Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 november 2013

Europese Antibioticadag 2013: EU voert strijd tegen resistente bacteriën op

Het antibioticagebruik bij de mens daalt sinds 2009 en bij de bevolking groeit het besef dat antibiotica geen virussen doden, zo blijkt uit een onderzoek1 dat vandaag door de Europese Commissie wordt gepubliceerd. Dit positieve nieuws wordt echter overschaduwd door gegevens van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Daaruit blijkt dat Europa een opvallende toename kent van multiresistente gramnegatieve bacteriën die resistent zijn tegen carbapenems – laatstelijnantibiotica bij zorginfecties. De Commissie voert daarom de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR) op: zij financiert 15 nieuwe onderzoeksprojecten (MEMO/13/996) en stelt geharmoniseerde regels vast inzake de verzameling van gegevens over antimicrobiële resistentie bij dieren en in voedsel (MEMO/13/994).

EU-commissaris voor gezondheid Tonio Borg zei hierover: "Het is zeer zorgwekkend dat antibiotica, die de behandeling van in het verleden dodelijke bacteriële infecties mogelijk hebben gemaakt en daardoor vele levens hebben gered, nu minder en minder werkzaam worden. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe ernstig de Commissie het probleem van de antimicrobiële resistentie neemt. De Commissie blijft zich ten volle inzetten om haar actieplan tegen antimicrobiële resistentie bij mens en dier gecoördineerd voort te zetten.”

EU-commissaris voor onderzoek en innovatie Máire Geoghegan-Quinn voegde daaraan toe: "Onderzoek en innovatie zijn essentieel om antimicrobiële resistentie te bestrijden. De nieuwe projecten ondersteunen het uitstekende werk dat wordt geleverd om nieuwe geneesmiddelen en behandelingen te ontwikkelen. Ik ben bijzonder blij dat zo veel kleine bedrijven deelnemen aan deze projecten – iets wat ik in het gehele nieuwe EU-onderzoeksprogramma Horizon 2020 hoop te zien."

Actieplan: stand van zaken

Het actieplan van de Commissie van november 20112 om de verdere verspreiding van antimicrobiële resistentie te voorkomen, vermeldt zeven belangrijke gebieden waar het dringendst maatregelen nodig zijn: 1) ervoor zorgen dat antimicrobiële stoffen op passende wijze bij mens en dier worden gebruikt; 2) microbiële infecties en de verspreiding ervan voorkomen; 3) nieuwe effectieve antimicrobiële stoffen of alternatieven voor behandeling ontwikkelen; 4) samenwerken met internationale partners om de risico's van antimicrobiële resistentie te beperken; 5) toezicht en surveillance in de menselijke en diergeneeskunde verbeteren; 6) onderzoek en innovatie, en 7) communicatie, onderwijs en opleiding. Het vijfjarenplan loopt nu twee jaar en op de meeste gebieden is aanzienlijke vooruitgang geboekt, met name:

Onderzoek en innovatie: De EU heeft ongeveer 800 miljoen EUR geïnvesteerd in AMR-gerelateerd onderzoek, onder andere in het kader van het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI). De Commissie kondigt vandaag de start van 15 nieuwe onderzoeksprojecten aan, waarvoor in totaal 91 miljoen EUR uit de EU-begroting wordt vrijgemaakt. De projecten – waaraan zo'n 44 kleine en middelgrote ondernemingen alsmede universiteiten en andere onderzoeksorganisaties deelnemen – zullen nieuwe antimicrobiële stoffen of alternatieven zoals fagen en vaccins ontwikkelen. Zij zullen ook de antimicrobiële resistentie in de voedselketen aanpakken en onderzoek doen naar nanotechnologieën waarmee antimicrobiële geneesmiddelen kunnen worden ontwikkeld.

Verbeteren van toezicht en surveillance: Er zijn veel inspanningen geleverd om het toezicht op antimicrobiële stoffen en antimicrobiële resistentie in de veterinaire sector te versterken en te consolideren. Een deze week bekendgemaakt Commissiebesluit bevat regels inzake de geharmoniseerde verzameling van gegevens over antimicrobiële resistentie bij dieren en in voedsel. Dit is van belang voor de vergelijkbaarheid van de gegevens van de lidstaten over de gezondheidssector en de veterinaire sector en voor de evaluatie van de genomen maatregelen.

Passend gebruik van antibiotica bij mens en dier: Een aantal door het gezondheidsprogramma gefinancierde projecten beoogt bijvoorbeeld het misbruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde te bestrijden, de betrokken partijen – dokters, landbouwers, apothekers en patiënten – voor te lichten en de verkoop van antimicrobiële stoffen zonder recept aan te pakken. Voorts legt de Commissie de laatste hand aan de herziening van de rechtsinstrumenten voor diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders om de antimicrobiële resistentie op deze gebieden te bestrijden.

Voorkomen van microbiële infecties en de verspreiding ervan: In mei dit jaar heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd voor één allesomvattende diergezondheidswet die vooral aandacht schenkt aan ziektepreventie en bijgevolg het antibioticaverbruik terugdringt. Op het vlak van de volksgezondheid wordt de uitvoering van de aanbeveling van de Raad over patiëntveiligheid, waaronder zorginfecties, ondersteund door lopende projecten en acties die door het gezondheidsprogramma worden medegefinancierd.

Meer informatie over de uitvoering van het actieplan tegen antimicrobiële resistentie is te vinden in de routekaart.

Achtergrond

De antimicrobiële stoffen omvatten antibiotica, die essentiële geneesmiddelen voor mens en dier zijn en ook kunnen worden gebruikt als ontsmettingsmiddelen, antiseptica en andere hygiënische producten. Zij hebben gezorgd voor een aanzienlijke vermindering van het gevaar van infectieziekten. Antibiotica vormen een onmisbaar hulpmiddel in de geneeskunde en worden gebruikt bij procedures zoals transplantatie en chemotherapie.

In de loop der jaren zijn bacteriën echter resistent geworden tegen antibiotica. Deze resistentie komt tot uitdrukking in ziekenhuisinfecties, infecties van de luchtwegen, meningitis, diarreeziekten en seksueel overdraagbare infecties. Resistente bacteriën kunnen van dier op mens worden overgebracht via de voedselketen of direct contact.

Sinds de jaren '90, toen antimicrobiële resistentie als een ernstige bedreiging van de volksgezondheid werd erkend, heeft de Commissie verschillende initiatieven en acties ondernomen in meerdere sectoren: menselijke en diergeneeskunde, voedsel en diervoeder en wetenschappelijk onderzoek. Het actieplan van 2011 vormt de laatste van een reeks maatregelen van de Commissie om antimicrobiële resistentie te bestrijden.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/antimicrobial_resistance/index_en.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx

Website van commissaris Borg:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Website van commissaris Geoghegan-Quinn:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Volg ons op Twitter: @EU_Health

Contact:

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

Frédéric Vincent (+32 22987166)

1 :

Speciale Eurobarometerenquête over antimicrobiële resistentie: http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2013_en.htm

2 :

Mededeling van de Commissie (748/2011) "Actieplan tegen het toenemende gevaar van antimicrobiële resistentie": http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/communication_amr_2011_748_nl.pdf


Side Bar