Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 15 ноември 2013 г.

Европейски ден на осведомеността относно антибиотиците 2013: ЕС засилва борбата срещу устойчивите на медикаменти бактерии

Проучване,1 публикувано днес от Европейската комисия, показва спад на употребата на антибиотици при хората от 2009 г. насам и нарастваща осведоменост на обществеността за това, че антибиотиците не убиват вируси. При все това тази положителна новина е помрачена от оповестените едновременно с нея от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията данни, които показват, че в Европа подчертано се увеличават полирезистентните грам-отрицателни бактерии, които са устойчиви на карбапенеми – най-нови антибиотици, използвани като последно средство за лечение при вътреболнични инфекции. Затова Комисията засилва борбата срещу антимикробната резистентност чрез финансиране на 15 нови изследователски проекта (MEMO/13/996) и хармонизиране на правилата относно събирането на данни за антимикробната резистентност, свързана с животни и храни (MEMO/13/994).

Европейският комисар по въпросите на здравеопазването Тонио Борг заяви: „Дълбоко съм загрижен от факта, че антибиотиците, които ни позволяват да лекуваме смъртоносни в миналото бактериални инфекции и да спасяваме живота на много хора, стават все по-малко ефективни. Не мога да изразя в достатъчна степен колко сериозно Комисията приема предизвикателството на антимикробната резистентност. Комисията продължава да спазва изцяло ангажиментите си във връзка с изпълнението на своя план за действие, за да се отговори координирано на антимикробната резистентност както при хората, така и при животните“.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин добави: „Научните изследвания и иновациите са изключително важни, ако искаме да преобърнем тенденцията по отношение на антимикробната резистентност. Тези нови проекти ще бъдат допълнение към отличната работа, извършвана в момента за разработване на нови лекарства и лечения. Особено се радвам, че толкова много малки компании са партньори по тези проекти – нещо, което бих искала да наблюдавам по отношение на цялата нова програма на ЕС за научни изследвания — „Хоризонт 2020“.

План за действие — текущо състояние:

В плана за действие на Комисията от ноември 2011 г.2 за предотвратяване на по-нататъшно разпространение на антимикробната резистентност са определени седем ключови области, в които е най-належащо да се вземат мерки: 1) гарантиране, че антимикробните средства се използват правилно при хората и животните 2) предотвратяване на появата и разпространението на микробни инфекции 3) разработване на нови ефективни антимикробни средства или алтернативи за лечение 4) сътрудничество с международни партньори за овладяване на рисковете от антимикробната резистентност 5) подобряване на мониторинга и контрола в хуманната и ветеринарната медицина 6) научни изследвания и иновации 7) комуникации, образование и обучение. Две години след приемането на петгодишния план в много области е постигнат значителен напредък, и по-специално:

Научни изследвания и иновации: ЕС инвестира около 800 млн. евро в свързани с антимикробната резистентност изследвания, включително чрез Инициативата за иновативни лекарства. Днес Комисията обявява старта на 15 нови изследователски проекта, които ще получат общо 91 млн. евро от бюджета на ЕС. В рамките на проектите, в които участват 44 малки и средни предприятия, както и университети и други изследователски организации, ще се разработват нови антимикробни средства или алтернативи като фаги и ваксини. Също така ще се търси отговор и на въпроса за антибиотичната резистентност в рамките на хранителната верига и ще се изследват нанотехнологии, с помощта на които биха могли да бъдат разработени антимикробни лекарства.

Подобряване на мониторинга и контрола: Бяха положени много усилия за укрепването и консолидирането на системите за надзор във връзка с използването и резистентността на антимикробни средства във ветеринарната медицина. В публикувано тази седмица решение на Комисията са изложени правила за хармонизираното събиране на данни относно антимикробната резистентност при животни и храни. Това е от значение с оглед на сравнимостта на данните в областта на хуманната и ветеринарната медицина между страните членки и за оценяване на предприетите мерки.

Правилна употреба на антибиотици при хора и животни: Няколко проекта, финансирани по линия на здравната програма, се занимават например с неправилната употреба на антимикробни агенти в хуманната медицина, с осведомеността на заинтересованите лица – лекари, фермери, фармацевти и пациенти, както и с продажбите на антимикробни средства без рецепта. Освен това Комисията се намира в последната фаза на преразглеждане на правните инструменти за ветеринарните лекарствени продукти и медикаментозните фуражи, с което ще се отговори на проблема с антимикробната резистентност в тези области.

Профилактика на микробните инфекции и предотвратяване на тяхното разпространение: През май тази година Комисията прие предложение за единно, изчерпателно законодателство за здравето на животните, което е насочено към профилактика на заболяванията. Очаква се това да доведе до намаляване на нуждата от антибиотици. Що се отнася до здравето на хората, с текущи проекти и действия, съфинансирани от здравната програма, се подкрепя изпълнението на препоръката на Съвета относно безопасността на пациентите, включително при вътреболнични инфекции.

За повече информация относно изпълнението на плана за действие в областта на антимикробната резистентност, вижте пътната карта.

Контекст

Антимикробните средства включват антибиотиците, които са от решаващо значение за лечението на хората и животните, и могат да се използват също така като дезинфекционни и антисептични средства, както и като други хигиенни продукти. Използването им понижава значително опасността от инфекциозни заболявания. Антибиотиците играят изключително важна роля в медицината. Те се използват при процедури като трансплантации и химиотерапия.

С течение на годините обаче бактериите придобиват резистентност към антибиотиците. Тази резистентност се проявява при вътреболнични инфекции, инфекции на дихателните пътища, менингит, диария и предавани по полов път инфекции. Резистентните бактерии могат да се предават от животните на хората по хранителната верига или посредством пряк контакт.

След като през 90-те години на миналия век антимикробната резистентност беше призната за сериозна заплаха за общественото здраве, Комисията започна разнообразни инициативи и действия в различни сектори като хуманната и ветеринарната медицина, храните и фуражите и научноизследователската дейност. Планът за действие от 2011 г. е последната от поредицата мерки, предприети от Комисията за справяне с антимикробната резистентност.

Повече информация може да намерите на следните адреси:

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/antimicrobial_resistance/index_en.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx

Уебсайт на комисар Борг:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Уебсайт на комисар Гейгън-Куин:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Следвайте ни в Twitter: @EU_Health

За контакти:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

Специално проучване „Евробарометър“ за антимикробната резистентност: http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2013_en.htm

2 :

Съобщение на Комисията (748/2011) „План за действие срещу нарастващите опасности от антимикробна резистентност“ http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/communication_amr_2011_748_en.pdf


Side Bar