Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. november 2013

EU-undersøgelse viser, at europæerne støtter forskning og innovation

En ny Eurobarometerundersøgelse viser, at over tre fjerdedele (77 %) af europæerne mener, at videnskab og teknologi har en positiv indvirkning på samfundet. Svarpersonerne udtrykker dog også bekymring over risiciene ved ny teknologi, bl.a. for menneskers sundhed og miljøet. De ønsker, at der i forbindelse med forskning og innovation tages hensyn til etiske principper (76 %) og ligevægt mellem kønnene (84 %), og at der skabes offentlig debat (55 %). Undersøgelsen viser ligesom tidligere Eurobarometerundersøgelser, at over halvdelen af alle europæere interesserer sig for udviklingen inden for videnskab og teknologi (53 %), men at et flertal ikke føler, at de er tilstrækkeligt informeret (58 %).

EU-kommissæren med ansvar for forskning, innovation og videnskab, Máire Geoghegan-Quinn, sagde: "Resultaterne af denne undersøgelse viser, at europæerne støtter den rolle, som forskning og teknologi spiller i samfundet, men samtidig forventer de, at forskerne og politikerne sikrer, at der tages hensyn til deres værdier og bekymringer. Det næste EU-program for forskning og innovation, Horisont 2020, sigter mod at opnå denne balance. Vi må nu øge vores indsats for at skabe dialog med borgerne om videnskab, og vi må gøre flere unge interesserede i en karriere inden for videnskab og innovation.

66 % af svarpersonerne mener, at forskere, som arbejder på universiteterne eller i offentlige laboratorier, er bedst kvalificeret til at forklare den virkning, som den videnskabelige og teknologiske udvikling har på samfundet, og de fleste (82 %) mener også, at denne gruppe forsøger at opføre sig ansvarligt over for samfundet.

De fleste europæere får deres oplysninger om udviklingen på disse områder fra tv (65 %), efterfulgt af aviser (33 %), hjemmesider (32 %) og tidsskrifter (26 %). Knap halvdelen af svarpersonerne (47 %) har på et tidspunkt studeret videnskab eller teknologi, enten i skolen, på universitetet eller en højere læreanstalt eller et andet sted. Samtidig har europæerne et positivt syn på den virkning, som en videnskabelig uddannelse har på de unge, og et flertal af svarpersonerne (65 %) mener ikke, at deres regeringer gør nok for at øge de unges interesse for videnskab.

Baggrund

Denne Eurobarometerundersøgelse er baseret på personlige interview i EU's medlemsstater med henblik på at vurdere EU-borgernes holdning til videnskab og innovation. I alt blev 27 563 svarpersoner fra forskellige sociale og demografiske grupper interviewet mellem den 26. april og den 14. maj 2013. I denne undersøgelse er de viste EU-gennemsnit EU27-gennemsnit, da Kroatien endnu ikke var blevet medlem af EU, da feltarbejdet blev udført.

Horisont 2020, det næste EU-program for forskning og udvikling, løber fra 2014 til 2020. Hovedvægten ligger på at takle samfundsmæssige udfordringer, som påvirker borgernes liv, såsom bedre sundhedsydelser, grønnere transport og fødevare- og energisikkerhed. Horisont 2020 omfatter et særligt budget for "Videnskab med og for samfundet", som vil fokusere på at integrere den videnskabelige og teknologiske indsats i det europæiske samfund. Desuden vil det blive brugt til at gøre videnskabelige og teknologiske karrierer mere attraktive, særligt for unge, og til at rette op på den skæve kønsfordeling på disse områder.

Et eksempel på det arbejde, som allerede gøres for at inddrage borgerne direkte, er VOICES (Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science http://www.voicesforinnovation.eu/). Der er tale om et etårigt projekt for høring af borgerne i hele EU, hvor man undersøger mulighederne for at anvende affald som ressource. Resultaterne anvendes til at fastlægge forskningsprioriteterne under Horisont 2020 vedrørende håndtering af byaffald.

Links

MEMO/13/987

Rapporten – og et resumé heraf – og oplysninger om de enkelte lande kan findes på Eurobarometers hjemmeside:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401

Hjemmeside for Horisont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm.

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martínez García (+32 2 298 73 03)


Side Bar