Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 november 2013

Statligt stöd – kommissionen antar nya stödregler för film

Europeiska kommissionen har antagit nya kriterier för bedömningen, enligt EU:s regler för statligt stöd, av medlemsstaternas stödordningar till förmån för filmer och andra audiovisuella verk. Det nya meddelandet om film tillåter bland annat fler typer av verksamheter som kan få stöd och medlemsstaterna kan själva definiera vilka kulturella aktiviteter som är värda att stödjas. Genom meddelandet införs också en möjlighet att ge mer stöd till gränsöverskridande produktioner, och det främjar filmarvet. Kommissionen har beaktat de inlägg som gjorts under tre offentliga samråd med medlemsstaterna och berörda parter.

– Syftet med dessa ändrade regler är att uppmuntra sprudlande audiovisuellt skapande i Europa samtidigt som man behåller den kulturella mångfalden överallt i EU. De ger en gemensam EU-ram för det statliga stöd som medlemsstaterna beviljar och de tar hänsyn till den audiovisuella sektorns europeiska dimension och försöker säkerställa sektorns fortsatta livskraft och konkurrenskraft, säger Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrensfrågor.

De nya reglerna utvidgar tillämpningsområdet för meddelandet om film från 2001 (se IP/01/1326), som endast gällde statligt stöd till filmproduktion, till att omfatta alla faser av ett audiovisuellt verk från idé till leverans till publiken.

Storleken på det stöd som kan beviljas fortsätter att vara begränsad till i princip 50 % av produktionsbudgeten. Distributions- och marknadsföringskostnader kan stödjas upp till samma stödnivå. Samproduktioner som finansieras av mer än en medlemsstat kan emellertid nu få stöd på upp till 60 % av produktionsbudgeten. Däremot finns inga begränsningar för stöd till manusskrivning eller filmprojektutveckling, eller för svåra audiovisuella verk, så som dessa definieras av varje medlemsstat i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Medlemsstaterna har med de nya reglerna fortsatt rätt att föreskriva territoriella utgiftsåtaganden för mottagare av audiovisuella stödåtgärder. En sådan restriktion i reglerna för EU:s inre marknad är befogad för att främja kulturell mångfald, vilket kräver att branschens kunskap och resurser bevaras på nationell eller lokal nivå. De ändrade reglerna säkerställer att sådana territoriella åtaganden fortsätter att stå i proportion till dessa mål. Medlemsstaterna får kräva att 160 % av det beviljade stödbeloppet används inom deras territorium. Medlemsstaterna får också kräva, oberoende av hur stort det beviljade stödbeloppet är, att viss del av produktionsverksamheten utförs inom deras territorium för att stöd ska beviljas. Denna del får aldrig överstiga 50 % av produktionsbudgeten. Liksom tidigare får det territoriella utgiftsåtagandet aldrig överstiga 80 % av produktionsbudgeten.

Det nya filmmeddelandet understryker också betydelsen av mål i samband med filmarvet för att samla in, bevara och tillgängliggöra europeiska filmer. Medlemsstaterna bör uppmuntra och stödja producenter att låta förvara ett exemplar av understödda verk för bevarande och uttrycklig icke-kommersiell användning.

Medlemsstaterna ska anpassa sina nuvarande stödordningar i linje med detta meddelande inom två år.

Bakgrund

EU:s medlemsstater beräknas varje år tillhandahålla 3 miljarder euro i filmstöd: 2 miljarder euro i bidrag och mjuka lån samt 1 miljard euro i skatteincitament. Omkring 80 % av detta går till filmproduktion. Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Italien och Spanien står för merparten av detta stöd.

Bedömningskriterierna för statligt stöd, som tillämpas sedan 2001, löpte ut den 31 december 2012. Efter detta datum fortsatte kommissionen att bedöma nya filmstödordningar direkt på grundval av artikel 107.3 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som tillåter stöd för kulturella ändamål. I möjligaste mån utgick kommissionen också från sin etablerade praxis, baserat på 2001 års filmmeddelande.

Det nya filmmeddelandet återspeglar de inlägg som gjordes i de tre offentliga samråd som anordnades under 2011, 2012 och 2013 (se IP/13/388, IP/12/245, MEMO/12/186, IP/11/757 och samrådswebbsidan)).

Meddelandet i sin helhet finns på

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html.

Nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska unionens officiella tidning förtecknas i State Aid Weekly e-News.

Se MEMO/13/993

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar