Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT ET LT MT PL SK SL HR

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15. marraskuuta 2013

Julkisen talouden tehostettu valvonta Euroopassa on päässyt vauhtiin

Euroopan komissio on tänään esittänyt julkisen talouden valvontamenettelyyn liittyvän laajan arvioinnin, joka kattaa 13 euroalueen jäsenvaltiota ja kolme euroalueen ulkopuolista jäsenvaltiota. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota myös euroalueen kokonaistilanteeseen. Komissio on nyt ensimmäistä kertaa antanut lausunnot euroalueen jäsenvaltioiden alustavista talousarviosuunnitelmista, jotka on jatkossa toimitettava komissiolle vuosittain lokakuun 15. päivään mennessä eli samaan aikaan kuin talousarvioesitykset toimitetaan kansallisille parlamenteille. Komissio on lisäksi antanut arvionsa liiallista alijäämää koskevan menettelyn yhteydessä annettujen neuvoston suositusten noudattamisesta, vakaus- ja kasvusopimuksen velka- ja alijäämäkriteerien mahdollisesta noudattamatta jättämisestä sekä eräiden jäsenvaltioiden suunnitelmista talouskumppanuusohjelmissa esitettyjen julkiseen talouteen vaikuttavien rakenneuudistusten toteuttamiseksi.

”Talouden elpyminen on nyt käännekohdassa, ja EU:n talouden tehostetussa ohjauksessa on tänään päästy tärkeään vaiheeseen”, totesi talous- ja rahaliitosta ja eurosta vastaava komission varapuheenjohtaja Olli Rehn. ”Talousarviosuunnitelmista tänään annettujen komission lausuntojen tarkoituksena on tukea euroalueen jäsenvaltioita niiden pyrkiessä vahvempaan kasvuun ja entistä kestävämpään julkiseen talouteen. Talous- ja rahaliitossa julkista taloutta koskevien kansallisten päätösten vaikutukset ulottuvat yli jäsenvaltioiden rajojen. Jäsenvaltiot ovat antaneet komissiolle tehtäväksi näiden lausuntojen antamisen ja siksi luotan siihen, että päätöksentekijät jäsenvaltioissa ottavat ne huomioon,” Rehn jatkoi.

Pakettiin sisältyy neljä osaa:

1. Alustavista talousarviosuunnitelmista annetut lausunnot

Paketin tärkeimmän osan muodostavat kolmentoista euroalueen jäsenvaltion toimittamista vuoden 2014 alustavista talousarviosuunnitelmista annetut lausunnot. Nämä annettiin nyt ensimmäistä kertaa kaikille niille euroalueen jäsenvaltioille, joihin ei sovelleta talouden sopeutusohjelmaa (eli kaikille muille paitsi Kyprokselle, Kreikalle, Irlannille ja Portugalille). Lausunnoissa esitetään alustava arvio siitä, ovatko kansalliset talousarviot kasvu- ja vakaussopimuksen mukaisia, ennen kuin ne hyväksytään kansallisissa parlamenteissa.

2. Tuloksellisia toimia koskeva arviointi

Komissio on arvioinut seitsemän jäsenvaltion toimet, joita nämä ovat toteuttaneet neuvoston viime kesäkuussa antamien uusien suositusten perusteella. Näissä Belgialle, Espanjalle, Ranskalle, Maltalle, Alankomaille, Puolalle ja Slovenialle annetuissa suosituksissa asetettiin liiallisten alijäämien korjaamiselle uudet määräajat.

3. Talouskumppanuusohjelmien arviointi

Espanjalle, Ranskalle, Maltalle, Alankomaille ja Slovenialle annettiin tänä vuonna liiallisen alijäämän korjaamista koskevat uudet suositukset. Nämä jäsenvaltiot ovat nyt esittäneet suunnitelmansa julkiseen talouteen vaikuttavista rakenneuudistuksista talouskumppanuusohjelmissa, jotka komissio on analysoinut.

4. Velka- tai alijäämäkriteerien noudattamatta jättämisen syitä arvioivat kertomukset

Komissio on lisäksi antanut Kroatian, Liettuan ja Suomen osalta neuvostolle kertomukset, joissa se arvioi, miksi vakaus- ja kasvusopimuksessa asetettuja velka- tai alijäämäkriteereitä ei ole niissä noudatettu tai ei todennäköisesti pystytä niissä noudattamaan.

Euroaluetta koskevat päätelmät

Alustavien talousarviosuunnitelmien tarkastelu on auttanut etenkin arvioimaan julkisen talouden tilaa koko euroalueella, kuten käy ilmi komission tänään julkistamasta tiedonannosta. Arvioinnin perusteella voidaan esittää seuraavat päätelmät:

• Julkisen talouden vakauttamiseksi viime vuosina toteutetut merkittävät toimenpiteet ovat nyt alkaneet tuottaa tulosta: julkisen velan taso on vakiintumassa, ja julkisen talouden keskimääräisen rahoitusaseman odotetaan supistuvan alle viitearvon, joka on 3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Jäsenvaltiot, joilla julkiseen talouteen liittyvät haasteet ovat suurimmat, suunnittelevat tiukimpia vakauttamistoimenpiteitä, jotka vaihtelevat jonkin verran kulloinkin käytettävissä olevan finanssipoliittisen liikkumavaran mukaan. Jäsenvaltioista vain kaksi (Viro ja Saksa) on saavuttanut keskipitkän aikavälin tavoitteensa. Tämä on merkki siitä, että muissa euroalueen jäsenvaltioissa on jatkettava vakauttamista. Finanssipoliittisten elvytystoimien yhteisvaikutuksen, jota mitataan julkisen talouden suhdannetasoitetun (eli kertaluonteisten ja tilapäisten toimenpiteiden vaikutuksesta puhdistetun) rahoitusaseman muutoksena, odotetaan ensi vuonna olevan ¼ prosenttia suhteessa BKT:hen.

• Rakenneuudistuksia on tarpeen jatkaa kestävän kasvun ja terveen julkisen talouden perustan vahvistamiseksi. Talouskumppanuusohjelmien perusteella voidaan todeta, että julkisen talouden kansallisten kehysten parantamisessa edistytään yleisesti. Näistä ohjelmista käy lisäksi ilmi, että verouudistusten tapauksessa tulokset ovat vaihtelevia ja että eläke- ja terveydenhuoltojärjestelmiä uudistetaan merkittävästi, joskaan ei kaikissa jäsenvaltioissa.

• Alustavissa talousarviosuunnitelmissa ei edelleenkään kiinnitetä riittävästi huomiota julkisen talouden vakauttamiseksi toteutettavan toimenpidekokonaisuuden koostumukseen. Viime vuosina yleisenä suuntauksena ollut julkisten pääomakulujen supistuminen on vakiintumassa, mutta suuntausta ei ole vielä saatu käännettyä. Hyvin suunnitellussa vakauttamisstrategiassa painopisteen olisi ainakin jossain määrin oltava menojen kurissa pitämisessä etenkin silloin kun julkinen sektori on suhteessa suuri.

Jäsenvaltiokohtaiset päätelmät

Yhdenkään alustavan talousarviosuunnitelman ei todettu olevan sellainen, että siinä olisi vakavalla tavalla laiminlyöty vakaus- ja kasvusopimuksessa asetetut velvoitteet, joten suunnitelmien tarkistamista ei ole tarpeen pyytää. Tätä voidaan pitää rohkaisevana merkkinä. Komissio on kuitenkin useissa tapauksissa vahvasti kritisoinut suunnitelmia ja kehottanut kyseisiä jäsenvaltioita ottamaan sen näkemykset huomioon ennen vuoden 2014 lopullisten talousarvioiden vahvistamista. Seuraavassa on tiivistelmä komission esittämistä tärkeimmistä päätelmistä jäsenvaltioittain.

Itävalta (liiallista alijäämää koskevassa menettelyssä asetettu määräaika 2013; lausunto alustavasta talousarviosuunnitelmasta)

Itävallan alustava talousarviosuunnitelma on pitkälti vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukainen.

Komission ennuste viittaa siihen, että liiallinen alijäämä korjataan kestävästi vuonna 2013 mutta keskipitkän aikavälin tavoitteeseen (0,45 prosentin julkisen talouden rakenteellinen alijäämä suhteessa BKT:hen vuonna 2014) tähtäävästä sopeutusurasta poiketaan jonkin verran.

Itävalta on edistynyt jonkin verran talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen neuvoston finanssipoliittisten suositusten rakenteellisen osan täytäntöönpanossa.

Komissio kehottaa Itävallan viranomaisia varmistamaan, että vakaus- ja kasvusopimusta noudatetaan kansallisessa talousarviomenettelyssä kaikilta osin.

Kansallisia viranomaisia kehotetaan toimittamaan komissiolle ja euroryhmälle päivitetty alustava talousarviosuunnitelma heti kun uusi hallitus on aloittanut toimikautensa.

Belgia (liiallista alijäämää koskevassa menettelyssä asetettu määräaika 2013; lausunto alustavasta talousarviosuunnitelmasta; arvio liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn liittyvistä tuloksellisista toimista)

Belgia näyttää vuonna 2013 toteuttaneen tuloksellisia toimia liiallista alijäämää koskevan menettelyn yhteydessä annetun suosituksen täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi vaikuttaa siltä, että liiallinen alijäämä saadaan korjattua kestävällä tavalla vuodeksi 2013 asetettuun määräaikaan mennessä.

Belgian alustava talousarviosuunnitelma on pitkälti vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukainen.

Rakenteellinen sopeutus, jolla pyritään kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta, on kuitenkin hieman alle tarvittavan tason.

Belgian edistyminen talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen neuvoston finanssipoliittisten suositusten rakenteellisen osan täytäntöönpanossa on ollut rajallista.

Komissio kehottaa Belgian viranomaisia varmistamaan, että vakaus- ja kasvusopimusta noudatetaan kansallisessa talousarviomenettelyssä kaikilta osin.

Kroatia (ei liiallista alijäämää koskevaa menettelyä; kertomus velka- ja alijäämäkriteerien noudattamatta jättämisestä)

Vuonna 2012 Kroatian julkisen talouden alijäämä oli 5 prosenttia suhteessa BKT:hen ja sen julkisen talouden velka 55,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Hallituksen suunnitelmien ja komission syksyn 2013 talousennusteen perusteella julkisen talouden alijäämän ennustetaan säilyvän vuosina 2013–2015 huomattavasti 3 prosentin viitearvoa korkeammalla tasolla ja julkisen velan ennustetaan olevan yli 60 prosenttia vuonna 2014.

Komissio on sen vuoksi laatinut perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan mukaisen kertomuksen ja arvioinut asian kannalta merkitykselliset tekijät. Kertomuksessa esitetyt havainnot tukevat päätelmää, jonka mukaan perussopimuksessa asetetut alijäämää ja velkaa koskevat kriteerit eivät täyty.

Komissio aikoo sen vuoksi suosittaa neuvostolle, että Kroatian osalta aloitetaan liiallista alijäämää koskeva menettely.

Viro (ei liiallista alijäämää koskevaa menettelyä; lausunto alustavasta talousarviosuunnitelmasta)

Viron alustava talousarviosuunnitelma on vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukainen.

Viron odotetaan säilyttävän keskipitkän aikavälin tavoitteena olevan rakenteellisen ylijäämän saavuttamisedellytykset vuonna 2014.

Viro on edistynyt jonkin verran talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen neuvoston finanssipoliittisten suositusten rakenteellisen osan täytäntöönpanossa.

Suomi (ei liiallista alijäämää koskevaa menettelyä; lausunto alustavasta talousarviosuunnitelmasta, kertomus velkakriteerin täyttämättä jättämisestä)

Suomen alustavaan talousarviosuunnitelmaan liittyy riski siitä, ettei se ole vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukainen.

Komissio on etenkin todennut, että Suomi poikkeaa keskipitkän aikavälin tavoitteeksi asetetun julkisen talouden rakenteellisen alijäämän (0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen) saavuttamiseen tähtäävältä sopeutusuralta merkittävästi.

Komission ennusteen mukaan Suomen velka ylittää perussopimuksessa suhteessa BKT:hen asetetun 60 prosentin raja-arvon vuonna 2014 ja kasvaa sen jälkeenkin. Komissio on tarkastellut tätä ylitystä perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla antamassaan kertomuksessa, jonka päätelmänä on, että ennustettu velkasuhde ei vähäisen kasvun ja muiden tekijöiden vaikutusten vuoksi edellytä liiallista alijäämää koskevan menettelyn aloittamista.

Suomi on edistynyt jonkin verran talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen neuvoston finanssipoliittisten suositusten rakenteellisen osan täytäntöönpanossa.

Komissio kehottaa Suomen viranomaisia toteuttamaan osana kansallista talousarviomenettelyään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että vuoden 2014 talousarvio on kaikilta osin vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen, ja puuttumaan arvioinnissa havaittuihin riskeihin.

Ranska (liiallista alijäämää koskevassa menettelyssä asetettu määräaika 2015; lausunto alustavasta talousarviosuunnitelmasta, arvio tuloksellisista toimista, lausunto talouskumppanuusohjelmasta)

Ranska näyttää vuonna 2013 toteuttaneen tuloksellisia toimia liiallista alijäämää koskevan menettelyn yhteydessä annetun suosituksen täytäntöönpanemiseksi.

Alustava talousarviosuunnitelma on vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukainen, joskaan liikkumavaraa ei ole. Tuloksellisia toimia toteutetaan myös vuonna 2014.

Ranskan toimittaman talouskumppanuusohjelman perusteella Ranska edistyy rajallisesti talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen neuvoston finanssipoliittisten suositusten rakenteellisen osan täytäntöönpanossa.

Komissio kehottaa Ranskan viranomaisia toteuttamaan talousarvion tinkimättä.

Saksa (ei liiallista alijäämää koskevaa menettelyä; lausunto alustavasta talousarviosuunnitelmasta)

Saksan alustava talousarviosuunnitelma on vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukainen.

Saksa noudattaa keskipitkän aikavälin tavoitettaan.

Saksa ei kuitenkaan ole lainkaan edistynyt talouspolitiikan vuoden 2013 EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen neuvoston finanssipoliittisten suositusten rakenteellisen osan täytäntöönpanossa.

Saksan viranomaisia kehotetaan toimittamaan päivitetty alustava talousarviosuunnitelma heti kun uusi liittohallitus on aloittanut toimikautensa.

Italia (ei liiallista alijäämää koskevaa menettelyä; lausunto alustavasta talousarviosuunnitelmasta)

Vuoden 2014 alustavaan talousarviosuunnitelmaan liittyy riski siitä, ettei se ole vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukainen. Italia ei etenkään noudata velan vähentämiselle vuodeksi 2014 asetettua vertailuarvoa.

Alustavan talousarviosuunnitelman perusteella Italia edistyy rajallisesti talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen neuvoston finanssipoliittisten suositusten rakenteellisen osan täytäntöönpanossa.

Komissio kehottaa Italian viranomaisia toteuttamaan osana kansallista talousarviomenettelyään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että vuoden 2014 talousarvio on kaikilta osin vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen, ja joilla puututaan etenkin arvioinnissa havaittuihin riskeihin.

Komission päätelmien mukaan Italia ei voi hyödyntää investointilauseketta vuonna 2014, koska komission syksyn 2013 talousennusteen perusteella Italian rakenteelliset sopeutustoimenpiteet eivät vastaa vähimmäistasoa, joka vaaditaan, jotta se saisi velan määrän suhteessa BKT:hen riittävälle lasku-uralle.

Liettua (ei liiallista alijäämää koskevaa menettelyä; kertomus alijäämäkriteerin noudattamatta jättämisestä)

Vuonna 2012 Liettuan julkisen talouden alijäämä oli 3,2 prosenttia suhteessa BKT:hen, joten se oli hieman yli 3 prosentin viitearvon. Julkisen talouden velan ennustetaan olevan 39,9 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2013 ja kasvavan jonkin verran vuonna 2014, minkä jälkeen se vähenee vuonna 2015.

Koska viitearvon ylittymistä voidaan pitää tilapäisenä ja Liettuan julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen on kestävästi alle 60 prosentin viitearvon, liiallisen alijäämän korjaamista arvioitaessa olisi otettava huomioon eläkeuudistuksen välittömät nettokustannukset. Vuonna 2012 nämä kustannukset olivat 0,2 prosenttia suhteessa BKT:hen, joten ne selittävät perussopimuksessa asetetun BKT:hen suhteutetun 3 prosentin viitearvon ylittymisen kyseisenä vuonna.

Komissio katsoo perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laatimassaan kertomuksessa sen vuoksi, että Liettua on noudattanut perussopimuksen alijäämä- ja velkakriteerejä, minkä vuoksi ei ole tarpeen suositella liiallista alijäämää koskevan menettelyn aloittamista.

Luxemburg (ei liiallista alijäämää koskevaa menettelyä; lausunto alustavasta talousarviosuunnitelmasta)

Komission arvion mukaan Luxemburgin julkisen talouden rakenteellisen rahoitusaseman odotetaan heikkenevän 0,8 prosentin ylijäämästä suhteessa BKT:hen 0,4 prosentin alijäämään suhteessa BKT:hen vuosien 2012 ja 2014 välisenä aikana. Tämä poikkeaa merkittävästi Luxemburgin keskipitkän aikavälin tavoitteesta, joka on 0,5 prosentin ylijäämä suhteessa BKT:hen. Tämän vuoksi riskinä on, ettei Luxemburg noudata vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevässä osiossa asetettuja vaatimuksia.

Luxemburg on edistynyt jonkin verran talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen neuvoston finanssipoliittisten suositusten rakenteellisen osan täytäntöönpanossa.

Komissio kehottaa Luxemburgin viranomaisia toteuttamaan osana kansallista talousarviomenettelyään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että vuoden 2014 talousarvio on kaikilta osin vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen, ja puuttumaan arvioinnissa havaittuihin riskeihin.

Luxemburgin viranomaisia kehotetaan toimittamaan komissiolle ja euroryhmälle päivitetty alustava talousarviosuunnitelma heti kun uusi hallitus on aloittanut toimikautensa.

Malta (liiallista alijäämää koskevassa menettelyssä asetettu määräaika 2014; lausunto alustavasta talousarviosuunnitelmasta, arvio tuloksellisista toimista, lausunto talouskumppanuusohjelmasta)

Malta näyttää vuonna 2013 toteuttaneen tuloksellisia toimia liiallista alijäämää koskevan menettelyn yhteydessä annetun suosituksen täytäntöönpanemiseksi.

Maltan toimittamaan vuoden 2014 alustavaan talousarviosuunnitelmaan liittyy riski siitä, ettei se ole vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukainen. Komission ennusteen mukaan vaarana on erityisesti, ettei liiallista alijäämää koskevassa menettelyssä vuodeksi 2014 annettua suositusta noudateta.

Talouskumppanuusohjelman perusteella Malta edistyy rajallisesti talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen neuvoston finanssipoliittisten suositusten rakenteellisen osan täytäntöönpanossa.

Komissio kehottaa Maltan viranomaisia toteuttamaan osana kansallista talousarviomenettelyään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että vuoden 2014 talousarvio on kaikilta osin vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen, ja puuttumaan arvioinnissa havaittuihin riskeihin.

Alankomaat (liiallista alijäämää koskevassa menettelyssä asetettu määräaika 2014; lausunto alustavasta talousarviosuunnitelmasta, arvio tuloksellisista toimista, lausunto talouskumppanuusohjelmasta)

Alankomaat näyttää vuonna 2013 toteuttaneen tuloksellisia toimia liiallista alijäämää koskevan menettelyn yhteydessä annetun suosituksen täytäntöönpanemiseksi.

Alankomaiden vuoden 2014 alustava talousarviosuunnitelma on vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukainen, joskaan liikkumavaraa ei ole.

Vuodeksi 2014 suunnitellut toimenpiteet ovat neuvoston suosituksen mukaisia, joskaan liiallista alijäämää koskevan tilanteen ei komission syksyn talousennusteen perusteella odoteta päättyvän kyseisenä vuonna.

Alankomaiden toimittaman talouskumppanuusohjelman perusteella Alankomaat edistyy jonkin verran talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen neuvoston finanssipoliittisten suositusten rakenteellisen osan täytäntöönpanossa.

Komissio kehottaa Alankomaiden viranomaisia toteuttamaan talousarvion tinkimättä.

Puola (liiallista alijäämää koskevassa menettelyssä asetettu määräaika 2014; kertomus tuloksellisista toimista sekä uusi suositus)

Puola ei ole vuonna 2013 toteuttanut tuloksellisia toimia neuvoston suosituksen täytäntöönpanemiseksi. Se ei saavuta neuvoston suosittamaa alijäämätavoitetta vuonna 2013, eikä se ole toteuttanut vaadittuja toimia julkisen talouden vakauttamiseksi. Puola saavuttaa todennäköisesti julkista velkaa koskevan tavoitteen vuonna 2014. Tämä johtuu kuitenkin pitkälti eläkerahastojen varojen kertaluonteisesta siirrosta, joka ei takaa tilanteen kestävää korjaamista.

Komissio on arvionsa perusteella antanut (SEUT-sopimuksen 126 artiklan 8 kohdan nojalla) suosituksen neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, ettei Puola ole toteuttanut tuloksellisia toimia, ja suosittaa neuvostolle, että menettelyssä edetään antamalla Puolalle (SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan nojalla) uusi suositus, jonka mukaan Puolan olisi korjattava alijäämä viimeistään vuonna 2015.

Slovakia (liiallista alijäämää koskevassa menettelyssä asetettu määräaika 2013; lausunto alustavasta talousarviosuunnitelmasta)

Slovakian alustava talousarviosuunnitelma on pitkälti vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukainen. Vaikka Slovakian odotetaan noudattavan suhteessa BKT:hen määriteltyä 3 prosentin viitearvoa, sen tapauksessa ei ole varmuutta siitä, korjataanko liiallinen alijäämä kestävällä tavalla.

Vaikka Slovakia on hillinnyt menojen kasvua vaaditulla tavalla, se poikkeaa keskipitkän aikavälin tavoitteeksi asetetun julkisen talouden rakenteellisen alijäämän (0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen) saavuttamiseen tähtäävältä sopeutusuralta jonkin verran.

Slovakian edistyminen talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen neuvoston finanssipoliittisten suositusten rakenteellisen osan täytäntöönpanossa on ollut rajallista.

Slovakian ei voida tällä hetkellä katsoa täyttävän investointilausekkeen soveltamisedellytyksiä, koska siihen sovelletaan edelleen liiallista alijäämää koskevaa menettelyä.

Komissio kehottaa Slovakian viranomaisia varmistamaan, että vakaus- ja kasvusopimusta noudatetaan kansallisessa talousarviomenettelyssä kaikilta osin.

Slovenia (liiallista alijäämää koskevassa menettelyssä asetettu määräaika 2015; lausunto alustavasta talousarviosuunnitelmasta, arvio tuloksellista toimista, lausunto talouskumppanuusohjelmasta)

Slovenia näyttää vuonna 2013 toteuttaneen tuloksellisia toimia liiallista alijäämää koskevan menettelyn yhteydessä annetun suosituksen täytäntöönpanemiseksi.

Slovenian alustava talousarviosuunnitelma on vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukainen, joskaan liikkumavaraa ei ole.

Slovenian ennustetaan toteuttavan suositellut finanssipoliittiset elvytystoimet vuonna 2014.

Talouskumppanuusohjelman perusteella Slovenia edistyy rajallisesti talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen neuvoston finanssipoliittisten suositusten rakenteellisen osan täytäntöönpanossa.

Komissio kehottaa Slovenian viranomaisia toteuttamaan talousarvion tinkimättä.

Espanja (liiallista alijäämää koskevassa menettelyssä asetettu määräaika 2016; lausunto alustavasta talousarviosuunnitelmasta, arvio tuloksellisista toimista, lausunto talouskumppanuusohjelmasta)

Espanja näyttää vuonna 2013 toteuttaneen tuloksellisia toimia liiallista alijäämää koskevan menettelyn yhteydessä annetun suosituksen täytäntöönpanemiseksi.

Vuoden 2014 alustavaan talousarviosuunnitelmaan liittyy riski siitä, ettei se ole vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukainen, koska alijäämätavoite saattaa jäädä saavuttamatta ja tällä hetkellä näyttää siltä, ettei julkisen talouden rakenteellisen rahoitusaseman korjaamisessa edistytä suosituksen mukaisesti.

Talouskumppanuusohjelmassa vahvistetaan vuoden 2013 kansalliseen uudistusohjelmaan ja vakausohjelmaan sisältyvät finanssipoliittiset ja muut rakenneuudistukset sekä niiden aikataulu. Ohjelman perusteella Espanja myös edistyy jonkin verran talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen neuvoston finanssipoliittisten suositusten rakenteellisen osan täytäntöönpanossa.

Komissio kehottaa Espanjan viranomaisia toteuttamaan osana kansallista talousarviomenettelyään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että vuoden 2014 talousarvio on kaikilta osin vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen, ja puuttumaan arvioinnissa havaittuihin riskeihin.

Seuraavat vaiheet

Alustavia talousarviosuunnitelmia koskevat lausunnot esitetään seuraavaksi euroryhmälle, joka keskustelee niistä 22. marraskuuta. Lisäksi komissio esittää lausuntonsa asianomaisen jäsenvaltion kansalliselle parlamentille ja/tai Euroopan parlamentille pyydettäessä.

Budjettikuripaketin (ns. two-pack) yhteydessä käyttöön otetun uuden yhteisen talousarvioaikataulun mukaan kansallisten parlamenttien on hyväksyttävä kansalliset talousarviot viimeistään kunkin vuoden joulukuun 31. päivänä.

Komissio seuraa julkisen talouden kehitystä kaikissa jäsenvaltioissa koko vuoden.

Ehdotukset liiallista alijäämää koskevassa menettelyssä annettaviksi suosituksiksi esitetään Ecofin-neuvostolle 10. joulukuuta.

Ecofin-neuvosto keskustelee näistä ehdotuksista sekä komission ehdotuksista talouskumppanuusohjelmista annettaviksi neuvoston lausunnoiksi.

Lisätietoja:

IP/13/1082

MEMO/13/457

MEMO/13/463

Alustavat talousarviosuunnitelmat:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/budgetary_plans/index_en.htm

Katsaus liiallista alijäämää koskeviin menettelyihin:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

Kasvu- ja vakaussopimus talouden ja rahoituksen pääosaston sivuilla:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm

Käsikirja kasvu- ja vakaussopimuksesta:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op151_en.htm

Tietoa budjettikuripaketin (ns. two-pack) täytäntöönpanosta sekä ohjeet alustavien talousarviosuunnitelmien, talouskumppanuusohjelmien ja valtionvelan liikkeeseenlaskua koskevien raporttien muodosta ja sisällöstä:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/130701_-_two_pack_coc_final_endorsed.pdf

Yhteyshenkilöt:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar