Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 november 2013

Europeiska antibiotikadagen 2013: EU trappar upp kampen mot läkemedelsresistenta bakterier

Enligt en undersökning1 som Europeiska kommissionen offentliggör i dag har användningen av antibiotika minskat sedan 2009, och det finns en ökad medvetenhet om att antibiotika inte hjälper mot virus. Men denna positiva nyhet överskuggas av uppgifter från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar i Solna som visar på en markant ökning i Europa av multiresistenta gramnegativa bakterier som är resistenta mot karbapenemer, en grupp mycket effektiva antibiotika som används vid behandling av vårdrelaterade infektioner. Kommissionen trappar därför upp kampen mot antimikrobiell resistens genom att finansiera 15 nya forskningsprojekt (MEMO/13/996) och anta harmoniserade bestämmelser om insamling av uppgifter om antimikrobiell resistens kopplad till djur och livsmedel (MEMO/13/994).

– Antibiotika har gjort det möjligt att behandla bakterieinfektioner som förut var dödliga och har räddat många liv. Därför är det är mycket oroande att de blir allt mindre effektiva, säger EU:s hälsokommissionär Tonio Borg. Det kan inte nog betonas hur allvarligt kommissionen ser på problemet med antimikrobiell resistens. Kommissionen står fast vid sin handlingsplan för att på ett samordnat sätt bekämpa antimikrobiell resistens hos människor och djur.

– Forskning och innovation är nödvändiga för att vi ska kunna vända utvecklingen mot antimikrobiell resistens, säger Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissionär för forskning och innovation. De nya projekten är ett komplement till det utmärkta arbete som redan utförs för att utveckla nya läkemedel och behandlingar. Det är särskilt glädjande att så många små företag deltar i dessa projekt, och jag hoppas att detta kommer att gälla för hela EU:s nya forskningsprogram Horisont 2020.

Handlingsplanen: lägesrapport

Kommissionens handlingsplan från november 20112 för att förhindra ytterligare spridning av antimikrobiell resistens innehåller sju viktiga områden där insatser behövs allra mest: 1) Se till att antimikrobiella medel används på rätt sätt för både människor och djur. 2) Förebygga bakteriella infektioner och spridning av dem. 3) Utveckla nya effektiva antimikrobiella medel eller alternativa behandlingar. 4) Samarbeta med internationella partner för att minska risken för antimikrobiell resistens. 5) Förbättra övervakningen och tillsynen inom human- och veterinärmedicinen. 6) Forskning och innovation. 7) Kommunikation och utbildning. Efter två år har betydande framsteg gjorts på de flesta områden som ingår i femårsplanen, särskilt följande:

Forskning och innovation: EU har investerat ca 800 miljoner euro i forskning om antimikrobiell resistens, bl.a. genom initiativet för innovativa läkemedel. Kommissionen meddelar idag att 15 nya forskningsprojekt inleds med bidrag från EU på totalt 91 miljoner euro. Projekten omfattar 44 små och medelstora företag, universitet och andra forskningsorganisationer, och syftar till att utveckla nya antimikrobiella medel eller alternativ såsom fager och vacciner. De ska också behandla antibiotikaresistens inom livsmedelskedjan och undersöka nanoteknik som kan användas vid tillförsel av antimikrobiella läkemedel.

Förbättrad övervakning och tillsyn: Det har gjorts stora ansträngningar för att förstärka och befästa systemen för övervakning av användningen av antimikrobiella medel och antimikrobiell resistens inom veterinärsektorn. Ett kommissionsbeslut som offentliggjorts den här veckan innehåller harmoniserade bestämmelser om insamling av uppgifter om antimikrobiell resistens kopplad till djur och livsmedel. Detta är viktigt för att uppgifterna ska gå att jämföra mellan medlemsstaterna inom både den humanmedicinska och den veterinärmedicinska sektorn och för att de åtgärder som vidtagits ska kunna utvärderas.

Rätt användning av antibiotika för både människor och djur: Flera projekt som har finansierats genom hälsoprogrammet gäller t.ex. felaktig användning av antimikrobiella medel inom humanmedicin, medvetenheten hos de berörda parterna — läkare, lantbrukare, farmaceuter och patienter — och försäljning av antimikrobiella medel utan recept. Dessutom håller kommissionen på att slutföra översynen av de rättsliga instrumenten för veterinärmedicinska läkemedel och foder innehållande läkemedel, och man kommer att behandla frågan om antimikrobiell resistens på de områdena.

Förebygga mikrobiella infektioner och spridning av dem: I maj i år antog kommissionen ett förslag till en enda, heltäckande djurhälsolagstiftning som är inriktad på förebyggande av sjukdomar och som kommer att minska behovet av antibiotika. I fråga om människors hälsa bidrar olika pågående projekt och åtgärder som samfinansieras via hälsoprogrammet till att genomföra rådets rekommendation om patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner.

Mer information om genomförandet av handlingsplanen mot antimikrobiell resistens finns i färdplanen.

Bakgrund

Antimikrobiella medel omfattar antibiotika, som är viktiga läkemedel för människor och djur, och finns också i desinfektionsmedel, antiseptika och andra hygienprodukter. Tack vare antimikrobiella medel har hotet från smittsamma sjukdomar minskat betydligt. Antibiotika är oumbärligt för läkarna och används bl.a. vid transplantationer och cellgiftsbehandling.

Under årens lopp har emellertid vissa bakterier blivit resistenta mot antibiotika. Denna resistens har visat sig i samband med sjukhusinfektioner, luftvägsinfektioner, hjärnhinneinflammation, diarrésjukdomar och sexuellt överförbara sjukdomar. Resistenta bakterier kan överföras från djur till människor via livsmedelskedjan eller genom direkt kontakt.

Sedan 1990-talet, då antimikrobiell resistens uppmärksammades som ett allvarligt hot mot folkhälsan, har kommissionen inlett en rad olika initiativ och vidtagit åtgärder inom olika sektorer, bl.a. inom human- och veterinärmedicin, livsmedel och foder samt forskning. 2011 års handlingsplan är den senaste i en rad åtgärder som kommissionen vidtagit för att bekämpa antimikrobiell resistens.

Mer information:

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/antimicrobial_resistance/index_en.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx

EU-kommissionär Tonio Borgs webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

EU-kommissionär Máire Geoghegan-Quinns webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Följ oss på Twitter: @EU_Health

Kontaktpersoner:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

Särskild Eurobarometerundersökning om antimikrobiell resistens: http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2013_en.htm

2 :

Kommissionens meddelande (748/2011) Handlingsplan mot antimikrobiell resistens. http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/communication_amr_2011_748_sv.pdf


Side Bar