Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 Ноември 2013 г.

Държавна помощ: Комисията приема нови правила за подпомагането на филмовата индустрия

Европейската комисия прие промяна на критериите за оценка на схемите на държавите членки за подпомагане на филми и други аудио-визуални произведения съобразно правилата на ЕС за държавна помощ. Съгласно новото Съобщение относно филмовата индустрия може да се оказва помощ за по-широк кръг от дейности, изтъква се правото на преценка на държавите членки при определянето на това, кои културни дейности заслужават да бъдат подпомагани, въвежда се възможността за предоставяне на повече помощ за трансгранични продукции и се насърчава филмовото наследство. Комисията взе предвид коментарите, получени чрез трите публични консултации с държавите членки и заинтересованите страни.

Заместник-председателят на Комисията Хоакин Алмуния отбеляза: „Целта на преразглеждането на правилата е да насърчим развиването на едно изпълнено с жизненост аудио-визуално творчество в Европа и в същото време да опазим културното многообразие в целия ЕС. С това осигуряваме обща рамка на ЕС за държавната помощ, която държавите членки предоставят, като по този начин отчитаме европейското измерение на аудио-визуалния сектор и се стремим да гарантираме неговото трайното съществуване и конкурентоспособност.“

Новите правила разширяват обхвата на Съобщението относно филмовата индустрия от 2001 г. (вж. IP/01/1326), които се отнасяха само до държавната помощ за филмова продукция. Занапред те ще включват всички фази на едно аудио-визуално произведение, от концепцията до представянето му пред публика. Интензитетът на помощта, която може да бъде предоставена на един филм, е все така ограничен по принцип до 50 % от бюджета за продукция. Разходите за разпространение и реклама могат да бъдат подпомагани със същия интензитет на помощ. Все пак копродукции, финансирани от повече от една държава членка, сега могат да получат помощ в размер до 60 % от бюджета на продукцията. За сметка на това няма ограничения за помощта за писане на сценарии или разработване на филмови проекти, или за трудни аудио-визуални произведения, съгласно определението на всяка държава членка за тях в съответствие с принципа на субсидиарност.

Съгласно новите правила държавите членки пак ще могат да налагат на бенефициерите на аудио-визуалните мерки за помощ териториално обусловени условия за разходите. Действително такова ограничение на правилата на единния пазар на ЕС е оправдано, с цел да се насърчи културното многообразие, изискващо опазването на ресурсите и на ноу-хау в сектора на национално или местно равнище. Новият вариант на правилата гарантира, че тези териториално определени задължения ще са все така пропорционални на посочените цели. По-конкретно държавите членки могат да изискат 160 % от предоставената като помощ сума да се изразходва на тяхна територия. Държавите членки могат също, независимо от размера на предоставената помощ, да изискат минимална част от дейността по продукцията да се осъществи на тяхна територия, като условие за получаване на помощта. Този размер в никакъв случай не може да обхваща повече от 50 % от бюджета на продукцията. При всички случаи, както и преди, задължението за териториална обусловеност на разходите в никакъв случай не може да надвишава 80 % от бюджета за продукция.

В новото Съобщение относно филмовата индустрия се подчертава също така значението на целите на филмовото наследство, свързани със събирането, съхраняването и достъпността на европейските филми. Държавите членки следва да насърчават и подкрепят продуцентите да депозират копие от подпомаганите произведения с цел тяхното съхраняване и определена нетърговска употреба.

В срок от две години държавите членки следва да приведат своите съществуващи схеми за подпомагане в съответствие с това Съобщение.

Контекст

Държавите — членки на ЕС, осигуряват подпомагане на филмовата индустрия, възлизащо на 3 млрд. евро годишно — 2 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства и заеми при облекчени условия и 1 млрд. евро под формата на данъчни облекчения. Около 80 % от тази помощ е за филмова продукция. Франция, Обединеното кралство, Германия, Италия и Испания предоставят най-големия дял от това подпомагане.

Критериите за оценка на държавната помощ, които се прилагаха от 2001 г., бяха валидни до 31 декември 2012 г. След тази дата Комисията продължи да оценява пряко новите схеми за подпомагане на филмовите продукции на основание член 107, параграф 3, буква г) от Договора за функционирането на ЕС, който допуска предоставяне на помощ за културни цели. В случаите, когато това беше възможно, Комисията също се осланяше на своята установена практика на базата на Съобщението относно филмовата индустрия от 2001 г.

Новото Съобщение относно филмовата индустрия отразява мненията, получени чрез трите публични консултации, организирани съответно през 2011, 2012 и 2013 г. (вж. IP/13/388, IP/12/245, MEMO/12/186, IP/11/757 и страницата на консултациите).

Пълният текст на новото Съобщение относно филмовата индустрия е достъпен тук:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html.

Новите публикации на решения за държавни помощи в интернет и в Официален вестник са изброени в седмичния електронен бюлетин за държавните помощи State Aid Weekly e-News.

вж. MEMO/13/993

За контакти:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar