Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, an 14 Samhain 2013

Léiríonn pobalbhreith a rinneadh ar fud an AE go bhfuil tacaíocht phoiblí ann do thaighde agus do nuálaíocht atá freagrach

Léiríonn suirbhé nua ó Eurobarometer go síleann níos mó ná trí cheathrú (77 %) de mhuintir na hEorpa go mbíonn tionchar dearfach ag an eolaíocht agus ag an teicneolaíocht ar an tsochaí. Os a choinne sin, tá imní léirithe ag freagróirí freisin maidir le rioscaí ó theicneolaíochtaí nua, rioscaí a bhaineann le sláinte an duine agus leis an gcomhshaol, mar shampla. Tá siad ag iarraidh go dtabharfaí an aird is cuí ar phrionsabail eiticiúla (76 %), ar chothromaíocht inscne (84 %) agus ar idirphlé poiblí (55%) agus taighde agus nuálaíocht á ndéanamh. Mar a léirigh suirbhéanna a rinne Eurobarometer roimhe seo, tá suim ag níos mó ná leathchuid de mhuintir an hEorpa i bhforbairtí san eolaíocht agus sa teicneolaíocht (53 %), ach measann a bhformhór nach bhfuil go leor eolais faighte acu (58 %).

Is é a dúirt an Coimisinéir um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht: 'Léiríonn torthaí an tsuirbhé seo go dtacaíonn muintir na hEorpa le ról na heolaíochta agus na teicneolaíochta sa tsochaí, ach go mbíonn súil acu, san am céanna, go gcinnteoidh na heolaithe agus na polaiteoirí go gcuirfear a luacha agus a n-ábhair imní san áireamh. Tá an chéad chlár taighde agus nuálaíochta eile de chuid an AE, Fís 2020, dírithe ar an gcothromaíocht sin a bhaint amach. Is gá dúinn feasta dlús a chur leis an iarracht atá á déanamh againn dul i mbun idirphlé leis an tsochaí ar an eolaíocht, agus caithfimid níos mó daoine óga a spreagadh le suim a chur i ngairmréimeanna san eolaíocht agus sa nuálaíocht.'

Síleann 66 % de fhreagróirí an tsuirbhé gurb iad na heolaithe atá ag obair in ollscoileanna nó i saotharlanna rialtais is fearr atá cáilithe tionchar forbairtí eolaíochta agus teicneolaíochta ar an tsochaí a mhíniú, agus is é an grúpa céanna is mó a mheasann freagróirí (82 %) a bheith ag iarraidh gníomhú ar dhóigh atá freagrach don tsochaí.

Faigheann formhór mhuintir na hEorpa a gcuid eolais ar fhorbairtí sna réimsí sin ón teilifís (65 %), ó nuachtáin (33 %), ó shuíomhanna gréasáin (32 %) agus ó irisleabhair (26 %). Ní dhearna ach beagnach leathchuid (47 %) de na freagróirí staidéar ar an eolaíocht nó ar an teicneolaíocht tráth éigin dá saol, bíodh sé ar scoil, ar an ollscoil, ar coláiste nó in áit eile. San am céanna, tá dearcadh dearfach ag muintir na hEorpa ar thiochar oideachais eolaíochta ar dhaoine óga agus síleann formhór na bhfreagróirí (65 %) nach bhfuil a rialtas ag déanamh go leor chun suim na ndaoine óga san eolaíocht a spreagadh.

Cúlra

Rinneadh an suirbhé seo ó Eurobarometer ar bhonn agallamh aghaidh ar aghaidh i mBallstáit an Aontais Eorpaigh chun dearcadh na saoránach Eorpach ar an eolaíocht agus ar an teicneolaíocht a mheas. Cuireadh agallamh ar 27 563 freagróir idir an 26 Aibreán agus an 14 Bealtaine 2013, agus b'as grúpaí atá éagsúil ó thaobh na sochaí agus na déimeagrafaice de na freagróirí sin. Sa staidéar seo is iad meáin 27 Ballstát an AE a cuireadh ar fáil, ós rud é nach raibh an Chróit ina Ballstát den AE tráth a rinneadh an obair allamuigh.

Beidh Fís 2020, an chéad chlár taighde agus nuálaíochta eile de chuid an AE, i bhfeidhm ó 2014 go dtí 2020. Tá sé dírithe go mór ar dhul i ngleic leis na dúshláin sochaíocha a imríonn tionchar ar shaol an duine, amhail cúram sláinte níos fearr, iompar níos glaise nó slándáil fuinnimh. Ina chuid den tionscnamh Fís 2020, beidh buiséad sonrach le haghaidh 'Eolaíochta in gcomhar leis an tsochaí agus don tsochaí', a bheidh dírithe ar iarrachtaí eolaíochta agus teicneolaíochta a fhí isteach i sochaí na hEorpa. Lena chois sin, úsáidfear é chun gairmréimeanna san eolaíocht agus sa teicneolaíocht a dhéanamh níos tarraingtí, do dhaoine óga go háirithe, agus chun aghaidh a thabhairt ar mhíchothromaíocht inscne sna réimsí sin freisin.

Sampla den obair atá ar siúl cheana chun daoine a spreagadh go díreach is ea VOICES (Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science http://www.voicesforinnovation.eu/). Is éard atá ann, comhairliúchán bliana le saoránaigh atá ar siúl ar fud na hEorpa maidir leis an gcoincheap: dramhaíl mar acmhainn. Táthar ag úsáid na dtorthaí chun tosaíochtaí taighde an tionscnaimh Fís 2020 maidir le bainistiú dramhaíola uirbí a mhúnlú.

Naisc

MEMO/13/987

Tá an tuarascáil – agus achoimre léi – agus bileog eolais gach tíre ar fáil ar shuíomh gréasáin Eurobarometer ag:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401

Suíomh gréasáin Fís 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Teagmháil:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martínez García (+32 2 298 73 03)


Side Bar