Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. novembra 2013

Prieskum v rámci EÚ ukázal podporu verejnosti pre výskum a inovácie založené na zodpovednom prístupe

Z nového prieskumu Eurobarometra vyplýva, že viac než tri štvrtiny (77 %) Európanov si myslia, že veda a technológie majú pozitívny vplyv na spoločnosť. Respondenti však zároveň vyjadrili znepokojenie nad rizikami, ktoré so sebou nové technológie prinášajú, napríklad pre ľudské zdravie a životné prostredie. V rámci výskumu a inovácií by sa podľa nich mala náležitá pozornosť venovať etickým zásadám (76 %), rodovej rovnosti (84 %) a verejnému dialógu (55 %). Podobne ako v prípade predchádzajúcich výskumov Eurobarometra sa ukázalo, že viac ako polovica všetkých Európanov sa zaujíma o pokrok vedy a technológie (53 %), no väčšina z nich pociťuje v tejto oblasti nedostatočnú informovanosť (58 %).

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová vyhlásila: „Výsledky tohto prieskumu ukazujú, že Európania podporujú postavenie vedy a technológie v spoločnosti, ale zároveň očakávajú, že vedci a politici pri svojej práci zohľadnia ich hodnoty a obavy. Na dosiahnutie tejto rovnováhy je zameraný ďalší program EÚ v oblasti výskumu a inovácie Horizont 2020. Teraz musíme zintenzívniť svoje úsilie nadviazať dialóg o vede so spoločnosťou a musíme zabezpečiť, aby sa o kariéru v oblasti vedy a inovácií zaujímalo viac mladých ľudí.

Podľa 66 % účastníkov prieskumu je úlohou vedcov pracujúcich na univerzitách alebo v štátnych laboratóriách vysvetliť vplyv vedeckého a technologického vývoja na spoločnosť. Táto skupina je navyše vo väčšine prípadov (82 %) považovaná za tú, ktorá sa voči spoločnosti chová zodpovedne.

Väčšina Európanov získava informácie o vývoji v daných oblastiach z televízie (65 %), novín (33 %), internetu (32 %) a časopisov (26 %). Takmer polovica respondentov (47 %) niekedy študovala vedu alebo techniku, napr. na škole, gymnáziu alebo univerzite. Rovnako sa ukázalo, že Európania vnímajú vplyv vzdelávania v oblasti vedy na mladých ľudí pozitívne a väčšina respondentov (65 %) si myslí, že vlády nepodporujú záujem mladých ľudí o vedu v dostatočnej miere.

Súvislosti

Tento prieskum Eurobarometra prebiehal formou osobných rozhovorov v členských štátoch Európskej Únie a mal za cieľ vyhodnotiť postoj európskych občanov voči vede a inováciám. Do prieskumu bolo zapojených celkovo 27 563 respondentov z rôznych sociálnych a demografických skupín. Rozhovory s nimi prebiehali v období od 26. apríla do 14. mája 2013. Priemery EÚ uvedené v tejto štúdii predstavujú priemery 27 krajín EÚ, pretože v čase terénneho zberu údajov Chorvátsko ešte nebolo členským štátom EÚ.

Ďalší program EÚ v oblasti vývoja a inovácie s názvom Horizont 2020 bude prebiehať od roku 2014 do roku 2020. Tento program sa vo veľkej miere zameriava na spoločenské problémy ovplyvňujúce životy ľudí, ako sú napríklad lepšia zdravotná starostlivosť, ekologickejšia doprava a energetická bezpečnosť. V rámci programu Horizont 2020 sa vyčlení osobitný rozpočet na cieľ „Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť“, ktorý sa bude zameriavať na začleňovanie vedeckého a technologického úsilia do európskej spoločnosti. Okrem toho sa tiež použije na zvyšovanie príťažlivosti kariérnych príležitostí v oblasti vedy a technológie najmä medzi mladými ľuďmi, ako aj na riešenie problému rodovej nerovnováhy v týchto oblastiach.

Jedným z príkladov už prebiehajúceho úsilia zameraného na zvyšovanie priamej účasti ľudí je projekt VOICES (názory a nápady občanov Európy na vedu http://www.voicesforinnovation.eu/). Ide o celoročnú celoeurópsku konzultáciu s verejnosťou, ktorá skúma myšlienku odpadu ako zdroja. Jeho výsledky sa používajú na formovanie výskumných cieľov programu Horizont 2020 týkajúcich sa nakladania s komunálnymi odpadmi.

Odkazy

MEMO/13/987

Správu – spolu so zhrnutím a prehľadom jednotlivých krajín – nájdete na webovej lokalite Eurobarometra:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401

Webová lokalita programu Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 3388) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martínez García (+32 2 298 7303)


Side Bar