Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. listopadu 2013

Průzkum v EU ukazuje podporu veřejnosti pro odpovědný výzkum a vývoj

Z nového průzkumu Eurobarometr vyplývá, že více než tři čtvrtiny (77 %) Evropanů si myslí, že věda a technika má na společnost kladný vliv. Respondenti však také uváděli, že se obávají rizik plynoucích z nových technologií, například pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Chtějí, aby výzkum a vývoj probíhal s patřičným ohledem na etické zásady (76 %), vyvážené zastoupení žen a mužů (84 %) a dialog s veřejností (55 %). Podobně jako v případě dřívějších průzkumů Eurobarometr se více než polovina všech Evropanů zajímá o vývoj v oblasti vědy a techniky (53 %), většina se však domnívá, že není dostatečně informována (58 %).

Komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová prohlásila: „Výsledky průzkumu ukazují, že Evropané podporují úlohu vědy a techniky ve společnosti, zároveň však očekávají, že vědci a politici zajistí, aby se bral ohled i na jejich hodnoty a obavy. Budoucí program EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 se zaměřuje právě na dosažení této rovnováhy. Nyní musíme zvýšit své úsilí vést dialog o vědě se společností a musíme probudit větší zájem mladých lidí o kariéru v oblasti vědy a inovací.“

Podle průzkumu se 66 % respondentů domnívá, že dopad vědecko-technického rozvoje na společnost mohou nejlépe objasnit vědci pracující na univerzitách nebo ve státních laboratořích, kteří se také podle nich nejvíce (82 %) snaží chovat zodpovědně vůči společnosti.

Většina Evropanů se o vývoji v těchto odvětvích dozvídá z televize (65 %), dále z novin (33 %), internetu (32 %) a časopisů (26 %). Necelá polovina respondentů (47 %) někdy vědu nebo techniku studovala, ať už ve škole, na univerzitě či vysoké škole nebo jinde. Zároveň mají Evropané kladný postoj k vlivu vědeckého vzdělávání na mladé lidi a většina respondentů (65 %) si myslí, že jejich vlády se dostatečně nesnaží podněcovat zájem mladých o vědu.

Souvislosti

Tento průzkum Eurobarometr se prováděl v členských státech Evropské unie formou osobního dotazování, jehož cílem bylo posoudit postoje občanů EU k vědě a inovacím. Pohovorů se od 26. dubna do 14. května 2013 zúčastnilo celkem 27 563 respondentů z různých sociálních a demografických skupin. Průměrné výsledky pro celou EU představují v případě této studie průměry za EU-27, protože Chorvatsko v době konání průzkumu ještě nebylo členem EU.

Příští program EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 poběží v letech 2014 až 2020. Je výrazně zaměřený na řešení společenských výzev, které mají vliv na náš život, jako je například lepší zdravotní péče, ekologičtější doprava a energetická bezpečnost. Horizont 2020 bude mít zvláštní rozpočet pro oblast „věda se společností a pro společnost“, která se zaměří na začlenění vědecko-technického úsilí do evropské společnosti. Kromě toho se bude využívat na zatraktivnění kariéry v oblasti vědy a techniky, zejména pro mladé lidi, a na řešení stávající nerovnováhy v zastoupení žen a mužů v těchto oborech.

Příkladem již probíhající iniciativy, která má podnítit přímou účast občanů, je projekt VOICES (Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science, http://www.voicesforinnovation.eu/). Jedná se o roční celoevropskou občanskou konzultaci na téma odpad jako zdroj. Její výsledky se využívají při vypracování priorit výzkumu v rámci Horizontu 2020, pokud jde o nakládání s komunálním odpadem.

Odkazy

MEMO/13/987

Zpráva společně se shrnutím a údaje podle jednotlivých zemí jsou k dispozici na internetových stránkách Eurobarometr:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401

Internetová stránka programu Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martínez García (+32 22987303)


Side Bar