Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 14 d.

Užimtumas. 2012 m. globalizacijos fondas skyrė daugiau kaip 73,5 mln. EUR paramos 15 700 ES darbuotojų

Šiandien Europos Komisijos priimtos ataskaitos duomenimis, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) 2012 m. padėjo vėl rasti darbą iš viso 15 700 darbuotojų, atleistų iš darbo dėl ekonomikos krizės ir globalizacijos padarinių. Šiems darbuotojams vienuolikoje valstybių narių (Austrijoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Rumunijoje, Ispanijoje ir Švedijoje) EGF skyrė daugiau kaip 73,5 mln. EUR paramos, kuri papildyta dar 51,7 mln. EUR iš nacionalinių išteklių.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys László Andoras sakė: „Įsitikinome, kad Europos globalizacijos fondas – veiksminga priemonė, skirta padėti darbą praradusiems, visų pirma mažesnę kvalifikaciją turintiems ir sudėtingesnėje padėtyje esantiems darbo ieškantiems asmenims. Džiugu, kad Taryba ir Europos Parlamentas sutarė dėl tolesnės EGF veiklos 2014–2020 m. ir kad dėl ekonomikos krizės atleistiems darbuotojams toliau bus teikiama šio fondo parama. Be to, pirmą kartą iš EGF bus skiriamos lėšos pagal terminuotas darbo sutartis ir savarankiškai dirbantiems asmenims, taip pat regionams, kuriuose aukštas jaunimo nedarbo lygis bei daug nedirbančių, nesimokančių ir profesiniuose mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių.

EGF finansuoja konkrečias priemones, kuriomis siekiama pagerinti atleistų darbuotojų įsidarbinimo galimybes ir padėti jiems vėl rasti darbą. Vienas iš EGF privalumų yra tas, kad jo lėšomis galima finansuoti prie konkrečių remtinų darbuotojų poreikių pritaikytas priemones. Tokios priemonės yra:

intensyvi, prie individualių poreikių pritaikyta pagalba ieškant darbo;

įvairių sričių profesinis mokymas, įgūdžių gerinimo ir perkvalifikavimo priemonės;

laikinos paskatos ir išmokos, teikiamos kol naudojamasi aktyviomis pagalbos priemonėmis;

parama kuriant verslą;

kuravimas;

valstybinės įdarbinimo programos.

Ataskaitoje nurodyta, kad pusė (14 333 iš 28 662) darbuotojų, dalyvavusių 41 praėjusiais metais pasibaigusioje EGF iniciatyvoje, pasibaigus paramos panaudojimo laikotarpiui buvo susiradę naują darbą arba dirbo savarankiškai; dar 1 069 asmenys vis dar mokėsi arba dalyvavo profesiniame rengime, kad padidintų savo įsidarbinimo galimybes.

Su sugrįžimu į darbo rinką susiję rezultatai teikia vilčių, nors dabartinė padėtis darbo rinkose yra sudėtinga, o EGF remia itin sunkioje padėtyje dėl masinio atleidimo konkrečioje teritorijoje atsidūrusius darbuotojus, kuriems paprastai sunkiausia išlikti darbo rinkoje, kaip antai turinčius žemesnę kvalifikaciją ar priklausančius kitoms pažeidžiamoms grupėms.

EGF 2014–2020 m.

Remdamasi šia patirtimi Komisija pasiūlė tęsti Fondo veiklą 2014–2020 m. laikotarpiu. 2013 m. spalio 11 d. Taryba ir Europos Parlamentas pritarė naujo EGF reglamento tekstui. Pagal šį reglamentą nuo 2014 m. sausio mėn. valstybės narės galės prašyti EGF bendro finansavimo pagal naujas taisykles.

EGF taikymo sritis buvo išplėsta ir parama teikiama:

darbuotojams, atleistiems dėl besitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba naujos panašaus pobūdžio krizės (kriterijus, kuris jau buvo taikomas nuo 2009 m gegužės mėn. iki 2011 m. pabaigos);

pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims;

nedirbantiems, nesimokantiems ir profesiniuose mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams regionuose, kuriuose nustatytas aukštas jaunimo nedarbo lygis.

Pagrindiniai faktai

EGF veikla pradėta 2007 m. Iki 2013 m. rugpjūčio mėn. gauta 110 paraiškų: 20 valstybių narių paprašė apytiksliai 471,2 mln. EUR 100 022 atleistiems darbuotojams paremti. 2009 m. iš dalies pakeitus EGF reglamentą, EGF paraiškas teikiančių valstybių narių skaičius vis didėjo, taip pat augo ir sektorių, dėl kurių teikiamos šios paraiškos, skaičius. Daugiau informacijos pateikta MEMO/13/988 ir metinės ataskaitos prieduose.

Dėl 41 paraiškos, su kurių galutiniais rezultatais jau galima susipažinti ir kurias Komisija visiškai išnagrinėjo iki 2013 m. rugpjūčio mėn., valstybės narės pranešė, kad dėl EGF suteiktos paramos ir paslaugų susijusių darbuotojų asmeninė padėtis, įsidarbinimo galimybės ir pasitikėjimas savimi akivaizdžiai pagerėjo, net jei jiems ne visada pavykdavo greitai rasti naują darbą.

Pasitelkusios EGF paramą šios valstybės narės galėjo aktyviau veikti srityse, kuriose atleisti darbuotojai, ir didesniam skaičiui žmonių ilgiau teikti kokybiškesnę paramą įvairesnėse srityse, nei būtų buvę įmanoma be EGF paramos. Naudodamos ES lėšas jos galėjo reaguoti lanksčiau ir į priemonių paketus įtraukti prie individualių poreikių pritaikytus kartais itin novatoriškus veiksmus, skirti daugiau dėmesio konkrečioms visuomenės grupėms, pvz., mažesnę kvalifikaciją turintiems ir sudėtingesnėje padėtyje esantiems darbo ieškantiems asmenims (vyresniems nei 50 m., migrantų kilmės, turintiems negalią, tik pagrindinį išsilavinimą ir bazinių įgūdžių įgijusiems ir t.t.).

Itin naudingos buvo darbo mugės, kuriose dalyvavo atleisti darbuotojai, ir paramos priemones įgyvendinančių agentūrų veiksmai – jos susisiekdavo su vietos įmonėmis ir sužinodavo apie dar nepaskelbtas darbo vietas; tuomet remtini darbuotojai galėjo dalyvauti mokymuose, kad jų įgūdžiai atitiktų laisvų darbo vietų reikalavimus.

Daugiau informacijos

MEMO/13/988

Naujienos Užimtumo GD interneto svetainėje

EGF statistinių duomenų leidinys (2007–2011 m.)

EGF svetainė

Vaizdo naujienos:

Europos kova su krize: sustiprintas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo vaidmuo

Akistata su globalizuotu pasauliu: Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

László Andoro svetainė

László Andoro Twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07,

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83,


Side Bar