Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. november 2013

Riigiabi: Euroopa Komisjon võtab vastu uued filmitegijate toetamise eeskirjad

Euroopa Komisjon vaatas läbi ja võttis vastu uued kriteeriumid, mida kasutatakse selleks, et hinnata ELi riigiabi eeskirjade kohaselt liikmesriikide toetuskavu filmide ja muude audiovisuaalteoste rahastamiseks. Uue kinoteatise kohaselt on eelkõige võimalik toetada suuremat hulka tegevusvaldkondi. Selles rõhutatakse liikmesriikide õigust otsustada toetust väärivate kultuurivaldkondade üle ja luuakse võimalus toetada piiriüleseid filmiprojekte suuremas mahus, samuti toetatakse seal filmipärandi säilitamist. Komisjon võttis teatise koostamisel arvesse kolmel liikmesriikide ja huvirühmadega peetud arutelul esitatud märkusi.

Euroopa Komisjoni asepresident Joaquín Almunia märkis: „Läbivaadatud eeskirjade eesmärk on toetada audiovisuaalteoste aktiivset loomist Euroopas ning säilitada kultuuriline mitmekesisus kõikjal ELis. Eeskirjadega luuakse liikmesriikide poolt antavatele toetustele ühtne ELi raamistik, kus võetakse arvesse audiovisuaalsektori Euroopa mõõdet ja püütakse tagada sektori jätkuv elujõulisus ja konkurentsivõime.”

Uute eeskirjadega laiendatakse 2001. aastal vastuvõetud kinoteatise (vt IP/01/1326) reguleerimisala, mis hõlmas üksnes filmitootmisele antavat riigiabi, ja lisatakse sinna kõik audiovisuaalteose loomise etapid alates idee sünnist kuni teose publikuni jõudmiseni. Filmiprojekti puhul lubatud abi osakaalu määramisel järgitakse endiselt 50% põhimõtet (toetuse suurus võib olla kuni 50% projekti tootmise eelarvest). Levitamis- ja reklaamikulusid võib toetada sama põhimõtte alusel. Kui tegemist on aga ühisprojektiga, mille rahastamisel osaleb rohkem liikmesriike, võib toetus ulatuda nüüd 60%ni projekti tootmise eelarvest. See-eest puuduvad abi andmise piirangud täielikult käsikirjade kirjutamise, filmiprojekti arendamise või keeruliste audiovisuaalprojektide puhul (viimase kriteeriumid määrab liikmesriik ise subsidiaarsuse põhimõtte alusel).

Uute eeskirjade kohaselt on liikmesriikidel endiselt õigus kehtestada audiovisuaalse abimeetme raames toetusesaajatele tingimusi kulutuste territoriaalsuse osas. Selline piirang ELi ühtse turu eeskirjade osas on põhjendatud kultuurilise mitmekesisuse edendamisega, mille puhul on nõutav, et tööstusharu ressursse ja oskusteavet säilitataks riiklikul ja kohalikul tasandil. Läbivaadatud eeskirjadega on tagatud, et sellised territooriumiga seonduvad nõuded on proportsionaalsed kõnealuste eesmärkidega. Eelkõige võivad liikmesriigid nõuda, et 160% eraldatud toetuse summast kulutatakse toetust andnud liikmesriigi territooriumil. Samuti võivad liikmesriigid toetuse saamise tingimusena esitada nõude, et sõltumata toetuse summast toimub osa tootmistegevusest toetust andva liikmesriigi territooriumil. See nõue ei tohi aga ületada 50% projekti tootmise eelarvest. Nagu ka varem, ei tohi territoriaalsete kulutuste nõue ühelgi juhul ületada 80% projekti tootmise eelarvest.

Uues kinoteatises rõhutatakse ka filmipärandi olulisust, seades eesmärgiks koguda kokku, säilitada ja teha kättesaadavaks Euroopa filmid. Liikmesriigid peaksid soodustama ka seda, et toetuse saanud filmitootjad annaksid oma teose koopiad säilitamiseks ja lubaksid neid koopiaid kasutada teatavatel mittekaubanduslikel eesmärkidel.

Liikmesriigid peaksid oma praegu kehtivad toetuskavad kahe aasta jooksul selle teatisega vastavusse viima.

Taust

ELi liikmesriigid kulutavad filmisektori toetuseks igal aastal hinnanguliselt 3 miljardit eurot: 2 miljardit eurot antakse toetuste ja sooduslaenudena ning 1 miljard eurot maksusoodustustena. Umbes 80% sellest summast eraldatakse filmide tootmiseks. Kõige rohkem toetust annavad Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Saksamaa, Itaalia ja Hispaania.

Alates 2001. aastast kohaldatud riigiabi hindamise kriteeriumid kaotasid kehtivuse 31. detsembril 2012. Pärast seda kuupäeva hindas komisjon uute filmide toetuskavu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti d alusel, mis võimaldab anda abi kultuuri edendamiseks. Võimaluse korral toetus komisjon ka 2001. aasta kinoteatise alusel väljakujunenud tavadele.

Uues kinoteatises on arvesse võetud 2011., 2012. ja 2013. aastal peetud kolme avaliku arutelu käigus esitatud arvamusi (vt IP/13/388, IP/12/245, MEMO/12/186, IP/11/757 ja consultation page).

Teatise tervikteksti leiab järgmiselt aadressilt:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html.

Uutest riigiabi otsustest, mis avaldatakse internetis ja Euroopa Liidu Teatajas, teatatakse elektroonilises väljaandes State Aid Weekly e-News.

Vt MEMO/13/993

Kontaktisikud:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar