Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. november 2013

Statsstøtte: Kommissionen vedtager nye regler om filmstøtte

Europa-Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler vedtaget nye kriterier for vurdering af medlemsstaternes støtteordninger til fordel for film og andre audiovisuelle værker. Den nye meddelelse om biograffilm tillader, at flere aktiviteter kan få støtte, og at medlemsstaterne selv kan definere, hvilke kulturelle aktiviteter der fortjener den. Den introducerer desuden en større støtteintensitet til produktioner på tværs af grænser og fremmer filmarven. Kommissionen har taget højde for de kommentarer, som tre offentlige høringer af medlemsstaterne og andre aktører har ført med sig.

Kommissionens næstformand, Joaquín Almunia, siger: "Målet med disse nye regler er at opmuntre til en dynamisk audiovisuel aktivitet i Europa samtidig med bevare EU's kulturelle mangfoldighed. De udgør en fælles EU-ramme for statsstøtte finansieret af medlemsstaterne, som tager højde for den audiovisuelle sektors europæiske dimension og sikrer dens levedygtighed og konkurrenceevne.

Med de nye regler udvides meddelelsen om biograffilm fra 2001 (se IP/01/1326) fra kun at gælde statsstøtte til filmproduktion til nu at omfatte alle faser i det audiovisuelle arbejde, lige fra idé til biografpremiere. Støtteintensiteten, som en film kan opnå, er fortsat begrænset til 50 % af produktionsbudgettet. Udgifter til distribution og markedsføring vil kunne modtage samme støtteintensitet, mens co-produktioner, der er finansieret af mere end én medlemsstat, nu kan modtage støtte på op til 60 % af produktionsbudgettet. Der er derimod ingen begrænsninger for støtte til manuskriptskrivning, projektudvikling eller vanskelige audiovisuelle værker, som det er defineret af hver medlemsstat i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet.

Medlemsstaterne har med de nye regler stadig lov til at pålægge modtagerne af audiovisuelle støtteforanstaltninger territoriale udgiftsbetingelser. En sådan restriktion af reglerne for EU's indre marked kan naturligvis retfærdiggøres, fordi den fremmer den kulturelle mangfoldighed, hvilket kræver, at industriens ressourcer og kompetencer på nationalt eller lokalt niveau bliver bevaret. De nye regler sørger for, at sådanne territoriale betingelser konstant løber proportionalt med disse mål. F.eks. kan medlemsstaterne forlange, at 160 % af det tildelte støttebeløb bruges på deres område. De kan også sætte en minimumsgrænse for produktionsaktiviteten i deres territorium som en betingelse for at modtage støtte - uafhængigt af det tildelte støttebeløb. Denne må dog ikke overstige 50 % af produktionsbudgettet. Ligesom tidligere må de territoriale udgiftsforpligtelser under ingen omstændigheder overstige 80 % af produktionsbudgettet.

Den nye meddelelse om biograffilm understreger også vigtigheden af målene for filmarven i forbindelse med indsamling, bevaring af og adgang til europæiske film. Medlemsstaterne bør støtte producenterne og opmuntre dem til at deponere ét eksemplar af EU-støttede projekter, som skal beskyttes og bruges til ikke-kommercielle formål.

Medlemsstaterne bør endvidere bringe deres eksisterende støtteordninger i overensstemmelse med den nye meddelelse inden for to år.

Baggrund:

Det skønnes, at EU-medlemsstaterne yder 3 mia. EUR i filmstøtte om året, heraf 2 mia. EUR i form af tilskud og lån på gunstige vilkår og 1 mia. EUR i skatteincitamenter. Omkring 80 % af denne støtte går til filmproduktionen, og Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Italien og Spanien yder størstedelen af støtten.

Kriterierne for statsstøttevurderingen, som blev vedtaget i 2001, udløb den 31. december 2012. Efter denne dato er Kommissionen fortsat med at vurdere nye filmstøtteordninger, der tager direkte udgangspunkt i EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra d), som tillader støtte med kulturelle målsætninger. Kommissionen har også, hvor det har været muligt, fulgt sin egen faste praksis, som tager udgangspunkt i meddelelsen om biograffilm fra 2001.

Den nye meddelelse om biograffilm afspejler de bidrag, som de tre høringer fra hhv. 2011, 2012 og 2013 førte med sig (se IP/13/388, IP/12/245, MEMO/12/186, IP/11/757 og høringsside).

Hele meddelelsen findes på: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html.

Nye offentliggørelser af afgørelser vedrørende statsstøtte på internettet og i EU-Tidende er opført i det ugentlige elektroniske nyhedsbrev om statsstøtte State Aid Weekly e-News.

Se MEMO/13/993

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar