Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 14. novembra 2013

Zamestnanosť: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii poskytol v roku 2012 viac než 73,5 milióna EUR na podporu 15  700 pracovníkov EÚ

Podľa správy, ktorú dnes prijala Európska komisia, pomohol Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) nájsť v roku 2012 nové zamestnanie celkovo 15 700 pracovníkom prepusteným v dôsledku hospodárskej krízy a globalizácie. EGF poskytol viac než 73,5 milióna EUR na pomoc pracovníkom v 11 členských štátoch (Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Rumunsko, Španielsko a Švédsko) v porovnaní s ďalšími 51,7 milióna eur z vnútroštátnych zdrojov.

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor uviedol: „Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa osvedčil ako účinný nástroj na pomoc ľuďom, ktorí prišli o prácu, najmä uchádzačom o zamestnanie s nízkou kvalifikáciou a znevýhodneným uchádzačom. Som rád, že sa Rada a Európsky parlament dohodli na pokračovaní EGF aj v období rokov 2014 až 2020, vďaka čomu bude môcť fond znovu pomáhať pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku hospodárskej krízy. EGF bude zároveň poprvýkrát k dispozícii aj zamestnancom s pracovným pomerom na dobu určitú a samostatne zárobkovo činným osobám a v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou mládeže aj mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, neštudujú a ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy.

EGF poskytuje finančné prostriedky na konkrétne opatrenia s cieľom pomôcť prepusteným pracovníkom zlepšiť ich zamestnateľnosť a nájsť nové pracovné príležitosti. Výhodu EGF je, že sa môže použiť na financovanie opatrení prispôsobených špecifickým okolnostiam dotknutých pracovníkov. Tieto opatrenia zahŕňajú:

intenzívne, individualizované poradenstvo pri hľadaní zamestnania

rôzne druhy odborného vzdelávania, opatrenia v oblasti zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie

dočasné stimuly a príspevky počas trvania aktívnych opatrení

podpora pri zakladaní podnikov

mentorstvo

programy verejnej zamestnanosti.

V správe sa uvádza, že polovica pracovníkov (14 333 z 28 662), ktorí sa zúčastnili na 41 iniciatívach EGF ukončených v predchádzajúcich rokoch, našli nové zamestnanie alebo sa na konci obdobia pomoci stali zárobkovo činnými a ďalších 1 069 ľudí študovalo alebo sa zúčastňovalo na odbornej príprave s cieľom zvýšiť svoju budúcu zamestnateľnosť.

Tieto výsledky sú z hľadiska opätovného pracovného začlenenia povzbudivé, ak vezmeme do úvahy súčasnú zložitú situáciu na trhu práce a to, že EGF podporuje pracovníkov v mimoriadne ťažkých situáciách hromadného prepúšťania, ktoré postihlo určité územie a rovnako aj fakt, že podporovaní pracovníci patria obvykle k ľuďom s väčšími ťažkosťami na trhu práce, napríklad uchádzačom s nízkou kvalifikáciou a iným znevýhodneným typom uchádzačov.

EGF v období 2014-2020

Na základe týchto skúseností navrhla Komisia pokračovať v činnosti fondu v období rokov 2014-2020. Rada a Európsky parlament schválili 11. októbra 2013 znenie nového nariadenia o EGF, ktoré umožňuje členským štátom požiadať o spolufinancovanie z EGF podľa nových pravidiel platných od januára 2014.

Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený na:

pracovníkov prepustených v dôsledku pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy alebo novej podobnej krízy, toto kritérium sa uplatňovalo od mája 2009 do konca roka 2011.

zamestnancov s pracovným pomerom na dobu určitú a samostatne zárobkovo činné osoby.

mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, neštudujú a ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou mládeže.

Súvislosti

EGF začal svoju činnosť v roku 2007. Do augusta 2013 bolo podaných 110 žiadostí: Dvadsať členských štátov požiadalo približne o 471,2 milióna EUR na pomoc 100 022 prepusteným pracovníkom. Od zmeny nariadenia o EGF v roku 2009 predkladá žiadosti o podporu z EGF čoraz viac členských štátov a žiadosti sa týkajú čoraz väčšieho počtu odvetví. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v oznámení MEMO/13/988 a v prílohách k výročnej správe.

Pokiaľ ide o 41 prípadov, pri ktorých sú už k dispozícii konečné výsledky a ktoré Komisia v plnom rozsahu zanalyzovala (od augusta 2013), členské štáty uviedli, že osobná situácia, zamestnateľnosť a sebadôvera pracovníkov sa vďaka podpore a službám EGF viditeľne zlepšili, dokonca aj v prípadoch, keď sa nie všetkým týmto ľuďom podarilo nájsť si nové zamestnanie okamžite.

EGF umožnil členským štátom konať v oblastiach postihnutých prepúšťaním intenzívnejšie, než by to bolo bez financovania z EGF, a to pokiaľ ide o počet osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc, ako aj o rozsah, trvanie a kvalitu podpory. S pomocou finančných prostriedkov EÚ mohli pružnejšie reagovať a zahrnúť do svojich balíkov vysoko individualizované, v niektorých prípadoch inovatívne činnosti a venovať tak zvýšenú pozornosť konkrétnym skupinám obyvateľov, napríklad uchádzačom s nízkou kvalifikáciou a znevýhodneným skupinám uchádzačov (ľudia starší ako 50 rokov, ľudia pochádzajúci z rodín migrantov, ľudia so zdravotným postihnutím, ľudia len so základným vzdelaním a zručnosťami, atď.).

Veľmi účinnými boli v tomto veľtrhy práce, na ktorých sa zúčastnili prepustení pracovníci, a rovnako tak aj podujatia, na ktorých vykonávacie agentúry kontaktovali miestne podniky, aby identifikovali voľné pracovné miesta, ktoré ešte neboli zverejnené, s cieľom vyškoliť podporovaných pracovníkov tak, aby ich zručnosti lepšie zodpovedali požiadavkám na tieto voľné pracovné miesta.

Ďalšie informácie

MEMO/13/988

Aktuality na webovej stránke GR pre zamestnanosť

Štatistický prehľad EGF v období 2007-2011

Webová stránka EGF

Správy vo forme videozáznamu

Európa bojuje proti kríze: revitalizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Tvárou v tvár globalizovanému svetu – Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

Webová stránka komisára L. Andora

László Andor na Twitteri:

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na stránke:

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Cécile Dubois (+32 2 295 1883)


Side Bar