Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 15. listopadu 2013

Evropský den správného používání antibiotik 2013: další evropská opatření proti rezistentním bakteriím

Podle průzkumu1, který dnes zveřejnila Evropská komise, se od roku 2009 snížilo používání antibiotik u lidí a zlepšilo se povědomí veřejnosti o tom, že antibiotika nejsou vhodným lékem na virová onemocnění. Tuto dobrou zprávu však zastiňují údaje Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), z nichž vyplývá, že v Evropě došlo k výraznému nárůstu multirezistentních gramnegativních bakterií odolných proti karbapenemům, což jsou antibiotika „poslední záchrany“ používaná k léčbě infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Komise proto zintenzivňuje svá opatření proti antimikrobiální rezistenci tím, že financuje 15 nových výzkumných projektů (MEMO/13/996) a vydává harmonizovaná pravidla pro sběr údajů o antimikrobiální rezistenci u zvířat a v souvislosti s potravinami (MEMO/13/994).

Evropský komisař pro zdraví Tonio Borg k tomu uvedl: „Jsem hluboce znepokojen tím, že slábne účinnost antibiotik, která nám umožňují vyléčit dříve smrtelné nemoci a zachránit řadu životů. Chtěl bych vás ujistit, že se Komise problémem antimikrobiální rezistence velice vážně zabývá. Je i nadále odhodlána důsledně realizovat svůj akční plán, jehož cílem je koordinovaně řešit antimikrobiální rezistenci u lidí a zvířat.“

Evropská komisařka pro výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinnová dodala: „Máme-li dosáhnout zvratu v nepříznivém vývoji antimikrobiální rezistence, jsou výzkum a inovace nezbytným předpokladem. Projekty budou dalším příspěvkem pro stávající vynikající práci na vývoji nových léků a způsobů léčby. Velmi mě těší, že je mezi partnery těchto projektů tolik malých podniků – tento jev považuji za žádoucí napříč celým novým programem EU pro výzkum Horizont 2020.“

Akční plán: aktuální stav

Komise vydala v listopadu 2011 akční plán2, jehož cílem je bránit dalšímu šíření antimikrobiální rezistence. Plán uvádí sedm hlavních oblastí, kde je potřeba jednat nejnaléhavější: 1) správné používání antimikrobiálních látek u lidí a zvířat; 2) prevence mikrobiálních infekcí a jejich šíření; 3) rozvoj nových účinných antimikrobiálních látek nebo alternativních způsobů léčby; 4) spolupráce s mezinárodními partnery s cílem dostat pod kontrolu rizika antimikrobiální rezistence; 5) dokonalejší monitorování humánního a veterinárního lékařství a dohled nad nimi; 6) výzkum a inovace; a 7) osvěta, výchova a školení odborníků. Za dva roky trvání tohoto pětiletého plánu bylo ve většině oblastí dosaženo značného pokroku, konkrétněji:

Výzkum a inovace: EU do výzkumu spojeného s antimikrobiální rezistencí investovala zhruba 800 milionů eur, mimo jiné také prostřednictvím iniciativy pro inovativní léčiva. Komise dnes oznamuje zahájení 15 nových výzkumných projektů, na něž EU ze svého rozpočtu přispěje 91 miliony eur. Výsledkem těchto projektů, do kterých je zapojeno 44 malých a středních podniků, jakož i univerzity a další výzkumné organizace, bude vývoj nových antimikrobiálních látek nebo jejich alternativ, jako jsou bakteriofágy nebo vakcíny. Projekty budou věnovány také rezistenci vůči antibiotikům v potravinovém řetězci; v jejich rámci budou zkoumány i nanotechnologie, které by se mohly využít k získávání antimikrobiálních látek.

Dokonalejší monitorování a dohled: Na posílení a konsolidaci systému dohledu nad spotřebou antimikrobiálních látek a rezistencí ve veterinárním odvětví bylo vynaloženo velké úsilí. Rozhodnutí Komise zveřejněné tento týden stanoví pravidla pro harmonizovaný sběr údajů o antimikrobiální rezistenci v případě zvířat a potravin. Tento krok je důležitý jak z hlediska srovnatelnosti údajů týkajících se lidí a zvířat, které byly sebrány v jednotlivých členských státech, tak z hlediska hodnocení přijatých opatření.

Vhodné používání antibiotik u lidí a zvířat: Řada projektů v rámci programu pro zdraví se zabývá například chybným používáním antimikrobiálních látek v humánním lékařství, informovaností zúčastněných, tj. lékařů, zemědělců, lékárníků a pacientů, a prodejem antimikrobiálních přípravků bez předpisu. Komise navíc dokončuje přezkum právních nástrojů týkajících se veterinárních léčivých přípravků a medikovaných krmiv, které mají řešit antimikrobiální rezistenci v těchto oblastech.

Prevence mikrobiálních infekcí a jejich šíření: Komise v květnu letošního roku přijala návrh jednoho komplexního právního předpisu o zdraví zvířat, který klade důraz na prevenci nemocí, což by mohlo snížit potřebu léčit antibiotiky. Pokud jde o lidské zdraví, pomáhají probíhající projekty a opatření spolufinancované z programu pro zdraví plnit doporučení Rady týkající bezpečnosti pacientů, včetně problematiky nemocničních infekcí.

Další informace o realizaci akčního plánu proti antimikrobiální rezistenci jsou k dispozici zde.

Souvislosti

Antimikrobiální látky zahrnují antibiotika: ta jsou nenahraditelným léčivem lidí i zvířat a lze je používat také jako dezinfekční a antiseptické prostředky a další hygienické přípravky. Díky nim se podařilo podstatně snížit nebezpečnost infekčních chorob. Antibiotika jsou v lékařství nezbytným nástrojem a jsou využívána při postupech, jakými je například transplantace nebo chemoterapie.

V průběhu času však bakterie získaly vůči antibiotikům odolnost. Tato rezistence se projevila u nemocničních infekcí, infekcí dýchacích cest, meningitidy, průjmových onemocnění a sexuálně přenosných infekcí. Rezistentní bakterie mohou být přenášeny ze zvířat na lidi prostřednictvím potravinového řetězce nebo přímým kontaktem.

Od devadesátých let minulého století, kdy byla antimikrobiální rezistence zařazena mezi závažné hrozby pro veřejné zdraví, podnikla Komise řadu různých kroků a opatření napříč odvětvími, tj. v oblasti humánního a veterinárního lékařství, potravin a krmiv a vědeckého výzkumu. Akční plán z roku 2011 je posledním z řady opatření, která Komise v souvislosti s řešením problematiky antimikrobiální rezistence přijala.

Další informace jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/antimicrobial_resistance/index_en.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx

Internetové stránky komisaře Borga:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Geoghegan-Quinnové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Sledujte nás na Twitteru: @EU_Health

Kontaktní osoby:

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

Frédéric Vincent (+32 22987166)

1 :

Zvláštní průzkum Eurobarometru věnovaný antimikrobiální rezistenci: http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2013_en.htm

2 :

Sdělení Komise (748/2011) „Akční plán proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence“ http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/communication_amr_2011_748_en.pdf


Side Bar