokio atsargos rezervo.

2014 m. priemonės atitinka Tarybos reikalavimus, nors, remiantis Komisijos rudens ekonomine prognoze, nesitikima, kad perviršinio deficito padėtis bus ištaisyta iki tų metų pabaigos.

Vykdant Tarybos įgyvendinant Europos semestrą pateiktų fiskalinių rekomendacijų struktūrinę dalį, Nyderlandų pateikta ekonominės partnerystės programa yra nedidelė pažanga.

Komisija ragina valdžios institucijas griežtai įgyvendinti biudžetą.

Lenkija (perviršinio deficito procedūros terminas – 2014 m.; pranešimas dėl veiksmingų priemonių ir nauja rekomendacija)

Lenkija 2013 m. nesiėmė veiksmingų priemonių reaguodama į Tarybos rekomendaciją. Lenkija nepasieks Tarybos rekomenduoto 2013 m. valdžios sektoriaus deficito tikslo, be to, ji nepriėmė visų reikiamų konsolidavimo priemonių. Nors 2014 m. tikslo turėtų būti laikomasi, tačiau tai didžia dalimi įvyks dėl vienkartinio pensijų fondų turto pervedimo, kuriuo neužtikrinamas tvarus ištaisymas vėlesniais metais.

Atsižvelgdama į šį vertinimą, Komisija (remdamasi SESV 126 straipsnio 8 dalimi) priėmė rekomendaciją dėl Tarybos sprendimo dėl veiksmingų priemonių, kurių imtasi, ir rekomenduoja Tarybai paspartinti procedūrą priimant naują Lenkijai skirtą rekomendaciją (remiantis SESV 126 straipsnio 7 dalimi) ištaisyti perviršinį deficitą ne vėliau kaip 2015 m.

Slovakija (perviršinio deficito procedūros terminas – 2013 m.; nuomonė dėl biudžeto plano projekto)

Biudžeto plano projektas apskritai atitinka Stabilumo ir augimo pakto taisykles. Nors Slovakija turėtų laikytis 3 % BVP pamatinės vertės, kyla abejonių, ar perviršinis deficitas ištaisytas tvariai.

Be to, nors Slovakija, laikydamasi reikalavimų, riboja išlaidų augimą, numatoma, kad bus šiek tiek nukrypta nuo koregavimo plano siekiant vidutinės trukmės laikotarpio tikslo – 0,5 % BVP struktūrinio valdžios sektoriaus deficito.

Vykdydama įgyvendinant Europos semestrą pateiktų fiskalinių rekomendacijų struktūrinę dalį, Slovakija padarė nedidelę pažangą.

Šiame etape negali būti laikoma, kad Slovakija gali pasinaudoti nuostata dėl investicijų, nes jai vis dar taikoma perviršinio deficito procedūra.

Komisija ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad vykdant nacionalinį biudžeto procesą būtų visapusiškai laikomasi Stabilumo ir augimo pakto.

Slovėnija (perviršinio deficito procedūros terminas – 2015 m.; nuomonė dėl biudžeto plano projekto; veiksmingų priemonių, kurių imtasi, vertinimas; nuomonė dėl ekonominės partnerystės programos)

Atrodo, kad reaguodama į rekomendaciją pagal perviršinio deficito procedūrą 2013 m. Slovėnija ėmėsi veiksmingų priemonių.

Slovėnijos biudžeto plano projektas atitinka Stabilumo ir augimo pakto taisykles, nors nelieka jokio atsargos rezervo.

Prognozuojama, kad 2014 m. Slovėnija dės rekomenduojamas fiskalines pastangas.

Vykdant Tarybos įgyvendinant Europos semestrą pateiktų fiskalinių rekomendacijų struktūrinę dalį, ekonominės partnerystės programa yra nedidelė pažanga.

Komisija ragina valdžios institucijas griežtai įgyvendinti biudžetą.

Ispanija (perviršinio deficito procedūros terminas – 2016 m.; nuomonė dėl biudžeto plano projekto; veiksmingų priemonių, kurių imtasi, vertinimas; nuomonė dėl ekonominės partnerystės programos)

Atrodo, kad reaguodama į rekomendaciją pagal perviršinio deficito procedūrą 2013 m. Ispanija ėmėsi veiksmingų priemonių.

Kyla pavojus, kad 2014 m. biudžeto plano projektu nebus laikomasi Stabilumo ir augimo pakto taisyklių, nes gali būti nepasiektas nominalaus deficito tikslas ir šiuo metu nenumatoma, kad bus pasiektas rekomenduojamas struktūrinio balanso pagerėjimas.

Ekonominės partnerystės programa patvirtinama į 2013 m. nacionalinę reformų programą ir stabilumo programą įtrauktų fiskalinių bei kitų struktūrinių reformų darbotvarkė ir grafikas. Vykdant Tarybos įgyvendinant Europos semestrą pateiktų fiskalinių rekomendacijų struktūrinę dalį, padaryta tam tikra pažanga.

Komisija ragina valdžios institucijas vykdant nacionalinį biudžeto procesą imtis būtinų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 2014 m. biudžetas visapusiškai atitiktų Stabilumo ir augimo paktą, ir pašalinti vertinime nurodytus pavojus.

Tolesni veiksmai

Nuomonės dėl biudžeto planų projektų bus pateiktos Euro grupei. Ji susirinks jų aptarti lapkričio 22 d. Komisija taip pat pateiks savo nuomonę atitinkamos valstybės narės parlamentui ir (arba) Europos Parlamentui, jei bus paraginta tai padaryti.

Atsižvelgiant į dviejų dokumentų rinkiniu įdiegtą naująjį bendrą biudžeto tvarkaraštį, biudžetus nacionaliniai parlamentai kasmet turi patvirtinti iki gruodžio 31 d.

Komisija visus metus tęsia biudžetų pokyčių priežiūrą visose valstybėse narėse.

Gruodžio 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybai bus pateiktas pasiūlymas dėl rekomendacijų pagal perviršinio deficito procedūrą.

Ekonomikos ir finansų reikalų taryba aptars ir Komisijos pasiūlymus dėl Tarybos nuomonių dėl ekonominės partnerystės programų.

Daugiau informacijos

IP/13/1082

MEMO/13/457

MEMO/13/463

Biudžeto planų projektai

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/budgetary_plans/index_en.htm

Perviršinio deficito procedūrų apžvalga

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

Stabilumo ir augimo paktui skirtas Ekonomikos ir finansų reikalų GD puslapis

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm

Stabilumo ir augimo pakto vadovas

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op151_en.htm

Dviejų dokumentų rinkinio įgyvendinimo sąlygos ir biudžeto planų projektų, ekonominės partnerystės programų ir pranešimų apie skolos vertybinių popierių emisiją sistemos formos ir turinio gairės

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/130701_-_two_pack_coc_final_endorsed.pdf

Asmenys ryšiams:

Simon O'Connor, tel. +32 2 296 73 59

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07

Vandna Kalia, tel. +32 2 299 58 24


Side Bar