Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. november 2013

Euroopa Liidus läbiviidud küsitlus näitab, et avalikkus toetab vastutustundlikku teadus- ja innovatsioonitegevust

Uus Eurobaromeetri uuring näitab, et rohkem kui kolmveerand (77%) eurooplastest leiavad, et teadusel ja tehnoloogial on ühiskonnale positiivne mõju. Kuid vastajad tunnevad ka muret uute tehnoloogiatega kaasnevate, näiteks tervisele või keskkonnale avalduvate riskide üle. Küsitletud soovivad, et teadusuuringute ja innovatsiooni puhul järgitaks eetilisi põhimõtteid (76%) ja soolist tasakaalu (84%) ning pöörataks tähelepanu üldsuse arvamusele (55%). Nagu ka varasemate Eurobaromeetri uuringute puhul, huvitub teaduse ja tehnoloogia arengust üle poole eurooplastest (53%), kuid enamik (58%) ei pea end piisavalt informeerituks.

Teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Uuringu tulemused näitavad, et eurooplased toetavad teaduse ja tehnoloogia rolli ühiskonnas ning soovivad samal ajal, et teadlased ja poliitikud tagaksid, et kodanike väärtushinnanguid ja kartusi võetaks arvesse. ELi järgmine teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” keskendub just selle tasakaalu saavutamisele. Nüüd on meil vaja astuda ühiskonnaga dialoogi teaduse teemadel ning saavutada olukord, kus rohkem noori oleksid teaduse ja innovatsiooni valdkonnas töötamisest huvitatud.”

66% uuringus osalejatest arvab, et kõrgkoolide või riiklike laborite juures töötavad teadlased oskavad kõige paremini selgitada teaduse ja tehnoloogia arengu mõju ühiskonnale, nende puhul peetakse (82%) ka kõige tõenäolisemaks seda, et nad käituvad ühiskonna suhtes vastutustundlikult.

Enamik eurooplasi (65%) saavad selle valdkonna arengust teada televiisori vahendusel, infoallikana järgnevad ajalehed (33%), veebisaidid (32%) ja ajakirjad (26%). Veidi alla poole vastajatest (47%) ei ole kunagi loodusteadusi ega infotehnoloogiat õppinud ei koolis, kõrgkoolis ega ka mujal. Samas suhtuvad eurooplased positiivselt sellesse, kuidas teadusharidus mõjutab noori, ning enamik vastajatest (65%) arvab, et nende riigi valitsus ei tee piisavalt tööd selle nimel, et noored teaduse vastu huvi tunneksid.

Taust

Selle Eurobaromeetri uuringu puhul kasutati suulisi küsitlusi, mis viidi läbi Euroopa Liidu liikmesriikides eesmärgiga saada teada, mida arvavad Euroopa kodanikud teadusest ja innovatsioonist. Kokku oli erinevatest sotsiaalsetest ja rahvastikurühmadest vastajaid 27 563, intervjuud toimusid ajavahemikus 26. aprillist kuni 14. maini 2013. Selle uuringu puhul peegeldab ELi keskmine EL 27 keskmist, sest Horvaatia ei olnud intervjuude toimumise ajal veel ELi liige.

ELi järgmine teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” hõlmab aastaid 2014–2020. Selles pööratakse suurt tähelepanu ühiskondlikele probleemidele, mis mõjutavad inimeste elu, näiteks tervishoiuteenuste parandamisele, keskkonnasõbralikule transpordile ning toiduvarude ja energiaga kindlustatusele. Raamprogrammis „Horisont 2020” on ette nähtud eraldi eelarve „Teadus ühiskonnas ja ühiskonna heaks”, milles keskendutakse teadus- ja tehnoloogiasaavutuste ühiskonda integreerimisele. Lisaks kasutatakse seda raamprogrammi teadlaste ja tehnoloogiaga tegelevate inimeste töö tutvustamiseks just noorte hulgas, ning samuti selleks, et vähendada soolist kallutatust selles valdkonnas.

Üks näide juba tehtud tööst on VOICES (Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science http://www.voicesforinnovation.eu/). See on aasta kestnud üle-euroopaline arutelude projekt, milles uuritakse jäätmete kasutamist ressursina. Neid tulemusi on kavas kasutada raamprogrammi „Horisont 2020” raames teadusuuringute prioriteetide määratlemisel linnade jäätmekäitlusprojektide puhul.

Lingid

MEMO/13/987

Aruanne koos kokkuvõttega ja riikide ülevaated on kättesaadavad Eurobaromeetri veebilehel: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401

Raamprogrammi „Horisont 2020” veebileht:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martínez García (+32 2 298 73 03)


Side Bar