Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 ноември 2013 г.

Заетост: През 2012 г. Фондът за приспособяване към глобализацията предостави над 73,5 милиона евро за подпомагане на 15 700 работници в ЕС

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е помогнал общо на 15 700 работници, съкратени поради икономическата криза и последиците от глобализацията, да открият нови възможности за работа през 2012 г., се посочва в доклад, публикуван днес от Европейската комисия. ЕФПГ предоставя повече от 73,5 милиона евро за подпомагане на работници в 11 държави членки (Австрия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия, Румъния, Испания и Швеция) в допълнение към други 51,7 милиона евро от национални ресурси.

Европейският комисар в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: ͈Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се е доказал като ефективен инструмент за подпомагане на хора, които са загубили работата си, и по-специално на нискоквалифицирани работници и търсещи работа хора в неравностойно положение. Радвам се, че Съветът и Европейският парламент се споразумяха ЕФПГ да продължи да действа през периода 2014-2020 г. и че чрез него отново ще бъде възможно да се подпомагат работници, съкратени в резултат на икономическата криза. Освен това за първи път ЕФПГ ще бъде на разположение на работниците на срочни трудови договори и самостоятелно заетите лица, а в регионите с висока младежка безработица - на младите хора, които не работят, не учат и не придобиват професионална квалификация“.

ЕФПГ предоставя финансиране за конкретни мерки, които помагат на съкратените работници да подобрят шансовете си за намиране на работа и да открият нови възможности за работа. Предимство на ЕФПГ е, че той може да се използва за финансиране на мерки, съобразени с конкретните обстоятелства на засегнатите работници. Тези мерки включват:

интензивна персонализирана помощ при търсене на работа,

различни видове професионално обучение, мерки за повишаване на квалификацията и преквалификация,

временни стимули и помощи за периода, през който се прилагат активните мерки,

подкрепа за създаване на собствен бизнес,

наставничество,

схеми за обществена заетост.

В доклада се посочва, че половината от работниците (14 333 от 28 662), участвали в 41 завършили през предходните години инициативи на ЕФПГ, са намерили нова работа или са били самостоятелно заети лица в края на периода на подпомагане, а други 1 069 души са се обучавали или образовали, за да повишат бъдещите си възможности за заетост.

Резултатите от гледна точка на повторната интеграция на пазара на труда са окуражаващи, като се има предвид сегашната трудна ситуация на този пазар и като се отчита фактът, че ЕФПГ подкрепя работници в особено трудни обстоятелства на масови съкращения, засягащи дадена територия, както и че подпомаганите работници обикновено са лица с повишени затруднения на пазара на труда, например нискоквалифицирани работници и други кандидати за работа в неблагоприятно положение.

ЕФПГ през периода 2014-2020 г.

Въз основа на този опит Комисията предлага дейността на Фонда да продължи през периода 2014-2020 г. На 11 октомври 2013 г. Съветът и Европейският парламент постигнаха съгласие по текста на новия Регламент за ЕФПГ, позволяващ на държавите членки да кандидатстват за съфинансиране от ЕФПГ съгласно новите правила в сила от януари 2014 г.

Обхватът на ЕФПГ бе разширен, за да се включат:

работници, съкратени поради продължаване на световната финансова и икономическа криза или поради нова подобна криза — критерий, който вече е бил прилаган от май 2009 г. до края на 2011 г.,

работници на срочни трудови договори и самостоятелно заети лица,

младежи, които не работят, не учат и не придобиват професионална квалификация в регионите с висок процент на младежка безработица.

Контекст

ЕФПГ започна да функционира през 2007 г. До август 2013 г. са получени 110 заявления: 20 държави членки са кандидатствали за средства на стойност 471,2 милиона евро, за да подпомогнат 100 022 съкратени работници. След изменението на Регламента за ЕФПГ през 2009 г. за съдействие кандидатстват все повече държави членки, които търсят подкрепа за все по-голям брой отрасли. Допълнителни подробности са представени в MEMO/13/988 и приложенията на годишния доклад.

По отношение на 41 случая, за които вече са налице окончателни резултати и които са изцяло анализирани от Комисията (към август 2013 г.), държавите членки съобщават, че личното положение, пригодността за заетост и увереността в собствените сили на работниците осезаемо са се подобрили благодарение на помощта и услугите, предоставени от ЕФПГ, дори ако не всички са успели веднага да намерят нова работа.

ЕФПГ даде възможност на държавите членки да действат по-активно, отколкото би било възможно без финансиране по линия на ЕФПГ, в регионите, засегнати от съкращения, що се отнася до броя на хората, на които се оказва помощ, и времетраенето и качеството на предоставяната подкрепа. С помощта на средствата от ЕС те са могли да реагират по-гъвкаво и да включат в своите пакети силно персонализирани, а понякога и новаторски действия, и по този начин да отделят повече внимание на специфични групи от населението, като например нискоквалифицираните работници и хората в неравностойно положение (лица на възраст над 50 години, с миграционен произход, с увреждания, само с основно образование и умения и др.).

Дните на заетостта, в които са участвали съкратените работници, са се оказали особено ефективни, както и действията, при които изпълнителните агенции са се свързвали с местни предприятия, за да определят заедно с тях все още непубликуваните работни места, така че подпомаганите работници да могат да бъдат обучени така, че уменията им да отговарят на свободните длъжности.

Допълнителна информация

MEMO/13/988

Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“:

Статистическа справка за ЕФПГ за периода 2007 — 2011 г.:

Уебсайт на ЕПФГ:

Информационни видеоматериали:

Европа в борба с кризата: Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се активизира:

Пред предизвикателството на един глобализиран свят – Европейският фонд за приспособяване към глобализацията

Уебсайт на Ласло Андор

Следете Ласло Андор в Туитър

Абонирайте се за безплатния бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаване на Европейската комисия

За връзка:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar