Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT FI LT MT PL SK SL HR

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. november 2013

Euroopa eelarvejärelevalve rakendub täiel määral

Euroopa Komisjon esitles täna suurt paketti eelarvejärelevalve alaseid teadaandeid, mis käsitlevad 13 euroalasse kuuluvat liikmesriiki ja 3 euroalasse mittekuuluvat liikmesriiki, pöörates konkreetset tähelepanu ka euroalale kui omaette majandusüksusele. Komisjon esitas esmakordselt arvamused euroala liikmesriikide eelarvekavade kohta, mis tuli komisjonile sel aastal esitada 15. oktoobriks, s.o samaks ajaks, kui eelarvekavad esitati liikmesriikide parlamentidele. Samuti on avaldatud hinnangud, kuidas täidetakse nõukogu soovitusi seoses ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusega, millised on stabiilsuse ja kasvu pakti võla- ja puudujäägikriteeriumide võimalikud rikkumised, ning ka hinnangud konkreetsete liikmesriikide struktuurireformide kavade kohta, millel on mõju eelarvele vastavalt nende majanduspartnerluse programmidele.

Euroopa Komisjoni majandus- ja rahaküsimuste ning euro volinik Olli Rehn ütles: „Oleme jõudnud majanduse taastumise pöördepunkti ja nüüd ka uue teetähiseni Euroopa majanduse tugevdatud juhtimise rakendamisel. Komisjoni arvamused liikmesriikide eelarvekavade kohta toetavad euroalasse kuuluvaid riike nende püüdlustes suurema majanduskasvu ja riigi rahanduse jätkusuutlikkuse poole. Majandus- ja rahaliidus võivad liikmesriigi eelarvealased otsused nimelt omada laiemat mõju ka teistele riikidele. Liikmesriigid on delegeerinud komisjonile ülesande esitada selliseid arvamusi ja ma usun, et seega võtavad liikmesriikide otsustajad neid ka arvesse.”

Pakett koosneb neljast osast:

1. Eelarvekavade kohta esitatud arvamused

Paketi tuumaks on üldse esimest korda avaldatud arvamused 2014. aasta eelarvekavade kohta, mille esitasid 13 euroala riiki, kus ei rakendata majanduslikku kohandamisprogrammi (s.t kõik peale Küprose, Kreeka, Iirimaa ja Portugali). Arvamuste vahendusel antakse enne eelarvete vastuvõtmist varane signaal, kas liikmesriigi eelarve vastab stabiilsuse ja kasvu paktile.

2. Meetmete tõhususe hinnangud

Komisjon on hinnanud meetmeid, mida seitse liikmesriiki on võtnud vastavalt nõukogu poolt juunikuus heakskiidetud uutele soovitustele, milles määrati uued tähtajad ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimiseks. Need riigid on Belgia, Hispaania, Prantsusmaa, Malta, Madalmaad, Poola ja Sloveenia.

3. Majanduspartnerluse programmide hinnangud

Pärast käesoleval aastal uue ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse alase soovituse saamist koostasid Hispaania, Prantsusmaa, Malta, Madalmaad ja Sloveenia majanduspartnerluse programmide raames oma eelarvet mõjutavad struktuurireformide kavad, mida komisjon on samuti analüüsinud.

4. Aruanded, milles analüüsitakse põhjusi, miks ei täideta võla- või puudujäägikriteeriume

Komisjon saatis nõukogule aruanded Horvaatia, Leedu ja Soome kohta, milles hinnatakse stabiilsuse ja kasvu paktis kindlaksmääratud peamiste künnisväärtuste reaalse või prognoositava rikkumise põhjusi.

Järeldused euroala jaoks

Eelarvekavade hindamise peamine eelis seisneb selles, et see on soodustanud ka euroala kui terviku eelarve olukorra hindamist, nagu seda kajastab tänane teatis. Mõned peamised järeldused:

• Viimastel aastatel rakendatud ulatuslikud jõupingutused majanduse tugevdamiseks kannavad vilja: valitsemissektori võlg on stabiliseerumas ja keskmine eelarvetasakaalu näitaja liigub prognoositavalt allapoole kontrollväärtust 3% SKPst. Riigid, kellel on kõige suuremad eelarveprobleemid, kavatsevad rakendada kõige jõulisemaid konsolideerimismeetmeid, mis on mingil määral erinevad, sõltuvalt eelarves olevast manööverdamisruumist. Kuid ainult kaks riiki (Eesti ja Saksamaa) on täitnud oma keskpika perioodi eelarve-eesmärgi, mistõttu muudes euroala riikides on vaja eelarvet täiendavalt konsolideerida. Summaarne eelarve konsolideerimine, mida kajastab tsükliliselt kohandatava eelarvepositsiooni muutus, milles ei arvestata ühekordseid ja ajutisi meetmeid, peaks järgmisel aastal küündima 0,25%ni SKPst.

• Täiendav struktuurireform on vajalik selleks, et kindlustada saavutatud majanduskasvu aluseid ja riigi rahanduse usaldusväärsust. Üldiselt kajastavad majanduspartnerluse programmid edusamme seoses riiklike finantsraamistike paremaks muutumisega, erinevaid tulemusi maksureformi puhul ning olulisi pensioni- ja tervishoiusüsteemide reforme - kuigi mitte kõikides riikides.

• Eelarvekavades ei pöörata veel piisavat tähelepanu eelarve konsolideerimise elementidele. Viimastel aastatel täheldatud üldine avaliku sektori kapitalikulude vähenemise suundumus on küll stabiliseerunud, ent ei ole pööranud tõusule. Tähelepanu pööramine kulude piiramisele on väga oluline hea konsolideerimisstrateegia osa, eriti kui valitsemissektor on suhteliselt suur.

Riigipõhised järeldused

On heameel tõdeda, et mitte ühegi eelarvekava puhul ei ole tuvastatud olulist vastuolu stabiilsuse ja kasvu paktis kehtestatud kohustustega ning puudub vajadus nõuda läbivaadatud eelarvekavade esitamist. Komisjon on mitmel juhul siiski leidnud põhjuse tõsiseks kriitikaks ja kutsunud vastavaid liikmesriike üles võtma asjaomaseid arvamusi arvesse oma 2014. aasta eelarve menetlemisel. Järgnevalt esitatakse ülevaade komisjoni järeldustest riikide kaupa.

Austria (ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse tähtaeg 2013; arvamus eelarvekava kohta)

Austria eelarvekava vastab suures osas stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele.

Komisjoni prognoosis juhitakse tähelepanu ülemäärase eelarvepuudujäägi püsivale korrigeerimisele 2013. aastal ja teatavale kõrvalekaldumisele kohandamiskavast keskpika perioodi eelarve-eesmärgi täitmisel, milleks on 2014. aastal struktuurne valitsemissektori puudujääk 0,45% SKPst.

Austria on teinud teatavaid edusamme seoses nõukogu poolt Euroopa poolaasta raames esitatud eelarvesoovituste struktuurse osaga.

Komisjon kutsub valitsust üles tagama eelarvemenetluse raames täielik vastavus stabiilsuse ja kasvu paktile.

Niipea, kui uus valitsus astub ametisse, soovitatakse liikmesriigil esitada komisjonile ja eurorühmale oma ajakohastatud eelarvekava.

Belgia (ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse tähtaeg 2013. Arvamus eelarvekava kohta, hinnang meetmete tõhususe kohta ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames)

Belgia on vastavalt ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse alasele soovitusele võtnud 2013. aastal tõhusaid meetmeid ja 2013. aasta tähtajaks saavutatakse püsiv ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimine.

Belgia eelarvekava vastab suures osas stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele.

Struktuurne kohandamine keskpika perioodi eelarve-eesmärgile jääb nõutud tulemustest veidi maha.

Belgia on teinud väheseid edusamme seoses nõukogu poolt Euroopa poolaasta raames esitatud eelarvesoovituste struktuurse osaga.

Komisjon kutsub valitsust üles tagama eelarvemenetluse raames täielik vastavus stabiilsuse ja kasvu paktile.

Horvaatia (ei osale ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluses, aruanne võla- ja puudujäägikriteeriumide rikkumise kohta)

Horvaatia eelarvepuudujääk ulatus 2012. aastal 5%ni SKPst ja kogu valitsemissektori võlg küündis 55,5%ni SKPst. Vastavalt valitsuse kavadele ja komisjoni poolt 2013. aasta sügisel avaldatud majandusprognoosile jääb eelarvepuudujääk ajavahemikus 2013–2015 kindlalt üle kontrollväärtuse 3% ning valitsemissektori võlg ületab 2014. aastal 60%.

Seetõttu on komisjon asutamislepingu artikli 126 lõike 3 kohaselt koostanud aruande ja uurinud asjaomaseid tegureid. Aruande tulemused toetavad järeldust, et puudujääk ja võlakriteeriumid ei vasta lepingu nõuetele.

Komisjon kavatseb soovitada nõukogul algatada Horvaatia suhtes ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus.

Eesti (ei osale ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluses; arvamus eelarvekava kohta)

Eesti eelarvekava vastab stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele.

Keskpika perioodi eelarve-eesmärk – struktuurne ülejääk – 2014. aastal tõenäoliselt säilib.

Eesti on teinud teatavaid edusamme seoses nõukogu poolt Euroopa poolaasta raames esitatud eelarvesoovituste struktuurse osaga.

Soome (ei osale ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluses; arvamus eelarvekava kohta, aruanne võlakriteeriumi rikkumise kohta)

Soome eelarvekava puhul on oht, et see ei vasta stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele.

Komisjon on tuvastanud olulise kõrvalekaldumise kohandamiskavast keskpika perioodi eelarve-eesmärgi täitmisel, milleks on struktuurne valitsemissektori puudujääk 0,5% SKPst.

Komisjoni prognoosi kohaselt jõuab Soome võlatase 2014. aastal üle aluslepinguga sätestatud künnise 60% SKPst ja eeldatavasti suureneb see veelgi. Komisjon on uurinud seda rikkumist artikli 126 lõike 3 kohaselt koostatud aruandes ning jõudnud järeldusele, et tänu väikesele majanduskasvule ja muudele teguritele ei tingi prognoositav võlapositsioon ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse algatamist.

Soome on teinud teatavaid edusamme seoses nõukogu poolt Euroopa poolaasta raames esitatud eelarvesoovituste struktuurse osaga.

Komisjon kutsub valitsust üles võtma vajalikke meetmeid eelarvemenetluse raames, et tagada 2014. aasta eelarve täielik vastavus stabiilsuse ja kasvu paktile, ning kindlasti tegeleda hinnangus määratletud ohtudega.

Prantsusmaa (ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse tähtaeg 2015; arvamus eelarvekava kohta; meetmete tõhususe hinnang; arvamus majanduspartnerluse programmi kohta)

Prantsusmaa on vastavalt ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse alastele soovitustele võtnud 2013. aastal tõhusaid meetmeid.

Eelarvekava vastab stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele, kuigi väga napilt. Ka 2014. aastaks on ilmselt ette nähtud tõhusad meetmed.

Esitatud majanduspartnerluse programm kajastab väikeseid edusamme seoses nõukogu poolt Euroopa poolaasta raames esitatud eelarvesoovituste struktuurse osaga.

Komisjon kutsub valitsust üles rangele eelarve rakendamisele.

Saksamaa (ei osale ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluses; arvamus eelarvekava kohta)

Saksamaa eelarvekava vastab stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele.

Saksamaa täidab keskpikaks perioodiks seatud eelarve-eesmärgi.

Saksamaa ei ole siiski teinud mingeid edusamme seoses nõukogu poolt 2013. aasta Euroopa poolaasta raames esitatud eelarvesoovituste struktuurse osaga.

Niipea kui uus föderaalvalitsus astub ametisse, palutakse liikmesriigil esitada oma ajakohastatud eelarvekava.

Itaalia (ei osale ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluses; arvamus eelarvekava kohta)

On olemas oht, et 2014. aasta eelarvekava ei vasta stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele. 2014. aastal jääb saavutamata võla vähendamise kontrollväärtus.

Eelarvekava näitab väikeseid edusamme seoses nõukogu poolt Euroopa poolaasta raames esitatud eelarvesoovituste struktuurse osaga.

Komisjon kutsub valitsust üles võtma vajalikke meetmeid eelarvemenetluse raames, et tagada 2014. aasta eelarve täielik vastavus stabiilsuse ja kasvu paktile, ning kindlasti tegeleda hinnangus määratletud ohtudega.

Komisjoni järeldus on, et Itaalia ei saa 2014. aastal kasutada investeerimisklauslit, kuna vastavalt komisjoni 2013. aasta sügisprognoosile ei tehta minimaalset struktuurset kohandust, mis on vajalik, et langetada piisaval määral võla suhet SKPsse.

Leedu (ei osale ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluses, aruanne puudujäägikriteeriumi rikkumise kohta)

Leedu valitsemissektori eelarvepuudujääk moodustas 2012. aastal 3,2% SKPst, mis on küll lähedal kontrollväärtusele 3%, kuid sellest siiski suurem. 2013. aastaks prognoositakse valitsemissektori võla määraks 39,9% ning 2014. aastal see tõuseb natuke veel, enne kui ta 2015. aastal langema hakkab.

Kuna kontrollväärtuse ületamist võib pidada ajutiseks ja Leedu võla suhe SKPsse on jätkusuutlikult alla kontrollväärtuse 60% SKPst, siis tuleb ülemäärase puudujäägi korrigeerimise hindamisel arvestada otsest pensionireformi puhaskulu. Kuna asjaomased kulud on 2012. aastal moodustanud 0,2% SKPst, selgitab see ülemäärast puudujääki, mis ületab 2012. aastal lepingule vastavat kontrollväärtust 3% SKPst.

Artikli 126 lõike 3 kohaselt koostatud aruandes leiab komisjon, et Leedu vastab lepingukohastele puudujäägi- ja võlakriteeriumidele ning seega ei ole vaja soovitada ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse algatamist.

Luksemburg (ei osale ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluses; arvamus eelarvekava kohta)

Vastavalt komisjoni hinnangule prognoositakse valitsemissektori struktuurse eelarvepositsiooni liikumist ülejäägi juurest 0,8% SKPst 2012. aastal puudujäägi suunas 0,4% SKPst 2014. aastal, mis kaldub oluliselt kõrvale Luksemburgi keskpika perioodi eelarve-eesmärgist, milleks on ülejääk 0,5% SKPst. Seega on olemas oht, et rikutakse stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa nõudeid.

Luksemburg on teinud teatavaid edusamme seoses nõukogu poolt Euroopa poolaasta raames esitatud eelarvesoovituste struktuurse osaga.

Komisjon kutsub valitsust üles võtma vajalikke meetmeid eelarvemenetluse raames, et tagada 2014. aasta eelarve täielik vastavus stabiilsuse ja kasvu paktile, ning kindlasti tegeleda hinnangus määratletud ohtudega.

Niipea, kui uus valitsus astub ametisse, palutakse liikmesriigil esitada komisjonile ja eurorühmale oma ajakohastatud eelarvekava.

Malta (ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse tähtaeg 2014; arvamus eelarvekava kohta; meetmete tõhususe hinnang; arvamus majanduspartnerluse programmi kohta)

Malta on vastavalt ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse alastele soovitustele võtnud 2013. aastal tõhusaid meetmeid.

Malta esitatud 2014. aasta eelarvekava puhul on oht, et see ei vasta stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele. Komisjoni prognoosis viidatakse ohule, et ei täideta ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse alast soovitust 2014. aastaks.

Majanduspartnerluse programm kajastab väikeseid edusamme seoses nõukogu poolt Euroopa poolaasta raames esitatud eelarvesoovituste struktuurse osaga.

Komisjon kutsub valitsust üles võtma vajalikke meetmeid eelarvemenetluse raames, et tagada 2014. aasta eelarve täielik vastavus stabiilsuse ja kasvu paktile, ning kindlasti tegeleda hinnangus määratletud ohtudega.

Madalmaad (ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse tähtaeg 2014; arvamus eelarvekava kohta; meetmete tõhususe hinnang; arvamus majanduspartnerluse programmi kohta)

Madalmaad on vastavalt ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse alastele soovitustele võtnud tõhusaid meetmeid.

Madalmaade 2014. aasta eelarvekava vastab stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele, kuigi väga napilt.

2014. aastaks kavandatud meetmed vastavad nõukogu nõuetele, kuigi komisjoni sügisese majandusprognoosi kohaselt ei kõrvaldata ülemäärast eelarvepuudujääki nimetatud aastal.

Madalmaade esitatud majanduspartnerluse programm kajastab teatavaid edusamme seoses nõukogu poolt Euroopa poolaasta raames esitatud eelarvesoovituste struktuurse osaga.

Komisjon kutsub valitsust üles rangele eelarve rakendamisele.

Poola (ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse tähtaeg 2014; meetmete tõhususe hinnang ja uus soovitus)

Poola ei ole vastuseks nõukogu soovitusele võtnud 2013. aastal tõhusaid meetmeid. Poola on olukorras, kus ta ei täida nõukogu soovitatud valitsemissektori eelarvepuudujäägi alast 2013. aasta eesmärki ega ole võtnud vastu vajalikul määral konsolideerimismeetmeid. Samas on tõenäoline, et 2014. aastal eesmärk täidetakse, seda suures osas tänu ühekordsele pensionifondide varade ülekandmisele, millega ei tagata siiski jätkusuutlikku korrigeerimist eelolevatel aastatel.

Komisjon on seda hinnangut silmas pidades võtnud vastu soovituse meetmete tõhusust käsitleva nõukogu otsuse suhtes (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 128 lõige 8) ja soovitab nõukogul alustada menetlust Poolale uue soovituse esitamiseks, et korrigeerida ülemäärane eelarvepuudujääk hiljemalt 2015. aastaks (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 126 lõige 7).

Slovakkia (ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse tähtaeg 2013; arvamus eelarvekava kohta)

Eelarvekava vastab suures osas stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele. Kuigi prognoosi kohaselt Slovakkia vastab kontrollväärtusele 3% SKPst, on kahtlus, kas ülemäärast eelarvepuudujääki korrigeeritakse jätkusuutlikul moel.

Veelgi enam: vaatamata sellele, et Slovakkia piirab kulutuste kasvu vastavalt nõuetele, prognoositakse teatavat kõrvalekaldumist kohandamiskavast keskpika perioodi eelarve-eesmärgi täitmisel, milleks on struktuurne valitsemissektori eelarvepuudujääk 0,5% SKPst.

Slovakkia on teinud väheseid edusamme seoses nõukogu poolt Euroopa poolaasta raames esitatud eelarvesoovituste struktuurse osaga.

Slovakkiat ei saa selles etapis pidada investeerimisklausli tingimustele vastavaks, kuna ta osaleb veel ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluses.

Komisjon kutsub valitsust üles tagama riigi eelarvemenetluse raames täielik vastavus stabiilsuse ja kasvu paktile.

Sloveenia (ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse tähtaeg 2015; arvamus eelarvekava kohta; meetmete tõhususe hinnang; arvamus majanduspartnerluse programmi kohta)

Sloveenia on vastavalt ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse alastele soovitustele võtnud 2013. aastal tõhusaid meetmeid.

Sloveenia eelarvekava vastab stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele, kuigi väga napilt.

Sloveenia saavutab prognoosi kohaselt 2014. aastal soovitusele vastavad eelarvetulemused.

Majanduspartnerluse programm kajastab väikeseid edusamme seoses nõukogu poolt Euroopa poolaasta raames esitatud eelarvesoovituste struktuurse osaga.

Komisjon kutsub valitsust üles rangele eelarve rakendamisele.

Hispaania (ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse tähtaeg 2016; arvamus eelarvekava kohta; meetmete tõhususe hinnang; arvamus majanduspartnerluse programmi kohta)

Hispaania on vastavalt ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse alastele soovitustele võtnud 2013. aastal tõhusaid meetmeid.

2014. aastal on eelarvekava puhul oht, et see ei vasta stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele, kuna valitsemissektori eelarvepuudujäägi alane eesmärk võib jääda täitmata ning soovitusele vastavat struktuurse eelarvepositsiooni paranemist praeguse hinnangu kohaselt ei toimu.

Majanduspartnerluse programmiga kinnitatakse reformide tegevus- ja ajakava selliste eelarve- ja muude struktuurireformide jaoks, mida hõlmab 2013. aasta riiklik reformiprogramm ning stabiilsusprogramm. Teatavaid edusamme on tehtud seoses nõukogu poolt Euroopa poolaasta raames esitatud eelarvesoovituste struktuurse osaga.

Komisjon kutsub valitsust üles võtma vajalikke meetmeid eelarvemenetluse raames, et tagada 2014. aasta eelarve täielik vastavus stabiilsuse ja kasvu paktile, ning kindlasti tegeleda hinnangus määratletud ohtudega.

Edasised sammud

Eelarvekavasid käsitlevad arvamused esitatakse eurorühmale, mis kohtub nende arutamiseks 22.novembril. Komisjon esitab oma arvamuse ka asjaomase liikmesriigi parlamendile ja/või Euroopa Parlamendile, kui tal palutakse seda teha.

Vastavalt uuele ühisele eelarve ajakavale, mis on võetud kasutusele teise majanduse juhtimise paketi raames, peab liikmesriigi parlament eelarve vastu võtma jooksva aasta 31. detsembriks.

Komisjon jätkab kõigi liikmesriikide eelarvealaste arengute jälgimist kogu aasta vältel.

Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse alased soovitused esitatakse majandus- ja rahandusküsimuste nõukogule 10. detsembri aruteluks.

Sama nõukogu koosseis arutab ka komisjoni ettepanekut seoses nõukogu soovitustega majanduspartnerluse programmide kohta.

Lisateave:

IP/13/1082

MEMO/13/457

MEMO/13/463

Eelarvekavad:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/budgetary_plans/index_en.htm

Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse ülevaade:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu veebisait stabiilsuse ja kasvu pakti kohta

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm

Stabiilsuse ja kasvu pakti käsiraamat

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op151_en.htm

Juhend teise majanduse juhtimise paketi rakendamise kohta ning suunised eelarvekavade vormi ja sisu, majanduspartnerluse programmide ning riigivõlakirjade emiteerimist käsitlevate aruannete kohta

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/130701_-_two_pack_coc_final_endorsed.pdf

Kontaktisikud:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar