Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. november 2013

2012. aastal toetati Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist 15 700 töötajat üle 73,5 miljoni euroga

Täna Euroopa Komisjonis vastu võetud aruande kohaselt aidati 2012. aastal Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kaudu tööd leida kokku 15 700 inimesel, kes majanduskriisi ja globaliseerumise tõttu olid töö kaotanud. Fondist said toetust töötajad 11 liikmesriigis: Austrias, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Itaalias, Madalmaades, Rumeenias, Hispaanias ja Rootsis. Kokku eraldati neile üle 73,5 miljoni euro, millele riigid omalt poolt lisasid veel 51,7 miljonit eurot.

ELi tööhõive- ja sotsiaalvolinik László Andor märkis selle kohta järgmist: „EGF on osutunud tõhusaks vahendiks töö kaotanud inimeste, eelkõige madalama kvalifikatsiooniga ja ebasoodsas olukorras tööotsijate abistamisel. Mul on hea meel tõdeda, et nõukogu ja Euroopa Parlament on jõudnud kokkuleppele fondi edasises tegevuses aastatel 2014–2020, nii et ka tulevikus on võimalik abistada majanduskriisi tõttu koondatuid. Uudse lahendusena võivad fondist abi saada ka tähtajalise lepinguga töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning mittetöötavad ja mitteõppivad noored piirkondades, kus noorte tööpuudus on suur.”

EGFist rahastatakse konkreetseid meetmeid, mille eesmärk on abistada koondatud töötajaid ning suurendada nende konkurentsivõimet tööturul ja aidata neil leida uusi töövõimalusi. Fondi eeliseks on see, et selle kaudu on võimalik rahastada konkreetsete töötajate konkreetsele olukorrale kohandatud meetmeid. Selliste meetmete hulka kuuluvad näiteks:

intensiivne ja personaalne abi tööotsingutel;

kutse- ja ümberõppe ning kutseoskuste täiendamise võimalused;

lühiajalised stiimulid ja toetused meetmete kehtivusaja jooksul;

ettevõtluse alustamise toetus;

juhendamine;

avaliku sektori tööhõivekavad.

Aruandest nähtub, et varasematel aastatel EGFis juba lõpule viidud algatustes osalenud kõikidest töötajatest pool, st 14 333 inimest 28 662st, oli abistamisperioodi lõpuks töö leidnud või hakanud füüsilisest isikust ettevõtjaks. Lisaks neile omandas veel 1069 inimest haridust või sai koolitust eesmärgiga suurendada oma konkurentsivõimet tööturul.

Tööturule taasintegreerimise näitajad on lootustandvad, arvestades praegust keerulist tööhõiveolukorda ja ka asjaolu, et EGF toetab töötajaid, kes on eriti raskes olukorras, sest nad elavad piirkonnas, kus on koondatud väga suur hulk inimesi. Nende võimalused tööturul on halvemad näiteks madala kvalifikatsiooni või muude ebasoodsate tegurite tõttu.

EGFi tegevus aastatel 2014–2020

Saavutatut silmas pidades kavatseb komisjon pikendada fondi tegevust aastateks 2014–2020. 11. oktoobril 2013 leppisid nõukogu ja Euroopa Parlament kokku EGFi käsitleva uue määruse sõnastuses. Selle kohaselt on liikmesriikidel alates 2014. aasta jaanuarist võimalik kasutada EGFi vahendeid kaasrahastamiseks uute eeskirjade alusel.

EGFi tegevusvaldkonda on laiendatud ja kaasatud on ka

töötajad, kes on tööturult kõrvale jäänud jätkuva üleilmse või uue majanduskriisi tõttu. Seda kriteeriumi rakendati juba alates 2009. aasta maist kuni 2011. aasta lõpuni;

tähtajalise lepinguga töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad;

mittetöötavad ja mitteõppivad noored piirkondades, kus noorte tööpuudus on suur.

Taustteave

EGF alustas tegevust 2007. aastal. 2013. aasta augustiks oli esitatud 110 taotlust: 20 liikmesriiki taotlesid ligikaudu 471,2 miljonit eurot 100 022 koondatud töötaja abistamiseks. Alates EGFi määruse muutmisest 2009. aastal on fondile esitanud taotlusi üha rohkem liikmesriike ja üha rohkem majandussektoreid. Üksikasjalikud andmed on esitatud dokumendis MEMO/13/988 ja aastaaruande lisades.

Komisjon on põhjalikult analüüsinud 41 juhtumit, mille kohta on lõpptulemused saadaval alates augustist 2013. Liikmesriigid on öelnud, et asjaomaste töötajate isiklik olukord, enesekindlus ja tööalane konkurentsivõime on tänu EGFi toetustele ja teenustele nähtavalt paranenud isegi siis, kui kõigil neil ei ole alati õnnestunud kohe uut töökohta leida.

EGF andis liikmesriikidele võimaluse tegutseda koondamistest mõjutatud piirkondades intensiivsemalt, kui oleks olnud võimalik ilma EGFi rahastamiseta, seda nii abistatud inimeste arvu kui ka toetuse kestuse ja kvaliteedi osas. Tänu ELi vahenditele oli võimalik paindlikumalt tegutseda ning võtta konkreetsetele vajadustele suunatud ja sageli ka uuenduslikke meetmeid. Niimoodi oli võimalik pöörata suuremat tähelepanu konkreetsetele elanikerühmadele, näiteks madalama kvalifikatsiooniga ja ebasoodsamas olukorras olevatele töötajatele, kelle hulka kuuluvad üle 50aastased inimesed, sisserändajad, puudega inimesed, alghariduse ja väheste tööoskustega inimesed jne.

Koondatud töötajate kaasamisel on eriti edukaks osutunud töömessid, kus tööhõiveasutustel on võimalus kohtuda kohalike ettevõtjatega, et välja selgitada seni veel avaldamata vabad töökohad, nii et inimesi oleks võimalik koolitada vastavalt selliste töökohtade vajadustele.

Lisateave

MEMO/13/988

Uudised tööhõive peadirektoraadi veebisaidil

EGFi statistiline ülevaade 2007–2011

EGFi veebisait

Videouudislõigud:

Euroopa võitleb kriisi vastu: EGFi tugevdamine

EGF silmitsi globaliseerumisega

László Andori veebisait

László Andor Twitteris

Tellige e-postiga tasuta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar