Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 november 2013

EU-undersökning visar på allmänt stöd för ansvarsfull forskning och innovation

En ny Eurobarometerundersökning visar att mer än tre fjärdedelar (77 %) av människorna i EU anser att vetenskap och teknik påverkar samhället på ett positivt sätt. De är emellertid också oroade över riskerna med ny teknik, i form av t.ex. hälso- och miljöproblem. De anser att man i forskning och innovation ska ta hänsyn till etiska principer (76 %), jämn könsfördelning (84 %) och dialog med allmänheten (55 %). I likhet med andra Eurobarometerundersökningar visar den här att mer än hälften av européerna är intresserade av vetenskaplig och teknisk utveckling (53 %), men de flesta känner att de vet för lite (58 %).

– Den här undersökningen visar att människor i Europa är positiva till den roll som vetenskap och teknik har i samhället, men att de samtidigt förväntar sig att forskare och politiker ska ta hänsyn till deras värderingar och invändningar, säger EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. EU:s nästa forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020, har inriktats på att uppnå den jämvikten. Vi måste få till stånd en samhällsdialog om forskning och få ungdomar att vilja satsa på en karriär inom forskning och innovation.

66 % av deltagarna i undersökningen anser att forskare som arbetar på universitet eller offentliga laboratorier är bäst lämpade för att förklara den vetenskapliga och tekniska utvecklingens konsekvenser för samhället. De tror också att den gruppen forskare är mest benägen att ta ett samhällsansvar (82 %).

De flesta får sin information om utvecklingen inom dessa områden från teve (65 %), följt av tidningar (33 %), webbplatser (32 %) och tidskrifter (26 %). Knappt hälften av deltagarna (47 %) har någon gång studerat vetenskap eller teknik, i skolan, på universitetet eller någon annanstans. Samtidigt har de flesta européer en positiv syn på den effekt som vetenskapsundervisning har på unga människor och huvuddelen av deltagarna (65 %) anser att deras regeringar inte gör tillräckligt för att stimulera ungdomars intresse för naturvetenskap.

Bakgrund

Eurobarometerundersökningen genomfördes genom personliga intervjuer i EU-länderna. Syftet var att få ett grepp om medborgarnas attityder till vetenskap och innovation. Sammanlagt intervjuades 27 563 personer från olika sociala och demografiska grupper under perioden 26 april – 14 maj 2013. De EU-genomsnitt som togs fram bygger på svaren från 27 medlemsstater, eftersom fältarbetet genomfördes innan Kroatien anslöt sig.

Horisont 2020, som är EU:s nästa program för forskning och innovation, kommer att löpa från 2014 till 2020. Programmet har en stark inriktning mot samhällsförändringar som påverkar människors liv, t.ex. bättre hälso- och sjukvård, grönare transporter och tryggad livsmedelsmedels- och energiförsörjning. Särskilda medel inom Horisont 2020 kommer att avsättas för ”Vetenskap med och för samhället”, som kommer att fokusera på att se till att vetenskapliga och tekniska resultat används i det europeiska samhället. Man kommer också att satsa på att göra karriärer inom naturvetenskap och teknik mer lockande för ungdomar och åtgärda den ojämna könsfördelningen inom dessa områden.

Ett exempel på arbete som redan pågår för att direkt engagera människor är VOICES (Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science http://www.voicesforinnovation.eu/). Det är ett årslångt europeiskt samråd om hur avfall kan ses som en resurs. Resultaten kommer att ligga till grund för forskningsprioriteringarna inom Horisont 2020 när det gäller hantering av hushållsavfall.

Länkar

MEMO/13/987

Rapporten – med en sammanfattning – och resultaten från de enskilda länderna finns på Eurobarometer-webbplatsen:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401

Webbplatsen för Horisont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martínez García (+32 2 298 73 03)


Side Bar