Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA KOMISIA

TLAČOVÁ SPRÁVA

Brusel 14. novembra 2013

Štátna pomoc: Komisia schválila nové pravidlá podpory filmovej produkcie

Európska komisia schválila revidované kritériá na posudzovanie, v rámci pravidiel EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci, systémov podpory, ktorú poskytujú členské štáty pre filmy a iné audiovizuálne diela. Nové oznámenie o kinematografii umožňuje poskytnutie pomoci na širší rozsah činností, ponecháva členským štátom možnosť rozhodovať o vymedzení kultúrnych činností oprávnených na podporu, zavádza možnosť poskytnúť viac pomoci na cezhraničné produkcie a podporuje ochranu filmového dedičstva. Komisia zohľadnila príspevky z troch verejných konzultácií od členských štátov a zainteresovaných strán.

Podpredseda Komisie Joaquín Almunia uviedol: „Cieľom týchto revidovaných pravidiel je podporovať živú audiovizuálnu tvorbu v Európe pri zachovaní kultúrnej diverzity v celej EÚ. Predstavujú spoločný rámec EÚ pre štátnu pomoc, ktorú poskytujú členské štáty. Tento rámec zohľadňuje európsku dimenziu audiovizuálneho sektora a jeho cieľom je zaistiť životaschopnosť a konkurencieschopnosť do budúcnosti.“

Nové pravidlá rozširujú rozsah pôsobnosti oznámenia o kinematografii z roku 2001 (pozri IP/01/1326), ktoré sa uplatňovalo len na štátnu pomoc na podporu filmovej produkcie, aby boli zahrnuté všetky fázy výroby audiovizuálneho diela od vytvorenia námetu po predstavenie divákom.

Intenzita pomoci, ktorú je možné poskytnúť na film je aj naďalej v zásade obmedzená na najviac 50 % rozpočtu produkcie. Náklady na distribúciu a reklamu môžu byť podporované s rovnakou intenzitou pomoci. Koprodukcie financované viac ako jedným členským štátom však v súčasnosti môžu získať pomoc až do výšky 60 % rozpočtu produkcie. Oproti tomu nie sú stanovené žiadne obmedzenia na pomoc pre tvorbu scenárov alebo filmových projektov, alebo na náročné audiovizuálne diela, ako sú vymedzené v každom štáte v súlade so zásadou subsidiarity.

Členské štáty sú podľa nových pravidiel naďalej oprávnené ukladať podmienky územnej viazanosti pre príjemcov pomoci na tvorbu audiovizuálnych diel. Takéto obmedzenie pravidiel platných pre jednotný trh EÚ je oprávnené z dôvodu podpory kultúrnej rozmanitosti, ktorá si vyžaduje zachovanie zdrojov a know-how filmového priemyslu na vnútroštátnej a miestnej úrovni. Revidované pravidlá zaisťujú, že takéto podmienky územnej viazanosti zostanú primerané týmto cieľom. Členské štáty môžu predovšetkým požadovať, aby sa 160 % sumy pomoci vynaložilo na ich území. Okrem toho môžu ako podmienku pre poskytnutie pomoci požadovať, aby sa nezávisle od výšky poskytnutej pomoci vykonala určitá časť produkčnej aktivity na ich území. To však nikdy nemôže byť viac ako 50 % rozpočtu produkcie. Tak ako predtým sa vo všetkých situáciách povinnosť územnej viazanosti výdavkov nemôže vzťahovať na viac ako 80 % rozpočtu produkcie.

Nové oznámenie o kinematografii okrem toho zdôrazňuje dôležitosť cieľov ochrany filmového dedičstva v súvislosti so zhromažďovaním, uchovávaním a dostupnosťou európskych filmov. Členské štáty by mali podporovať a stimulovať producentov, aby poskytovali kópie podporovaných diel do filmových archívov a na osobitné nekomerčné využitie.

Členské štáty by mali zosúladiť existujúce schémy podpory s týmto oznámením do dvoch rokov.

Súvislosti

Členské štáty EÚ poskytujú na podporu filmového odvetvia ročne približne 3 mld. EUR: 2 mld. EUR prostredníctvom grantov a zvýhodnených úverov a 1 mld. EUR prostredníctvom daňových stimulov. Približne 80 % týchto finančných prostriedkov je vyčlenených na filmovú produkciu. Väčšinu tejto pomoci poskytuje Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Taliansko a Španielsko.

Platnosť kritérií na hodnotenie štátnej pomoci, ktoré sa uplatňovali od roku 2001, uplynula 31. decembra 2012. Od tohto dátumu Komisia hodnotila nové schémy podpory filmu priamo na základe článku 107 ods. 3 ZFEÚ, ktorý umožňuje poskytovanie pomoci na kultúrne ciele. Pokiaľ to bolo možné, Komisia sa tiež opierala o zavedenú rozhodovaciu prax na základe oznámenia o kinematografii z roku 2001.

Nové oznámenie o kinematografii zohľadňuje príspevky prijaté počas troch verejných konzultácií, ktoré boli zorganizované v rokoch 2011, 2012 a 2013 (pozri IP/13/388, IP/12/245, MEMO/12/186, IP/11/757 a stránka verejných konzultácií).

Úplné znenie nového oznámenia o kinematografii je dostupné na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html.

Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v elektronickom týždenníku štátnej pomoci (State Aid Weekly e-News).

Pozri MEMO/13/993

Kontaktné osoby:

Antoine Colombani (+32 22974513, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 22954530)


Side Bar