Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 november 2013

Sysselsättning: Globaliseringsfonden stödde 15 700 EU-arbetstagare med över 73,5 miljoner euro 2012

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har hjälpt totalt 15 700 arbetstagare som sagts upp på grund av den ekonomiska krisen och konsekvenserna av globaliseringen att hitta nytt arbete under 2012, enligt en rapport som EU-kommissionen antog idag. Fonden bidrog med mer än 73,5 miljoner euro för att stödja arbetstagare i elva medlemsstater (Sverige, Finland, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Rumänien, Spanien, Tyskland och Österrike). Samtidigt bidrog medlemsstaterna med ytterligare 51,7 miljoner euro.

. – Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har visat sig vara ett effektivt medel för att hjälpa människor som har förlorat sina jobb, särskilt för lågutbildade och mindre gynnade arbetssökande säger EU:s sysselsättningskommissionär László Andor. Jag är glad att rådet och Europaparlamentet har enats om att fonden får fortsätta under perioden 2014–2020 och att den kan hjälpa arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av den ekonomiska krisen. Fonden kommer också för första gången att vara tillgänglig för visstidsanställda och egenföretagare samt för ungdomar som inte har arbete eller deltar i utbildning i regioner med hög ungdomsarbetslöshet.

Fonden ger ekonomiskt stöd till konkreta insatser för att hjälpa friställda arbetstagare att förbättra sin anställbarhet och hitta nya arbetstillfällen. En fördel med fonden är att den kan användas för att finansiera insatser som är anpassade till arbetstagarnas speciella omständigheter. Sådana insatser är exempelvis följande:

Intensivt och individanpassat stöd i arbetssökandet.

Olika typer av yrkesutbildning, fortbildning och omskolning.

Tillfälliga incitament och ersättning under den tid de aktiva åtgärderna varar.

Nyföretagarstöd.

Handledning.

Offentliga sysselsättningsprogram.

Rapporten visar att hälften av de arbetstagare (14 333 av 28 662) som deltog i de 41 fondinitiativ som genomförts under tidigare år hade hittat nya jobb eller startat eget i slutet av stödperioden, och att dessutom 1069 personer deltog i utbildning för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden i framtiden.

Att så många kommit tillbaka till arbetsmarknaden är uppmuntrande med tanke på dagens svåra sysselsättningsläge, i synnerhet eftersom fonden stöder arbetstagare i särskilt besvärliga omständigheter såsom massuppsägningar som påverkar ett visst område. De arbetstagarna som får stöd brukar också tillhöra dem som har större svårigheter på arbetsmarknaden, t.ex. lågutbildade eller andra mindre gynnade arbetssökande.

Fonden under perioden 2014–2020

Utifrån dessa erfarenheter har kommissionen föreslagit att fortsätta att använda fonden under perioden 2014–2020. Den 11 oktober 2013 enades rådet och Europaparlamentet om texten till den nya fondförordningen, som ger medlemsstaterna rätt att söka bidrag från fonden enligt de nya reglerna från och med januari 2014.

Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats till:

Arbetstagare som har blivit uppsagda på grund av den fortsatta globala finansiella och ekonomiska krisen eller en ny liknande kris, vilket är ett krav som redan tillämpades från maj 2009 fram till slutet av 2011.

Visstidsanställda och egenföretagare.

Ungdomar som inte har arbete eller deltar i utbildning i regioner med hög ungdomsarbetslöshet.

Bakgrund

Fonden inledde sin verksamhet 2007. Fram till augusti 2013 hade 110 ansökningar inkommit: 20 EU-länder begärde cirka 471,2 miljoner euro för att hjälpa 100 022 uppsagda arbetstagare. Sedan fondförordningen ändrades 2009 har allt fler EU-länder ansökt om stöd från fonden och ansökningarna gäller allt fler olika sektorer. Mer information finns i MEMO/13/988 och bilagorna till fondens årsrapport.

I rapporten presenteras slutsatserna från 41 stödärenden som har analyserats av kommissionen (i augusti 2013). I samtliga dessa fall har EU-länderna rapporterat att de berörda arbetstagarnas personliga situation, anställbarhet och självförtroende hade förbättrats betydligt tack vare stödet från fonden och den hjälp som tillhandahållits, även om de inte alltid hade hittat ett nytt jobb omedelbart.

Genom stödet från fonden kunde medlemsstaterna förstärka sina insatser i områden som drabbats av uppsägningar – både i fråga om antalet stödmottagande personer och stödets omfattning, varaktighet och kvalitet – i en omfattning som inte skulle ha varit möjlig utan finansiering från fonden. Med hjälp av EU-medel kunde de reagera mer flexibelt och i sina paket inkludera individanpassade, ibland innovativa, insatser och på så sätt ägna mer uppmärksamhet åt särskilda målgrupper, t.ex. lågutbildade och mindre gynnade arbetssökande (personer över 50 år, med invandrarbakgrund, med svårigheter eller som bara har grundläggande utbildning och kompetens, etc.).

Jobbmässor där de uppsagda arbetstagarna deltar har visat sig vara särskilt effektiva, liksom insatser där genomförandeorganen tog kontakt med lokala företag för att hitta lediga platser som ännu inte utannonserats, så att arbetstagarna kunde utbilda sig för att anpassa sin kompetens till de lediga tjänsterna.

Ytterligare information

MEMO/13

Nyheter på webbplatsen för generaldirektoratet för sysselsättning

EGF Statistical Portrait 2007-2011

Fondens webbplats

Pressmeddelanden på video:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Att hantera följderna av en globaliserad värld – Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

László Andors webbplats

Följ László Andor på Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar