Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 november 2013

Den europeiska planeringsterminen 2014: att stärka återhämtningen

Den största utmaningen för Europas ekonomi är frågan om hur den nu inledda återhämtningen ska kunna fortsätta. Detta är huvudbudskapet i årets tillväxtöversikt, som i dag antogs av kommissionen. Det antas inleder det fjärde europeiska planeringsterminen för ekonomisk samordning i en miljö där tillväxt börjar att återvända och medlemsstaterna gör framsteg på att korrigera de obalanser som utvecklats före krisen.

Därför håller kommissionen fast vid sin balanserade tillväxt- och sysselsättningsstrategi med dess inriktning på fem prioriteringar under de kommande fem åren:

Fortsatt differentierad och tillväxtinriktad skattepolitisk konsolidering

Återupprättad utlåning från bankerna till näringslivet

Främjande av tillväxt och konkurrenskraft nu och i framtiden

Insatser mot arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen

Modernisering av den offentliga förvaltningen

– Detta är en vändpunkt för EU:s ekonomi. EU:s hårda arbete börjar betala sig och tillväxten är långsamt på väg tillbaka. I tillväxtöversikten för 2014 utpekas de områden där vi behöver bli djärvare för att genomföra de reformer som är nödvändiga för att skapa en varaktig och sysselsättningsskapande återhämtning, sade kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Rapporten visar hur medlemsstaterna följer den nyligen förstärkta samordningsprocessen för ekonomiskt beslutsfattande utifrån den europeiska planeringsterminen och bedriver ett bättre samarbete enligt gemensamma regler.

Budgetsamordningen inom euroområdet har i år nått en högre nivå än tidigare. För första gången kommer kommissionen att granska euroområdets budgetplaner för 2014 innan budgetarna antas av de nationella parlamenten, och den kommer att lägga fram en utvärdering av budgetläget i hela euroområdet. Resultatet av bedömningen kommer att offentliggöras den 15 november.

Årlig tillväxtöversikt: en lägesrapport

Medlemsstaterna har gjort framsteg med avseende på alla de fem prioriterade områden som fastställdes av kommissionen 2013. Samma prioriteringar föreslås inför 2014, men med tonvikten på vissa andra områden för att återspegla den förändrade ekonomiska bakgrunden i EU och världen:

Finanspolitisk konsolidering: Betydande framsteg har gjorts och det genomsnittliga budgetunderskottet inom EU har nästan halverats sedan toppen nära 7 % 2009. Men skuldnivåerna är fortsatt höga och förväntas nå sin kulmen vid närmare 90 % 2014 innan de börjar sjunka. Tidiga insatser har skapa utrymme för medlemsstaterna att slå av på konsolideringstakten, så att de i högre grad kunnat inrikta sig på att höja de offentliga utgifternas kvalitet och modernisera den offentliga förvaltningen på alla nivåer. Länder med ett större finanspolitiskt manöverutrymme bör stimulera privata investeringar och privat konsumtion, men långsiktiga investeringar i utbildning, forskning och innovation, energi och klimatskydd bör skyddas från budgetnedskärningar. Skatter bör läggas om från arbete till konsumtion och förmögenhet eller föroreningar.

Återställd utlåning: Vissa framsteg har gjorts för att återställa ordningen inom den finansiella sektorn, samtidigt som det spända marknadsläget har lättat avsevärt sedan mitten av 2012. EU:s ansträngningar för att skapa en bankunion kommer att stärka bankernas förmåga att hantera risker i framtiden. Men på kort sikt måste mer göras för att sänka den privata skuldsättningsnivån (t.ex. genom förbättring eller införande av konkursregler för företag och enskilda personer), förbereda bankerna på nya kapitalkrav och underlätta företagens tillgång till finansiering.

Tillväxt och konkurrenskraft. Till följd av krisen pågår nu i hela Europa en betydande omläggning av ekonomin mot mer exportledd tillväxt. Framstegen är emellertid otillräckliga när det gäller att konkurrensutsätta produkt- och tjänstemarknaderna, särskilt energimarknaden och reglerade yrken. Forskningssystemen måste också moderniseras.

Sysselsättning och social utveckling: Medlemsstaterna har gjort framsteg med att modernisera av sina arbetsmarknader, vilket på sikt bör bidra till att fler människor kommer ut på arbetsmarknaden. Fokus bör nu riktas mot att förstärka aktivt stöd och fortbildning för arbetslösa – bland annat genom att förbättra de offentliga arbetsförmedlingarna och införa ungdomsgarantier – samt att modernisera utbildningssystemen. Medlemsstaterna bör också övervaka löneutvecklingen så att både konkurrensen och den inhemska efterfrågan stöds, och de bör säkerställa att de mest utsatta får del av socialförsäkringssystemet.

Offentlig förvaltning: Flera medlemsstater planerar att effektivisera sina offentliga sektorer, bland annat genom att förbättra samarbetet mellan olika offentliga nivåer. Fokus bör ligga på att börja erbjuda offentliga tjänster på nätet och minska byråkratin.

Den årliga tillväxtöversikten innehåller också rekommendationer om hur den europeiska planeringsterminen ska fördjupas. Det nationella egenansvaret för de landsspecifika rekommendationer som gjorts på EU-nivå måste stärkas. Därför bör medlemsstaterna inbegripa de nationella parlamenten, arbetsmarknadens parter och medborgarna i processen så att människor förstår och godtar de centrala reformerna. Medlemsstaterna i euroområdet bör ägna mer tid åt att samordna stora reformer – särskilt på arbets- och produktmarknaderna – innan de antas på nationell nivå. Och medlemsstaterna måste bli bättre på att genomföra de landsspecifika rekommendationer de får varje vår. Kommissionen kommer att lägga fram uppgifter om dessa frågor för Europeiska rådet i december.

Rapport om förvarningsmekanismen: på väg mot en återhämtning i balans

2014 års rapport om förvarningsmekanismen, som inleder nästa årliga cykel i förfarande vid makroekonomiska obalanser, innehåller en objektiv analys av medlemsstaternas ekonomier utifrån en resultattavla med indikatorer för mätning av såväl intern som extern konkurrenskraft.

I årets rapport konstateras att flera medlemsstater gör framsteg när det gäller att minska sina underskott i bytesbalansen och vända förluster i konkurrenskraft. Men rapporten visar också att ytterligare framsteg krävs för att motverka hög skuldsättning och stärka de mest skuldsatta ekonomiernas finansiella nettoställning gentemot omvärlden, samtidigt som vissa länder alltjämt har höga överskott i bytesbalansen, vilket kan tyda på ineffektiva spar- och investeringsnivåer och behov av att stärka den inhemska efterfrågan.

I rapporten rekommenderas en ingående granskning av den ekonomiska utvecklingen i 16 medlemsstater, vilka alla står inför olika problem och potentiella risker som skulle kunna sprida sig till resten av euroområdet och EU i stort. Rapporten föregriper inte dessa granskningar, som syftar till att bedöma huruvida det föreligger obalanser och huruvida tidigare konstaterade obalanser kvarstår eller är på väg att avvecklas.

Spanien och Slovenien befanns ha alltför stora obalanser i samband med de förra granskningarna som offentliggjordes i april. Därför kommer nästa ingående granskning att inriktas på såväl den fortsatta förekomsten eller avvecklingen av de alltför stora obalanserna och hur den politik som förs av dessa medlemsstater bidrar till en lösning av problemet med denna obalans.

Frankrike, Italien och Ungern konstaterades i första omgången av ingående granskningarna ha obalanser som kräver beslutsamma politiska åtgärder. Den kommande ingående granskningen kommer att bedöma huruvida obalanserna är ihållande.

I fråga om övriga medlemsstater som tidigare konstaterats ha obalanser (Belgien, Bulgarien, Danmark, Malta, Nederländerna, Finland, Sverige och Förenade kungariket) kommer den ingående granskningen att bidra till att bedöma i vilken utsträckning obalanserna kvarstår eller har avvecklats. På samma sätt som obalanser identifieras efter de ingående analyserna i samband med de ingående granskningarna, bör slutsatsen att en obalans har avvecklats dras först sedan alla relevanta faktorer har vägts in i samband med ännu en ingående granskning.

De ingående granskningarna kommer också att förberedas för Tyskland och Luxemburg för att bättre kontrollera deras ställning gentemot utlandet och analysera den interna utvecklingen samt fastställa om något av dessa länder dras med obalanser.

Slutligen förbereds även en ingående granskning av den nya EU-medlemmen Kroatien, mot bakgrund av behovet av att förstå arten av och möjliga risker i samband med landets ställning gentemot omvärlden, handelsresultat och konkurrenskraft samt liksom inre utvecklingen.

Utkast till gemensam sysselsättningsrapport: fokus på sysselsättning och social utveckling

Utkastet till den gemensamma sysselsättningsrapporten, som bifogas den årliga tillväxtöversikten, visar att det finns vissa uppmuntrande tecken på att arbetslösheten har slutat att stiga, och att medlemsstaterna under det gångna har varit framgångsrika när det gäller arbetsmarknadsreformer. Men arbetslösheten är fortfarande oacceptabelt hög – särskilt ungdoms- och långtidsarbetslösheten – och enligt uppgifter som presenteras i en ny resultattavla om sysselsättning och sociala indikatorer som för första gången bifogas rapporten – har varaktiga skillnader i arbetslöshet, ungdomsarbetslöshet, hushållens inkomster, ojämlikhet och fattigdom byggts upp i alla medlemsstater, särskilt inom euroområdet.

Det är därför mycket viktigt att fortsätta insatserna för att förbättra arbetsmarknadernas motståndskraft. Det kommer också att vara viktigt att stödja skapandet av arbetstillfällen i snabbväxande sektorer, som på sikt bidrar till att minska klyftor och fattigdom, samtidigt som de sociala trygghetssystemen stärks och målinriktade sociala investeringar görs.

Rapport om integrationen på den inre marknaden: en bättre fungerande inre marknad

Kommissionens andra årliga rapport om integrationen på den inre marknaden innehåller en analys av läget avseende integrationen på den inre marknaden inom områden med hög tillväxtpotential. I årets rapport konstateras det att trots många framsteg när det gäller reformer av finans-, it- och transportsektorerna återstår alltjämt mycket arbete för att få fram investeringar, skapa arbetstillfällen och förbättra konsumenternas tillfredsställelse på dessa områden. I rapporten framhålls att det råder en viss brist på framsteg när det gäller att öppna energimarknaderna, där 14 medlemsstater ännu inte på ett korrekt sätt har införlivat EU:s tredje energipaket i nationell lagstiftning – två år efter tidsfristen. Den visar också att medlemsstaterna ännu inte till fullo genomfört EU:s tjänstedirektiv, som skulle kunna stärka BNP med upp till 2,6 % de närmaste 5–10 åren.

Nästa steg i utvecklingen

Fredagen den 15 november kommer kommissionen att anta yttranden om utkasten till budgetplaner från 13 medlemsstater inom euroområdet (inte från de fyra länder som omfattas av makroekonomiska stödprogram) och begära yttranden från rådet om de program för ekonomiskt partnerskap som framlagts av fem medlemsstater inom euroområdet inom ramen för förfarande vid alltför stora underskott. Kommissionen kommer också att lämna en översikt över de finansiella utsikterna för euroområdet som helhet, och kommer att rapportera om åtgärder som vidtagits av länderna utanför euroområdet inom ramen för förfarande vid alltför stora underskott.

Den årliga tillväxtöversikten kommer att diskuteras av medlemsstaternas ministrar (i rådet) och godkännas av EU:s ledare vid toppmötet i mars 2014. Kommissionen sre även fram emot Europaparlementets bidrag.

Rapporten om förvarningsmekanismen kommer att diskuteras av finansministrarna och EU-ledarna i december, då dessa kommer att enas om de viktigaste områdena för ytterligare samordning av den ekonomiska politiken och reformerna. Under tiden kommer kommissionen att utarbeta en ingående översyn av de 16 länder som identifierats i rapporten om förvarningsmekanismen som kommer att publiceras våren 2014.

Bakgrund

Den europeiska planeringsterminen, som infördes 2010, säkerställer att medlemsstaterna vid vissa tidpunkter under året diskuterar sina finanspolitiska och ekonomiska planer med övriga EU-länder. Därigenom kan de lämna synpunkter på varandras planer, samtidigt som kommissionen får möjlighet att ge politisk vägledning i god tid innan beslut fattas på nationell nivå. Kommissionen övervakar också huruvida medlemsstatern aarbetar för att uppnå målen för sysselsättning, utbildning, innovation, klimat och fattigdomsminskning i EU:s långsiktiga tillväxtstrategi, Europa 2020.

Cykeln inleds i november varje år (se diagrammet nedan) med kommissionens årliga tillväxtöversikt (allmänna ekonomiska prioriteringarna för EU), som ger medlemsländerna strategiska riktlinjer för det kommande året. Genom de landsspecifika rekommendationer som offentliggörs i samband med vårprognosen erbjuds medlemsstaterna skräddarsydd rådgivning om mer långtgående strukturreformer, vilka ofta tar över ett år att slutföra.

Budgetövervakningen inom euroområdet intensifieras mot slutet av året, med medlemsstaterna lägga fram utkast till budgetplaner, som bedöms av kommissionen och diskuterades av finansministrarna i euroområdet. Kommissionen ser även över finanspolitiken inom hela euroområdet.

Kommissionen övervakar genomförandet av prioriteringar och reformer under hela året, med särskilt fokus på euroområdet och de medlemsstater som har budgetunderskott eller finansiella problem. För närmare upplysningar, se MEMO/13/979

Fördjupande läsning

Webbplats för Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm

MEMO/13/970 Third Alert Mechanism Report on macroeconomic imbalances in EU Member States

MEMO/13/976 Draft Joint Employment Report – frequently asked questions

MEMO/13/979 The EU's economic governance explained

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar