Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel dne 14. listopadu 2013

Zaměstnanost: Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci poskytl v roce 2012 přes 73,5 milionů EUR na podporu 15 700 pracovníků EU

Podle zprávy, kterou dnes přijala Evropská komise, pomohl Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v roce 2012 najít nové zaměstnání celkem 15 700 pracovníkům propuštěným v důsledku hospodářské krize a globalizace. EFG poskytl více než 73,5 milionů EUR na pomoc pracovníkům v 11 členských státech (Rakousko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko) spolu s dalšími 51,7 miliony EUR z vnitrostátních zdrojů.

Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor uvedl: „Ukázalo se, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je účinným nástrojem na pomoc lidem, kteří přišli o práci, zejména uchazečům o práci s nižší kvalifikací a znevýhodněným uchazečům. Jsem potěšen, že se Rada a Evropský parlament dohodly na dalším pokračování EFG v období 2014 až 2020, a že tento fond bude dále pomáhat pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku hospodářské krize. EFG bude rovněž poprvé zpřístupněn zaměstnancům s pracovním poměrem na dobu určitou, osobám samostatně výdělečně činným a v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti mládeže mladým lidem, kteří nejsou zaměstnaní, nestudují nebo se neúčastní odborné přípravy.“

EFG poskytuje finanční prostředky na konkrétní opatření, která mají pomoci propuštěným pracovníkům zlepšit jejich zaměstnatelnost a najít nové zaměstnání. Výhodou EFG je, že může být využit na financování opatření přizpůsobených konkrétním podmínkám dotčených pracovníků. Tato opatření zahrnují:

intenzivní a individualizovanou pomoc při hledání zaměstnání

různé druhy odborné přípravy, opatření v oblasti zvyšování kvalifikace a rekvalifikace

časově omezené pobídky a příspěvky vyplácené po dobu trvání aktivních opatření

podporu při zakládání podniku

poradenství

programy veřejné zaměstnanosti.

Ve zprávě je uvedeno, že na konci období pomoci polovina pracovníků (14 333 z 28 662), kteří se účastnili 41 iniciativ EFG ukončených v předchozích letech, nalezla nové zaměstnání nebo se stala osobami samostatně výdělečně činnými a dalších 1 069 osob studovalo nebo se účastnilo odborné přípravy, aby zvýšilo svou budoucí zaměstnatelnost.

Tyto výsledky jsou z hlediska opětovného profesního začlenění povzbudivé, vezmeme-li v úvahu současnou obtížnou situaci na trhu práce a to, že EFG podporuje pracovníky v obzvláště obtížných situacích jako při hromadném propouštění, které postihlo určitou oblast a že podporovaní pracovníci obvykle patří mezi ty s většími obtížemi na trhu práce, například uchazeči o práci s nižší kvalifikací a znevýhodnění uchazeči.

EFG v období 2014 až 2020

Na základě těchto zkušeností Komise navrhla, aby fond pokračoval v období 2012 až 2020. Rada a Evropský parlament schválily dne 11. října 2013 znění nového nařízení o EFG, které umožňuje členským státům, aby od ledna 2014 žádaly o spolufinancování z EFG podle nových pravidel.

Oblast působnosti EFG byla rozšířena na:

pracovníky, kteří byli propuštěni v důsledku pokračování celosvětové finanční a hospodářské krize nebo nové obdobné krize, toto kritérium se již uplatňovalo od května 2009 do konce roku 2011

zaměstnance s pracovním poměrem na dobu určitou, osoby samostatně výdělečně činné

mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní, nestudují nebo se neúčastní odborné přípravy v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti mládeže.

Souvislosti

EFG zahájil svou činnost v roce 2007. Do srpna 2013 bylo podáno 110 žádostí: 20 členských států požádalo o přibližně 471,2 milionů EUR na pomoc 100 022 propuštěným pracovníkům. Po změně nařízení o EFG provedené v roce 2009 předkládá žádosti o příspěvek z EFG stále více členských států a žádosti se týkají stále většího počtu odvětví. Podrobnosti jsou uvedeny v MEMO/13/988 a přílohách výroční zprávy.

Pokud jde o 41 případů, pro něž jsou nyní k dispozici konečné výsledky a u nichž Komise provedla plnou analýzu (stav k srpnu 2013), členské státy uvedly, že osobní situace, zaměstnatelnost a sebedůvěra dotyčných pracovníků se díky pomoci z EFG a poskytnutým službám viditelně zlepšily, a to i v případech, kdy se těmto lidem nepovedlo nalézt novou práci okamžitě.

EFG členským státům umožnil jednat v oblastech postižených propouštěním intenzivněji, než by to bylo možné bez financování z EFG, a to jak pokud jde o počet osob, jimž je poskytnuta pomoc, tak o rozsah, dobu trvání a kvalitu podpory. S pomocí finančních prostředků EU mohly reagovat pružněji a zahrnout ve svých balících vysoce individualizované, v některých případech inovativní činnosti, a věnovat tak zvýšenou pozornost konkrétním skupinám obyvatel, jako jsou uchazeči o práci s nižší kvalifikací a znevýhodnění uchazeči (lidé starší 50 let, lidé pocházející z rodin migrantů, lidé se zdravotním postižením, lidé s pouze základním vzděláním a dovednostmi, atd.).

Velmi účinné byly veletrhy práce, jichž se účastnili propuštění pracovníci, jakož i opatření, na jejichž základě kontaktovaly prováděcí agentury místní podniky, aby se informovaly o volných pracovních místech, která ještě nebyla zveřejněna, s cílem lépe vyškolit podporované pracovníky tak, aby jejich dovednosti odpovídaly požadavkům na volná pracovní místa.

Další informace

MEMO/13/988

Aktuality na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost

Statistický portrét EFG za období 2007–2011

Internetové stránky EFG

Video zpravodajství:

Evropa bojuje s krizí: oživení Evropského globalizačního fondu

Čelit globalizovanému světu – Evropský globalizační fond

Internetové stránky Lászla Andora

László Andor na Twitteru

Bezplatné zasílání elektronického zpravodaje Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování

Kontaktní osoby :

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar